Denna sida innehåller reguljära uttryck (regular expressions) för språkfel som automatiskt hämtas av AWB. Vissa av dessa reguljära uttryck kan ge skenträffar (så kallade false positives). Kontrollera därför alltid alla ändringar som görs innan du sparar dem. Skenträffar är särskilt vanliga för vissa ord, och då i titlar, citat och i delar på andra språk eller äldre svenska. Lägg gärna till nya språkfel längst upp under nya bidrag, på denna form:
<Typo word="Rättstavat ord/beskrivande term" find="språkfel (regex)" replace="rättat språkfel" />
Byt ut word= mot disabled= om du inte vill att ändringen ska börja gälla direkt innan någon hunnit titta på bidraget, eller skriv på diskussionssidan ifall du vill ha hjälp. Du kan också med egna ord beskriva vilka ändringar du vill göra inom <!-- -->, så lägger någon annan om möjligt till uttrycket i rätt format. För information om de skrivsätt som används i de reguljära uttrycken, se: Hur man skriver reguljära uttryck för AWB.

Filter

Nya bidrag

För att testa nya bidrag som rättar texter inne i eller i slutet av ord, kan man skriva insource:/söktext/ i Wikipedias sökmotor.

Tar bort <Typo word="programmet" find="\b(\w*?[Pp])rogramet(s)?" replace="$1rogrammet$2" /><!--Matchar också förled, exvis "radioprogramet".-->
<Typo word="års2" find="\b(\d{1,3})-års (avtal|cykel|fest|firande|högtid|intervall|kontrakt|minne|period|plan|skiva|åldern)(\w*)" replace="$1-års$2$3" /><!-- Skriver ihop "ett 3-års kontrakt", "i 20-års åldern" till "ett 3-årskontrakt" osv. Ger bara träff på upp till 3 siffror för att inte ge skenträffar på "Enligt 2015-års kontrakt" osv. som ev bör få en egen rad.  -årsjubileum och -årsdag har egna rader -->
<Typo word="års" find="\b(\d{1,4})-års (?!avtal|cykel|dag|fest|firande|högtid|intervall|jubil|kontrakt|minne|period|plan|skiva|åldern)\b" replace="$1 års " /><!-- Tar bort bindestrecket i "Enligt 2013-års siffror" osv. Exkluderar förekomster som "50-års minnet" som ska tas om hand av andra reguljära uttryck.  -->
<Typo word="1-klubben" find="\b([1-8]) (klubben|klubbarna|lage[nt])(s?)\b" replace="$1-$2$3" /><!-- Skriver ihop "Ligue 1 laget", "division 2 klubben" osv -->
<Typo word="decimaltecken" find="\b(\d{1,3})\.(\d{1,2})( ?km\b|&nbsp;km\b| kilometer\b| ?%|&nbsp;%| procent\b| miljoner\b| miljarder\b)" replace="$1,$2$3" /><!-- Byter punkt mot kommatecken i tal som "12.32 procent" och "9.4 miljoner". Begränsad till 2 siffror efter decimaltecknet och kräver %/km/miljoner/miljarder för att undvika falska positiv. -->
<Typo word="tusentalsavgränsare 1 000 000" find="\b(\d{1,3}),(\d{3}),(\d{3}) (besökare|exemplar|invånare|kr|kronor|människor|personer|pund|åskådare)\b" replace="$1&nbsp;$2&nbsp;$3 $4" /><!-- kommatecken byts ut mot fast blankslag i tal 1 000 000 - 999 999 999. Avgränsat till personer, åskådare m.fl. eftersom det annars blir för många falskträffar och svåra rättningsval. -->
<Typo word="tusentalsavgränsare 100 000" find="(?!\b0,)\b(\d{1,3}),(\d{3}) (besökare|exemplar|invånare|människor|personer|åskådare)\b" replace="$1&nbsp;$2 $3" /><!-- kommatecken byts ut mot fast blankslag i tal 1 000 - 999 999. Avgränsat till personer, åskådare m.fl. eftersom det annars blir för många falskträffar och svåra rättningsval. -->
<Typo word="arkitektonisk" find="\b(A|a)rkitek(t[ou]ris|onis|tonsi?)k(a|t)?" replace="$1rkitektonisk$3" />
<Typo word="förvärva" find="(?<!\b[Kk]risen |\b[Ss]ituationen )\b(F|f)(ärvärv|örvär|örvävr?)av?(\w*)" replace="$1örvärva$3" /><!-- inte träff om "krisen" mfl föregår, typot "förvära" ska då oftast vara "förvärra" -->
<Typo word="bakgrundssång" find="\b(B|b)akgrund(s? )?sång(\w*)" replace="$1akgrundssång$3" /><!-- ytterligare breddning av bakgrundssång -->
<Typo word="distrikt" find="\b(\w*?[Dd])ist(rik|ir?kt)(e[nt]s?)?\b" replace="$1istrikt$3" /><!-- breddning av distrikt -->
<Typo word="kompositör" find="(\w*)(K|k)ompsitör(\w*)" replace="$1$2ompositör$3" /><!-- lägger till borttappat o -->
<Typo word="konstruera" find="ko(struer|ntruer|nsruer|nstuer|nstrer|nstrur|nstrue)a" replace="konstruera" /><!-- fångar även förled som "re-" och olika avslutningar såsom "-r/t/d/de/nde" -->

Avvakta nedflyttning

<!-- Inget problem, men kanske kan slås ihop med befintliga /D-->
<Typo word="internationell 2" find="\b(I|i)nt?ernat?ion(\w*)" replace="$1nternation$2" />
<!-- Bör slås ihop med fler varianter av förled, samt ta med felskrivningar av varianter som tas upp av nuvarande rad för utvecka och utveckling /D -->
<Typo word="vidareutveckla/-ing" find="\b(V|v)idarutvec?kl(\w*)" replace="$1idareutveckl$2" />


Flytta ned

A

<Typo word="a" find="\bá ((?>\d+|en|ett|två|tre(?:tton)?|fyra|fem(?:ton)?|sex(?:ton)?|sju(?:tton)?|åtta|nio|tio|elva|tolv|fjorton|arton|nitton|tjugo))\b" replace="à $1" />
<Typo word="abbedissa" find="\b(A|a)bedissa(\w*)" replace="$1bbedissa$2" />
<Typo word="abborre" find="\b(A|a)bb?orr?(en?s?|arn?a?s?)\b" replace="$1bborr$2" />
<Typo word="abbot" find="(?!\bAbbott\b)\b(A|a)bbott(arn?a?s?|ens?)?\b" replace="$1bbot$2" /><!-- matchar inte namnet Abbott -->
<Typo word="abonne(-ra/-nt/-mang)" find="\b(A|a)bb?onn?e(\w+)" replace="$1bonne$2" />
<Typo word="aborigin(-sk)" find="\b(A|a)bb?orr?i?gin(s?|ens?|ern?a?s?|sk(as?|e|t))\b" replace="$1borigin$2" />
<Typo word="abrupt" find="\b(A|a)brubt" replace="$1brupt" />
<Typo word="absorption" find="\b(A|a)bsorbtion(\w*)" replace="$1bsorption$2" />
<Typo word="a cappella-" find="\b(A|a) capella(grupp|kör|låt|musik|verk)(\w*)" replace="$1 cappella$2$3" />
<Typo word="accelerera" find="\b(A|a)ccelera(ra)?(n?des?|r|t?s?)?\b" replace="$1ccelerera$3" />
<Typo word="adelskap" find="\b(A|a)delsskap(\w*)" replace="$1delskap$2" />
<Typo word="administr(-era/-ation/-ativ)" find="\b(A|a)dm[in]+str(\w+)" replace="$1dministr$2" />
<Typo word="administr(-era/-ation/-ativ) 2" find="\b(A|a)dminist(ation|ativ|era)(\w*)" replace="$1dministr$2$3" />
<Typo word="adress(-era/-at)" find="\b(?![Aa]ddress(able|e[ds]|ing))(A|a)ddress(\w+)" replace="$2dress$3" /> <!-- matchar inte de korrekta engelska orden address, addressable, addressed, addresses, addressing -->
<Typo word="affisch(-era)" find="\b(A|a)ffish(\w*)" replace="$1ffisch$2" />
<Typo word="aggress(-iv(itet)/-ion)" find="\b(A|a)g(gres|ress?)i(on|v)" replace="$1ggressi$3" />
<Typo word="aktiviteter" find="\b(\w*?[Aa])ktiviter(na)?\b" replace="$1ktiviteter$2" /> <!-- matchar även förled, exvis fritidsaktiviter -->
<Typo word="akusti(s)k" find="\b(A|a)[cu]kusti(k|sk)(\w*)" replace="$1kusti$2$3" /> <!-- Matchar inte namnet Aukusti -->
<Typo word="-album" find="\b((?>[Dd]ebut|[Dd]emo|[Dd]ubbel|[Ll]ive|[Rr]emix|[Ss]amlings|[Ss]olo|[Ss]tudio))\Walbum(\w*)" replace="$1album$2" /><!-- Skriver ihop sammansättningar med "album": exvis "debut album", "debut-album" till "debutalbum" --><!--viss risk för falsk positiv på engelska?-->
<Typo word="album" find="\b(\w*?[Aa])lbumm(ets?|ens?)?\b" replace="$1lbum$2" /><!-- matchar även förled, exvis studioalbumm -->
<Typo word="aldrig" find="\b(A|a)lldrigg?\b" replace="$1ldrig" />
<Typo word="alkohol" find="\b(A|a)lkhol(?!ms?\b)(\w*)" replace="$1lkohol$2" /><!-- matchar inte efternamnet Alkholm -->
<Typo word="alliera(-d/-t)" find="\b(A|a)liera(de?s?|ts?)?\b" replace="$1lliera$2" />
<Typo word="allmän(-t/-het)" find="\b(A|a)ll?mä(mn?|nn)(\W|t|het)" replace="$1llmän$3" />
<Typo word="allmänn(-a/-ing)" find="\b(A|a)llmän(as?\b|ing\w*)" replace="$1llmänn$2" />
<Typo word="allra västligaste" find="\ballra västra\b" replace="allra västligaste" />
<Typo word="allteftersom" find="\b(A|a)llteftersmo\b" replace=" $1llteftersom" />
<Typo word="alltför" find="\b(A|a)llför\b" replace="$1lltför" />
<Typo word="alltid" find="\b(A|a)(tl|ltl|tll)id\b" replace="$1lltid" />
<Typo word="alltmer" find="\ballmer\b" replace="alltmer" /><!--matchar inte namnet Allmer-->
<Typo word="alltså" find="\b(A|a)l[tl]?st?å\b" replace="$1lltså" />
<Typo word="allvarlig" find="\b(A|a)l(lva[rl]|varl)il?g(a|t)?\b" replace="$1llvarlig$3" />
<Typo word="alternativ" find="\b(A|a)l(erna|te[rn]a|teran)tiv(\w*)" replace="$1lternativ$3" />
<Typo word="ambassad(-ör)" find="\b(A|a)mb(bas?|a)sad(\w*)" replace="$1mbassad$3" />
<Typo word="amerikansk" find="\b(A|a)me?rika(nks|snk)(\w*)" replace="$1merikansk$3" />
<Typo word="amerikansk 2" find="\b(A|a)m(erikan|er[ik]ans|reikans)k(\w*)" replace="$1merikansk$3" />
<Typo word="amiralsskepp" find="\b(A|a)miralskepp(\w*)" replace="$1miralsskepp$2" />
<Typo word="ammunition" find="\b(\w*?[Aa])mmun(it|u?ti)on(\w*)" replace="$1mmunition$3" /><!-- matchar även förled, exvis jaktammunution -->
<Typo word="anamma" find="\b(A|a)nama(de?|t)?\b" replace="$1namma$2" />
<Typo word="andra" find="\b(A|a)(dnra|mdra|nndra|nrda)\b" replace="$1ndra" />
<Typo word="andra2" find="\b(A|a)ndra andra\b(?!-| [Vv]ärldskriget-?\w)" replace="$1ndra" /> <!-- Ger inte träff på t.ex. "andra andra världskriget-teman". -->
<Typo word="anfalls-" find="\b(A|a)nfals(\w*)" replace="$1nfalls$2" />
<Typo word="anfallsspel" find="\b(A|a)nfallspel(\w*)" replace="$1nfallsspel$2" />
<Typo word="anglosaxare" find="\b(A|a)nglosaxer\b" replace="$1nglosaxare" />
<Typo word="anglosaxarna" find="\b(A|a)nglosaxerna\b" replace="$1nglosaxarna" />
<Typo word="anledning" find="\b(A|a)(?:n[nd]ledn|n[nd]?lend|nldedn|nldend)ing(\w*)" replace="$1nledning$2" />
<Typo word="anledningen beror på" find="\b(A|a)nledningen beror på\b" replace="$1nledningen är" />
<Typo word="anledning till att" find="\b(A|a)nledning till varför\b" replace="$1nledning till att" />
<Typo word="anledningen till att" find="\b(A|a)nledningen till varför\b" replace="$1nledningen till att" />
<Typo word="anledningar till att" find="\b(A|a)nledningar till varför\b" replace="$1nledningar till att" />
<Typo word="anledningarna till att" find="\b(A|a)nledningarna till varför\b" replace="$1nledningarna till att" />
<Typo word="anläggning" find="\b(A|a)nlägning(\w*)" replace="$1nläggning$2" />
<Typo word="annat" find="\banant\b" replace="annat" /> <!-- Matchar inte namnet Anant -->
<Typo word="annektera(-d/-t)" find="\b(A|a)nektera(de?s?|ts?)?\b" replace="$1nnektera$2" />
<Typo word="annullera/ing" find="\b(A|a)n(n?ul|ull)er(ad?e?s?|at?s?|ing\w*)\b" replace="$1nnuller$3" />
<Typo word="anordna" find="\b(A|a)(nnordn?|nord)an?(\w*)" replace="$1nordna$3" />
<Typo word="anordning" find="\b(A|a)(nnordn?|nord)ing(\w*)" replace="$1nordn$3" />
<Typo word="anspråkslös" find="\b(A|a)nspråklös(\w*)" replace="$1nspråkslös$2" />
<Typo word="anställ(-a/-d/-t/-ning)" find="\b(A|a)n(nställ?|stäl)(\b|[^l]\w*)" replace="$1nställ$3" />
<Typo word="ansvar(a/e/i/s)-" find="\b(A|a)nvar(a|e|i|s)(\w*)" replace="$1nsvar$2$3" /><!-- matchar inte namnet Anvar -->
<Typo word="ansvarade" find="\b(A|a)nsvar(ara)?de\b" replace="$1nsvarade" />
<Typo word="ansåg sig" find="\bansågs sig\b" replace="ansåg sig" />
<Typo word="anti" find="\b(A|a)nti-((?>brittisk|fascis|hjält|imperialis|kommunis|krig|rysk|sovjetisk))(\w*)" replace="$1nti$2$3" />
<Typo word="använ(-t/-da/-dning)" find="\b(A|a)n([nd]vän?|[nd]?vä)(ts?|d\w*)\b" replace="$1nvän$3" /> <!-- Matchar ej "användare", vilket underlättar testning på http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:xxx-sidor i AWB -->
<Typo word="använ(-t/-da/-dning) 2" find="\bänvän(ts?|d\w*)" replace="använ$1" />
<Typo word="användning 3" find="\b(A|a)nvänding(\w*)" replace="$1nvändning$2" />
<Typo word="apenninsk" find="\b(A|a)p(pen?|e)nin?sk(a|e|t)?\b" replace="$1penninsk$3" />
<Typo word="appellation" find="\b(A|a)p(pe|el)lation(\w*)" replace="$1ppellation$3" />
<Typo word="april" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ff]örsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )(?<!Minnesfest den första )April\b" replace="april" /> <!-- Ej träff på boken "Minnesfest den första April". Ej träff på namnet April. (Liten risk för falsk positiv på engelska.) -->
<Typo word="april2" find="\b(?<=\w )April\b(?= månad\b)" replace="april" />
<Typo word="april3" find="\b(A|a)prill\b" replace="$1pril" />
<Typo word="a-pris" find="\bá[- ]pris(\w*)" replace="à-pris$1" />
<Typo word="a-pris2" find="\bÁ[- ]pris(\w*)" replace="À-pris$1" />
<Typo word="-arar-" find="\b(?!\w+fararar(?:m[èeé]|tik)|\bparararipalpis\b)(\w+arar)(?:ar)+(\w*)" replace="$1$2" /> <!-- Ändrar t.ex. banksparararnas till bankspararnas. Ej träff på t.ex. korsfarararmé och rymdfararartiklar. -->
<Typo word="arbetarbostad -bostäder, -boställe" find="\b(A|a)rbetarebost(\w*)" replace="$1rbetarbost$2" />
<Typo word="arbetssätt" find="\b(A|a)rbetsätt(\w*)" replace="$1rbetssätt$2" />
<Typo word="arkeolog(-i/-isk)" find="(A|a)rkelog(\w*)" replace="$1rkeolog$2" />
<Typo word="arkitekt(ur)" find="\b(A|a)(rkitke?k?|r[kt]?iktek|[rk]t?itek|rk[it]ek|rktiek)t(\w*)" replace="$1rkitekt$3" />
<Typo word="arkitekt 2" find="\b(A|a)rkite(k|t)(er?n?a?s?|ur\w*)\b" replace="$1rkitekt$3" />
<Typo word="arkiv(-era)" find="\b(A|a)(kriv|rkvi(?![ks])|rikv)(\w*)" replace="$1rkiv$3" /><!-- matchar inte "arkvis" eller efternamnet Arkvik -->
<!-- arméer > efterled -éer -->
<Typo word="armén" find="\b(A|a)rm(è|[ée]{2})(ns?)\b" replace="$1rmé$3" /> <!-- Matchar inte armen -->
<Typo word="armenisk" find="\b(A|a)rmensk(\w*)" replace="$1rmenisk$2" />
<Typo word="argentinsk" find="\b(A|a)rgenti(ni)?sk(\w*)" replace="$1rgentinsk$3" />
<Typo word="arrang(-era/-emang/-ör)" find="\b(A|a)(rang|rrag)(erad?e?t?s?r?|emange?n?t?s?|ör\w*)\b" replace="$1rrang$3" />
<Typo word="artefakt" find="\b(A|a)rtifakt(\w*)" replace="$1rtefakt$2" />
<Typo word="artificiell" find="\b(A|a)rtificell(a|t)?\b" replace="$1rtificiell$2" />
<Typo word="artikeln" find="\b(A|a)rtiklen\b" replace="$1rtikeln" />
<Typo word="artilleri" find="\b(A|a)rtelleri(\w*)" replace="$1rtilleri$2" />
<Typo word="arvskifte" find="\b(A|a)rvsskifte(\w*)" replace="$1rvskifte$2" />
<Typo word="asteroid" find="\b(A|a)ste?r(io|eoi)d(\w*)" replace="$1steroid$3" />
<Typo word="astronom" find="\b(A|a)stonom(\w*)" replace="$1stronom$2" />
<Typo word="asymmetri(-sk)" find="\b(A|a)s+ym+et?ri(?!x)(\w*)" replace="$1symmetri$2" /><!-- Matchar inte Asymetrix -->
<Typo word="ateljé" find="\b(A|a)telje(\w*)" replace="$1teljé$2" />
<Typo word="aten(-are/-sk)" find="\b(A|a)then(aren?s?|arnas?|ska?n?s?|skorn?a?s?)\b" replace="$1ten$2" /> <!-- Matchar inte Athen(s) eftersom det ger för många korrekta träffar för stavningen Athen. -->
<Typo word="att" find="\b(A|a)ttt\b" replace="$1tt" />
<Typo word="att2" find="\b(A|a)tt att\b(?!-)" replace="$1tt" />
<Typo word="att ha haft" find="\b(A|a)tt haft\b" replace="$1tt ha haft" />
<Typo word="att han/hon" find="\b(A|a)t th(a|o)n" replace="$1tt h$2n" />
<Typo word="att användas" find="\b(A|a)tt använde?s\b" replace="$1tt användas" />
<Typo word="augusti" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ff]örsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )Augusti\b" replace="augusti" />
<Typo word="augusti2" find="\b(?<=\w )Augusti\b(?= månad\b)" replace="augusti" />
<Typo word="augusti3" find="\b(A|a)ugust1(?= \d{4}\b)" replace="$1ugusti" />
<Typo word="augusti4" find="(?<!\bSant )\b(A|a)(?:gusti|ugsti|ugusit?)\b" replace="$1ugusti" /> <!-- Ger inte träff på "Sant Agusti" (namnet på flera orter). -->
<Typo word="australiensare" find="\b(A|a)ustralienare(\w*)" replace="$1ustraliensare$2" />
<Typo word="autenticitet" find="\b(A|a)utenci(ti)?tet(\w*)" replace="$1utenticitet$3" />
<Typo word="av" find="\butav\b" replace="av" />
<Typo word="av2" find="\bUtav\b" replace="Av" />
<Typo word="av3" find="\b(?<!brutits? |bryta?s? |bröts? |gick |går? |gått |ritades? |ritat?s? |skars? |skurits? |skära?s? |spärrades? |spärrat?s? |stängas? |stängdes? |stängt?s? )(A|a)v av\b(?!-)" replace="$1v" /> <!-- Ersätter "av av" med enkelt "av", men inte om det föregås av "går" m.fl. (ex: "vapnet gick av av misstag"); dvs. om det första "av" är betonat ska det vara kvar. -->
<Typo word="av4" find="\bför (den(?:na)?|en|någon|samma|tre|två) anledning(\w*)" replace="av $1 anledning$2" /> <!-- Ändrar "för" till "av" i "för den/denna/en/någon/samma/tre/två anledning(-ar/en)". -->
<Typo word="av5" find="\bFör (den(?:na)?|en|någon|samma|tre|två) anledning(\w*)" replace="Av $1 anledning$2" />
<Typo word="avance(-ra(d)/-mang)" find="\b(A|a)[dn]van[sc]e(ra|mang)(\w*)" replace="$1vance$2$3" />
<Typo word="avgjord" find="\b(A|a)vjor(de?s?|ts?)\b" replace="$1vgjor$2" />
<Typo word="avgjorde" find="\b(A|a)vgorde\b" replace="$1vgjorde" />
<Typo word="avgöra" find="\b(A|a)vg?jör(as?|s|ande)?\b" replace="$1vgör$2" />
<Typo word="avsaknad" find="\b(A|a)vsaknand(en)?\b" replace="$1vsaknad$2" /> <!-- finns det något som heter avsaknande(t)? -->
<Typo word="avsnitt" find="\b(A|a)vsnitter\b" replace="$1vsnitt" />
<Typo word="avsnitt 2" find="\b(A|a)v(ns?itt|snit)(en?s?|et?s?)?\b" replace="$1vsnitt$3" />
<Typo word="avvek" find="\b(A|a)vek\b" replace="$1vvek" />
<Typo word="avvik(-a/-ande/-else)" find="\b(A|a)vik(as?|e[rs]i?ts?|andes?|else[nr]?s?)?\b" replace="$1vvik$2" />

