Borderline personlighetsstörning

personlighetsstörning som kan kännetecknas av instabila relationer och känslomässig labilitet
(Omdirigerad från Borderline)

Borderline personlighetsstörning, förkortat BPD, även emotionellt instabil personlighetsstörning, förkortat EIPS, EIP eller EUPD (efter engelskans emotionally unstable personality disorder), är en personlighetsstörning, som kan kännetecknas av exempelvis instabila relationer, känslomässig labilitet, tomhetskänslor, stark ilska och självmordsförsök.

Borderline
Klassifikation och externa resurser
ICD-10F60.3
ICD-9301.83
Medlineplus000935
eMedicinearticle/913575 
MeSHsvensk engelsk

I DSM-5 (en av American Psychiatric Association utgiven diagnostisk manual för psykiska diagnoser) används termen borderline personlighetssyndrom medan ICD-10 (diagnostisk manual utgiven av Världshälsoorganisationen, WHO) kallar tillståndet emotionellt instabil personlighetsstörning.[1] I informellt bruk används termen borderline. Det finns vissa skillnader vad gäller de diagnostiska kriterierna i DSM-5 och ICD-10, men det är i grunden samma diagnos.

Borderline har liknande symptom som flera andra diagnoser, däribland ADHD, Aspergers syndrom, autism, bipolär sjukdom, PTSD[1] och komplext PTSD.[2] Det är vanligt att personer med borderline även har annan psykisk problematik, såsom depression, ångest, ätstörningar och/eller missbruk.[3]

Omkring 10 procent av diagnostiserade med borderline dör av självmord.[3] De flesta självmordsförsök sker i tjugoårsåldern, men de flesta dödsfall vid självmord sker i trettioårsåldern.[4]

Det har bland läkare, terapeuter, psykologer och psykoanalytiker rått vitt skilda uppfattningar gällande vad borderline ska kallas och vad som kännetecknar diagnosen.[5] Enligt psykiatriprofessorn John Gunderson karaktäriseras borderline av att personen har stora problem i tre områden: interpersonella relationer, känslokontroll och impulskontroll. Vidare säger han att om en person har starka rädslor för att bli övergiven och skär sig själv, är sannolikheten 88 procent att personen i fråga har borderline.[6]

Prognosen är god för behandling av borderline; inom 15 år blir 75% fria från diagnosen.[4]

BenämningRedigera

Den engelske sjuttonhundratalsläkaren Thomas Sydenham kallade borderline för hystericks, och menade att vederbörande patienter "älskar gränslöst de människor som de mycket snart kommer att hata lika måttlöst".

I början av 1900-talet användes termen "latent schizofreni" då man menade att personer med borderline hade en underliggande schizofreni. En annan benämning har varit som-om-personlighet, utifrån en uppfattning om att personer med borderline på ytan hade ett normalt fungerande socialt liv, men under ytan hade allvarligt störda interpersonella relationer. Andra benämningar har varit ambulatorisk schizofreni, preschizofreni, schizofren karaktär, pseudopsykopatisk schizofreni, subklinisk schizofreni, borderland, borderline schizofreni, pseudoneurotisk schizofreni och gränspsykos.

Borderlinebegreppet myntades år 1938 av psykoanalytikern Adolph Stern, och blev till slut den vanligaste benämningen. Termen syftar till en uppfattning om att personer med borderline ligger i gränslandet mellan neuros och psykos. Enligt Socialstyrelsen år 1997 finns ingen officiell benämning i Sverige. I slutenvården finns en skyldighet att rapportera enligt en översättning av ICD-10, som använder benämningen emotionellt instabil personlighetsstörning med borderline som en undertyp. Utanför slutenvården finns dock inte denna anmälningsskyldighet, vilket innebär att borderline likväl som emotionellt instabil personlighetsstörning kan förekomma.[7]

Den amerikanske psykiatrikern Adolf Meyer menade att en bättre benämning vore varje patients efternamn, då han menade att varje patient med borderline har olika besvär.[7]

SymtomRedigera

Symtomen för Borderline skiljer sig mycket från person till person.[8]

Enligt DSM-5Redigera

I DSM-5 listas nio diagnostiska kriterier; fem eller fler av dessa punkter krävs för att få en diagnos:[9]

