Arvode kallas ekonomisk ersättning för tillfälligt arbete av intellektuellt slag. Beteckningar som styrelsearvode, semesterarvode, politikerarvode etc. förekommer och brukar avse en återkommande men tidsmässigt begränsad uppgift. Ordet honorar har samma innebörd.

Ordet "honorar" används mycket inom författarvärlden och avser då den summan pengar författaren får för att låta sin text publiceras. När det står "honorar utgår ej" betyder det att författaren inte får något arvode.