Clearance är ett begrepp inom farmakologi och fysiologi och som är ett mått på den hypotetiska plasmavolym som är helt befriad från en viss substans per tidsenhet.

Matematiskt definieras clearance som

Där är koncentrationen (mol/volym) för substans x i urin, är urinflödet (volym/tidsenhet) och är koncentrationen av x i blodplasma.

Clearance för ett läkemedel ökar ofta ju längre behandlingstiden fortskrider. En ökad clearance innebär en kortare halveringstid och därmed lägre koncentration (Css) i plasma då systemet exponeras för läkemedlet under kortare tid varför en förhöjd dos måste intas för att få önskad effekt. Däremot så förblir biotillgänglighet oförändrad. Detta är en av de problematiska faktorerna associerade med läkemedelsberoende.

Bestämning av njurarnas clearance av en lämplig biologiskt inert substans till exempel iohexol eller inulin kan användas för att mäta njurens filtrationsfunktion som kallas Glomerulära filtrationshastigheten.

Ordet böjs clearance, clearancen, clearancer, clearancerna.