Horisontalplan

plan vinkelrätt mot den vertikala riktningen

Horisontalplan är, inom geometri, fysik, astronomi och geografi, ett plan med horisontell orientering. Horisontalplanet är således ett plan som vid en given punkt är vinkelrät mot den riktning i vilken jordens (eller himlakroppens) gravitationskraft verkar, det vill säga vinkelrät mot den riktning i vilken ett lod hänger vid denna punkt. Horisontalplanet består av horisontella linjer genom en given punkt.

I ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem anges en koordinats position i horisontalplanet av två horisontella dimensioner, vanligen kallade x och y, medan den vertikala dimensionen vanligen betecknas z. Konventionen är således att x-y-planet avser horisontalplanet.

Golv utformas i regel så lika horisontalplan som möjligt, det vill säga utan lutning, baserat på användning av vattenpass och/eller lod. Fastän havsytan och jordytan approximativt är sfäriska, betraktas de i vardagligt tal såväl som i småskaliga naturvetenskapliga modeller ofta som horisontalplan.

Inom radioteknik ritas riktade antenners signalstyrka[förtydliga] i horisontalplanet för att visa förstärkning av signaler i önskad riktning, och dämpning av signaler i andra riktningar. Maximal signalstyrka ritas uppåt, i riktning 0 grader, ofta med referensnivå 0 decibel (det vill säga 100% effektförstärkning). Signalstyrkan i övriga riktningar bli således negativ mätt i decibel, eller mindre än 100%.