 • Stark rädsla för att bli övergiven och/eller överdriven ansträngning för att undvika att bli övergiven – oavsett om övergivningen är inbillad eller verklig.
 • Ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra människor som skiftar mellan överdriven beundran och idealisering, och nedvärdering.
 • Instabil identitet och självbild.
 • Impulsivitet i områden som är destruktivt för individen, såsom pengaspenderande, sex, droger, vårdslös bilkörning, hetsätning etc.
 • Återkommande självmordstankar, självmordsförsök, hot om självmord, och/eller självskadebeteende.
 • Emotionell instabilitet. Perioderna varar oftast i ett antal timmar eller dagar.
 • Kroniska tomhetskänslor.
 • Återkommande ilska eller frustration som inte står i proportion till vad som väckt den, eller svårigheter att kontrollera ilska/frustration.
 • Stressrelaterade paranoida tankar eller allvarlig dissociation.

Individer med borderline kan uppleva att de är onda eller dåliga människor. Diverse symptom, såsom den impulsiva ilskan, kan hos vissa ge en känsla av bekräftelse för att individen är en dålig människa.[9]

Vidare kan vissa personer med borderline uppleva psykotiska symptom såsom hallucinationer eller utomkroppsliga upplevelser. En del beskrivs vilja lämna allt innan ett mål är uppfyllt: såsom att hoppa av skolan precis före examen. Det är vanligt med återkommande uppsägningar, avhopp från studier, och/eller skilsmässor.[9]

Enligt ICD-10Redigera

ICD-10 menar att en person med emotionellt instabil personlighetsstörning har en tendens att agera impulsivt utan vidare eftertanke, med ett instabilt känsloliv. Det finns en tendens till stora emotionella svängningar som individen inte kan kontrollera och ibland konflikter med andra som orsakats av impulsiva handlingar. ICD-10 delar in emotionellt instabil personlighetsstörning i två typer: impulsiv och borderline. Den impulsiva typen karaktäriseras av emotionell instabilitet och bristande impulskontroll, och borderlinetypen karaktäriseras av instabil självbild, instabila personliga målsättningar, instabila personliga preferenser, kroniska tomhetskänslor, intensiva och instabila relationer med andra människor, självdestruktivt beteende och självmordsbeteende eller självmordsförsök.[10]

Starka känslor som växlar snabbtRedigera

Personer med borderline kan ofta ha ett instabilt humör. Humörsvängningar väcks ofta av externa händelser, och en episod kan vara från timmar till dagar. I synnerhet är personer med borderline känsliga för händelser som tolkas som att hen blir övergiven, avvisad eller misslyckas. Humörsvängningarna kan ofta vara mellan depression och ilska, och mindre ofta mellan nedstämda humör till positiva. Negativa känslor varar ofta längre än det som anses normalt, men samma sak kan inte sägas om positiva känslor.[4]

Personer med borderline kan ofta bli arga eller irriterade, till synes bortom proportion till vad som väckte ilskan. En del personer med borderline uppger även en ökad känsla av fientlighet mot andra människor.

Svårt med relationerRedigera

Över 74 % av alla personer med borderline har problem med interpersonella relationer. Detta leder till att mer än hälften av de kvinnor som har borderline aldrig gifter sig, och ännu färre skaffar barn. Klinisk erfarenhet visar att många med borderline reagerar på interpersonella problem med att isolera sig från andra människor.[4] Att isolera sig från andra i kan till exempel vara en strategi för att inte bli sårad eller känna sig övergiven.

DSM-5 skriver att rädslan för att bli övergiven hos personer med borderline kan leda till stora skiftningar i självbild och i individens beteende. Vidare står det att individer med borderline är känsliga för yttre omständigheter. Exempelvis kan en individ med borderline känna stor rädsla för att bli övergiven och/eller ilska om individen utsätts för separation från en annan individ, även om separationen är kortvarig och planerad. En person med borderline kan även känna så om han eller hon planerat ett möte med en annan person, och personen kommer för sent – även om det bara är några minuter – eller planerna ändras med kort varsel. Individer med borderline kan tro att denna "övergivning" – vare sig den är verklig eller inbillad – är ett tecken på att de själva är dåliga människor. Rädslan för att bli övergiven är relaterad till en känsla av att aldrig vilja vara ensam och ett behov av att ständigt ha människor omkring sig. Det kan förekomma självskadebeteende och/eller hot om självmord i syfte att undvika att bli övergiven.[9]

