En ekonomisk plan visar en ekonomisk, juridisk och teknisk beskrivning av en förenings (till exempel en bostadsrättsförening) verksamhet under en längre period.

Innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt måste föreningen upprätta en ekonomisk plan och registrera den hos Bolagsverket. Ekonomisk plan måste granskas av intygsgivare behörig av Boverket. Här finns också en förteckning över lägenheterna och dess insats och eventuellt upplåtelseavgift. Den ekonomiska planen är offentlig och kan vid behov beställas från Bolagsverket. Sker förändringar av väsentlig betydelse under tiden lägenheterna upplåts skall en ny ekonomisk plan upprättas innan ytterligare bostadsrätter kan upplåtas. I de allra flesta föreningar har endast den ursprungliga ekonomiska planen upprättats. Om Bostadsrättsföreningen har köpt sin fastighet med ett köpeavtal anses det att föreningens slutkostnad är känd. Då behövs ingen insatssäkerhet för att föreningen skall få tillstånd att upplåta bostadsrätt. Om föreningen har ett entreprenadavtal som beskriver vad föreningen har beställt är inte slutkostnaden känd och då behövs konsumentskyddet insatsgaranti för att Bolagsverket skall ge tillståndet. I en entreprenad har nästan alltid entreprenören rätt att få ersättning för vissa kostnadsökningar som denne inte kan råda över som till exempel ändrad moms eller kommunala avgifter. Dessutom kan entreprenören gå i konkurs och då får alltid föreningen en annan kostnad för att upphandla entreprenaden av en annan entreprenör.