B

<Typo word="bakgrund" find="\b(B|b)a(ckgr|k[gr])und(\w*)" replace="$1akgrund$3" />
<Typo word="bakgrundssång" find="\b(B|b)akgrund(s )?sång(\w*)" replace="$1akgrundssång$3" />
<Typo word="balett" find="\b(B|b)allett(ens?)?\b" replace="$1alett$2" />
<Typo word="banan-" find="\b(B|b)anan\W(skal[^l]|fluga|flugor|republik)" replace="$1anan$2" />
<Typo word="bannlysa" find="\b(B|b)anlys(as?|te?s?)\b" replace="$1annlys$2" />
<Typo word="bara" find="\b(B|b)ara bara\b(?! du/She's not you\b)" replace="$1ara" /> <!-- Ej träff på Matz Bladhs singel. -->
<Typo <Typo word="bara de som" find="\bbara dem som\b" replace="bara de som" />
<Typo word="barn- och/eller ungdoms-" find="\b(B|b)arn ((?>och|eller)) ungdoms(\w+)" replace="$1arn- $2 ungdoms$3" />
<Typo word="basera på" find="\b(B|b)asera(\w*) av\b" replace="$1asera$2 på" />
<Typo word="basist" find="\b(B|b)assist(\w*)" replace="$1asist$2" />
<Typo word="bassäng" find="\b(B|b)asäng(e[rn]n?a?s?)?\b" replace="$1assäng$2" />
<Typo word="bayersk" find="\b(B|b)ajersk([aet]?s?)\b" replace="$1ayersk$2" />
<Typo word="beaktande" find="\bbeaktning\b" replace="beaktande" /><!-- Om det finns ett föregående adjektiv ska detta manuellt konsekvensändras till neutrum, t.ex. "stor beaktning" blir "stort beaktande" -->
<Typo word="beboelig" find="\b(B|b)ebolig(\w*)" replace="$1eboelig$2" />
<Typo word="bebyggd, bebyggelse" find="\b(B|b)e(byg|g?ygg)(da?e?s?|elsen?|t)\b" replace="$1ebygg$3" />
<Typo word="bedöm(-a/-are/-ning)" find="\b(B|b)edömm+(\w*)" replace="$1edöm$2" />
<Typo word="befolkning" find="\b(B|b)efo(lking|lknign?|kning)(\w*)" replace="$1efolkning$3" />
<Typo word="befolkningsstatistik" find="\b(B|b)efolkningstatistik(\w*)" replace="$1efolkningsstatistik$2" />
<Typo word="befordr(-a/-ing)" find="\b(B|b)efo(dr|rd)(a|ing)(\w*)" replace="$1efordr$3$4" />
<Typo word="begick självmord" find="\btog självmord" replace="begick självmord" />
<Typo word="begravd" find="\b(B|b)egrava(d|ts?)\b" replace="$1egrav$2" />
<Typo word="begångna" find="\b(B|b)egågna\b" replace="$1egångna" />
<Typo word="begå självmord" find="\bta självmord" replace="begå självmord" />
<Typo word="begått självmord" find="\btagit självmord" replace="begått självmord" />
<Typo word="behållit" find="\b(B|b)ehållt(s)?\b" replace="$1ehållit$2" />
<Typo word="belgier" find="\b(B|b)elger(n?a?s?)\b" replace="$1elgier$2" />
<Typo word="bemann(-a/-ing)" find="\b(B|b)eman(as?|ad|ats?|inge?n?s?|s\w+)\b" replace="$1emann$2" />
<Typo word="benämn(-d/-t)" find="\b(B|b)enäm(da?|des|s|ts?)\b" replace="$1enämn$2" />
<Typo word="beordr(-a/-ing)" find="\b(B|b)eo(dr|rd)(a|ing)(\w*)" replace="$1eordr$3$4" />
<Typo word="berg-" find="\b(B|b)ergs(borr|kristall|rum|ås)(\w*)" replace="$1erg$2$3" /><!-- Observera vad SAOL skriver vid tillägg av nya sammansättningar. Många sammansättningar används både med och utan -s-. -->
<Typo word="berggrund" find="\b(B|b)er(gs)?grund(\w*)" replace="$1erggrund$3" />
<Typo word="bergs-" find="\b(B|b)erg((?>folk|kedj|klyfta|klättr|område|pass|vetenskap))(\w*)" replace="$1ergs$2$3" /> <!-- Observera vad SAOL skriver vid tillägg av nya sammansättningar. Många sammansättningar används både med och utan -s-. -->
<Typo word="beroende" find="\b(B|b)eronde(\w*)" replace="$1eroende$2" />
<Typo word="besegra" find="\b(B|b)esge?ra(\w*)" replace="$1esegra$2" />
<Typo word="beskriva" find="\b(B|b)e(kr|sk)iv(as?|er?t?|its?|s|ning\w*)\b" replace="$1eskriv$3" />
<Typo word="besköt" find="\b(B|b)eskjöt(s)?\b" replace="$1esköt$2" />
<Typo word="beslagtog" find="\b(B|b)eslagstog(s)?\b" replace="$1eslagtog$2" />
<Typo word="bestod" find="\b(B|b)e(stog|[st]od)\b" replace="$1estod" />
<Typo word="bestående av" find="\b(B|b)eståendes av\b" replace="$1estående av" /><!-- ger ej träff på korrekta förekomster som 'Tories är det beståendes försvarare'-->
<Typo word="beståndet negativt" find="\bbeståndet negativ\b" replace="beståndet negativt" />
<Typo word="består" find="\b(B|b)etår\b" replace="$1estår" />
<Typo word="bestämd" find="\b(B|b)estämm(d|des?|da|ts?)" replace="$1estäm$2" />
<Typo word="besättning" find="\b(B|b)e(stätt?nin|sät[tn]in|sättni|ästtnin)g(\w*)" replace="$1esättning$3" />
<Typo word="beteckna" find="\b(B|b)et(eckan?|ekna|äckna)(d?e?s?|ndet?s?|r|ts?)?" replace="$1eteckna$3" />
<Typo word="betrakta" find="\b(B|b)et(akt|ra[kt])a(\w*)" replace="$1etrakta$3" />
<Typo word="betyda" find="\b(B|b)eyd(a|ande|de|elsen?r?|er|ligt?)\b" replace="$1etyd$2" />
<Typo word="betydelse" find="\b(B|b)ety(el|dele)s?e?(n|r|fulla?t?)?\b" replace="$1etydelse$3" />
<Typo word="biblio-" find="(?!\b[Bb]iblos\b)\b(B|b)iblo(\w+)" replace="$1iblio$2" /><!--matchar inte grekiska ordet biblos-->
<Typo word="bibliotekarie" find="\b(B|b)ibli?otikarie(\w*)" replace="$1ibliotekarie$2" />
<Typo word="bildandet" find="\b(B|b)ildadet\b" replace="$1ildandet" />
<Typo word="biskop" find="\b(B|b)iskopp(ens?|arn?a?s?)?" replace="$1iskop$2" />
<Typo word="biskopsdöme" find="\b(B|b)iskopdöme(\w*)" replace="$1iskopsdöme$2" />
<Typo word="biskopssäte" find="\b(B|b)iskopsäte(\w*)" replace="$1iskopssäte$2" />
<Typo word="bl.a. (bland annat)" find="\b(b la |b[. ]l[. ]a[.]? |b[.]la[.]? |bla[.]? |bla[.]a[.]? )" replace="bland annat " />
<Typo word="bland annat" find="\b(B|b)(and annat|l[.]?a?[.]? annat|l[.]? a[.]? annat|la[nd] annat|landannat|land an[na]t|land annant)\b" replace="$1land annat" />
<Typo word="bland" find="\b(B|b)a?lnd\b" replace="$1land" />
<Typo word="bland2" find="\b(B|b)land bland\b(?!-| annat)" replace="$1land" />
<Typo word="blandning" find="\b(B|b)landing(arn?a?s?|ens?)?\b" replace="$1landning$2" />
<Typo word="blev" find="\b(B|b)elv\b" replace="$1lev" />
<Typo word="blev2" find="\b(B|b)lev blev\b" replace="$1lev" />
<Typo word="blir" find="\b(B|b)lir blir\b" replace="$1lir" />
<Typo word="blivit" find="\b(B|b)(ivi|liv(ig)?)t\b" replace="$1livit" />
<Typo word="blommorna" find="\b(B|b)lomorna(s)?\b" replace="$1lommorna$2" />
<Typo word="boende i" find="\b(B|b)oendes i(\w*)" replace="$1oende i$2" />
<Typo word="bolsjevik" find="\b(B|b)o[ls](l?js?)evi(k|s[mt])(\w*)" replace="$1olsjevi$3$4" />
<Typo word="bombardera" find="\b(B|b)ombadera(\w*)" replace="$1ombardera$2" />
<Typo word="bomulls..." find="\b(B|b)ommull?s(\w*)" replace="$1omulls$2" />
<Typo word="bonusspår" find="\b(B|b)onus\W(låt|spår)(\w*)" replace="$1onus$2$3" /><!-- Skriver ihop sammansättningar med "bonus": exvis "bonus spår", "bonus-spår" till "bonusspår" -->
<Typo word="borgerlig" find="\b(B|b)orge?lig(a|e|t)?\b" replace="$1orgerlig$2" />
<Typo word="borttagen" find="\b(B|b)ortag(\w*)" replace="$1orttag$2" />
<Typo word="boskapsskötsel" find="\b(B|b)oskapskötsel(\w*)" replace="$1oskapsskötsel$2" />
<Typo word="bosätta -re, bosättning" find="\b(B|b)ostätt?(\w*)" replace="$1osätt$2" />
<Typo word="bransch" find="\b((?>[Bb]yggb|[Bb]|[Ff]astighetsb|[Ff]ilmb|[Ff]örsäkringsb|[Ll]äkemedelsb|[Mm]usikb|[Nn]öjesb|[Rr]eklamb|[Rr]eseb|[Rr]estaurangb|[Ss]pelb|[Tt]eaterb|[Tt]extilb|[Tt]idningsb|[Uu]nderhållningsb))ranch(ens?|ern?a?s?)\b" replace="$1ransch$2" /> <!-- matcha inte branch eftersom det förekommer väldigt ofta som korrekt engelsk stavning -->
<Typo word="brasilien" find="\b[Bb]ra(sil|zili)en(s)?\b" replace="Brasilien$2" />
<Typo word="brasiliansk" find="\b(B|b)ra[sz]ili?ansk(\w*)" replace="$1rasiliansk$2" />
<Typo word="bredd(en)" find="\b(B|b)rädd(en)?( eller | och |\/)(höjd|längd|tvären)(\w*)" replace="$1redd$2$3$4$5" />
<Typo word="bredd(en) 2" find="\b([Hh]öjd|[Ll]ängd)(en)?( eller | och |\/)brädd(en)?\b" replace="$1$2$3bredd$4" />
<Typo word="bredvid" find="\b(B|b)revid\b" replace="$1redvid" />
<Typo word="brittisk" find="\b(B|b)rit[ti]sk(\w*)" replace="$1rittisk$2" />
<Typo word="brorson" find="\bbrorsson(ens?|s)?\b" replace="brorson$1" /> <!-- Ej träff på namnet Brorsson. -->
<Typo word="brottmål" find="\b(B|b)rottsmål(\w*)" replace="$1rottmål$2" />
<Typo word="brukssamhälle" find="\b(B|b)ruksamhälle(ts?|na?s?)?\b" replace="$1rukssamhälle$2" />
<Typo word="brutit" find="\b(B|b)rytit(s)?\b" replace="$1rutit$2" />
<Typo word="brädden" find="\b(F|f)yll(a|d(a|es?)?|er|s|ts?)? till bredden\b" replace="$1yll$2 till brädden" />
<Typo word="bräddfull" find="\b(B|b)reddf(u|y)(ll\w*)" replace="$1räddf$2$3" />
<Typo word="bröder" find="\b(B|b)rödrar(n?a?s?)\b" replace="$1röder$2" />
<Typo word="brödraskap" find="\b(B|b)rödrarskap(\w*)" replace="$1rödraskap$2" />
<Typo word="bröllop(-s-)" find="\b(B|b)röll?opp?(\b|e[tn]s?|s\w*)" replace="$1röllop$2" />
<Typo word="buddhis(-t/-m)" find="\b(B|b)uddis(t|m)(\w*)" replace="$1uddhis$2$3" />
<Typo word="bulldogg" find="\b(B|b)ulldog(ens?|ars?|arnas?)\b" replace="$1ulldogg$2" />
<Typo word="...bygden" find="\b(B|b|[Ll]andsb)yggden(s?)" replace="$1ygden$2" />
<Typo word="byggandet" find="\b(B|b)yggnan?det\b" replace="$1yggandet" />
<Typo word="byggde" find="\b(B|b|återuppb)ygde(s)?(?=\s|[.,)!?:;])" replace="$1yggde$2" /><!-- Matchar inte bygde-, bygde[ -->
<Typo word="byggnad(-sverk/minne osv)" find="\b(\w*?[Bb])ygg(an?a?d|dnad|nand)(ens?|ern?a?s?|s\w*)?\b" replace="$1yggnad$3" /><!--Matchar även förled, exvis "Kyrkobyggnandens". Matchar inte byggande-->
<Typo word="bysantinsk" find="\b(B|b)y[sz]antin?sk(a|t)?\b" replace="$1ysantinsk$2" />
<Typo word="bytte" find="\b(B|b)öt\b" replace="$1ytte" />
<Typo word="byte > bytte" find="\b((men )byte|byte( namn))\b" replace="$2bytte$3" />
<Typo word="bästa" find="\b(B|b)ästaste\b" replace="$1ästa" />
<Typo word="bäst säljande" find="\b(B|b)äst-säljande\b" replace="$1äst säljande" />
<Typo word="börja" find="\b(B|b)öjra(de|n|t)?\b" replace="$1örja$2" />
<Typo word="började" find="\b(B|b)ö([rj]a|rj)de\b" replace="$1örjade" />

C

<Typo word="centimeter" find="\b(C|c)e([nt]imet|ntimert?|ntimt?)er(långa?|stora?)?\b" replace="$1entimeter$3" />
<Typo word="centra" find="\b(C|c)entran\b" replace="$1entra" />
<Typo word="central-" find="\b(C|c)e(n[tr]|tr)al(\w*)" replace="$1entral$3" />
<Typo word="ceremoni" find="\b(\w*?[Cc])ermoni(\w*)" replace="$1eremoni$2" /> <!-- Ger även träff inne i ord, t.ex. "offerceremoni". -->
<Typo word="certifiera(-ing)" find="\b(C|c)ertifi?c?er(\w*)" replace="$1ertifier$2" />
<Typo word="chassi" find="\b(C|c)hassie(na?)?\b" replace="$1hassi$2" />
<Typo word="chef(-redaktör/-redaktion/-skap/-direktör)" find="\b(C|c)hef[\Ws](redaktör\w*|redaktion\w*|direktör\w*|skap\w*)" replace="$1hef$2" />
<Typo word="chefs-" find="\b(C|c)hef(?!red\b|redaktör\w*|redaktion\w*|direktör\w*|skap\w*|s\b|ens?\b|ers?\b|ernas?\b|fer?\b)([a-rt-zåäö]\w+)" replace="$1hefs$2" /><!--matchar inte chefredaktör, chefredaktion... namnen Cheffe/Cheffer, m.fl. -->
<Typo word="choklad" find="\b(C|c)hocklad(\w*)" replace="$1hoklad$2" />
<Typo word="cigar(-ett|-ill)" find="\b(C|c)igg?a(rett|rrett|rill)(\w*)" replace="$1iga$2$3" />
<Typo word="cigarr" find="\b(?![Cc]ig(ar\b|g?arett|g?arrett|g?arr?ill))(C|c)igg?arr?(\w*)" replace="$2igarr$3" /> <!-- Matchar inte cigar (eng)/cigarett/cigarill -->
<Typo word="cirka" find="\b(C|c)i(rca|kr?a|rkaa)\b" replace="$1irka" />
<Typo word="citationstecken" find="\bsitu?ationsteck(e?n\w*)" replace="citationsteck$1" />
<Typo word="citationstecken2" find="\bSitu?ationsteck(e?n\w*)" replace="Citationsteck$1" />
<Typo word="civila" find="\b(C|c)ivilia\b" replace="$1ivila" />
<Typo word="colombiansk" find="\b(C|c)olombisk(\w*)" replace="$1olombiansk$2" />
<Typo word="cykel/cykla" find="\b(C|c)yck(el|la)(\w*)" replace="$1yk$2$3" />