Personer med borderline kan vara känsliga för händelser eller beteenden som för friska individer anses vara småsaker. Exempelvis kan en person med borderline bli arg eller må dåligt över mindre separationer, såsom semestrar, arbetsresor, eller liknande, om det innebär att de separeras från närstående. Vidare kan personer med borderline vara känsligare för saker såsom ansiktsuttryck, ordval, med mera. Exempelvis kan en person med borderline se ett neutralt ansikte som ett argt ansikte och kan reagera mer negativt på nedsättande ordval än andra människor.[11]

DSM-5 menar att individer med borderline kan vilja tillbringa mycket tid med en person, dela med sig av sina mest intima hemligheter tidigt i förhållandet och intensivt idealisera och beundra denne. Detta kan dock snabbt övergå till att individen med borderline nedvärderar den andre, anser att den andre inte bryr sig tillräckligt, inte finns tillgänglig tillräckligt, och så vidare.[9]

Instabil självbild är ett vanligt problem för personer med borderline och klassas som ett interpersonellt problem.[4] Den instabila självbilden kan uttryckas exempelvis genom förändringar i personliga målsättningar, värderingar, sexuell identitet, typer av vänner, och så vidare. I vissa fall kan individen känna att denne inte existerar över huvud taget, ofta till följd av en upplevd brist på meningsfulla relationer och/eller stöd.[9]

TomhetskänslaRedigera

Personer med borderline kan ofta uppleva en ihållande tomhet. Tomheten är svårdefinierad, men relaterar till känslor av hopplöshet, isolation, ensamhet och vissa depressiva symptom.[4]

OverklighetskänslorRedigera

Omkring 40-50% av personer med borderline uppvisar kognitiva besvär i form av kortvariga psykotiska symptom eller dissociation.

Vanliga psykotiska symptom är hörselhallucinationer eller paranoida tankar, men till skillnad från personer med schizofreni varar de psykotiska besvären under kortare perioder. Andra kognitiva besvär är känslor av att ens kropp är förändrad eller overklig, eller att verkligheten känns overklig/bisarr eller illusioner. Dessa besvär förekommer även i bland annat posttraumatiskt stressyndrom.[4]

Självdestruktivt och impulsivt beteendeRedigera

Att skära sig själv i syfte att reglera sina känslor är vanligt bland personer med borderline. Mer än 90 procent har någon form av självskadebeteende. Personer med borderline hetsäter ofta, slösar pengar, spelar med pengar, missbrukar sex och/eller har annat missbruk, såsom drog- eller alkoholmissbruk.[4]

I en studie gjord 1969 med 62 kvinnor med borderline hade 41 av dessa ett självskadebeteende. Hos dessa var den vanligaste formen av självskadebeteende att skära sig själv. De uppgav olika anledningar till att de skadade sig själva, varav de vanligaste orsakerna var: att minska ångest eller förtvivlan; konkretisera en inre diffus smärta i konkret fysisk smärta; straffa sig själv; minska tomhetskänslor; uttrycka vrede; hämnas på någon; känna kontroll; distrahera sig själv från jobbiga minnen; eller känna sig verklig.[12] Andra dokumenterade former av självskadebeteende förekommer också, så som att slå eller bränna sig själv; hindra sår från att läka; sticka nålar i armen; bryta fingrar och tår; riva eller bita sig själv; rycka ut hår; slå nävar eller huvud i väggen. Det förekommer även att personer med borderline får andra att göra dem illa. Görel Kristina Näslund beskrev 1998 en kvinna som åt cigaretter i syfte att få bli magpumpad.[13]

