Avstyckning innebär att viss ägovidd av fastighets enskilda mark avskiljs för att utgöra egen fastighet eller ingå i sammanläggning enligt fastighetsbildningslagen.[1]

Avstyckning sker på skriftlig ansökan av fastighetens ägare till lantmäterimyndigheten.[2][3]

Frågan om avstyckning prövas vid en fastighetsbildningsförrättning där lantmäterimyndigheten består av en förrättningslantmätare samt ibland (i praktiken extremt ovanligt) två gode män.[4] Protokoll ska föras och karta upprättas.[5][6]

Beslut kan överklagas till den mark- och miljödomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen.

Fotnoter redigera

  1. ^ 10 kap. Fastighetsbildningslagen (1970:988)
  2. ^ 10 kap. 6 § Fastighetsbildningslagen (1970:988)
  3. ^ 4 kap. 8 § Fastighetsbildningslagen (1970:988)
  4. ^ 4 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen (1970:988)
  5. ^ 4 kap. 16 § Fastighetsbildningslagen (1970:988)
  6. ^ 4 kap. 28 § Fastighetsbildningslagen (1970:988)