D

<Typo word="daemon" find="\b(D|d)eamon\b" replace="$1aemon" />
<Typo word="dam- och/eller herr-" find="\b(D|d)am ((?>och|eller)) herr(?!ns?\b|en?s?\b|ar(?:na)?s?\b)(\w+)" replace="$1am- $2 herr$3" /> <!-- Viss risk för falsk positiv. -->
<Typo word="datum1" find="\b(?:([0-3]?\d)(?:[:'’´;]?(?>(?>n?dr|r?st)?[ae]|(?:t?t?o)?nde|dj?e|t?te))?(?: ?(-|–) ?))?(?<![0-3]?\d[:'’´;]?(?>(?>n?dr|r?st)?[ae]|(?:t?t?o)?nde|dj?e|t?te) (?>eller|men|och|till) )([0-3]?\d)[:'’´;]?(?>(?>n?dr|r?st)?[ae]|(?:t?t?o)?nde|dj?e|t?te) ((?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j)|[Aa](?>pril|ugusti)|[Jj]u[nl]i|(?>(?>[Ss]ept|[Nn]ov|[Dd]ec)em|[Oo]kto)ber))\b(?<!\b1:a [Mm]aj|\b2:a [Aa]ugusti|\b30:e [Nn]ovember)(?!-)" replace="$1$2$3 $4" /> <!-- Ändrar t.ex. "30:e april" till "30 april" och "29:e - 30:e april" till "29-30 april". Ger inte träff på t.ex. "29:e och/eller/till/men 30:e april" skivan "2:a augusti 1985", filmen "30:e november", eller något med "1:a maj". Inte heller då månaden följs av bindestreck. -->
<Typo word="datum2" find="\b(?:((?>3[01]|[12]\d|0?\d))\.?(?>( (?>eller|men|och|till) )| ?(-|–) ?))?(?<!\b[Aa](?>m|n den) )((?>3[01]|[12]\d|0?\d))\. ((?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j(?!-Britt))|[Aa](?>pril|ugusti)|[Jj]u[nl]i|(?>(?>[Ss]ept|[Nn]ov|[Dd]ec)em|[Oo]kto)ber))\b" replace="$1$2$3$4 $5" /> <!-- Ändrar t.ex. "30. april" till "30 april" och "29. och/eller/till/men/- 30. april" till "29 och/eller/till/men/- 30 april". Viss risk för falsk positiv på tyska, norska och danska. Ej träff på t.ex. "Am 30. April"/"An den 30. April" för att minska antalet falska positiva på tyska. Ej träff Maj-Britt i numrerade listningar typ "7. Maj-Britt Persson" -->
<Typo word="datum3" find="\b(?:0?(\d)(?>( (?>eller|men|och|till) )| ?(-|–) ?))?0(\d) ((?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j)|[Aa](?>pril|ugusti)|[Jj]u[nl]i|(?>(?>[Ss]ept|[Nn]ov|[Dd]ec)em|[Oo]kto)ber))\b" replace="$1$2$3$4 $5" /> <!-- Ändrar t.ex. "05 april" till "5 april" och "05 och/eller/till/men/- 06 april" till "5 och/eller/till/men/- 6 april". -->
<Typo word="datum4" find="(?<=\s|[.,])\b([0-3]?\d) ((?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j)|[Aa](?>pril|ugusti)|[Jj]u[nl]i|(?>(?>[Ss]ept|[Nn]ov|[Dd]ec)em|[Oo]kto)ber)) \1,? ([12]\d{3})\b" replace="$1 $2 $3" /> <!-- Ändrar t.ex. "30 april 30 2013" och "30 april 30, 2013" till "30 april 2013". -->
<Typo word="datum5" find="\b(?<!\b[0-3]?\d )((?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j)|[Aa](?>pril|ugusti)|[Jj]u[nl]i|(?>(?>[Ss]ept|[Nn]ov|[Dd]ec)em|[Oo]kto)ber)) ([0-3]?\d) ([12]\d{3})\b" replace="$2 $1 $3" /> <!-- Ändrar t.ex. "april 30 2013" till "30 april 2013". Ej träff då ett datum finns nämnt både före och efter månaden, t.ex. "15 april 30 2013". -->
<Typo word="datum6" find="\b([0-3]?\d )((?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j)|[Aa](?>pril|ugusti)|[Jj]u[nl]i|(?>(?>[Ss]ept|[Nn]ov|[Dd]ec)em|[Oo]kto)ber)) ?, ?([12]\d{3})\b(?!-| den\b)" replace="$1$2 $3" /> <!-- Ändrar t.ex. "30 april, 2013" till "30 april 2013". -->
<Typo word="datum7" find="\b(?<!\b[0-3]?\d )((?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j)|april|[Jj]u[nl]i|[Aa]ugusti|(?>(?>sept|nov|dec)em|[Oo]kto)ber)) ([0-3]?\d) ?, ?([12]\d{3})\b(?!-| den\b)" replace="$2 $1 $3" /> <!-- Ändrar t.ex. "april 30, 2013" till "30 april 2013". Ej träff då ett datum finns nämnt både före och efter månaden, t.ex. "15 april 30, 2013". För att inte ge falsk positiv på engelska matchas april, september, november och december endast då de har inledande gemen. -->
<Typo word="datum8a" find="(?<=\s|[.,(])\b((?>1[5-9]|20)\d\d\-)([1-9]-)([1-9])\b(?=\s|[.,)])" replace="${1}0${2}0$3" /> <!-- Ändrar t.ex. "2013-4-6" till "2013-04-06" då månaden och dagen är ensiffriga och århundradet är 15-20. Uttrycket gissar att de två siffror som saknas är inledande nollor, vilket dock inte är säkert. Det får bedömas av den som kör AWB. -->
<Typo word="datum8b" find="(?<=\s|[.,(])\b((?>1[5-9]|20)\d\d\-)([1-9]-(?>0[1-9]|[12]\d|3[01]))\b(?=\s|[.,)])" replace="${1}0$2" /> <!-- Ändrar t.ex. "2013-4-30" till "2013-04-30" då månaden är ensiffrig, dagen tvåsiffrig och århundradet är 15-20. Uttrycket gissar att den siffra som saknas är en inledande nolla, vilket dock inte är säkert. Det får bedömas av den som kör AWB. -->
<Typo word="datum8c" find="(?<=\s|[.,(])\b((?>1[5-9]|20)\d\d\-(?>0[1-9]|1[012])-)([1-9])\b(?=\s|[.,)])" replace="${1}0$2" /> <!-- Ändrar t.ex. "2013-10-6" till "2013-10-06" då månaden är tvåsiffrig, dagen ensiffrig och århundradet är 15-20. Uttrycket gissar att den siffra som saknas är en inledande nolla, vilket dock inte är säkert. Det får bedömas av den som kör AWB. -->
<Typo word="datum9" find="(\s)((?>1[5-9]|20)(?>3[2-9]|[4-9]\d))((?>0[1-9]|1[012]))(?>(1[3-9]|2\d|3[01]))(\s|[.,])" replace="$1$2-$3-$4$5" /> <!-- Ändrar t.ex. "19991231" till "1999-12-31", dock endast då dagen i månaden är minst 13 och årtalet är 32-99 (båda nödvändiga begränsningar) och århundradet är 15-20. -->
<Typo word="datum10" find="\b([0-3]?\d)(?:[:'’´;]?(?>(?>n?dr|r?st)?[ae]|(?:t?t?o)?nde|dj?e|t?te)? ((?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j)|[Aa](?>pril|ugusti)|[Jj]u[nl]i|(?>(?>[Ss]ept|[Nn]ov|[Dd]ec)em|[Oo]kto)ber))) år ((?>1\d\d\d|20\d\d))\b" replace="$1 $2 $3" /> <!-- Ändrar t.ex. "30 april år 2013" och "30:e april år 2013" till "30 april 2013". -->
<Typo word="datum11" find="(\{\{#time: *)j\.n\.Y( *\| *[12]\d{3}-(?>0[1-9]|1[012])-[0-3]\d *\}\})" replace="$1Y-m-d$2" /> <!-- Ändrar t.ex. "{{#time: j.n.Y | 2013-04-30}}" till "{{#time: Y-m-d | 2013-04-30}}", så att datumet visas enligt svensk standard. Kan t.ex. förekomma då artiklar kopierats från finska Wikipedia. -->
<Typo word="december" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ff]örsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )December\b" replace="december" /> <!-- (Liten risk för falsk positiv på engelska.) -->
<Typo word="december2" find="\b(?<=\w )December\b(?= månad\b)" replace="december" />
<Typo word="decennie-/um" find="\b(D|d)eceni(e|um)(\w*)" replace="$1ecenni$2$3" />
<Typo word="decennie-" find="\b(D|d)ecenn?ium(?!s\b|ars?\b|e[nrt]s?\b)(\w+)" replace="$1ecennie$2" />
<Typo word="decennierna" find="\b(D|d)ecenn?iumen(s?)\b" replace="$1ecennierna$2" />
<Typo word="decenniet" find="\b(D|d)ecenn?iumet(s?)\b" replace="$1ecenniet$2" />
<Typo word="decennium" find="\b(D|d)ecenn?ie(s?)(?=\s|[.,)!?:;])" replace="$1ecennium$2" />
<Typo word="definiera" find="\b(D|d)efinera(\w*)" replace="$1efiniera$2" />
<Typo word="definition" find="\b(D|d)efin(it?|ti)on(\w*)" replace="$1efinition$3" />
<Typo word="definitiv(-t)" find="\b(D|d)eff?[ei]?n[ei]?tiv(a|t)?\b" replace="$1efinitiv$2" />
<Typo word="de1" find="\b(D|d)em (flesta|främsta|mest kända|största)\b" replace="$1e $2" />
<Typo word="de2" find="\b(D|d)om (allra|bästa|flesta|främsta|första|mest kända|största)\b" replace="$1e $2" /><!-- Viss risk för falsk positiv när det gäller "bästa" -->
<Typo word="de3" find="\b(A|a)tt dem\b" replace="$1tt de" />
<Typo word="de4" find="\b([Aa]tt|gjorde|spelade) dom\b(?! i mål)" replace="$1 de" />
<Typo word="de flesta" find="\b(D|d)e (flest)\b" replace="$1e $2a" /><!-- kanske finns fler adjektiv än "flest" som kan läggas till -->
<Typo word="de flesta 2" find="\b(D|d)(et|en|em) flesta\b" replace="$1e flesta" />
<Typo word="deklarera" find="\b(D|d)eklara(ra|rera)?(des?|r|ts?)?\b" replace="$1eklarera$3" />
<Typo word="delen av" find="\bdelan av\b" replace="delen av" />
<Typo word="delvis" find="\b(D|d)elvist\b" replace="$1elvis" />
<Typo word="demonstration" find="\b(D|d)emo(nst|str)ation(\w*)" replace="$1emonstration$3" />
<Typo word="den1" find="\b(D|d)ne\b" replace="$1en" />
<Typo word="den2" find="\ben den (?!\d)" replace="den " /><!-- Tar bort "en" om det följs av "den", t.ex. "Coq Rouge är en den första romanen", vilket av ngn anledning är otroligt frekvent. Matchar inte om siffra följer "den" (exvis "och en den 15 januari"). Ibland kan meningarna behöva skrivas om eller kompletteras -->
<Typo word="departementet" find="\b(\w*?[Dd])epartmente(ts?|ns?)\b" replace="$1epartemente$2" /><!--Matchar även förled, exvis "Försvarsdepartmentet". Matchar inte engelska ordet "department".-->
<Typo word="deputeradekammare" find="\b(D|d)eputerandekammare(\w*)" replace="$1eputeradekammare$2" />
<Typo word="dessa" find="\b(D|d)esa\b" replace="$1essa" />
<Typo word="dessutom" find="\b(D|d)ess?ut?om\b" replace="$1essutom" />
<Typo word="det" find="\b(D|d)te\b" replace="$1et" />
<Typo word="det2" find="\b(D|d)e (visade sig att)\b" replace="$1et $2" />
<Typo word="det finns" find="\b(D|d)e finns ((?>\d+|en|ett|två|tre(?:tton)?|fyra|fem(?:ton)?|sex(?:ton)?|sju(?:tton)?|åtta|nio|tio|elva|tolv|fjorton|arton|nitton|tjugo|flera?|flest|få|inga|många|några))\b" replace="$1et finns $2" /> <!-- Ändrar "de finns... " till "det finns... ". Liten risk för falsk positiv. -->
<Typo word="detta" find="\b(D|d)etta detta\b" replace="$1etta" />
<Typo word="diesel" find="\b(D|d)isel(\w*)" replace="$1iesel$2" />
<Typo word="dimension" find="\b(D|d)imention(\w*)" replace="$1imension$2" />
<Typo word="disciplin(-är)" find="\b(\w*?[Dd])iciplin(\w*)" replace="$1isciplin$2" /><!-- inkluderar förled som exvis självdiciplin osv. -->
<Typo word="diskografi" find="\b(D|d)iscografi(\w*)" replace="$1iskografi$2" />
<Typo word="diskussion" find="\b(D|d)iss?ku[ts]s?ion(\w*)" replace="$1iskussion$2" />
<Typo word="diskvalificera" find="\b(D|d)iskvalf?icera(\w*)" replace="$1iskvalificera$2" />
<Typo word="distribu(-era/-tion/-tör)" find="\b(D|d)ist(i|ru)b[iu]?(era|tion|tör)(\w*)" replace="$1istribu$3$4" />
<Typo word="distrikt" find="\b(D|d)istrik(e[nt]s?)?\b" replace="$1istrikt$2" />
<Typo word="distrikt2" find="\b(D|d)isktrikt\b" replace="$1istrikt" />
<Typo word="distrikts-" find="\b(D|d)istr?ikt?s(\w*)" replace="$1istrikts$2" />
<Typo word="dittills" find="\b(D|d)itt?ill?s\b" replace="$1ittills" />
<Typo word="division" find="\b(\w*?[Dd])iv(is|si|sisi)on(\w*)" replace="$1ivision$3" /><!-- inkluderar även förled som exvis "pansardivisonen" osv. -->
<Typo word="dokument(era/är)" find="\b(D|d)okume[nt](e\w*|är\w*)?\b" replace="$1okument$2" />
<Typo word="dom(-are/-na)" find="\b(D|d)omm(\b|ar\w*)" replace="$1om$2" />
<!-- domna > efterled -mna -->
<Typo word="drottning" find="\b(D|d)rott(ing|nign?)(\w*)" replace="$1rottning$3" />
<Typo word="drunkna" find="\b(D|d)rukna(\w*)" replace="$1runkna$2" />
<Typo word="du" find="\b(?<!\b[Hh]ör (?:du )?|\b[Mm]ena(?:de|r) |\bMùi |\b[Tt]ro(?:dde|r) |\b[Tt]yck(?:er|te) )(D|d)u du\b" replace="$1u" /> <!-- Ersätter "du du" med "du". -->
<Typo word="dubblett" find="\b(D|d)ublett(\w*)" replace="$1ubblett$2" />
<Typo word="d.v.s." find="\b(D|d)&nbsp;v&nbsp;s\b" replace="$1.v.s." />
<Typo word="d.v.s.2" find="\b(D|d) v s " replace="$1.v.s. " />
<Typo word="dylik" find="\b(D|d)ylig(t|a)?\b" replace="$1ylik$2" />
<Typo word="dynastin" find="\b(D|d)ynastien(s)?\b" replace="$1ynastin$2" />
<Typo word="därefter" find="\b(D|d)ä([re]ft|re[ft])er\b" replace="$1ärefter" />
<Typo word="därför" find="\b(D|d)äför\b" replace="$1ärför" />
<Typo word="därmed" find="\b(D|d)ä(re)?med\b" replace="$1ärmed" />
<Typo word="döds-" find="\b(D|d)öd((?>sjuk|skjut|skott|skri|skräck|stilla|straff|stört|synd))(\w*)" replace="$1öds$2$3" />
<Typo word="döma" find="\b(D|d)ömm(\w*)" replace="$1öm$2" />

E

<Typo word="efter" find="\b(E|e)fer\b" replace="$1fter" />
<Typo word="efter2" find="\b(?<!\b[Ll](?:egat|igga|åg) )(E|e)fter efter\b" replace="$1fter" /> <!-- Ger inte träff på "låg efter efter", som kan vara korrekt. T.ex. i "låg efter efter första åket". -->
<Typo word="efter3" find="\b(E|e)fter efter\b" replace="$1fter" />
<Typo word="efter-" find="\b(E|e)fer(följa|lev|middag)(\w*)" replace="$1fter$2$3" />
<Typo word="efterträda(-re)" find="\b(E|e)f(ertr|tet?r|ter[tr])äd(\w*)" replace="$1fterträd$3" />
<Typo word="efterträdde(s)" find="\b(E|e)fterträde(s)?\b" replace="$1fterträdde$2" />
<Typo word="eftersom" find="\b(E|e)ft?e([rs]om|rsmo|rson)\b" replace="$1ftersom" />
<Typo word="egentligen" find="\b(e|i)gent?e?lig?en\b" replace="egentligen" />
<Typo word="egentligen2" find="\b(E|I)gent?e?lig?en\b" replace="Egentligen" />
<Typo word="ekonomi" find="\b(E|e)k(no|omo|on|onono)mi(\w*)" replace="$1konomi$3" />
<Typo word="ekonomiskt stöd" find="\b(E|e)konomisk stöd\b" replace="$1konomiskt stöd" />
<Typo word="elektrisk" find="\b(E|e)le(k[tr]|tr)(i[cf]i|isk|oni)(\w*)" replace="$1lektr$3$4" />
<Typo word="elfte" find="\b(E|e)lvte\b" replace="$1lfte" /> <!-- Viss risk för falsk positiv på danska där elfte bl.a. heter elvte. -->
<Typo word="elljusspår" find="\b(E|e)ljusspår(\w*)" replace="$1lljusspår$2" />
<Typo word="eller" find="\b(E|e)l(?:el?|lle|l)r\b" replace="$1ller" />
<Typo word="eller2" find="\b(?<!och (?:och/)?)(E|e)ller eller(?! och)\b" replace="$1ller" /> <!-- Ger inte träff på: "och eller eller", "och och/eller eller", "eller eller och". -->
<Typo word="eller3" find="\b(\w+)-eller (\w+)" replace="$1- eller $2" />
<Typo word="emellan1" find="\b(e|i)mell?an(åt)?\b" replace="emellan$2" />
<Typo word="emellan2" find="\b(E|I)mell?an(åt)?\b" replace="Emellan$2" />
<Typo word="en" find="\b(E|e)tt ((form|typ) av)\b" replace="$1n $2" />
<Typo word="en av de" find="\ben de (?!facto|jure|luxe|\p{Lu}|anderen|dood|dunne|christelijke|geschiedenis|grenzen|hen|kinderen|landreuzen|levenden|kunst|nacht|non|oorlog|postduif|spionnen|toverdrank|verken|vliegende|vreemdeling|zedenleer)" replace="en av de " /><!-- Lägger till "av" i skrivningar som ".. är en de största ..". Matchar inte om "de" följs av facto, non, versal. (Ex "Den hade en de Havilland Gipsy III motor") Ibland kan meningarna behöva skrivas om eller kompletteras. Varning för nederländska "en de" i meningar på det språket som finns i några artiklar. Exempel: Jans en de kinderen -->
<Typo word="enda" find="\b(D|d)e(t?) ända som\b" replace="$1et enda som" />
<Typo word="endast" find="\b(E|e)ndas\b" replace="$1ndast" />
<Typo word="-enen-" find="\b(?!\berschienenen\b|\blienenenklausi\b|\bvenenensis\b)(\w+enen)(?:en)+(\w*)" replace="$1$2" /> <!-- Ändrar t.ex. stenenens till stenens. -->
<Typo word="engagemang" find="\b(E|e)ng(ang|eg)?emang(et)?\b" replace="$1ngagemang$3" />
<Typo word="engagera" find="\b(E|e)(ga|ngan|nge)gera(de?s?|nde|ts?)?\b" replace="$1ngagera$3" />
<Typo word="engelska" find="\b(E|e)ng(el[sk]|l?esk|lsk)a\b" replace="$1ngelska" />
<!-- engelskspråkig > efterled -språkig -->
<Typo disabled="engelskspråkig" find="\b(E|e)ngelss?pråkig(\w*)" replace="$1ngelskspråkig$2" /><!-- Inaktiverar till förmån för ny bättre rad "-språkig"-->
<Typo word="engelsman" find="\b(E|e)ngelskm([aä]n\w*)" replace="$1ngelsm$2" />
<Typo word="enligt" find="\b(E|e)(ngligt|nilgt|nlig|nlligt)\b" replace="$1nligt" />
<Typo word="ensam" find="\b(E|e)nsamm(en)?\b" replace="$1nsam" />
<Typo word="ensamma" find="\b(E|e)nsamm?na\b" replace="$1nsamma" />
<Typo word="ensemble" find="\b(\w*?[Ee])nsamble(\w*)" replace="$1nsemble$2" /><!-- utökning av "ensemble" som även fångar t ex "operaensamble", "musikensamble" och "instumentalensamble" som alla förekommer -->
<Typo word="en så kallad" find="\b(E|e)n så kallat\b" replace="$1n så kallad" />
<Typo word="entrén" find="\b(E|e)ntren\b" replace="$1ntrén" />
<Typo word="entrepren(-ad/-ör)" find="\b(\w*?[Ee])ntrepen(ad|ör)(\w*)" replace="$1ntrepren$2$3" /> <!-- Inkluderar både för- och efterled -->
<Typo word="en viktig del" find="\b(E|e)n viktigt del\b" replace="$1n viktig del" />
<Typo word="epidemi" find="\b(\w*?[Ee])pedemi(\w*)" replace="$1pidemi$2" /> <!-- Inkluderar även förled, exvis koleraepedemi -->
<Typo word="e-post" find="\b(E|e)-?post(en)?(s?)\b" replace="$1-post$2$3" />
<Typo word="e-postadress" find="\b(E|e)-?post[ -]?add?ress(?!era)(\w*)" replace="$1-postadress$2" />
<Typo word="-erer-" find="\b(?!\bdiffererer\b|\bgenererer\b|\bopererer\b|\brefererer\b|\bSecreterererens\b|\b[Ss]ererer)(\w+erer)(?:er)+(\w*)" replace="$1$2" /> <!-- Ändrar t.ex. opererera till operera. -->
<Typo word="erkänd" find="\b(E|e)rkänn(d|des?|ts?)\b" replace="$1rkän$2" />
<Typo word="erövra" find="\b(E|e)rv?ö[vr]a(\w*)" replace="$1rövra$2" />
<Typo word="etablissemang" find="\b(E|e)tablisemang(\w*)" replace="$1tablissemang$2" />
<Typo word="-etet-" find="\b(?!\bGrosserersocietetets\b)(\w+etet)(?:et)+(\w*)" replace="$1$2" /> <!-- Ändrar t.ex. arbetetets till arbetets. -->
<Typo word="etiopier" find="\b(E|e)tioper(\w*)" replace="$1tiopier$2" />
<Typo word="etikett" find="\b(E|e)ttikett(\w*)" replace="$1tikett$2" />
<Typo word="ett" find="\b(E|e)n ((litet|stort) antal|distrikt|nytt|område)\b" replace="$1tt $2" />
<Typo word="ett2" find="\b(E|e)tt ett(?=\s|[.,)!?:;])" replace="$1tt" />
<Typo word="ett av de mest/största/första" find="\b(E|e)tt av det ((?>allra|bästa|främsta|första|mest|större|största|vanligaste|viktigaste|äldsta))\b" replace="$1tt av de $2" /><!-- Byter "det" mot "de" i skrivningar som "..ett av det första fartygen..". Ibland måste hela meningen rättas till manuellt, vanligt med typ "..ett av det första fartyget.." -->
<Typo word="ett flertal" find="\bett flertalet\b" replace="ett flertal" /><!-- ska oftast vara "ett flertal", ibland "flertalet" -->
<Typo word="ett så kallat" find="\b(E|e)tt så kallad\b" replace="$1tt så kallat" />
<Typo word="ett särskilt" find="\b(E|e)tt särskild\b" replace="$1tt särskilt" /> <!--I ett fåtal fall ska i stället "ett särskild" ändras till "en särskild", beroende på att det efterföljande substantivet är utrum. -->
<Typo word="eurasiatisk" find="\b(E|e)uro-?asiatisk(\w*)" replace="$1urasiatisk$2" />
<Typo word="européer" find="\b(E|e)urop[èeé]e?r(nas?|s)?\b" replace="$1uropéer$2" />
<Typo word="europeisk" find="\b(E|e)urop([èé]r?|er)?isk(\w*)" replace="$1uropeisk$3" />
<Typo word="ex" find="\b(E|e)x-(diktator|mak)(\w*)" replace="$1x$2$3" />
<Typo word="evenemang" find="\b(\w*?[Ee])v(anemang|angemang|emang|enemagn?|engemang)(\w*)" replace="$1venemang$3" /><!-- matchar med både för- och efterled -->
<Typo word="excentrisk" find="\b(E|e)(cc|x)entri(citet|ker|sk)(\w*)" replace="$1xcentri$3$4" />
<Typo word="exceptionell" find="\b(E|e)xeptionell(\w*)" replace="$1xceptionell$2" />
<Typo word="exempel(vis)" find="\b(E|e)(cempe|xa?mpe|xeme|xemepe|xemepl|xemple|xpempe)l?(vis)?\b" replace="$1xempel$3" />
<Typo word="exempelvis" find="\b(E|e)xv[.]?\s" replace="$1xempelvis " />
<Typo word="existenti(-ell/-alism)" find="\b(E|e)xistensi(ell|alism)(\w*)" replace="$1xistenti$2$3" />
<Typo word="exklusiv" find="\b(E|e)x[kl]usiv(a|e|t)?\b" replace="$1xklusiv$2" />
<Typo word="experiment(-era/-ell)" find="\b(E|e)xpe?r[ei]menti?(?!n)(\w*)" replace="$1xperiment$2" /> <!-- Matchar inte experimenting -->
<Typo word="explosion" find="\b(E|e)xplotion(\w*)" replace="$1xplosion$2" />
<Typo word="extern" find="\b(E|e)x(er|tr[eä]|tär)n(a|t)?\b" replace="$1xtern$3" />

F

<Typo word="fakulteten" find="\b(F|f)akultetet\b" replace="$1akulteten" />
<Typo word="familj" find="(?!\b[Ff]amijour\b)\b(F|f)am(l|l?i)j(\w*)" replace="$1amilj$3" /><!-- Matchar inte famijour -->
<Typo word="faner" find="\b(F|f)an[èé]r(ets?)\b" replace="$1aner$2" />
<Typo word="fartyg" find="\b(F|f)art(t?i|ty)g(\b|et?n?s?|s\w*)" replace="$1artyg$3" />
<Typo word="fartyg2" find="\b(F|f)a[rt]yg(\w*)" replace="$1artyg$2" />
<Typo word="fartyg3" find="\b(\w*)fa(rtt|[rt])yg(e[nt]s?)?\b" replace="$1fartyg$3" /><!-- Ger träff med förled, t.ex. "hangarfaryget", "passagerarfatyg" -->
<Typo word="(anti-)fascis(-m/-t/-tisk)" find="\b(Anti|anti)?(F|f)as?c[hs]?is(t|m(?!u))(\w*)" replace="$1$2ascis$3$4" /> <!-- Matchar inte tyska Faschismus -->
<Typo word="fastslå, fastslog" find="\b(F|f)astl(å|og)(r|s)?\b" replace="$1astsl$2$3" /><!--matchar inte "fastlåsa" osv-->
<Typo word="fastställa" find="\b(F|f)at?sts?äll(\w*)" replace="$1astställ$2" />
<Typo word="februari" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ff]örsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )Februari\b" replace="februari" />
<Typo word="februari2" find="\b(?<=\w )Februari\b(?= månad\b)" replace="februari" />
<Typo word="februari3" find="\b(F|f)ebruar1(?= \d{4}\b)" replace="$1ebruari" />
<Typo word="februari4" find="\b(F|f)[ae]br?(au|ur?a)ri\b" replace="$1ebruari" />
<Typo word="feminis(-m/-t/-tisk)" find="\b(F|f)em+[ie]nis(m|t)(\w*)" replace="$1eminis$2$3" />
<Typo word="feminist/-ism" find="\b(F|f)emenis([tm]\w*)" replace="$1eminis$2" />
<Typo word="femte" find="\b(F|f)etme\b" replace="$1emte" />
<Typo word="fick" find="\b(F|f)ick fick\b" replace="$1ick" />
<Typo word="filippin(-sk/-er)" find="\b(F|f)il(l?ip|lipp?)in(ers?|ernas?|ska?e?t?)\b" replace="$1ilippin$3" /> <!-- Matcha inte filipin (lek/dubbelkärna) eller filipino (språk). -->
<Typo word="filmregissör" find="\b(F|f)ilmre(ss?igg?|ggiss?|gis)ör(\w*)" replace="$1ilmregissör$3" />
<Typo word="filosof(-i/-ie)" find="\b(F|f)ilsof(\w*)" replace="$1ilosof$2" />
<Typo word="finans(-iera/-iering/-iell)" find="\b(F|f)inn?a(nci?|ni?s|si)(er[ai]|ell)(\w*)" replace="$1inansi$3$4" />
<Typo word="finanser" find="\b(F|f)inn?ancer\b" replace="$1inanser" />
<Typo word="finlandssvensk" find="\b(F|f)inlandsvensk(\w*)" replace="$1inlandssvensk$2" />
<!-- finländsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="fiendskap" find="\b(F|f)iendeskap(\w*)" replace="$1iendskap$2" />
<Typo word="filosofin" find="\b(\w*?[Ff])ilo?sofien(s)?\b" replace="$1ilosofin$2" /> <!-- Inkluderar förled. -->
<Typo word="finns" find="\b(F|f)ins\b(?! Bois)" replace="$1inns" /> <!-- Ej träff på konjaken Fins Bois. -->
<Typo word="fiskbestånd" find="\b(F|f)iskebestånd(\w*)" replace="$1iskbestånd$2" />
<Typo word="fiskeläge" find="\b(F|f)iskeläger\b" replace="$1iskeläge" /> <!-- Kan även avse plural, fiskelägen -->
<Typo word="fiskeläget" find="\b(F|f)iskelägret(s)?\b" replace="$1iskeläget$2" />
<Typo word="fjärde" find="\b(F|f)j(ädre|'rde|örde)\b" replace="$1järde" />
<Typo word="fjärilsim" find="\b(F|f)järilssim(\w*)" replace="$1järilsim$2" />
<Typo word="fjärr-" find="\b(F|f)jär(styr|kontroll|värme)(\w*)" replace="$1järr$2$3" />
<Typo word="flask(-a)" find="\b(F|f)l(aa|ss|s|sd|ad)k(\w*)" replace="$1lask$3" />
<Typo word="flertal" find="\b(F|f)leral(et)?\b" replace="$1lertal" />
<Typo word="flick- och/eller pojk-" find="\b(F|f)lick ((?>och|eller)) pojk(?!es?\b|ars?\b)(\w+)" replace="$1lick- $2 pojk$3" />
<Typo word="flugit" find="\b(F|f)lygit\b" replace="$1lugit" />
<Typo word="fluorescera" find="\b(F|f)l(uo|ou)r([ie][cs]|isc)era(\w*)" replace="$1luorescera$4" />
<Typo word="flygande" find="(?<!\b[Dd]e )\b(F|f)lygandes\b" replace="$1lygande" />
<Typo word="flygplan/plats" find="\b(F|f)ly[gp]la(n|ts)(\w*)" replace="$1lygpla$2$3" />
<Typo word="flykten" find="\b(F|f)lyckten\b" replace="$1lykten" />
<Typo word="foajé" find="\b(F|f)oaje(\w*)" replace="$1oajé$2" />
<Typo word="formater(-a/-ing)" find="\b(F|f)ormatter(a|ing)(\w*)" replace="$1ormater$2$3" />
<Typo word="formellt" find="\b(F|f)ormelt\b" replace="$1ormellt" />
<Typo word="fornminne" find="\b(F|f)orminne(n?a?t?s?-?|sförening\w*)?\b" replace="$1ornminne$2" />
<Typo word="fornnordisk" find="\b(F|f)ornordisk(\w*)" replace="$1ornnordisk$2" />
<Typo word="forskning" find="\b(F|f)or(ksning|sking|sknign?)(\w*)" replace="$1orskning$3" />
<Typo word="fortfarande" find="\b(F|f)or(faran|taran|tfara|tfarana|tfarna?|tvaran)de\b" replace="$1ortfarande" />
<Typo word="fortsatt(e)" find="\b(F|f)o(rst?|ts)att(a|e)?\b" replace="$1ortsatt$3" />
<Typo word="fortsatte att" find="\bfortsattes att\b" replace="fortsatte att" />
<Typo word="fortsätt(a/ning)" find="\b(F|f)o(rst?|rt|ts)ätt(a|er|ning\w*)?\b" replace="$1ortsätt$3" />
<Typo word="fossil" find="(?!\bNovi [Ff]osili\b)\b(F|f)osil(a|t)?(\w*)" replace="$1ossil$2$3" /><!-- matchar inte popgruppen Novi fosili -->
<Typo word="fotbolls-" find="\b(F|f)otboll?s?[ \-–]?(?<![Ff]otbolls|Fotbolls? )((?>cup|förbund|förening|huligan|intresserad|journalist|klubb|kommentator|lag|liga|mål|plan|serie(?!system)|skon?r?\b|skribent|spelare|spelarna|stadion\b|supporter|supportrar|trupp|tränare|turnering))(?<!Fotboll(?>förbund|förening)|Svenska fotbollförbund)(\w*)" replace="$1otbolls$2$3" /> <!-- Matchar inte Fotbollförbund/Fotbollförening med versalt F. Inte heller Fotboll/Fotbolls med versalt F följt av mellanslag. Felstavningar av Svenska Fotbollförbundet hanteras av annat uttryck. -->
<Typo word="fram" find="\b(F|f)ram fram\b(?!-)" replace="$1ram" />
<Typo word="framgångar/omgångar/tillgångar" find="\b(\w*)?([Ff]ram|[Oo]m|[Tt]ill)gånger(nas?)?\b" replace="$1$2gångar$3" /><!-- Matchar även med förled -->
<Typo word="framgångsrik" find="\b(F|f)ram(gå[ng]sg?r|gång[sr]|ångsr)ik(a|t)?\b" replace="$1ramgångsrik$3" />
<Typo word="framåt" find="\b(F|f)rammåt\b" replace="$1ramåt" />
<Typo word="fredag" find="(?<=\w +|, *|-)(?<!24 |emedan den |Expressen |Gilla |Hälsingekuriren |Jag [Rr]inger [Pp]å |P3 |Robinson Crusoes |Teater |VN )Fredag(?!(?:en)? den 13:e|s-[Kk]uriren|s Vänner| hela veckan| som huvudperson)(\w*)" replace="fredag$1" />
<Typo word="friidrott" find="\b(F|f)ridrott(\w*)" replace="$1riidrott$2" />
<Typo word="frivillig" find="\b(F|f)rivilig(\w*)" replace="$1rivillig$2" />
<Typo word="från" find="\b(F|f)(råm|årn)\b" replace="$1rån" />
<Typo word="från2" find="\b(F|f)rån från\b(?!-)" replace="$1rån" />
<Typo word="främling" find="\b(F|f)rämlig(\w*)" replace="$1rämling$2" />
<Typo word="främst" find="\b(F|f)(räs?m|är?ms)t(a|e)?\b" replace="$1rämst$3" />
<Typo word="funktion(är)" find="\b(\w*?[Ff])uktion(\w*)" replace="$1unktion$2" />
<Typo word="furstendöme" find="\b(F|f)urste(dömm?e|ndömme)(\w*)" replace="$1urstendöme$3" />
<Typo word="fyraårig" find="\b(F|f)yrårig(\w*)" replace="$1yraårig$2" />
<Typo word="fysiolog" find="\b(F|f)ysiologist(?!ud)(\w*)" replace="$1ysiolog$2" /><!-- matchar inte fysiologistudent, fysiologistudier osv-->
<Typo word="få" find="\b(F|f)å få\b(?!-)" replace="$1å" />
<Typo word="fångenskap" find="\b(F|f)ångeskap(\w*)" replace="$1ångenskap$2" />
<Typo word="fältmarskalk" find="\b(F|f)ältmarsh?alk(\w*)" replace="$1ältmarskalk$2" />
<Typo word="fälttåg" find="\b(F|f)äll?tåg(\w*)" replace="$1älttåg$2" />
<Typo word="fängsla" find="\b(F|f)än[gs]la(de?s?|t?s?)?\b" replace="$1ängsla$2" />
<Typo word="färggrann" find="\b(F|f)ärgrann(\w*)" replace="$1ärggrann$2" />
<Typo word="färggrant" find="\b(F|f)ärggrannt\b" replace="$1ärggrant" />
<Typo word="färjeförbindelse" find="\b(F|f)ärjförbindelse(\w*)" replace="$1ärjeförbindelse$2" />
<Typo word="färjeläget" find="\b(F|f)ärjelägre(\w*)" replace="$1ärjeläge$2" />
<Typo word="födelse-" find="\b(F|f)öd(els|eles?e?|selse?)(dag|data|datum|namn|ort|plats|år)(\w*)" replace="$1ödelse$3$4" />
<Typo word="födelse-2" find="\b(F|f)ödslo(namn|plats|takt|tal|år)(\w*)" replace="$1ödelse$2$3" />
<Typo word="följ-" find="\b(F|f)öjl(\w*)" replace="$1ölj$2" />
<Typo word="följaktligen" find="\b(F|f)ö(jl|lj)(daktl?|akt)igen\b" replace="$1öljaktligen" />
<Typo disabled="följaktlig(-en)" find="\b(F|f)ö(jl|lj)daktlig(t|en)?\b" replace="$1öljaktlig$3" />
<Typo word="följande" find="\b(F|f)ö(lja|jl?an?|rljan)de\b" replace="$1öljande" />
<Typo word="följd" find="\b(F|f)ö(rl)?jl?d(e?n?s?)?\b" replace="$1öljd$3" />
<Typo word="följetonger" find="\b(F|f)ö(jl|lj)etång[ae]r(\w*)" replace="$1öljetonger$3" />
<Typo word="följetong" find="\b(F|f)ö(jl|lj)etång(?!ar)(\w*)" replace="$1öljetong$3" /> <!-- Matcha ej följetångar (har eget uttryck). -->
<Typo word="för" find="\b(F|f)ör för\b(?!-| sent?| tidigt?)" replace="$1ör" /> <!-- Ej träff då bindestreck används, som t.ex. i meningen "...en enhet för för- och urhistoria". -->
<Typo word="för alltid" find="\b(F|f)öralltid\b" replace="$1ör alltid" />
<Typo word="för att" find="\b(F|f)ör( at|a att|att)\b" replace="$1ör att" />
<Typo word="för- och/eller nackdel" find="\b(F|f)ör ((?>och|eller)) nackdel(\w*)" replace="$1ör- $2 nackdel$3" />
<Typo word="förbereda" find="\b(F|f)örebered(a|ande|dd?a?e?|elser?n?a?s?|tts?)\b" replace="$1örbered$2" />
<Typo word="förbund" find="\b(\w*?[Ff])öbund(\w*)" replace="$1örbund$2" /><!-- inkluderar även förled som exvis "Bilsportsföbundet" osv. -->
<Typo word="fördel, fördela, fördelning" find="\b(F|f)öredel(\w*)" replace="$1ördel$2" />
<Typo word="fördöma" find="\b(F|f)ördömm(\w+)" replace="$1ördöm$2" />
<Typo word="före detta" find="\b(F|f)ör(re ?|e)detta\b" replace="$1öre detta" />
<Typo word="förebild" find="\b(F|f)örbild(en|ern?a?)?" replace="$1örebild$2" />
<Typo word="föregående" find="\b(F|f)ör(egå|gåe)nde\b" replace="$1öregående" /><!-- förgående är väl ett stavfel? -->
<Typo word="föregång -are, -s" find="\b(F|f)örgång(ar|s)(\w*)" replace="$1öregång$2$3" />
<Typo word="föregångare 2" find="\b(F|f)öregångar\b" replace="$1öregångare" />
<Typo word="förekomma" find="\b(F|f)örekom(as?|er|it)\b" replace="$1örekomm$2" />
<Typo word="förekommande" find="\b(F|f)örkommande\b" replace="$1örekommande" />
<Typo word="förekommer" find="\b(F|f)örkommer\b" replace="$1örekommer" /><!-- Viss (marginell) risk för falsk positiv -->
<Typo word="förekomst" find="\b(F|f)örkomst(\w*)" replace="$1örekomst$2" />
<Typo word="föreläsning" find="\b(F|f)örläsning(\w*)" replace="$1öreläsning$2" />
<Typo word="föremål" find="\b(F|f)örmål(\w*)" replace="$1öremål$2" />
<Typo word="föreslog" find="\b(F|f)örslog(s| att)\b" replace="$1öreslog$2" /><!-- matchar bara "förslogs" och "förslog att", dvs ger inga skenträffar där förslog... är korrekt-->
<Typo word="förespråka(re)1" find="\b(F|f)örspråka(des?|t?s?|re?n?a?s?)?\b" replace="$1örespråka$2" />
<Typo word="förespråka2" find="\b(F|f)örutspråka(\w*)" replace="$1örespråka$2" />
<Typo word="företag(-are/-sam/-s-)" find="\b(\w*?[Ff])(röe|ör)tag(\b|ar\w+|e\w+|s\w*)" replace="$1öretag$3" /><!-- matchar även inkl förled, exvis "elektronikförtaget" -->
<Typo word="företeelse" find="\b(F|f)ör(ete|tee)lse(\w*)" replace="$1öreteelse$3" />
<Typo word="företrädesvis" find="\b(F|f)öreträdelsevis\b" replace="$1öreträdesvis" />
<Typo word="författare" find="\b(\w*?[Ff])ö(fattar|rt?attar|rfat[ta]r|rfatta|rfatter|rfttar)(en?s?|innan?s?|nas?)\b" replace="$1örfattar$3" /><!-- matchar även inkl förled, exvis "romanförfattre" -->
<Typo word="(för)fäder" find="\b(F|f)(örf)?ädrar(s?|nas?)" replace="$1$2äder$3" />
<Typo word="för första gången" find="\b(F|f)ör första gång\b" replace="$1ör första gången" />
<Typo word="förgreningssida" find="\b(F|f)[oö]re?grenin?g?n?g?s?sid(a|or)(\w*)" replace="$1örgreningssid$2$3" />
<Typo word="förgrund" find="\b(F|f)ör(egr|g)und(\w*)" replace="$1örgrund$3" />
<Typo word="förhållande" find="\b(F|f)ö(hållan|rhålan|rhålla)de(\w*)" replace="$1örhållande$3" />
<Typo word="-föring" find="\b(\w*)([Mm]arknads|[Ss]amman|[Öö]ver)förning(\w*)" replace="$1$2föring$3" />
<Typo word="förlängning" find="\b(F|f)örlä(gn|ng)ing(\w*)" replace="$1örlängning$3" />
<Typo word="förmodligen" find="\b(F|f)örmodlingen\b" replace="$1örmodligen" />
<Typo word="för närvarande" find="\b(F|f)ör(närvaran| närvan| närvarn?a)de\b" replace="$1ör närvarande" />
<Typo word="för närvarande 2" find="\b([Ss]pela|[Ää])r för nuvarande\b" replace="$1r för närvarande" /><!-- matchning bara med inledande "är /spelar " för att undvika skenträff på korrekta "för nuvarande"-->
<Typo word="förrätta/ning" find="\b(F|f)örätt(a|ad?e?s?|at?s?|ning\w*)\b" replace="$1örrätt$2" />
<Typo word="förråd(-a)" find="\b(F|f)öråd(e\w+|s\w*|as?|d[ae]?s?|tt)\b" replace="$1örråd$2" />
<Typo word="förrådde" find="\b(F|f)örråde\b" replace="$1örrådde" />
<Typo word="förräd(-isk/-are/-eri)" find="\b(F|f)öräd(ar\w+|isk\w*|eri\w*)" replace="$1örräd$2" />
<Typo word="förrän" find="\b(F|f)ör(r?äns|än|rens?)\b" replace="$1örrän" />
<Typo word="försiggå" find="\b(F|f)örs(ig|egg?)(ås?|icks?)" replace="$1örsigg$3" />
<Typo word="först" find="\b(F|f)ö(srt|str)\b" replace="$1örst" />
<Typo word="första" find="\b(F|f)östa\b" replace="$1örsta" /><!-- Risk för falsk positiv men å andra sidan är felstavningen mycket frekvent -->
<Typo word="första2" find="\b(F|f)örsta första\b(?!-)" replace="$1örsta" />
<Typo word="förstnämnd/ovannämnd/sistnämnd" find="\b([Ff]örst|[Oo]van|[Ss]ist)näm[nd](a|e)?\b" replace="$1nämnd$2" />
<Typo word="förstöring" find="\b(F|f)örstörning(\w*)" replace="$1örstöring$2" />
<Typo word="försvars-" find="\b(F|f)ör(svar|vars)(allians|anläggning|beslut|departement|gemensam|gren|kår|linje|lös|makt|minister|område|proposition|råd|samarbete|spel|verk)(\w*)" replace="$1örsvars$3$4" /><!-- Rättar till "försvars" i ord som "förvarsminister" och "försvarminister" -->
<Typo word="försvinna/försvann/försvunnit" find="\b(F|f)ö[rs]v(ann|[iu]nn\w*)\b" replace="$1örsv$2" />
<Typo word="förtryck" find="\b(F|f)örtyck(\w*)" replace="$1örtryck$2" />
<Typo word="försöka" find="\b(F|f)(ö|or)sök(a|er?n?t?s?|t?e?)?\b" replace="$1örsök$3" />
<Typo word="försörja" find="\b(F|f)örsöj(\w*)\b" replace="$1örsörj$2" />
<Typo word="förteckning" find="\b(F|f)öreteckning(\w*)" replace="$1örteckning$2" />
<Typo word="för tillfället 1" find="\b(Ä|ä)r för tillfälligt\b" replace="$1r för tillfället" /><!-- matchning bara med inledande "är " för att undvika skenträff på korrekta "för tillfälligt"-->
<Typo word="för tillfället 2" find="\b(F|f)ör tillfälligt (är|beer)\b" replace="$1ör tillfället $2" /><!-- matchning bara med efterföljande " är" m.m. för att undvika skenträff på korrekta "för tillfälligt"-->
<Typo word="förut" find="\b(F|f)örrut\b" replace="$1örut" />
<Typo word="förutom" find="\b(F|f)ö(rr)?utom\b" replace="$1örutom" />
<Typo word="föräldrar" find="\b(F|f)öräldar(ar)?(\w*)" replace="$1öräldrar$3" />
<Typo word="föräldra-" find="\b(F|f)öräldrar(fri|gård|hem|kooperativ|kurs|lös|möte|skap)(\w*)" replace="$1öräldra$2$3" />
<Typo word="förändring" find="\b(\w*?[Ff])örä(nding|ndrig|dring)(\w*)" replace="$1örändring$3" /><!-- Ger träff både med förled o efterled, t.ex. "miljöförändingar", "förändrigsarbetet" -->
<Typo word="förödmjuk(-a/-else)" find="\b(F|f)örudmjuk(ad?t?s?|ande|elsen?r?s?)\b" replace="$1örödmjuk$2" />

