Öppna huvudmenyn
Årsta gård, Årsta gårds kvarn och Årstaskogens bäckravin omkring 1930

Årstaskogens bäckravin, ligger i Söderort inom Stockholms kommun, stadsdel Årsta. Årstaskogens bäckravin är ca. 500 meter lång och var Valla åns och Årstabäckens ursprungliga, naturliga utflöde till Årstaviken.

HistorikRedigera

 
Årstaskogens bäckravin 2007
 
Årstaskogens bäckravin 2007

Årstaskogens bäckravin ligger omedelbart öster om Årsta gård som lär ha anor från 1300-talet. Gården omnämns första gången 1344 och ägdes då av Uppsala domkyrka. Att Årsta gård anlades intill en bäck var säkert ett medvetet val för att använda vattenkraften till bl. a. en kvarn. Bäckravinen var ursprungligen Valla åns naturliga utlopp till Årstaviken. På kartan från 1861 "Trakten omkring Stockholm I IX Blad" syns tydligt Valla åns förlopp förbi Årsta gård och fortfarande 1908 finns hela åns sträckning där. Valla å som sammanhängande vattendrag försvann i och med utbyggnaden av Årsta på 1940-talet. Senare leddes dagvattnet till Årstaviken i ett öppet dike genom Storängsparken via Årstaskogens bäckravin. Under 1970-talet kulverterades (lades i rör) diket och vattnet leddes istället ner i en dagvattentunnel. Flödet upphörde och den gamla bäckravinen blev torrlagd.

Nya vattenflödetRedigera

På Årstafältet finns sedan år 2002 en anlagd damm, Valla damm, för uppsamling och rening av dagvattnet. Det vattnet leds nu från Årstafältet tillbaka via ledningar till en nyanlagd våtmark i Storängsparken och vidare ut i Årstabäckens gamla lopp genom Årstaskogen.

Ravinen återföddRedigera

Den 28 juni 2007 har Bäckravinen åter fått rinnande vatten. Den gamla kulturmiljön kring kvarnområdet har lyfts fram och kvarndammen samt resterna av Årsta gårds kvarn har restaurerats. I bäckfåran har hålldammar byggts för att fåran inte ska torrläggas periodvis och utloppet muddrats och öppnats så att kontakten med Årstaviken återfåtts. Området har städats och rensats, ormbunkar och örter planterats, en ny vägbro har byggts och den befintliga gångbron restaurerats. Fisktrappor för att möjliggöra fiskvandring upp i bäckfåran har anlagts.

Externa länkarRedigera