Avstyckning innebär att viss ägovidd av fastighets enskilda mark avskiljs för att utgöra egen fastighet eller ingå i sammanläggning enligt fastighetsbildningslagen.[1]

Avstyckning sker på skriftlig ansökan av fastighetens ägare till lantmäterimyndigheten.[2][3]

Frågan om avstyckning prövas vid en fastighetsbildningsförrättning där lantmäterimyndigheten består av en förrättningslantmätare samt ibland (i praktiken extremt ovanligt) två gode män.[4] Protokoll ska föras och karta upprättas.[5][6]

Beslut kan överklagas till den mark- och miljödomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen.

FotnoterRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/1970:988#K10
  2. ^ https://lagen.nu/1970:988#K10P6
  3. ^ https://lagen.nu/1970:988#K4P8
  4. ^ https://lagen.nu/1970:988#K4P1
  5. ^ https://lagen.nu/1970:988#K4P16
  6. ^ https://lagen.nu/1970:988#K4P28