ISO/TS16949

standard på kvalitetsledningsystem för leverantörer

ISO/TS16949 är en standard på kvalitetsledningsystem för leverantörer till bilindustrin (automotive). ISO/TS16949 är den standard vilket ersatte QS9000 som utgick 2006-12-31. TS är en förkortning av teknisk specifikation (technical specification) och bygger på standarden ISO 9001:2000. TS16949 är tilläggskrav utöver kravpunkter i ISO9001:2000 för OEM- leverantörer till fordonsindustrin. Tillsammans med kundens specifika krav (Eng. customer specific requirements) utgör TS16949 kravbilden vilket leverantören skall uppfylla för att bli certifierad.

Målet med ISO/TS16949 är att implementera ett ledningssystem för att åstadkomma ständiga förbättringar och att förhindra fel, minska variation och förluster i försörjningskedjan.

CertifieringRedigera

Själva certifieringen görs mot standarden ISO/TS16949 + specifika kundkrav som leverantören berörs av till exempel Scania, GM och Ford motors m.fl. Certifieringen tillgår vanligen i två steg med 3 månader mellanrum mellan steg 1 (Readiness Review) och steg 2 (Site audit). Certifieringen skall följa ett "styrt" flöde (schema för certifiering) vilket specificeras i ett dokument som benämns "Rules for achieving IATF recognition".

Andra krav, kundkravRedigera

Andra krav i sammanhanget är godkända tolkningar av ISO/TS16949 och Rules for achieving IATF recognition (Eng. sanctioned interpretations förkortas SI) och FAQs. Dessa skall beaktas i.s.m. implementering av kvalitetsledningssystemet. SI och FAQs finns publicerade på http://www.iatfglobaloversight.org/ Genom kundens specifika krav kan också krav på bl.a. miljöledning (ISO14001:2004) komma i fråga. I dessa fall kan det vara lämpligt att först certifiera företaget mot angivet miljöledningssystem. Vidare förekommer också krav till exempel ur VDA 6.0 (tysk bilindustri) till exempel VDA 6.3 som omfattar processrevision. Utöver själva TS16949 och specifika kundkrav finns krav på användning av referensmanualer. Vilka referensmanualer som skall tillämpas specificeras i kundens krav, till exempel QS9000- eller numera AIAG:s referensmanualer APQP, FMEA, MSA, SPS och PPAP.

  • APQP = I förväg planerad kvalitetssäkring av en produkt
  • FMEA = Förfaringsätt för riskbedömning av produkt och tillverkningsprocess
  • MSA = Analys av mätsystem (Gauge R&R)
  • SPC= Statistisk processtyrning, att genom tillämpning av statistiska medel styra en process
  • PPAP = Förfaringsätt för godkännande av produkt och tillverkningsprocess

Andra standarderRedigera

Andra standarder som finns kopplade till ISO/TS16949 är bland annat SS-EN ISO/IEC17025 vilket behandlar krav på mätrum, laboratorier och liknande, samt ISO 19011 vilket behandlar förfarande runt revisioner. Till ISO/TS16949 finns också en vägledning benämnd "IATF Guidance to ISO/TS16949". Denna vägledning finns numera utgiven på svenska och kan användas vid implementering av ISO-TS16949.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera