Försvarsunderrättelsedomstolen är en svensk specialdomstol som från och med den 1 december 2009 ersatt Signalspaningsnämnden. Domstolen prövar frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, den så kallade FRA-lagen. Domstolen är belägen på Gullfossgatan 6 i Kista.

Försvarsunderrättelsedomstolen
Domstolens vapen
OrganisationstypDomstol
SäteGullfossgatan 6, Kista
Organisationsnr202100-6313
SyftePrövning av frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet[1]
FöregångareSignalspaningsnämnden
Inrättad2009
OrdförandeKathrin Flossing
Budget10 570 tkr (2020) [2]
Antal anställda4 [2]
Webbplatswww.undom.se
Rättsinstanser i Sverige
Sveriges riksvapen
Denna artikel tillhör en artikelserie
Allmänna domstolar
Tingsrätt
Hovrätt
Högsta domstolen
Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsrätt
Kammarrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Särskilda domstolar
Mark- och miljödomstolar
Mark- och miljööverdomstolen
Migrationsdomstolen
Migrationsöverdomstolen
Patent- och marknadsdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen
Tryckfrihetsdomstol
Specialdomstolar
Arbetsdomstolen
Hyresnämnd
Arrendenämnd
Försvarsunderrättelsedomstolen
Skiljenämnd
Se även
Rättsväsen
Domstol

Domstolens sammansättning redigera

Försvarsunderrättelsedomstolen består av en ordförande, en eller högst två vice ordförande samt minst två och högst sex särskilda ledamöter. Ledamöterna ska vara svenska medborgare. Ordföranden anställs med fullmakt av regeringen som ordinarie domare i domstolen. Vice ordförande och särskilda ledamöter förordnas av regeringen för fyra år.

Ordföranden och vice ordförandena ska vara lagfarna och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare. Övriga ledamöter ska ha särskild kunskap om förhållanden av betydelse för domstolens verksamhet.

Försvarsunderrättelsedomstolen är domför med ordförande och två särskilda ledamöter. Fler än tre ledamöter får inte delta i ett avgörande.

Ordförande redigera

Följande personer har varit ordförande i domstolen.

Integritetsskyddsombud redigera

Ett integritetsskyddsombud ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid Försvarsunderrättelsedomstolen. Ombudet har rätt att ta del av det som förekommer i målet och att yttra sig.

Förfarandet redigera

Signalspaningsmyndigheten, i nuläget Försvarets radioanstalt (FRA), ska ansöka om tillstånd hos Försvarsunderrättelsedomstolen för signalspaning.

När en ansökan om tillstånd till signalspaning har kommit in till Försvarsunderrättelsedomstolen, ska domstolen så snart som möjligt utse ett integritetsskyddsombud i målet och hålla ett sammanträde. Vid sammanträdet ska ansökande myndighet och integritetsskyddsombudet närvara. Domstolen får förordna att annan som kan lämna upplysningar av betydelse för prövningen får närvara vid sammanträdet. Om ärendet däremot är så brådskande att ett dröjsmål allvarligt skulle riskera syftet med ansökan, får sammanträde hållas och beslut fattas utan att ett integritetsskyddsombud har varit närvarande eller annars fått tillfälle att yttra sig.

Domstolens beslut får inte överklagas.

Referenser redigera

Noter redigera

Källor redigera

  • Lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
  • Lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol
  • Förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen
  • Regeringens proposition Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (prop. 2008/09:201)

Externa länkar redigera