G

<Typo word="gamla" find="\b(G|g)ammla\b" replace="$1amla" />
<Typo word="genom" find="\b(G|g)(em?om|enm|enonm?|e?neom)(brott\w*|för\w*|gick|gripande|gå\w*|korsa\w*|snitt\w*)?\b" replace="$1enom$3" />
<Typo word="genom" find="\b(G|g)enom genom\b(?!-)" replace="$1enom" />
<Typo word="genre" find="\b(G|g)enr[èé](n)?\b" replace="$1enre$2" />
<Typo word="genrer" find="\b(G|g)enr[èé]e?r(na)?\b" replace="$1enrer$2" />
<Typo word="galoppera" find="\b(G|g)a(ll?op|llopp?)era(?!tion)(\w*)" replace="$1aloppera$3" />
<Typo word="garnison" find="\b(G|g)arnis[is]on(\w*)" replace="$1arnison$2" />
<Typo word="gemensam" find="\b(G|g)e(ne[mn]|m[en]m?)sam(\w*)" replace="$1emensam$3" />
<Typo word="gemensamt" find="\b(G|g)emensammt\b" replace="$1emensamt" />
<Typo word="general, general-" find="\b(G|g)enral(\w*)" replace="$1eneral$2" />
<Typo word="genitiv" find="\b(G|g)enetiv(\w*)" replace="$1enitiv$2" />
<Typo word="genrerna" find="\b(G|g)enrena(s)?\b" replace="$1enrerna$2" />
<Typo word="germansk" find="\b(G|g)ermanisk(\w*)" replace="$1ermansk$2" />
<Typo word="getts" find="\bgets (ut)\b" replace="getts $1" /><!-- kräver efterföljande "ut", för att inte matcha engelska "gets" -->
<Typo word="giftermål" find="\b(G|g)iftemål(\w*)" replace="$1iftermål$2" />
<Typo word="(o-)giltig" find="\b(O|o)?(G|g)(iliti?g|iltlig)(\w*)" replace="$1$2iltig$4" />
<Typo word="gitarr(-ist)" find="\b(G|g)itt?arr?(\w*)" replace="$1itarr$2" /> <!-- fåtal skenträffar förekommer -->
<Typo word="gjorde" find="\b(G|g)(jo[rd]|jro?d|ord)e\b" replace="$1jorde" />
<Typo word="gjorde uppehåll" find="\btog (ett )?uppehåll\b" replace="gjorde $1uppehåll" />
<Typo word="gjort ett uppehåll" find="\btagit ett uppehåll" replace="gjort ett uppehåll" />
<Typo word="godkänd" find="\b(G|g)odkänn(de?s?|ts?)\b" replace="$1odkän$2" />
<!-- gotländsk > efterled -ländsk -->
<!-- grönländsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="gradvis" find="\b(G|g)radvist(\w*)" replace="$1radvis$2" />
<Typo word="graffiti" find="\b(G|g)rafitti(\w*)" replace="$1raffiti$2" />
<Typo word="graffiti" find="\b(G|g)raffitti(\w*)" replace="$1raffiti$2" />
<Typo word="graffiti" find="\b(G|g)rafiti(\w*)" replace="$1raffiti$2" />
<Typo word="gravitation" find="\b(G|g)ravit(it)?ion(\w*)" replace="$1ravitation$3" />
<Typo word="grunda" find="\b(G|g)(ru[nd]|und)a(de?s?|ren?s?|rnas?|ts?)\b" replace="$1runda$3" />
<Typo word="grundades" find="\b(G|g)rundandes\b" replace="$1rundades" />
<Typo word="gränssnitt" find="\b(G|g|[Aa]nvändarg)ränsnitt(\w*)" replace="$1ränssnitt$2" />
<Typo word="gudstjänst" find="\b(G|g)ud(stjän|tjäns)t(\w*)" replace="$1udstjänst$3" />
<Typo word="guvernement" find="\b(G|g)uvernment(\w*)" replace="$1uvernement$2" />
<Typo word="guvernör" find="\b(\w*?[Gg])uvenör(\w*)" replace="$1uvernör$2" /><!-- Ger träff både med förled o efterled, t.ex. "generalguvenörens" -->
<Typo word="gynnsam" find="\b(G|g)ynsam(\w*)" replace="$1ynnsam$2" />
<Typo word="gående" find="(?<!\b[Dd]e )\b(G|g)åendes\b" replace="$1ående" />
<Typo word="gången -r" find="\b(G|g)å(gn?|n)e(n|r)\b" replace="$1ånge$3" />
<Typo word="gångna" find="\b(G|g)ågna(\w*)" replace="$1ångna$2" />
<Typo word="-gård(s/en)-" find="(\w*?Djur|[Hh]err|[Kk]yrko|[Ll]adu|[Ss]kär|[Tt]räd)gå[rd](en|s)(\w*)" replace="$1gård$2$3" /><!-- rättar "gåds/gårs" till "gårds" och "gåden/gåren" till "gården" -->
<Typo word="gör(-a)" find="\b(G|g)ör(a?) gör\2\b" replace="$1ör$2" /> <!-- Hanterar både "gör gör" och "göra göra". -->
<Typo word="göra ett uppehåll" find="\bta ett uppehåll" replace="göra ett uppehåll" />
<Typo word="göt" find="\b(G|g)jöt(s)?\b" replace="$1öt$2" />

H

<Typo word="ha använts" find="\bha används\b" replace="ha använts" />
<Typo word="hade1" find="\b(H|h)adde\b" replace="$1ade" />
<Typo word="hade2" find="\b(H|h)ade hade\b" replace="$1ade" />
<Typo word="hade använts" find="\bhade används\b" replace="hade använts" />
<Typo word="halvvägs" find="\b(H|h)alvägs\b" replace="$1alvvägs" />
<Typo word="han" find="\bhan han\b(?!-)" replace="han" /><!-- Viss risk för falsk positiv; "han han" ska ibland ändras till "han hann", "hann han", "han har" eller "har han" -->
<Typo word="han2" find="\bhans (blev|gjorde|sig|slutade|spelade)\b" replace="han $1" />
<Typo word="handboll" find="\b(\w*?[Hh])an[bd]oll(\w*)" replace="$1andboll$2" /> <!-- Inkluderar förled. -->
<Typo word="handbollsspelare" find="\b(H|h)an(b|db?)oll?s?spelar(\w*)" replace="$1andbollsspelar$3" />
<Typo word="handling" find="\b(H|h)andlig(\w*)" replace="$1andling$2" />
<Typo word="har" find="\b(H|h)ar har\b" replace="$1ar" />
<Typo word="har använts" find="\bhar (aldrig |alltid |huvudsakligen |också |senare |tidigare |även )?används\b" replace="har $1använts" />
<Typo word="hebreisk" find="\b(H|h)ebréisk(\w*)" replace="$1ebreisk$2" />
<Typo word="heders-" find="\b(H|h)eder((?>betygelse|doktor|ledam[oö]t|kodex|medborgar|medlem|pension|pris|titel|utmärkelse))(\w*)" replace="$1eders$2$3" />
<Typo word="hela världen" find="\b(H|h)ela värden(\w*)" replace="$1ela världen$2" /><!-- Viss risk för falsk positiv -->
<Typo word="helst" find="\b(H|h)ellst\b" replace="$1elst" />
<Typo word="hembygds-" find="\b(H|h)embygs(\w*)" replace="$1embygds$2" />
<Typo word="hemma-" find="\b([Hh]emma)\W(arena|förlust|lag|match|plan|publik|seger|stadion|vinst)(\w*)" replace="$1$2$3" /><!-- Skriver ihop sammansättningar med "hemma": exvis "hemma plan", "hemma-plan" till "hemmaplan" -->
<Typo word="hemmaarena" find="\b(H|h)emmarena(\w*)" replace="$1emmaarena$2" />
<Typo word="hennes" find="\b(H|h)ene?ns\b" replace="$1ennes" />
<Typo word="herr- och/eller dam-" find="\b(H|h)err ((?>och|eller)) dam(\w+)" replace="$1err- $2 dam$3" />
<Typo word="hertigdöme" find="\b(H|h)ertigdömme(\w*)" replace="$1ertigdöme$2" />
<Typo word="himl(a-/e-)" find="\b(H|h)imml(a|e)(\w*)(?<![Hh]immlers?)(?! jättebra - tycker Martin\b| (...|…) [Vv]änta\b| och intet aktar på hundgläfs\b)\b" replace="$1iml$2$3" /> <!-- Ej träff på namnet Himmler, boken "Himmla jättebra - tycker Martin", musikstycket "Himmlen ... vänta!" eller citatet "himmlen och intet aktar på hundgläfs". -->
<Typo word="historia" find="\b(H|h)i([st]ori|stor)ai?\b" replace="$1istoria" />
<Typo word="hittills" find="\b(H|h)it(il|t?i)ls\b" replace="$1ittills" />
<!-- holländsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="hjälp" find="\b(H|h)(jä|äl)p(a|er|te?)?\b" replace="$1jälp$3" />
<Typo word="hjälp av" find="\bhjälpa av\b" replace="hjälp av" />
<Typo word="hjärt- och/eller kärl-/lung-" find="\b(H|h)järt ((?>och|eller)) ((?>kärl|lung))-?(\w+)" replace="$1järt- $2 $3$4" />
<Typo word="hon" find="\b(H|h)on hon\b(?!-)" replace="$1on" />
<Typo word="honom" find="\b(H|h)o(mom|nnom|non)\b" replace="$1onom" />
<Typo word="horisontell" find="\b(H|h)orizontell(\w*)" replace="$1orisontell$2" />
<Typo word="hur" find="\b(H|h)ru\b" replace="$1ur" />
<Typo word="hur2" find="\b(H|h)ur hur\b" replace="$1ur" />
<Typo word="hur som helst" find="\b(H|h)ur( som|som )hell?st" replace="$1ur som helst" />
<Typo word="huruvida" find="\b(H|h)urvida\b" replace="$1uruvida" />
<Typo word="huvud-" find="\b(H|h)(udv?ud|uv[ud]u?|vud)(byggnad|delen|figur|intresse|ort|roll|sak|serie|stad|styrka|uppgift)(\w*)" replace="$1uvud$3$4" /> <!-- matchar inte huvudelement osv -->
<Typo word="huvudsaklig" find="\b(H|h)uvud(aklig|sakling|s[ak]lig)(a|en)?\b" replace="$1uvudsaklig$3" />
<Typo word="hyfsad" find="\b(H|h)yff+sa(s?|de?|t)\b" replace="$1yfsa$2" />
<!-- hämna > efterled -mna -->
<Typo word="hållande" find="(?<!\b[Dd]e )\b(H|h)ållandes\b" replace="$1ållande" />
<Typo word="hållit" find="\b(H|h)ållt(s)?\b" replace="$1ållit$2" /><!-- Raden ändrar bara "hållt" till "hållit" (supinum). Vissa "hållt" avser i stället "hållet" (presens particip)-->
<Typo disabled="häckningssäsong" find="\b(H|h)äckningssässong(\w*)" replace="$1äckningssäsong$2" /> <!-- Disablar (fångas nu till 99,9% av säsong2) -->
<Typo word="hälso- och/eller sjuk-" find="\b(H|h)älso ((?>och|eller)) sjuk(\w+)" replace="$1älso- $2 sjuk$3" />
<Typo word="hämnd" find="\b(H|h)ämd(\w*)" replace="$1ämnd$2" />
<Typo word="hängande" find="(?<!\b[Dd]e )\b(H|h)ängandes\b" replace="$1ängande" />
<Typo word="härröra" find="\b(H|h)ärh?ör(as?|andes?|de?)?\b" replace="$1ärrör$2" />
<Typo word="härrör2" find="\b(H|h)örrör(\w*)" replace="$1ärrör$2" />
<Typo word="härstamma" find="\b(H|h)ärst(a|äm)ma(\w*)" replace="$1ärstamma$3" />
<Typo word="härstamning" find="\b(H|h)ärstammning(\w*)" replace="$1ärstamning$2" />
<Typo word="hög grad" find="\bstor grad\b" replace="hög grad" /><!-- Viss risk för falsk positiv. -->
<Typo word="högsta 1" find="\b(D|d)en hösta\b" replace="$1en högsta" />
<Typo word="högsta 2" find="\b(H|h)östa ((?>befäl|berg|division|liga|position|punkt|serie|topp|vinst))(\w*)" replace="$1ögsta $2$3" />
<Typo word="höjdskillnad" find="\b(H|h)öjd\Wskill?nad(\w*)" replace="$1öjdskillnad$2" />
<Typo word="höll" find="\b(H|h)ållde(s)?\b" replace="$1öll$2" />
<Typo word="hövitsman" find="\b(H|h)övidsman(\w*)" replace="$1övitsman$2" />

I

<Typo word="i" find="\bi i\b(?!-)" replace="i" />
<Typo word="i 1999" find="\b(?<!\b[Dd]eltog |[Ii]n |[Kk]öp(?:a|er|te?) |[Nn]ere |Ole Ivars |[Ss](?:älja|äljer|ålde|ålt) |[Uu]ppe )i (1[3-9]\d\d)(?! ex| fall| GT| Light| meter|\+| stycken| år| års| (?>och|eller) \d{4} års|[-/:–])\b" replace="år $1" /> <!-- Byter "i" framför årtal mot "år". Ex: "Han skrev i 1996 boken..." blir "Han skrev år 1996 boken...". I många fall bör egentligen ordet "år" utelämnas. Matchar inte om "års" efterföljer årtalet "Partiet deltog i 1998 års riksdagsval...". Viss risk för falska positiva finns. Kollar inte 2000-talet pga för många falska positiva. -->
<Typo disabled="I 1999" find="\b(?<![Bb]and(?:et)? |\b[Dd]iv(?:ision(?:en)?)? |[Ff]as(?:en)? |[Nn](?:ummer|r[.]?) |Sowerby |[Ss]teg(?:et)? |Sånger, allvarsamma |[Vv]olym(?:en)? )I (?!2000)((?>1[3-9]|20)\d\d)(?! ex| fall| GT| Light| meter|\+| stycken| år| års| (?>och|eller) \d{4} års|[-/–])\b" replace="År $1" /> <!-- Samma som "i 1999" men med inledande versal och hanterar även 2000-talet och med tillägget att den inte matchar t.ex. "Laget vann Division I 1995". Kollar inte på årtalet 2000 för att minimera falska positiva. -->
<Typo word="I 1999" find="\b(?<!\w+ )I (?!2000)((?>1[3-9]|20)\d\d)(?! ex| fall| GT| Light| meter|\+| stycken| år| års| (?>och|eller) \d{4} års|[-/–])\b" replace="År $1" /><!-- Testar denna nya version av "I 1999". I de allra flesta fall (alla?) bör versalt I före årtal vara rätt, om det står inne i en mening, dvs föregås av bokstäver+mellanslag. "..beslutade Elisabeth I 1780 osv..". Denna typ av skenträffar har jag sett relativt ofta vid körningar i AWB. Dvs extremt osannolikt "dubbelfel" att någon skulle skriva "De gav ut sin första skiva I 2015". -->
<Typo word="i alla fall" find="\b(I|i)( alla|alla )fall" replace="$1 alla fall" />
<Typo word="iaktta" find="\b(I|i)akt(a[grs]?|agits?|ogs?|agelse\w*|age[nt]\b)\b" replace="$1aktt$2" />
<Typo word="icke-" find="\b(I|i)cke((?>adlig|angrepps|häckande|häckare|judar|judisk|kommersiell|kunglig|linjär|medborgare|medicinsk|muslim|mänsklig|negativ|religiös|relat|rökare|spridning|statlig|svensk|tom|trivial|troende|verbal))(\w*)" replace="$1cke-$2$3" />
<Typo word="ideell" find="\b(I|i)d(eel|[èé]?ell)(a|e|t)?\b" replace="$1deell$3" />
<Typo word="idén" find="\b(I|i)d[èeé][èeé]n(?! im| vom| von| zu)\b" replace="$1dén" /><!-- Matchar inte diverse tyska boktitlar där "Ideen" är korrekt-->
<Typo word="identifiera" find="\b(I|i)dentifera(\w*)" replace="$1dentifiera$2" />
<Typo word="idrotts-" find="\b(I|i)drott(förening|man|minister|män|plan|plats)(\w*)" replace="$1drotts$2$3" />
<Typo word="ihop" find="\bi hop\b" replace="ihop" />
<Typo word="ihåg" find="\bi håg\b" replace="ihåg" />
<Typo word="i högre grad" find="\b(I|i) (mycket |någon |allt |betydligt |ännu |en )?större grad\b" replace="$1 $2högre grad" />
<Typo word="illustrera" find="\b(I|i)llustera(\w*)" replace="$1llustrera$2" />
<Typo word="impopulär" find="\b(I|i)npopul(är|aritet)(\w*)" replace="$1mpopul$2$3" />
<Typo word="in" find="(?<!-)\b(I|i)n in\b" replace="$1n" /> <!-- Ej träff på t.ex. "D'oh-in in the Wind". -->
<Typo word="in-" find="\bo-?(stabila?)\b" replace="in$1" />
<Typo word="in-2" find="\bO-?(stabila?)\b" replace="In$1" />
<Typo word="inblandning" find="\b(I|i)nblanding(\w*)" replace="$1nblandning$2" />
<Typo word="inbyggd" find="\b(I|i)nbyg(d|da|t)\b" replace="$1nbygg$2" />
<Typo word="individ" find="\b(I|i)ndvid(\w*)" replace="$1ndivid$2" />
<Typo word="individuell" find="\b(I|i)n(div[id]?|divud|d?vid)u?ell?(a|e|t)?\b" replace="$1ndividuell$3" />
<Typo word="indoeuropeisk" find="\b(I|i)ndo-europeisk(\w*)" replace="$1ndoeuropeisk$2" />
<Typo word="industri" find="\b(\w*?[Ii])ndustir?i?(\w*)" replace="$1ndustri$2" /><!-- matchar även inkl förled, exvis Bilindustin -->
<Typo word="industrial-" find="\b(I|i)ndustralis(erad?e?t?s?|eringe?n?s?|[mt]e?r?n?a?s?)\b" replace="$1ndustrialis$2" />
<Typo word="infanteri" find="\b(I|i)nfantri(\w*)" replace="$1nfanteri$2" />
<Typo word="inflytande" find="\b(I|i)nflytade(t)?\b" replace="$1nflytande$2" />
<Typo word="inflytelserik" find="\b(I|i)nflytesrik(a?t?e?)?\b" replace="$1nflytelserik$2" />
<Typo word="information" find="\b(I|i)nf(o[rm]at|ormata|orm[at]|r?oma[ts])ion(\w*)" replace="$1nformation$3" />
<Typo word="ingenjör" find="\b(I|i)nge[jn]g?ör(\w*)" replace="$1ngenjör$2" />
<Typo word="inhägna" find="\b(I|i)nhängna(\w*)" replace="$1nhägna$2" />
<Typo word="initial" find="\b(I|i)nitiell(a|t)" replace="$1nitial$2" />
<Typo word="initiativ" find="\b(I|i)n(ia|tit?i?a|it[ia]|ititi?a)tiv(\w*)" replace="$1nitiativ$3" />
<Typo word="inifrån" find="\b(I|i)nnifrån\b" replace="$1nifrån" />
<Typo word="initiera" find="\b(I|i)nitera(\w*)" replace="$1nitiera$2" />
<Typo word="inkludera, inklusive" find="\b(I|i)n[kl]u(dera|sive)(\w*)" replace="$1nklu$2$3" />
<Typo word="inkorrekt" find="\bO-?korr?ekt(a|e)?\b" replace="Inkorrekt$1" />
<Typo word="inkorrekt2" find="\bo-?korr?ekt(a|e)?\b" replace="inkorrekt$1" />
<Typo word="inledningsvis" find="\b(I|i)nledningvis\b" replace="$1nledningsvis" />
<Typo word="innehåll/höll" find="\b(I|i)n[ne]h(å|ö)ll(\w*)" replace="$1nneh$2ll$3" />
<Typo word="inom" find="\b(I|i)nnom(hus|bords)?\b" replace="$1nom$2" />
<Typo word="inofficiell" find="\b(I|i)nn?off?[ie]?ci?ell?(a|t)?\b" replace="$1nofficiell$2" />
<Typo word="inofficiell2" find="\bO-?off?[ie]?ci?ell?(a|t)?\b" replace="Inofficiell$1" />
<Typo word="inofficiell3" find="\bo-?off?[ie]?ci?ell?(a|t)?\b" replace="inofficiell$1" />
<Typo word="inriktning" find="\b(I|i)nrik[tn]ing(\w*)" replace="$1nriktning$2" />
<Typo word="insektslarv" find="\b(I|i)nsektlarv(\w*)" replace="$1nsektslarv$2" />
<Typo word="inspelning" find="\b(I|i)n(peln|spel)ing(\w*)" replace="$1nspelning$3" />
<Typo word="institut" find="(?!\b[Ii]nstitutet?\b)\b(\w*?[Ii])n([st]it|stit?)i?t?ut(\w*)" replace="$1nstitut$3" /><!-- Matchar inkl både för- och efterled, exvis "utbildningsinsitutet". Matchar inte "Institute, institutet" -->
<Typo word="institution" find="\b(I|i)n([st]itut|st[ui]tu?|st[ui]t[ui]t)ion(\w*)" replace="$1nstitution$3" />
<Typo word="instrument" find="\b(I|i)n(s?tr?ume|stumen?|trumen?)t(\w*)" replace="$1nstrument$3" />
<Typo word="inte" find="\b(I|i)(net|tne)\b" replace="$1nte" />
<Typo word="inte2" find="\b(I|i)nte inte\b" replace="$1nte" />
<Typo word="interiör" find="\b(I|i)nterör(ens?)\b" replace="$1nteriör$2" />
<Typo word="interim" find="\b(I|i)nterrim(\w*)" replace="$1nterim$2" />
<Typo word="interims-" find="\b(I|i)nterim(administration|president|regering|styrelse)(\w*)" replace="$1nterims$2$3" />
<Typo word="internationell /-t" find="\b(I|i)nter?nati?o(nall|nell?)(t)?\b" replace="$1nternationell$3" /> <!-- matchar inte "international" eller "internationalt" -->
<Typo word="internationella" find="\b(I|i)nter?nati?on[ae]ll?a\b" replace="$1nternationella" />
<Typo word="intervju" find="\b(I|i)nte(rv?juv(?!ideo\w*)|rj?vu|vju)(\w*)" replace="$1ntervju$3" /><!-- matchar inte "intervjuvideo"-->
<Typo word="intilliggande" find="\b(I|i)ntilligande\b" replace="$1ntilliggande" />
<Typo word="intresse(-rad)" find="\b(I|i)n(tre|[tr]es)se(\w*)" replace="$1ntresse$3" />
<Typo word="intresserad av" find="\b(I|i)ntresserad i\b" replace="$1ntresserad av" /><!-- Viss risk för falsk positiv -->
<Typo word="introducera" find="\b(I|i)ntoducera(\w*)" replace="$1ntroducera$2" />
<Typo word="inuti" find="\b(I|i)nnuti\b" replace="$1nuti" />
<Typo word="invasion" find="\b(I|i)nvation(\w*)" replace="$1nvasion$2" />
<Typo word="invigdes" find="\b(I|i)(vigd|nvgi?d|nvid|nvidgd?)es\b" replace="$1nvigdes" />
<Typo word="invånar-(-e)" find="\b(I|i)nn?vånd?ar(\w*)" replace="$1nvånar$2" />
<Typo word="i och med" find="\b(I|i)ochmed\b" replace="$1 och med" />
<Typo word="i ordning" find="\biordning\b" replace="i ordning" />
<Typo word="iordningställ-a/-d/-t/-ande" find="\b(I|i)ordningsställ(\w*)" replace="$1ordningställ$2" />
<Typo word="i samband" find="\b(I|i) sammanband\b" replace="$1 samband" />
<Typo word="ishockey-" find="\b(I|i)shockey\W((?>cup|förbund|förening|intresserad|klubb|lag|liga|mål|plan|puck|serie|spelare|supporter|tränare))(\w*)" replace="$1shockey$2$3" />
<!-- isländsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="i stort sett" find="\b(I|i) ([Ss]tort [Ss]ätt|stor sett)\b" replace="$1 stort sett" />
<Typo word="i stället" find="\b(I|i)\W?(ställer|sället)\b" replace="$1 stället" />
<Typo word="i så fall" find="\b(I|i)såfall\b" replace="$1 så fall" />
<Typo word="i så måtto" find="\b(I|i) så motto\b" replace="$1 så måtto" />
<Typo word="isär" find="\bi sär\b" replace="isär" />
<Typo word="italiensk(a)" find="\b(I|i)t(aie|ai?le|alia|lie)n(sk[aet]?)\b" replace="$1talien$3" /><!-- Matchar inte engelska Italian(s) -->
<Typo word="itu" find="\bi tu\b" replace="itu" />