SjälvmordstankarRedigera

Självmordsförsök är mycket vanliga bland personer med borderline. Mellan 60 och 78 procent av alla personer med borderline har uppvisat självmordsbenägna tendenser. Totalt 8-10% tar sitt liv och den siffran blir dubbelt så stor om personen samtidigt har ett alkoholmissbruk. En studie av deprimerade personer med borderline inlagda på sjukhus visade att över 90% av personerna i studien hade försökt ta sitt liv en eller flera gånger. Michael H. Stone följde upp 206 personer med borderline 16 år efter att de skrivits ut från en psykiatrisk klinik. Omkring 9% hade tagit sitt liv; bland män som också hade svår depression hade 18,5% tagit livet av sig och bland de som led av både svår depression och drogmissbruk, utöver borderline, hade 45% tagit livet av sig. I Göteborg åren 1984-1987 inom åldersgruppen 15-29 år hade 58 personer tagit sitt liv. Av dessa hade en tredjedel diagnosen BPS.[14]

DiagnostikRedigera

För att diagnostisera en person med borderline görs oftast ett antal strukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Det finns inga fysiska tester som kan genomföras för att hjälpa till i bedömningen. Om DSM-5 används, finns det 256 olika kombinationer av symptom som skulle kunna leda till en diagnos. På så vis kan det vara svårt att säkerställa diagnosen. Två viktiga faktorer i säkerställandet av diagnosen är att besvären varit långvariga och att personen har problem inom flera områden.[4]

Under början på 1950-talet var borderline en diagnos som ställdes i brist på andra diagnoser. När läkaren inte kunde fastställa en neurotisk eller psykotisk diagnos gavs diagnosen borderline. På 1990-talet var situationen snarlik - när läkaren inte kunde fastställa någon annan psykisk diagnos gavs diagnosen borderline.[15]

Flera olika diagnostiska system har förekommit. Idag är DSM och ICD vanligast.

DifferentialdiagnostikRedigera

Borderline yttrar sig ibland genom symtom som föreligger inom flera andra diagnoser. Exempelvis ADHD, autismspektrumstörning, bipolär sjukdom och PTSD har symtomöverlapp med borderline.[1] Det är vanligt att de med borderline även har annan psykisk problematik, såsom depression, ångest, ätstörningar och/eller missbruk.[3]

Trots den höga förekomsten av borderline i den generella populationen blir diagnosen inte sällan förbisedd, vilket kan leda till inadekvat behandling. Det är problematiskt då individer söker för ett specifikt problem och får behandling för denna, men dysfunktion kvarstår på grund av att problemen grundar sig i en borderlineproblematik. Komorbiditeten med många andra diagnoser gör differentieringsprocessen än svårare, och individer som diagnosticerats med borderline uppfyller konsekvent kriterierna för 1 till 5 andra personlighetssyndrom. [16]

FörekomstRedigera

Enligt DSM-5 uppskattas borderline finnas mellan 1,6 och 5,9 % av befolkningen. I amerikanska psykiatriska öppenvårdsmottagningar har 10 % av patienterna borderline och hos patienter inlagda inom den psykiatriska slutenvården i USA har 20 % av patienterna borderline.[9] I en norsk studie beräknades 0,7 % av befolkningen ha borderline, och i en svensk 5,4%.[3]

Det är oklart varför vissa individer utvecklar borderline. Det finns en stor variation bland de som diagnostiseras med borderline och deras bakgrund. En teori menar att individerna som utvecklar borderline är i grunden känslomässigt känsliga eller utsatts för upplevelser som lett till att borderline utvecklats.[1] Genetiska faktorer och negativa händelser under uppväxten har visats bidra till utvecklingen av borderline.[3]

En studie från 2012 visar att 92% av personer som fått behandling är friska efter 27 år.[4] Risken för självmord är högst i de tidiga vuxenåren och minskar successivt med åldern. I DSM-5 anges att trots att många av besvären kan vara livslånga är terapi en effektiv behandlingsmetod. Enligt DSM-5 uppfyller färre än hälften av patienterna kraven för diagnosen tio år efter behandling påbörjats, och besvären är generellt mindre hos 30 och 40-åringar jämfört med unga vuxna.[9]

Majoriteten av de som diagnostiserats med borderline är kvinnor.[3][9] Enligt DSM-5 är 75% av de med borderline kvinnor.[9]

BehandlingRedigera

Borderline behandlas vanligtvis med terapi.[17]

Enligt en studie från 2012 uppfyller 75% inte längre kriterierna för diagnosen 15 år efter diagnos och behandling, och 27 år efter är 92 % friska.[4] Hur länge behandlingen pågår varierar dock, studierna mätte bara 15 och 27 år efter diagnos, inte hur länge behandling pågått.

