Öppna huvudmenyn

Darsgärde är en by i Skederids socken, cirka 2-3 km söder om Finsta i Norrtälje kommun, östra Uppland.


I Darsgärde finns flera gravfält och en fornborg. Åren 1957 - 1960 företogs omfattande arkeologiska utgrävningar under ledning av Björn Ambrosiani.

Gravfälten är från järnålderns äldre del. De ligger nära eller intill husgrundsterrasser från samma tid.

Fornborgen är från folkvandringstiden och var en befäst gård. Här finns en mängd husgrunder. Bland annat har man funnit ett bostadshus och många uthus. Vid utgrävningarna fann man också spår av en timmerkonstruktion inne i borgen och ett torn vid ingången. Borgen är cirka 100 x 95 meter stor och belägen på krönpartiet av en 45 meter hög bergshöjd. I söder och öster stupar berget närmast lodrätt, i norr tämligen brant och i väster något svagare sluttning. Den omgärdas av två stenvallar. Vid utgrävningarna fann man spår av en timmerkonstruktion innanför den inre stenvallen och ett torn vid ingången. Det mesta tyder på att borgen brändes ner.

Ett undre lager hade rester av en boplats från bronsålderns slut. Här hittades keramik med tydlig östlig influens samt rester av bronsgjutning. Man har även funnit herdestavsnålar av järn. Dessa återfanns på husterrasserna vid gravfälten. Även dessa hade östlig influens.

Darsgärdekomplexet har stor betydelse för förståelsen av såväl de bebyggelsehistoriska förhållandena som kulturkontakterna i östra Uppland under bronsåldern samt järnåldern.

LitteraturRedigera