J

<Typo word="jag" find="\b(J|j)ag jag\b" replace="$1ag" />
<Typo word="jamaican" find="\b(J|j)amaikan(s|ens?|ers?|ernas?)?\b" replace="$1amaican$2" />
<Typo word="januari" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ff]örsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )Januari\b" replace="januari" />
<Typo word="januari2" find="\b(?<=\w )Januari\b(?= månad\b)" replace="januari" />
<Typo word="januari3" find="\b(J|j)anuar1(?= \d{4}\b)" replace="$1anuari" />
<Typo word="jordbruk" find="\b(J|j)orbruk(\w*)" replace="$1ordbruk$2" />
<Typo word="journalist" find="(?!\b[Jj]ornalista\b)\b(J|j)oru?nalist(\w*)" replace="$1ournalist$2" /><!--matchar inte portugisiska jornalista-->
<Typo word="ju ..., desto" find="\b(J|j)u (\w+)( | ?, ?)ju\b" replace="$1u $2, desto" />
<Typo word="jubileum" find="\b(\w*?[Jj])ubil(?:[èeé]e?(um)|[èé](er|et))(\w*)" replace="$1ubile$2$3$4" /> <!-- Inkluderar förled. -->
<Typo word="jungfru" find="\b(J|j)ungru(\w*)" replace="$1ungfru$2" />
<Typo word="juni" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ff]örsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )(?<!En [Dd]ag [Ii] )Juni\b" replace="juni" /> <!-- Ger inte träff på låten "En dag i juni". -->
<Typo word="juni2" find="\b(?<=\w )Juni\b(?= månad\b)" replace="juni" />
<Typo word="juli" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ff]örsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )Juli\b" replace="juli" />
<Typo word="juli2" find="\b(?<=\w )Juli\b(?= månad\b)" replace="juli" />
<Typo word="justitie-" find="\b(J|j)ustite(\w*)" replace="$1ustitie$2" />
<Typo word="jäm-" find="\b(J|j)ämn(för(?!del)|lik|vikt|ställ)(\w*)" replace="$1äm$2$3" /><!-- matchar inte jämnfördela/ning -->
<!-- jämna > efterled -mna -->
<Typo word="järnväg" find="\b(J|j)ärväg(\w*)" replace="$1ärnväg$2" />
<Typo word="järnvägsstation" find="\b(J|j)ärnvägstation(\w*)" replace="$1ärnvägsstation$2" />

K

<Typo word="kalendarie-/um" find="\b(K|k)allendari(e|um)(\w*)" replace="$1alendari$2$3" />
<Typo word="kalendarie-" find="\b(K|k)all?endarium(?!s\b|ars?\b|e[nrt]s?\b)(\w+)" replace="$1alendarie$2" />
<Typo word="kalendarierna" find="\b(K|k)all?endariumen(s?)\b" replace="$1alendarierna$2" />
<Typo word="kalendariet" find="\b(K|k)all?endariumet(s?)\b" replace="$1alendariet$2" />
<Typo word="kalendarium" find="\b(K|k)all?endarie(s?)(?=\s|[.,)!?:;])" replace="$1alendarium$2" />
<Typo word="kalifornisk" find="\b[ck]ali?fornisk(a|e|t)?\b" replace="kalifornisk$1" />
<Typo word="kalifornisk2" find="\b[CK]ali?fornisk(a|e|t)?\b" replace="Kalifornisk$1" />
<Typo word="kallade" find="\b(K|k)allde(s)?\b" replace="$1allade$2" />
<Typo word="kallade sig" find="\bkallades sig\b" replace="kallade sig" />
<Typo word="kalligrafi(-sk)" find="(K|k)aligrafi(\w*)" replace="$1alligrafi$2" />
<Typo word="kammare" find="\b(K|k)amare(ns?)?\b" replace="$1ammare$2" />
<Typo word="kamouflage" find="\b(C|c|K|k)am(oflage|oflague|oflauge)(\w*)" replace="$1amouflage$3" />
<Typo word="kamrar" find="\b(K|k)ammrar(nas?)?\b" replace="$1amrar$2" />
<Typo word="kan" find="\bkan kan\b" replace="kan" />
<Typo word="kanadensisk" find="\b[ck]and?a?den?s?isk(a|e|t)?\b" replace="kanadensisk$1" />
<Typo word="kanadensisk2" find="\b[CK]and?a?den?s?isk(a|e|t)?\b" replace="Kanadensisk$1" />
<Typo word="kan användas" find="\b(K|k)an används\b" replace="$1an användas" />
<Typo word="kapacitet" find="\b(K|k)apasitet(\w*)" replace="$1apacitet$2" />
<Typo word="karakterisera, karaktäristisk" find="\b(K|k)ara[kt](e|ä)ris(\w*)" replace="$1arakt$2ris$3" />
<Typo word="karakteristisk 2" find="\b(K|k)arakt(e|ä)risk(t?isk)?(a|e|t)?\b" replace="$1arakt$2ristisk$4" />
<Typo word="karaktär" find="\b(K|k)ar(akat|a[kt]|kt|a?rakt)är(\w*)" replace="$1araktär$3" />
<Typo word="karikatyr" find="\b(K|k)arrikatyr(\w*)" replace="$1arikatyr$2" />
<Typo word="karneval" find="\b(K|k)arnival(\w*)" replace="$1arneval$2" />
<Typo word="karriär" find="\b(\w*?[Kk])(ar[ri]|ärri)är(\w*)" replace="$1arriär$3" /><!-- matchar även inkl förled, exvis solokärriären -->
<Typo word="karriärstege" find="\b(K|k)arr?iärss?teg(\w+)" replace="$1arriärsteg$2" />
<Typo word="kasino1" find="\bCasino(ts?|na?s?)\b" replace="Kasino$1" /> <!-- matchar inte den engelska stavningen Casino(s) -->
<Typo word="kasino2" find="\bcasino(ts?|na?s?)\b" replace="kasino$1" />
<Typo word="kassett" find="\b(K|k)ass?ett?(ens?|ers?|ernas?|band\w*)\b" replace="$1assett$2" />
<Typo word="katastrof" find="\b(\w*?[Kk])atastof(\w*?)\b" replace="$1atastrof$2" /><!-- inklusive förled och efterled -->
<Typo word="kategorin" find="\b(K|k)ategorien\b" replace="$1ategorin" />
<Typo word="kejsare/döme" find="\b(K|k)(ejar|jesar)(en?s?|innan?s?|döme[nt]?s?)\b" replace="$1ejsar$3" />
<Typo word="kirurg" find="\b(K|k)irug(er?n?a?s?|in?s?k?a?t?)?\b" replace="$1irurg$2" />
<Typo word="klassificera" find="\b(K|k)lass(fic|icif|ifi|ifici)s?er(a|ing)(\w*)" replace="$1lassificer$3$4" />
<Typo word="klassisk" find="\b(K|k)las(is|si)ks?(a?t?e?)?(?![.]info)\b" replace="$1lassisk$3" /><!--matchar inte den tyska webbplatsen klassika.info-->
<Typo word="koalition" find="\b(K|k)oal(it|liti|ti)on(\w*)" replace="$1oalition$3" />
<Typo word="kollidera" find="\b(K|k)oll?idd?era(\w*)" replace="$1ollidera$2" />
<Typo word="kollision" find="\b(K|k)ollis(si)?on(\w*)" replace="$1ollision$3" />
<Typo word="kolonisera" find="\b(K|k)oloni?(alis)?er(a|ing)(\w*)" replace="$1oloniser$3$4" />
<Typo word="komma att" find="\b(K|k)omma (bli|få|vara)\b" replace="$1omma att $2" />
<Typo word="kommer" find="\b(K|k)ommer kommer\b" replace="$1ommer" />
<Typo disabled="kommer att" find="\b(K|k)ommer ((?>behöva|bli|börja|finnas|få|ge|gå|göra|ha|hållas?|hända|komma|kunna|se|ske|sluta|stå|ta|vara|vinna))\b" replace="$1ommer att $2" /><!-- Viss risk för falsk positiv för "kommer få". -->
<Typo word="kommers" find="\b(K|k)omers(ens?)?\b" replace="$1ommers$2" />
<Typo word="kommersiell" find="\b(K|k)omm?er[cs]iell?(a|e|t)?" replace="$1ommersiell$2" />
<Typo word="kommissarie" find="(K|k)ommisari(e|at)" replace="$1ommissari$2" />
<Typo word="kommission" find="\b(K|k)ommis[si]on(\w*)" replace="$1ommission$2" />
<Typo word="kommitté" find="\b(?![Kk]omité)(K|k|[Cc]entralk)omm?itt?[eéè]{1,2}(s?|ns?|ers?|ernas?)\b" replace="$1ommitté$2" /> <!-- Matchar inte komité som är korrekt dansk stavning -->
<Typo word="kommun" find="\b(K|k)(o|um)mun(?!a\b|aln[ay]|iga|isti[cč]|istiskā|saa|y)(s?|ens?|ers?|ernas?)" replace="$1ommun$3" /><!-- matchar inte albanska "Komuna" och andra utländska ord/namn -->
<Typo word="kommunicera" find="\b(K|k)omm?uni[kcs]era(\w*)" replace="$1ommunicera$2" />
<Typo word="kommunikation" find="\b(\w*?[Kk])om(munikta?io|munkatio|unikatio)n(\w*)" replace="$1ommunikation$3" /> <!-- Ger även träff inklusive för- och efterled, t.ex. "telekomunikationsföretag". -->
<Typo word="kompatibilitet" find="\b(K|k|Bakåtk|bakåtk)ompa(tibel|bil)itet(\w*)" replace="$1ompatibilitet$3" />
<Typo word="komplettera" find="\b(K|k)ompleter(\w+)" replace="$1ompletter$2" />
<Typo word="komponera" find="\b(K|k)omposera(\w*)" replace="$1omponera$2" />
<Typo word="koncentrera" find="\b(K|k)oncent(era|ation)(\w*)" replace="$1oncentr$2$3" />
<Typo word="konferens" find="(?![Kk]onferansehotell)\b(K|k)onferans(\w*)" replace="$1onferens$2" /><!-- matchar inte norska Konferansehotell -->
<Typo word="konkurrera" find="\b(K|k)onkurera(\w*)" replace="$1onkurrera$2" />
<Typo word="konkurrent" find="\b(K|k)onkurent(\w*)" replace="$1onkurrent$2" />
<Typo word="konsert" find="\b(K|k)oncert?(s?|en?|ens?|ern?a?s?)?\b" replace="$1onsert$2" />
<Typo word="konsistens" find="\b(K|k)oncistens(\w*)" replace="$1onsistens$2" />
<Typo word="konsonant" find="\b(K|k)ons(ona|tonan)t(\w*)" replace="$1onsonant$3" />
<Typo word="konstnär" find="(?!\bkonstärende\w*)\b(K|k)o([ns]tn|nsn|nst)är(\w*)" replace="$1onstnär$3" /><!--matchar inte "konstärende"-->
<Typo word="konstnärskap" find="\b(K|k)onstnärsskap(ets?)?\b" replace="$1onstnärskap$2" />
<Typo Word="konstruera, -ktion, -tör" find="\b(K|k)on([st]r|st)u(era|ktion|ktiv|ktör)(\w*)" replace="$1onstru$3$4" />
<Typo word="konsumtion" find="\b(K|k)onsumption(\w*)" replace="$1onsumtion$2" />
<Typo word="kontinent" find="\b(K|k)ontin(et|tent)(\w*)" replace="$1ontinent$3" />
<Typo word="kontingent" find="\b(K|k)ontigent(\w*)" replace="$1ontingent$2" />
<Typo word="kontrast" find="\b(K|k)onstrast(\w*)" replace="$1ontrast$2" />
<Typo word="kontroll" find="\b(K|k)o([nt]r|nt)oll(\w*)" replace="$1ontroll$3" />
<Typo word="konvalescens" find="\b(K|k)onvale[cs][cs]?en([ts]\w*)" replace="$1onvalescen$2" />
<Typo word="kostnad" find="(?!\bKostandin\w*)\b(K|k)o(nstna|stan)d(\w*)" replace="$1ostnad$3" /><!-- matchar inte namnet Kostandin -->
<Typo word="kraftig" find="\b(K|k)(ar?ft|ra[ft])ig(as?t?e?|t)?\b" replace="$1raftig$3" />
<Typo word="krasch" find="\b(K|k)rac?sh(\w*)" replace=" $1rasch$2" />
<Typo word="krigföring" find="\b(K|k)rigsföring(\w*)" replace="$1rigföring$2" />
<Typo word="krigsslut" find="\b(K|k)rigslut(\w*)" replace="$1rigsslut$2" />
<Typo word="kringgå" find="\b(K|k)ring(icks?|ås?|ående)\b" replace="$1ringg$2" />
<Typo word="kunde" find="\b(K|k)unnde\b" replace="$1unde" />
<Typo word="kunglig" find="\b(K|k)unlig(\w*)" replace="$1unglig$2" />
<Typo word="kunskap" find="\b(K|k)undskap(\w*)" replace="$1unskap$2" /><!-- Vid enstaka tillfällen förekommer text med gammalstavning fast citattecken saknas. Då ska stavningen ej ändras (i t.ex. "kundskap"). -->
<Typo word="kvadrat-" find="\b(K|k)(av?a?drat|vadra[dg]?|vardrat)(isk[at]|kilometer|meter|mile)\b" replace="$1vadrat$3" />
<Typo word="kvalificera" find="\b(K|k)val(fic|icif?i?|ifi|ifici)er(a|ing)(\w*)" replace="$1valificer$3$4" />
<Typo word="kvalité" find="\b(K|k)valite(n?)\b" replace="$1valité$2" />
<Typo word="kvalitet" find="\b(K|k)valit[èé]t(\w*)" replace="$1valitet$2" />
<Typo word="kvartsfinal" find="\b(K|k)vartfinal(\w*)" replace="$1vartsfinal$2" />
<Typo word="kvinnlig" find="\b(K|k)vinlig(\w*)" replace="$1vinnlig$2" />
<Typo word="kyrkan" find="\b(K|k|[Dd]omk|Mariak)(r?yk|yk?r)an(s)?\b" replace="$1yrkan$3" />
<Typo word="kyrkorum" find="\b(K|k)yrkrum(\w*)" replace="$1yrkorum$2" />
<Typo word="känd" find="\b(K|k)änn(d|de|da|t)\b" replace="$1än$2" />
<Typo word="kännetecken" find="\b(K|k)ännteck(en|nena?|net)(s)?\b" replace="$1änneteck$2$3" />
<Typo word="känneteckna" find="\b(K|k)ännetäckna(n)?(de|des|r|s|ts)\b" replace="$1änneteckna$2$3" />
<Typo word="kärnkraft-" find="\b(K|k)ärnkrafts(inspektion|verk)(\w*)" replace="$1ärnkraft$2$3" />

L

<Typo word="laboratorie-/um" find="\b(L|l)abb?o?rr?att?ori(\w+)" replace="$1aboratori$2" />
<Typo word="laboratorie-" find="\b(L|l)abb?o?rr?att?orium(?!s\b|ars?\b|e[nrt]s?\b)(\w+)" replace="$1aboratorie$2" />
<Typo word="laboratorierna" find="\b(L|l)abb?orr?att?oriumen(s?)\b" replace="$1aboratorierna$2" />
<Typo word="laboratoriet" find="\b(L|l)abb?orr?att?oriumet(s?)\b" replace="$1aboratoriet$2" />
<Typo word="laboratorium" find="\b(L|l)abb?orr?att?orie(?=\s|[.,)!?:;])" replace="$1aboratorium" /> <!-- Hanterar ej genitiv-s p.g.a. falska träffar på engelska. -->
<Typo word="lade" find="\b(L|l)a (sig|till|även)\b" replace="$1ade $2" />
<Typo word="landgräns" find="\b(L|l)andsgräns(\w*)" replace="$1andgräns$2" />
<Typo word="landning-" find="\b(L|l)anding([es]\w+)" replace="$1andning$2" /><!--matchar landingen, landingsbana osv men inte engelska ord som landing eller landings-->
<Typo word="landshövding" find="\b(L|l)and([sh]övding|shöving)(\w*)" replace="$1andshövding$3" />
<Typo word="landskap" find="\b(L|l)anskap(\w*)" replace="$1andskap$2" />
<Typo word="landskommun" find="\b(L|l)andkommun(?!ikation)(\w*)" replace="$1andskommun$2" /><!--matchar inte landkommunikation-->
<Typo word="landslagsspelare" find="\b(L|l)andslagspelar(\w*)" replace="$1andslagsspelar$2" />
<Typo word="lansera" find="\b(L|l)ancer(a[drt]?e?s?|ing\w*)\b" replace="$1anser$2" />
<Typo word="lantegendom" find="\b(L|l)andegendom(\w*)" replace="$1antegendom$2" />
<Typo word="League" find="\b(L|l)eauge\b" replace="$1eague" /><!-- I "Premier League", "Champions League" osv -->
<Typo word="ledamot" find="(?!\b[Ll]edmotiv\w*)\b(L|l)edma?ot(\w*)" replace="$1edamot$2" /><!-- Matchar inte 'ledmotiv' -->
<Typo word="ledamöter" find="\b(L|l)ed(amo|mö)ter(\w*)" replace="$1edamöter$3" />
<Typo word="ledde till" find="\blede till\b" replace="ledde till" />
<Typo word="leverantör" find="\b(L|l)everatör(\w*)" replace="$1everantör$2" />
<Typo word="leverera" find="\b(L|l)ever(ar)?a(r|s|de?s?)?\b" replace="$1everera$3" />
<Typo word="levnadssätt" find="\b(L|l)evnadsätt(et)?\b" replace="$1evnadssätt$2" />
<Typo word="licens(i)era" find="\b(L|l)icenc(i)?era(\w*)" replace="$1icens$2era$3" />
<Typo word="licentiat" find="\b(L|l)icenciat(?!ura)(\w*)" replace="$1icentiat$2" /><!-- matchar inte spanska "licenciatura" -->
<Typo word="licentiat2" find="\b(L|l)icentiats(avhandling|examen|studier)\b" replace="$1icentiat$2" />
<Typo word="liggande" find="(?<!\b[Dd]e )\b(L|l)iggandes\b" replace="$1iggande" />
<Typo word="ligger" find="\bligger belägen\b" replace="ligger" /><!-- När det gäller kroppsdelar på djur eller människor stå det ibland "ligger beläget". Det ska, i dessa fall, ändras till "är beläget" -->
<Typo word="ligger2" find="\bligger beläget\b" replace="ligger" />
<Typo word="ligger3" find="\bligger belägna\b" replace="ligger" />
<Typo word="liknande" find="\b(L|l)ikande\b" replace="$1iknande" />
<Typo word="litauisk" find="\b(L|l)it(haui?sk|ausi?k|ua[ni]sk)(\w*)" replace="$1itauisk$3" />
<Typo word="litteratur" find="\b(L|l)itt?(er[at]|rat)ur(\w*)" replace="$1itteratur$3" />
<Typo word="litterär" find="\b(L|l)iterär(?!ische|geschichte)(\w*)" replace="$1itterär$2" /><!-- Matchar inte tyska "Literärische" mfl -->
<Typo word="live-" find="\b(L|l)ive ((?>artist|band|framträdande|inspelning|konsert|musik|show|skiva))(\w*)" replace="$1ive$2$3" /><!--Skriver ihop särskrivna ord som exempelvis "live konsert" och "live skiva"-->
<Typo word="liveband" find="\b(L|l)ive-band(\w*)" replace="$1iveband$2" /><!--viss risk för falsk positiv på engelska?-->
<Typo word="livsstil" find="\b(L|l)ivstil(ar|en)?\b" replace="$1ivsstil$2" />
<Typo word="logotyp" find="\b(L|l)ogotype\b" replace="$1ogotyp" />
<Typo word="lugnt" find="\b(L|l)ungn?t\b" replace="$1ugnt" />
<Typo word="luthersk" find="\b(L|l)utersk(\w*)" replace="$1uthersk$2" />
<Typo word="luxemburgsk" find="\b(L|l)uxemburgisk(t)?\b" replace="$1uxemburgsk$2" /><!-- Luxemburgiska (substantiv, språk) ingår inte här, eftersom det skrivs med ''i''. -->
<Typo word="låg" find="\blåg belägen\b" replace="låg" />
<Typo word="låg2" find="\blåg beläget\b" replace="låg" />
<Typo word="lånord" find="\b(L|l)åneord(s?|e[nt]s?)\b" replace="$1ånord$2" />
<!-- lämna > efterled -mna -->
<Typo word="lämnade" find="\b(L|l)äma?nde(s)?\b" replace="$1ämnade$2" />
<Typo word="lämplig" find="\b(L|l)äm[pl]ig(a|aste?|t)?\b" replace="$1ämplig$2" />
<Typo word="längdhopp(-are/-ning)" find="\b(L|l)änghopp(\w*)" replace="$1ängdhopp$2" />
<Typo word="längdskid-" find="\b(L|l)ängski(\w+)" replace="$1ängdski$2" />
<Typo word="längdåk(-are/-ning)" find="\b(L|l)ängåk(\w+)" replace="$1ängdåk$2" />
<Typo word="längs" find="\b(L|l)ängst (den?|floden|hela|kusten|vägen)\b" replace="$1ängs $2" /><!--viss risk för falsk positiv-->
<Typo word="längst" find="\b(L|l)ängs ((?>bak|bort|fram|i nordväst|i norr|i syd|i söder|i väste?r?|i öste?r?|in|inne|ne[dr]|till höger|till vänster|uppe?|ute?))\b" replace="$1ängst $2" />
<Typo word="länsstyrelse" find="\b(L|l)änstyrelse(\w*)" replace="$1änsstyrelse$2" />
<Typo word="lärjunge" find="\b(L|l)ärljung(en?s?|arn?a?s?)\b" replace="$1ärjung$2" />
<Typo word="lördag" find="(?<=\w +|, *|-)(?<!Baron |låten |Nu [Ää]r [Dd]et |Nyhetsmorgon |Premier League |Star |Svart )Lördag(?!sfikat|sfikavärdarna|soperan|sslaget)(\w*)" replace="lördag$1" />
<Typo disabled="lösesumma" find="\b(L|l)ösensumm(an?s?|orn?a?s?)\b" replace="$1ösesumm$2" /> <!-- Lösensumma är korrekt enligt Språknämnden, se artikeln Lösesumma -->

