En aktuarie är en tjänsteman med statistiska arbetsuppgifter.

Aktuarier är vanligen anställda på försäkringsbolag för att modellera företagets finansiella position, till exempel solvens och lönsamhet. Aktuarier är ofta involverade inom alla områden som finansiell redovisning, produktutveckling, strategi och företagsledning.

Före andra världskriget betecknade tjänstetiteln en offentlig tjänsteman med allmänna administrativa uppgifter, ungefär "handläggare".

Försäkringsverksamhet bygger på riskhantering och kvantifiering av de underliggande riskerna, till exempel sannolikheten att en försäkringstagare avlider (livförsäkring) eller att ett försäkrat flygplan havererar (sakförsäkring). Aktuariers specialkompetens är att kombinera statistik och matematisk modellering med företagsekonomi. Detta gör det möjligt att hantera försäkringsbolags speciella risker.

För att bli aktuarie krävs i Sverige akademisk examen inom matematik, framför allt matematisk statistik och aktuariell teori.

Inom anglosaxiska länder krävs certifiering från en oberoende förening (i Storbritannien Institute of Actuaries). Certifiering fås genom att klara olika prov inom aktuariell teori. Snittiden för att bli kvalificerad aktuarie är 5–7 år i Storbritannien (efter motsvarande kandidatexamen).