Dialektisk beteendeterapiRedigera

Dialektisk beteendeterapi (DBT) kombinerar kognitiv beteendeterapi med övningar i medveten närvaro.[18] Det är en populär behandling vid borderline och har visat goda resultat.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har genomfört en utredning för hur effektivt DBT är för behandling av borderlinesymptom. Utredningen visade att DBT bland annat leder till en minskning av självskadebeteende och missbruk. Utredningen visade dock också att det finns få studier gjorda inom området, och att mer forskning behövs.[3]

Mentaliseringsbaserad terapiRedigera

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) är en populär terapiform vid borderline.

Övrig behandlingRedigera

Andra terapiformer som förekommer vid behandling av borderline är psykodynamisk terapi, kognitiv psykoterapi och kognitiv analytisk terapi.[19]

Vid behov kan även psykofarmaka sättas in för att lindra symptom. Antidepressiva, stämningsstabiliserande läkemedel,[1] lugnande och neuroleptika har förskrivits till personer med borderline för att dämpa vissa symptom.[20]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b c d e] Byström, Anna-Lena (red.); Zotterman, Mathilda (granskare). ”Borderline – emotionellt instabil personlighetsstörning”. 1177 Vårdguiden Region Kronoberg. Arkiverad från originalet. https://web.archive.org/web/20170208014242/http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Borderline-emotionellt-instabil-personlighetsstorning/. Läst 8 februari 2017. 
 2. ^ Van der Kolk, Dr Bessel (2015). The body keeps the score 
 3. ^ [a b c d e f g] Öst, Lars-Göran & Wærn, Magda (18 oktober 2006). ”Lovande terapi vid borderlinestörning”. Läkartidningen. Arkiverad från originalet den 8 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170208040505/http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=5169. 
 4. ^ [a b c d e f g h i j k] Biskin, R. S.; Paris, J.. ”Diagnosing borderline personality disorder” (på engelska). Canadian Medical Association Journal 184 (16): sid. 1789–1794. doi:10.1503/cmaj.090618. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3494330/. Läst 20 februari 2017. 
 5. ^ Näslund (1998) s. 19
 6. ^ Borderliner Notes (8 augusti 2016). ”JOHN GUNDERSON - Short Definition of BPD”. https://www.youtube.com/watch?v=zTJic768FPw&feature=youtu.be. Läst 22 mars 2017. 
 7. ^ [a b] Näslund (1998) s. 19-21
 8. ^ ”Emotionellt instabilt personlighetssyndrom”. 1177. https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/emotionellt-instabilt-personlighetssyndrom--borderline-personlighetssyndrom/. Läst 8 juli 2021. 
 9. ^ [a b c d e f g h i j] Jeste, Dilip V. et al. (2014) (på engelska). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association. sid. 663-666. ISBN 978-0-89042-554-1 
 10. ^ ”F60.3 Emotionally unstable personality disorder”. Världshälsoorganisationen (WHO). Arkiverad från originalet den 8 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170208033519/http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en. 
 11. ^ ”Borderline Personality Disorder”. National Institute of Mental Health. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/borderline-personality-disorder/index.shtml. 
 12. ^ Näslund (1998) s. 111-112
 13. ^ Näslund (1998) s. 108-109
 14. ^ Näslund (1998) s. 131-132
 15. ^ Näslund (1998) s. 21
 16. ^ Cognitive therapy of personality disorders (Third edition). ISBN 9781462525812. OCLC 933606732. https://www.worldcat.org/oclc/933606732 
 17. ^ ”Emotionellt instabilt personlighetssyndrom”. 1177. https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/emotionellt-instabilt-personlighetssyndrom--borderline-personlighetssyndrom/. Läst 10 juli 2021. 
 18. ^ ”DBT (Dialektisk beteendeterapi)”. Socialstyrelsen. Arkiverad från originalet den 10 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210710100201/https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/dbt-dialektisk-beteendeterapi/. Läst 10 juli 2021. 
 19. ^ Näslund (1998) s. 155-162
 20. ^ Näslund (1998) s. 164-165

Tryckta källorRedigera

Externa länkarRedigera