M

<Typo word="maj" find="\b(?!\bMaj-Britts?\b)(?<=\b[123]?\d |\bförsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )Maj\b" replace="maj" /> <!-- Söker inte efter "Första Maj" med versalt "F", som ger träff på skivan "Första Maj". Ej träff på namnen Maj eller Maj-Britt. -->
<Typo word="maj2" find="\b(?<=\w )Maj\b(?= månad\b)" replace="maj" />
<Typo word="majonnäs" find="\b(M|m|[Gg]urkm)ajonäs(\w*)" replace="$1ajonnäs$2" />
<Typo word="majoritet" find="\b(M|m)ajor(i|t?e)t(ens?)?\b" replace="$1ajoritet$3" />
<Typo word="makedonier" find="\b(M|m)akedoner(nas?)?\b" replace="$1akedonier$2" />
<Typo word="malajisk" find="\b(M|m)alajsisk(\w*)" replace="$1alajisk$2" />
<Typo word="man" find="\bman man\b" replace="man" />
<Typo word="marknad" find="\b(\w*?[Mm])ark(n?an|a)d(er?n?a?s?|sför\w*)\b" replace="$1arknad$3" /><!-- Inkluderar även förled, exvis "Finansmarkanden" -->
<Typo word="mars" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista )(?<!rymdskeppet i |äppelfestivalen i )Mars\b(?!-utforskning| (?:\[\[)?atmosfär| (?:\[\[)?ekvatorialplan| Exploration| historia| inre| kärna| (?:\[\[)?omloppsbana| Surveyor| Volta\b| yta)" replace="mars" /> <!-- Söker inte efter "första Mars"/"under Mars", som kan ge träffar som har med planeten Mars att göra. -->
<Typo word="mars2" find="\b(?<=\w )Mars\b(?= månad\b)" replace="mars" />
<Typo word="marschera" find="\b(M|m)archera(\w*)" replace="$1arschera$2" />
<Typo word="-match1" find="\b(borta|brons|cup|hemma|kval|lags|[Ll]iga) match(\w*)" replace="$1match$2" /><!-- skriver ihop "A-lags matcher", "borta matchen", "cup match" osv -->
<Typo word="-match2a" find="\b(Cup|playoff) (match|vinst|förlust|seger)(\w*)" replace="$1-$2$3" /><!-- skriver ihop "League Cup match" till "League Cup-match" -->
<Typo word="-match2b" find="\b(\d{1,2}-\d{1,2}) (match|vinst|förlust|seger)(?!(er))(\w*)" replace="$1-$2$3$4" /><!-- skriver ihop "en 3-1 match", "1-2 förlust" osv till "en 3-1-match" men ändrar inte "10-15 matcher" -->
<Typo word="material" find="\b(M|m)atri(a|e)l(\w*)" replace="$1ateri$2l$3" />
<Typo word="mausoleum" find="\b(M|m)ausol[èé](ums?|ets?|ers?|ernas?)\b" replace="$1ausole$2" />
<Typo word="med" find="(?<![Tt]ill och )\b(M|m)ed med\b(?!\.? (doktor|dr\b|kand|stud\b))" replace="$1ed" /><!-- Tar bort extra "med" om det inte föregås av "till och " eller efterföljs av "kand" m.m. Enstaka "false positives" av andra slag kan förekomma (sällsynt). -->
<Typo word="med mera" find="\b(M|m)er mera\b(?!-)" replace="$1ed mera" />
<Typo word="med motiveringen att" find="\b(M|m)ed motivationen att\b" replace="$1ed motiveringen att" />
<Typo word="medalj" find="\b(M|m|[Gg]uldm|[Ss]ilverm|[Bb]ronsm)(dalj|edl?aj|eldaj)(\w*)" replace="$1edalj$3" />
<Typo word="medalj 2" find="\b([Gg]uld|[Ss]ilver|[Bb]rons)( |-)[Mm]edalj(\w*)" replace="$1medalj$3" /><!-- Skriver ihop "Brons Medalj", "guld-medaljören" osv -->
<Typo word="medan" find="\b(M|m)(edans|endan)\b" replace="$1edan" />
<Typo word="meddela(-re/-nde)" find="\b(M|m)edela(s|r|de?|des?|ts?|ndet?s?|ndena?s?|ren?s?)?\b" replace="$1eddela$2" />
<Typo word="medförde att" find="\bmedföljde att\b" replace="medförde att" />
<Typo word="medieföretag" find="\b(M|m)ediaföretag(\w*)" replace="$1edieföretag$2" />
<Typo word="mediet" find="\b(M|m)ediumet\b" replace="$1ediet" />
<Typo word="medicin" find="\b((m)edecin(\w*)|(M)edecin(\w+))" replace="$2$4edicin$3$5" /> <!-- Ger inte träff på namnet Medecin. -->
<Typo word="medicinsk" find="\b(M|m)ed[ei]?cini?sk(\w*)" replace="$1edicinsk$2" />
<Typo word="medlemmar" find="\b(\w*?[Mm])edlem(ens?|ars?|arnas?)\b" replace="$1edlemm$2" /><!-- inkluderar förled som ex.vis familjemedlemen, bandmedlemarna osv. -->
<Typo word="medlemskap" find="\b(M|m)edlem(ms?|s)skap(\w*)" replace="$1edlemskap$3" />
<Typo word="medlemsstat" find="\b(M|m)edlemstat(\w*)" replace="$1edlemsstat$2" />
<Typo word="medverka" find="\b(M|m)e(dvärka|dvekr?a|dverak?a?|[dv]erka)(\w*)" replace="$1edverka$3" /><!-- viss risk för att "medverande" ibland ska vara "medvetande" -->
<Typo word="mellan" find="\bmel(an|lar?|len|llan|ll?n)\b" replace="mellan" /> <!-- Matchar inte namnen Mella, Melan, Mellen -->
<Typo word="mellan2" find="\b(M|m)ellan mellan\b(?!-)" replace="$1ellan" />
<Typo word="mellan ... och 1" find="\b(M|m)ellan ((?>\d+|en|ett|två|tre(?:tton)?|fyra|fem(?:ton)?|sex(?:ton)?|sju(?:tton)?|åtta|nio|tio|elva|tolv|fjorton|arton|nitton|tjugo)) till\b(?! synes\b)( \w+)?" replace="$1ellan $2 och$3" /><!-- Kontamination av "mellan 1928 och 1929" och "från 1928 till 1929". (Matchar inte "mellan två till synes...".) -->
<Typo word="mellan ... och 2" find="\b(M|m)ellan (\[\[(?>\d+|en|ett|två|tre(?:tton)?|fyra|fem(?:ton)?|sex(?:ton)?|sju(?:tton)?|åtta|nio|tio|elva|tolv|fjorton|arton|nitton|tjugo)\]\]) till\b(?! synes\b)( \w+)?" replace="$1ellan $2 och$3" /><!-- Kontamination av "mellan 1928 och 1929" och "från 1928 till 1929", variant med länkat årtal. (Matchar inte "mellan två till synes...".) -->
<Typo word="men" find="\b(mne|mrn)\b" replace="men" />
<Typo word="men2" find="\b(M|m)en men\b" replace="$1en" />
<Typo word="mer" find="\b(M|m)er mer\b(?!-)" replace="$1er" />
<Typo word="mest(-a)" find="\b(?<!gifvas än |wärderar )(M|m)äst(a?)(?! blifwit| hvar|\.)\b" replace="$1est$2" /> <!-- Risk för falsk positiv på gammal svenska. -->
<Typo word="meteorid/meteorit" find="\b(M|m)eteroi(d|t)(\w*)" replace="$1eteori$2$3" />
<Typo word="meteorolog(-i)" find="\b(M|m)et(er|or|re)olog(ens?|ers?|ernas?|in?s?|iska?t?)?\b" replace="$1eteorolog$3" /> <!-- Lägg inte till matchning för metrologi som är läran om mätning -->
<Typo word="mexikansk" find="\b(M|m)exicansk([aet])" replace="$1exikansk$2" />
<Typo word="m.fl." find="\b(M|m)( fl[.] |f([.]| )l\.? )" replace="$1.fl. " />
<Typo word="m.fl.2" find="\b(M|m)fl\.? " replace="$1.fl. " />
<Typo word="militär" find="\b(M|m)il(t?i|lit|t)är(\w*)" replace="$1ilitär$3" />
<Typo word="miljard" find="\b(M|m)iljad(er|äre?r?n?a?s?)?" replace="$1iljard$2" />
<Typo word="miljoner" find="\b(?<!Diamanter och |Fasters |Flugten fra |Jakten efter |Mosters )(M|m)i(j|ll?j?i|llj)oner(\w*)" replace="$1iljoner$3" /> <!-- Stavningen "million" har tidigare använts på svenska så det kan bli felträffar på äldre titlar och liknande. -->
<Typo word="millennie-/um" find="\b(?<!\bEnd of the )(M|m)ill?enn?i(e|um)(\w*)" replace="$1illenni$2$3" /> <!-- Justerar antalet l och n om felaktigt. Matchar inte skivan "End of the Millenium". -->
<Typo word="millennie-" find="\b(M|m)ill?enn?ium(?!s\b|ars?\b|e[nrt]s?\b|atollen|bilagan|boken|bron|böcker|film|kvadrologi|lotteriet|platsen|serie|tetralogi|trilogi|trädet|utställningen)(\w+)" replace="$1illennie$2" /> <!-- Ändrar t.ex. "millenniumskifte" till "millennieskifte". Matchar inte "Millenniumböckerna", "Millenniumserien" m.m. -->
<Typo word="millennierna" find="\b(M|m)ill?enn?iumen(s?)\b" replace="$1illennierna$2" />
<Typo word="milleniet" find="\b(M|m)ill?enn?iumet(s?)\b" replace="$1illenniet$2" />
<Typo word="millennium" find="\b(M|m)ill?enn?ie(s?)(?=\s|[.,)!?:;])" replace="$1illennium$2" />
<Typo word="millimeter" find="\b(M|m)ilimeter(\w*)" replace="$1illimeter$2" />
<Typo word="mindre" find="\bmi([nd]re|nde|ndra)\b" replace="mindre" /> <!-- Matchar ej namnen Midre/Minde. Viss risk för falsk positiv (ex danska minde), men stavfelet mycket frekvent -->
<Typo word="miniatyr" find="\b(M|m)in(a|i|iti?a)tyr(\w*)" replace="$1iniatyr$3" />
<Typo word="...minister" find="\b((?>[Aa]rbetsmarknads|[Ii]nrikes|[Jj]ustitie|[Ff]inans|[Ff]örsvars|[Kk]rigs|[Pp]remiär|[Ss]tats|[Uu]ndervisnings|[Uu]tbildnings|[Uu]trikes))minster(ns?)?\b" replace="$1minister$2" />
<Typo word="minnessten" find="\b(M|m)innesten(\w*)" replace="$1innessten$2" />
<Typo word="misslyckas" find="\b(M|m)islycka(de?s?|nden?t?s?|s|ts?)\b" replace="$1isslycka$2" />
<Typo word="modern" find="\b(M|m)ordern(\w*)" replace="$1odern$2" />
<Typo word="modersmål" find="\b(M|m)odermål(\w*)" replace="$1odersmål$2" />
<Typo word="mongolisk" find="\b(M|m)ongolsk(\w*)" replace="$1ongolisk$2" />
<Typo word="motocross" find="\b(M|m)otor?cross?(\w*)" replace="$1otocross$2" />
<Typo word="motorcykel" find="\b(M|m)otorcyck(el|lar)(\w*)" replace="$1otorcyk$2$3" />
<Typo word="motsats" find="\b(M|m)otstats(\w*)" replace="$1otsats$2" />
<Typo word="motstånd" find="\b(M|m)o(st|stst|ts)ånd(\w*)" replace="$1otstånd$3" />
<Typo word="motsvara" find="\b(M|m)o(s|sts?|t)var(an?des?|ar?|as|ighete?r?n?a?s?)\b" replace="$1otsvar$3" />
<Typo word="vilket/som motsvarar" find="\b(vilket|som)( motsvar)a?\b" replace="$1$2ar" />
<Typo word="multi-" find="\b(M|m)u(liti?|tli)(arena|etnisk|fidus|komplex|konst|media|nationell|player|plex|plika)(\w*)" replace="$1ulti$3$4" />
<Typo word="municipalsamhälle" find="\b(M|m)uni?ci?palsamhälle(\w*)" replace="$1unicipalsamhälle$2" />
<Typo word="museum" find="\b(M|m)us(é|è|ee)(ums?|ets?|ers?|ernas?)(?! de| d')\b" replace="$1use$3" /><!-- matchar inte franska "Muséum de/Muséum d'" -->
<Typo word="museum 2" find="\b(M|m|[Kk]onstm|[Nn]ationalm)usem\b" replace="$1useum" />
<Typo word="musikproducent" find="\b(M|m)usik producent(\w*)" replace="$1usikproducent$2" />
<Typo word="musikvideo" find="\b(M|m)usik video(\w*)" replace="$1usikvideo$2" />
<Typo word="musikvideor" find="\b(M|m)usikvideos\b" replace="$1usikvideor" />
<Typo word="mustasch" find="\b(M|m)usta[cs]h(en|er|erna)?(s?)\b" replace="$1ustasch$2$3" /> <!-- Ger inte träff på mustacha (skalbaggsart) eller mustache (amer. engelska). -->
<Typo word="mycket" find="\b(M|m)(cket|yket|yckat|ycker)\b" replace="$1ycket" />
<Typo word="mycket" find="\b(M|m)kt\b" replace="$1ycket" />
<Typo word="mån- och/eller sol-" find="\b(M|m)ån ((?>och|eller)) sol(?!s\b|ars?\b|ens?\b|arnas?\b|ades?\b|at?s?\b)(\w+)" replace="$1ån- $2 sol$3" />
<Typo word="måndag" find="(?<=\w +|, *|-)(?<!24 |Blå )Måndag(?! Annonsbyrå|sbörsen|sdemonstrationerna|sgruppen)(\w*)" replace="måndag$1" />
<Typo word="mästar(-e)" find="\b(M|m)estar(?!i|u)(\w*)" replace="$1ästar$2" /> <!-- Matchar ej Mestari/Mestarien/mestaruuksia. -->
<Typo word="människ(-a/-o-)" find="\b(M|m)änn(iss|s|sis?)k(a|er|or)(\w+)" replace="$1ännisk$3$4" /> <!-- Rättar bara delvis då "er" förekommer, men det är nog sällsynt felstavning. -->
<Typo word="mänsklig" find="\b(M|m)än(nsk|s|ski)lig(\w*)" replace="$1änsklig$3" />
<Typo word="mästerskap" find="\b(\w*?[Mm])äst(ars|er)kap(?<!\b[Bb]orgmästarskap|\b[Ff]rimästarskap)(\w*)" replace="$1ästerskap$3" /> <!-- Ger även träff inne i ord, t.ex. "världsmästerskap" och "europamästerskap". Ej träff på "borgmästarskap" och "frimästarskap". -->
<Typo word="mästerskaps-" find="\b(M|m)ästerskap(ledare|ledning|medalj|rekord)(\w*)" replace="$1ästerskaps$2$3" />
<Typo word="m ö.h." find="\b(m ö h|m[.]?ö[. ]?h[.]?)(?=\s|[.,)!?:;])" replace="m ö.h." />
<Typo word="möjlig-" find="\b(M|m)ö(lji|[jl]i|jl)g(\w*)" replace="$1öjlig$3" />
<Typo word="möjliggöra/het" find="\b(M|m)öjli(göra?|gjord?t?e?s?|hete?n?)\b" replace="$1öjlig$2" />

N

<!-- nederländsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="namnet" find="\b(N|n)amet\b" replace="$1amnet" />
<Typo word="nasalera" find="\b(N|n)asalisera(\w*)" replace="$1asalera$2" />
<Typo word="Nationalencyklopedin" find="\b[Nn]ationalency(clopedie?|klopedie)n(s)?\b" replace="Nationalencyklopedin$2" />
<Typo word="nationella" find="(?<!Radioteleviziunea )\b(N|n)ationall?a\b" replace="$1ationella" />
<Typo word="noggrann" find="\b(N|n)og(rann?|gran(?![nt]))(\w*)" replace="$1oggrann$3" />
<Typo word="noggrant" find="\b(N|n)ogg?rann?t\b" replace="$1oggrant" />
<Typo word="nominer(-a/ing)" find="\b(N|n)omminer(\w+)" replace="$1ominer$2" />
<Typo word="nordamerikan(sk)" find="\b(N|n)ord\W[Aa]merikan(ska?e?t?)?\b" replace="$1ordamerikan$2" />
<Typo word="nordöst/väst" find="\b(N|n)o[rd](o|ö|vä)st(\w*)" replace="$1ord$2st$3" />
<Typo word="nordöstra/västra" find="\b(N|n)ord(ö|vä)sta\b" replace="$1ord$2stra" />
<!-- norrländsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="november" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ff]örsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )November\b" replace="november" /> <!-- (Liten risk för falsk positiv på engelska.) -->
<Typo word="november2" find="\b(?<=\w )November\b(?= månad\b)" replace="november" />
<Typo word="november3" find="\b(N|n)ov(bembe|e[mb]eb?e?|em[nv]e|enbe|me?be)r\b" replace="$1ovember" />
<Typo word="numret" find="\b(\w*?[Nn])ummre([nt]s?)\b" replace="$1umre$2" /><!-- inkluderar förled som exvis telefonnummret, dansnummret osv. -->
<Typo word="nuvarande" find="\b(N|n)uv(ara|arna|arn|ran|an)de\b" replace="$1uvarande" />
<Typo word="nya" find="\b(N|n)ya nya\b" replace="$1ya" />
<Typo word="nyzeeländ(-are/-sk)" find="\b(N|n)ya?\W?[Zz]e[ea]länd?(ar\w+|sk\w*)" replace="$1yzeeländ$2" />
<Typo word="någon" find="\b(N|n)ån\b" replace="$1ågon" />
<!-- Att "någon" skrivs som "nån" förekommer ofta i titlar till visor o.s.v. samt i citat av talspråk. I de fallen ska "nån" vara kvar. -->
<Typo word="någon gång" find="\b(N|n)ågongång\b" replace="$1ågon gång" />
<!-- nämna > efterled -mna -->
<Typo word="några" find="\b(N|n)(ågra några|ägra)\b" replace="$1ågra" />
<Typo word="nämligen" find="\b(N|n)äm(nlin?g|ling)en\b" replace="$1ämligen" />
<Typo word="nämn(-d/-t)" find="\b(N|n)äm(da?|den?s?|dem[aä]n\w*|ts?)\b" replace="$1ämn$2" />
<Typo word="nästan alla" find="\b(N|n)ästa alla\b" replace="$1ästan alla" />
<Typo word="nätt och jämnt" find="\b(N|n)ätt och jämt\b" replace="$1ätt och jämnt" />

O

<Typo word="oberoende" find="\b(O|o)ber(e|eo|o)nde\b" replace="$1beroende" />
<Typo word="observera (-ation) etc" find="\b(O|o)([bs]erv|bseva?r?)(ation|atori|atör|era|erbar)(\w*)" replace="$1bserv$3$4" />
<Typo word="och" find="\b(0ch|coh|ocf|ocg|ocn|odh|ofh|ooch|ovh|oxh|pch)\b" replace="och" /> <!-- matcha ej ohc som är vanlig benämning i motorartiklar -->
<Typo word="och2" find="\b(O|o)ch och\b" replace="$1ch" />
<Typo word="och3" find="\b(\w+)-och (\w+)" replace="$1- och $2" />
<Typo word="också" find="\b(O|o)(chså|ckå|ckspå?|cks|xå)\b" replace="$1ckså" />
<Typo word="också2" find="\b(O|o)ckså också\b" replace="$1ckså" />
<Typo word="offentlig" find="\b(O|o)ffen[tl]ig(\w*)" replace="$1ffentlig$2" />
<Typo word="offentliggöra" find="\b(O|o)ffentlig(ör|jor)(\w*)" replace="$1ffentligg$2$3" />
<Typo word="officerare" find="\b(O|o)fficerer\b" replace="$1fficerare" />
<Typo word="officeren" find="\b(O|o)fficeraren\b" replace="$1fficeren" />
<Typo word="officiell" find="\b(O|o)ff?([ie]?ci?|i)ell?(?! Paris| de\b)(a|t)?\b" replace="$1fficiell$3" /><!-- matchar ej diverse franska förekomster -->
<Typo word="officiell webbplats" find="\b(O|o)ff?icial [Ww]ebb?plats\b" replace="$1fficiell webbplats" />
<Typo word="oftast" find="\b(O|o)ftas\b" replace="$1ftast" />
<Typo word="ojämnt" find="\b(O|o)jämt\b" replace="$1jämnt" />
<Typo word="oktober" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ff]örsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )Oktober\b" replace="oktober" /> <!-- Ej träff på t.ex. "Musikteatergruppen Oktober". -->
<Typo word="oktober2" find="\b(?<=\w )Oktober\b(?= månad\b)" replace="oktober" />
<Typo word="oktober3" find="\b(okotber|o(ck|kt|ok)tober|0ktober|okt([ip]b|obo|o[nv])er|ot?kr?ober)\b" replace="oktober" />
<Typo word="olika" find="\b(O|o)i?lka\b" replace="$1lika" />
<Typo word="om" find="\b(O|o)m om\b" replace="$1m" /><!-- Viss risk för falsk positiv (t.ex. talar om om ..., dvs. ett betonat "om" kommer före ett obetonat dito) -->
<Typo word="ombygg-" find="\b(O|o)mbyg([^g]\w*)" replace="$1mbygg$2" />
<Typo word="omdöme" find="\b(O|o)mdömme" replace="$1mdöme" />
<Typo word="omedelbar" find="\b(O|o)mdelbar(a|t)?\b" replace="$1medelbar$2" />
<Typo word="omisskännlig" find="\b(O|o)misskänlig(a|t)?\b" replace="$1misskännlig$2" />
<Typo word="omkring 1" find="\b(O|o)m([kr]ing|rking| kring|kri[ng])\b" replace="$1mkring" />
<Typo word="omkring 2" find="\bi kring\b" replace="omkring" />
<Typo word="omkring 3" find="\bI kring\b" replace="Omkring" />
<Typo word="område" find="\b(O|o)[mr]år?de(n?a?s?|t?s?)?\b" replace="$1mråde$2" />
<Typo word="områdena" find="\b(\w*?[Oo])mråderna(s)?\b" replace="$1mrådena$2" /> <!-- Ger även träff inne i ord, t.ex. "bergsområdena" och "landområdena". -->
<Typo word="omständlig" find="\b(O|o)mständig(a|t)?\b" replace="$1mständlig$2" />
<Typo word="ondska" find="\b(O|o)nsk(efull\w*|an?s?)\b" replace="$1ndsk$2" />
<Typo word="onsdag" find="(?<=\w +|, *|-)(?<!24 |[Bb]okförlaget |[Ff]antasyförlaget )Onsdag(\w*)" replace="onsdag$1" />
<Typo word="operation, operatör" find="\b(O|o)(pperat|perta?)(ion|ör)(\w*)" replace="$1perat$3$4" />
<Typo word="opposition" find="\b(O|o)p(osi|pos)tion(\w*)" replace="$1pposition$3" />
<Typo word="ordagrant" find="\b(O|o)rdagrannt\b" replace="$1rdagrant" />
<Typo word="ordenssällskap" find="\b(O|o)rdensällskap(\w*)" replace="$1rdenssällskap$2" />
<Typo word="order" find="\b(O|o)rdrar(\w*)" replace="$1rder$2" />
<Typo word="ordförande" find="\b(O|o)rd?föran?d?e(\w*)" replace="$1rdförande$2" />
<Typo word="ordinarie" find="\b(O|o)r(dinar|[di]nari)e\b" replace="$1rdinarie" />
<Typo word="organisation" find="\b(\w*?[Oo])(ganisa|raganisa|rganis|rgani?st?a|rgansis?a)tion(\w*)" replace="$1rganisation$3" /><!-- matchar med både för- och efterled -->
<Typo word="original" find="\b(O|o)rginal(-\w+|\w*)" replace="$1riginal$2" />
<Typo word="originell" find="\b(O|o)rginell(a|t)?\b" replace="$1riginell$2" />
<Typo word="orsaka" find="\b(O|o)rska(de?s?|r|s|ts?)?\b" replace="$1rsaka$2" />
<Typo word="orsaken till" find="\b(O|o)rsaken av\b" replace="$1rsaken till" />
<Typo word="orsaken till ... var" find="\b(O|o)rsaken till (?!(?>denna|detta) var\b)((?:\w+ ){1,4})berodde på\b" replace="$1rsaken till $2var" />
<Typo word="orsaken till ... är" find="\b(O|o)rsaken till (?!(?>denna|detta) är\b)((?:\w+ ){1,4})beror på\b" replace="$1rsaken till $2är" />
<Typo word="orsaken till att" find="\b(O|o)rsaken till varför\b" replace="$1rsaken till att" />
<Typo word="orsak till att" find="\borsak till varför\b" replace="orsak till att" />
<Typo word="ortnamn" find="\bplatsnamn(\w*)" replace="ortnamn$1" />
<Typo word="ortnamn2" find="\bPlatsnamn(\w*)" replace="Ortnamn$1" />
<Typo word="o.s.v." find="\b(O|o)&nbsp;s&nbsp;v\b" replace="$1.s.v." />
<Typo word="o.s.v.2" find="\b(O|o) s v " replace="$1.s.v. " />
<Typo word="ovärderlig" find="\b(O|o)värdelig(\w*)" replace="$1värderlig$2" />

P

<Typo word="paketera" find="\b(P|p)acketera(\w*)" replace="$1aketera$2" />
<Typo word="paraguayansk" find="\b(P|p)araguyansk(\w*)" replace="$1araguayansk$2" />
<Typo word="parallell" find="\b(?![Pp]arallel\b)(P|p)ara(r|ll?)ell?(a|t|er|erna)?\b" replace="$1arallell$3" /> <!-- matcha inte parallel som ofta förekommer som engelsk korrekt stavning -->
<Typo word="parentes" find="\b(P|p)arantes((?:en|er(?:na)?)s?)?\b" replace="$1arentes$2" />
<Typo word="parodiera" find="\b(P|p)arod(?:is)?era(\w*)" replace="$1arodiera$2" />
<Typo word="partikel" find="\b(P|p)arik(el\w*|larn?a?s?)" replace="$1artik$2" />
<Typo word="passera" find="\b(P|p)asera(\w*)" replace="$1assera$2" />
<Typo word="pastorat" find="\b(P|p)astroat(\w*)" replace="$1astorat$2" />
<Typo word="penicillin" find="\b(P|p)en[ie]?c[ie]ll?[ei]n(et)?\b" replace="$1enicillin$2" />
<Typo word="perifer(i)" find="\b(P|p)erifier(i\w*|a|t)?\b" replace="$1erifer$2" />
<Typo word="permanent" find="\b(P|p)e(r?mament|r?manet|manent|rmantent)(\w*)" replace="$1ermanent$3" />
<Typo word="perser" find="\b(P|p)ersier(s|nas?)?\b" replace="$1erser$2" />
<Typo word="p.g.a." find="\b(P|p)&nbsp;g&nbsp;a\b" replace="$1.g.a." />
<Typo word="p.g.a.2" find="\b(P|p) g a " replace="$1.g.a. " />
<Typo word="p.g.a. av" find="\b(P|p)[.]?g[.]?a[.]? av\b" replace="$1å grund av" /><!--tar bort felaktigt "av" i skrivningar typ "Han avskedades pga av sin inblandning i skandalen".-->
<Typo word="pilgrim" find="\b(P|p)ilgrimm(\w*)" replace="$1ilgrim$2" />
<Typo word="placer(-a/-ing)" find="\b(\w*?[Pp])lass?er(a|ing)(\w*)" replace="$1lacer$2$3" /> <!-- Ger träff även inne i ord för att hantera t.ex. tredjeplacering. -->
<Typo word="plastikkirurg(-i)" find="\b(P|p)last\W?kirurg(in?|en|er|erna)?(s)?\b" replace="$1lastikkirurg$2$3" />
<Typo word="plattformar" find="\b(P|p)lattformer(nas?)?\b" replace="$1lattformar$2" />
<Typo word="playoff" find="\b(P|p)lay[- ]off" replace="$1layoff" />
<Typo word="pojk- och/eller flick-" find="\b(P|p)ojk ((?>och|eller)) flick(?!an?s?\b|[eo]r(?:na)?s?\b)(\w+)" replace="$1ojk- $2 flick$3" /> <!-- Viss risk för falsk positiv. -->
<Typo word="politik(er)" find="\b(\w*?[Pp])ol(ikt|itk|tik)(\b|en\w*|er\w*)" replace="$1olitik$3" /><!-- Ger träff även med förled, t.ex. "kommunalpolitker". -->
<Typo word="politisk" find="\b(P|p)ol(it|ti)sk(a|e|t)?" replace="$1olitisk$3" />
<Typo word="politiskt aktiv" find="\b(P|p)olitisk aktiv\b" replace="$1olitiskt aktiv" />
<Typo word="polynesier" find="\b(P|p)olyneser" replace="$1olynesier" />
<Typo word="popularisera" find="\b(P|p)opulärisera(\w*)" replace="$1opularisera$2" />
<Typo word="popularitet" find="\b(P|p)opuläritet(en)?" replace="$1opularitet$2" />
<Typo word="populär" find="\b(P|p)oulär(\w*)" replace="$1opulär$2" />
<Typo word="porträtt (-era)" find="\b(\w*?[Pp])o(rt|tr|rtrt)ätt(\w*)" replace="$1orträtt$3" /><!-- ger träff även inne i ord -->
<Typo word="portugisisk" find="\b(P|p)ortugisk(\w*)" replace="$1ortugisisk$2" />
<Typo word="positiv" find="\b(P|p)osti(?:ti)?v(e|a|t)?(s)?\b" replace="$1ositiv$2$3" />
<Typo word="postum" find="\b(?!Posthuma)(P|p)osthum([at])?\b" replace="$1ostum$2" /><!-- Matchar inte namnet Posthuma -->
<Typo word="potentiell" find="\b(P|p)otent?siell(t|a)?" replace="$1otentiell$2" />
<Typo word="predikstol" find="\b(P|p)redik[os]stol(\w*)" replace="$1redikstol$2" />
<Typo word="premiär" find="\b(P|p)remär(\w*)" replace="$1remiär$2" />
<Typo word="present(-era/-ation)" find="\b(P|p)ress?entt?(era|ation)(\w*)" replace="$1resent$2$3" />
<Typo word="pressmeddelande" find="\b(P|p)res(meddelande|smedelande|smeddelade)(\w*)" replace="$1ressmeddelande$3" />
<Typo word="prestigefull/fylld" find="\b(P|p)restigf([uy])ll(\w*)" replace="$1restigef$2ll$3" />
<Typo word="prinsessa" find="\b(P|p)rin(ss|c)ess(?!e)(\w+)" replace="$1rinsess$3" /> <!-- matchar inte engelska princess eller franska princesse -->
<Typo word="privilegiera" find="\b(P|p)riviligi?e(\w*)" replace="$1rivilegie$2" />
<Typo word="pro" find="\b(P|p)ro-(amerikan|britt|nazist|rysk|sovjetisk|tysk)(\w*)" replace="$1ro$2$3" />
<Typo word="procedur" find="\b(P|p)rosedur(\w*)" replace="$1rocedur$2" />
<Typo word="procent" find="\b(P|p)rocent procent\b" replace="$1rocent" />
<Typo word="producera/-cent" find="\b(P|p)ro(cuc|d[uc]|dud)e(\w*)" replace="$1roduce$3" />
<Typo word="professionell(-a/-t)" find="\b(P|p)roff?[ei]ss?ionell?(as?|e|s|t)?\b" replace="$1rofessionell$2" />
<Typo word="professor" find="\b(P|p)roff?ess?or(\w*)" replace="$1rofessor$2" />
<Typo word="program" find="\b(\w*?[Pp])r(gr|o[gr])am(\w*)" replace="$1rogram$3" /><!--Matchar med både för- och efterled, exvis "radioprogammet".-->
<Typo word="programmer(-a/-bar/-ing/-are)" find="\b(P|p)rogg?ramm?er(\w+)" replace="$1rogrammer$2" />
<Typo word="projekt" find="\b(P|p)rojket(\w*)" replace="$1rojekt$2" />
<Typo word="projektet" find="\b(P|p)rojeket(et)?(s)?\b" replace="$1rojektet$3" />
<Typo word="propeller" find="\b(P|p)ropp?ell?(rar|er)\b" replace="$1ropell$2" />
<Typo word="provensalsk" find="\b(P|p)roven[cç]alsk(\w*)" replace="$1rovensalsk$2" />
<Typo word="provins" find="\b(P|p)rovis(er?n?a?s?)?\b" replace="$1rovins$2" />
<Typo word="pseudonym" find="\b(P|p)s(u?e|u)donym(\w*)" replace="$1seudonym$3" />
<Typo word="psykedelisk" find="\b(P|p)sykadelisk(\w*)" replace="$1sykedelisk$2" />
<Typo word="psykiatri" find="\b(P|p)syk(ri)?atr?i(\w*)" replace="$1sykiatri$3" />
<Typo word="pubar" find="\b(P|p)ubbar(\w*)" replace="$1ubar$2" />
<Typo word="publicera" find="\b(P|p)ubb?li[cs]er(\w+)" replace="$1ublicer$2" />
<Typo word="på" find="\b(P|p)å på\b(?!-)" replace="$1å" /> <!-- ersätter "på på" med enkelt "på". Var uppmärksam på att "på på" ibland är korrekt och ej ska korrigeras (ex: "mest tittad på på Youtube") -->
<Typo word="på grund" find="\b(P|p)ågrund\b" replace="$1å grund" />
<Typo word="på grund av" find="\b(P|p)å ([gr]und|grunda) av\b" replace="$1å grund av" />
<Typo word="på grund av2" find="\b(P|p)ga\.?(?=\s)" replace="$1å grund av" />
<Typo word="på väg" find="\b(P|p)åväg\b" replace="$1å väg" />
<Typo word="påmind" find="\b(P|p)åminnd(\w*)" replace="$1åmind$2" />

R

<Typo word="rapport(-era)" find="\b(R|r)aport(\w*)" replace="$1apport$2" />
<Typo word="rebell" find="\b(R|r)ebbell(\w*)" replace="$1ebell$2" />
<Typo word="recension" find="\b(R|r)e(censs|scens|s?cent)ion(\w*)" replace="$1ecension$3" />
<Typo word="refererar" find="\b(R|r)efe(ra)?ra(r|de)\b" replace="$1eferera$3" />
<Typo word="regelbundna" find="\b(R|r)egelbunda\b" replace="$1egelbundna" />
<Typo word="reggae" find="\b(R|r)e(agge(?!r)|ggea|gae)(\w*)" replace="$1eggae$3" /> <!-- matchar inte typot reaggera -->
<Typo word="regering(s)" find="\b(R|r)eg(erig|[er]ing|erin(s))(\w*)" replace="$1egering$3$4" />
<Typo word="regeringstid" find="\b(R|r)egeringtid(\w*)" replace="$1egeringstid$2" />
<Typo word="regiss(-ör/-era)" find="\b(R|r)e(ss?igg?|ggiss?|gis)(ör\w*|er\w+)" replace="$1egiss$3" />
<Typo word="regionhuvudstad" find="\b(R|r)egionshuvudstad(\w*)" replace="$1egionhuvudstad$2" />
<Typo word="registrera" find="\b(R|r)egist(er|re)a(d?e?t?s?|r?)\b" replace="$1egistrera$3" />
<Typo word="rekognosera" find="\b(R|r)ekognocer(a|ing)(\w*)" replace="$1ekognoser$2$3" />
<Typo word="rekommen(-dera/-dation)" find="\b(R|r)ekomen(dera|dation)(\w*)" replace="$1ekommen$2$3" />
<Typo word="relativ" find="\b(R|r)e(a?l|lla)tiv(i?t)?\b" replace="$1elativ$3" />
<Typo word="religi(-on/-ös/-ositet)" find="\b(R|r)el(?:gi|ig)(on|[oö]s\w*)" replace="$1eligi$2" />
<Typo word="render(-a/-ing)" find="\b(R|r)endrer(a|ing)(\w*)" replace="$1ender$2$3" />
<Typo word="renässans" find="\b(R|r)[eä]nn?[äe]ss?ann?s(\w*)" replace="$1enässans$2" />
<Typo word="repertoar" find="\b(R|r)ep(e|or)toar(\w*)" replace="$1epertoar$3" />
<Typo word="repetition" find="\b(R|r)epetion(\w*)" replace="$1epetition$2" />
<Typo word="representant" find="\b(R|r)e(pr?en?st?|press|spres)entan?t(en|er(?:na)?|hus\w*)?(s?)\b" replace="$1epresentant$3$4" />
<Typo word="represent-era/ation/ativ" find="\b(R|r)e(pr?en?st?ent|presen|presenat|pressent|spresent)(era|ation|ativ)(\w*)" replace="$1epresent$3$4" />
<Typo word="respektive" find="\b(R|r)e(ps?ektive|spe[kt]ive|spektiva)\b" replace="$1espektive" />
<Typo word="restaurang" find="\b(R|r)est(a?urant(e[nr]s?)|ua?rang)(\w*)" replace="$1estaurang$3$4" />
<Typo word="restaurera" find="\b(R|r)est(arur?|au|uar)er(\w+)" replace="$1estaurer$3" />
<Typo word="resterande" find="\b(R|r)estrerande\b" replace="$1esterande" />
<Typo word="resultat" find="\b(R|r)(eslul?tl?|esu[lt]|eultl?)al?t(\w*)" replace="$1esultat$3" />
<Typo word="resultat 2" find="\b(R|r)esultater\b" replace="$1esultat" />
<Typo word="resultatet" find="\b(R|r)esulte(n|t)\b" replace="$1esultate$2" />
<Typo word="resultatlös" find="\b(R|r)esultatslös(\w*)" replace="$1esultatlös$2" />
<Typo word="resultera" find="\b(R|r)(eslul?|esu|eul)tera(\w*)" replace="$1esultera$3" />
<Typo word="rev(s)" find="\b(R|r)ivde(s)?\b" replace="$1ev$2" />
<Typo word="revolution" find="\b(R|r)ev(lu|ou?li?|ul[ou])tion(\w*)" replace="$1evolution$3" />
<Typo word="riksdag" find="\b(R|r)is?kdag(\w*)" replace="$1iksdag$2" />
<Typo word="riksdagsledamot" find="\b(R|r)iksdagledam(o|ö)t(\w*)" replace="$1iksdagsledam$2t$3" />
<Typo word="riksdagsman" find="\b(R|r)iksdagman(\w*)" replace="$1iksdagsman$2" />
<Typo word="riktning" find="\b(R|r)ik([tn]ing|tining|tnig)(ens?|arn?a?s?|s)?\b" replace="$1iktning$3" />
<Typo word="romantik, romantisk" find="\b(R|r)omati(s)?k(\w*)" replace="$1omanti$2k$3" />
<!-- rämna > efterled -mna -->
<Typo word="rättssystem" find="\b(R|r)ättsystem(en?t?s?)?\b" replace="$1ättssystem$2" />
<Typo word="rättssäkerhet" find="\b(R|r)ättsäkerhet(\w*)" replace="$1ättssäkerhet$2" />

S

<Typo word="s.k." find="\b(S|s)&nbsp;k\b" replace="$1.k." />
<Typo word="s.k.2" find="\b(S|s) k " replace="$1.k. " />
<Typo word="...samarbeta/samarbete" find="\b(\w*?[Ss])am(mar|a|bar)bet(a|e|s)(\w*)" replace="$1amarbet$3$4" /><!-- avser att fånga "kommunsammarbete", "författarsammarbete", "artistsammarbete", "valutasammarbetet" och liknande sammarbeten som inte inleder ett ord. -->
<Typo word="samhälle" find="\b(S|s)ammhäll?(\w*)" replace="$1amhäll$2" />
<Typo word="samla" find="\b(S|s)amml(a|ing)(\w*)" replace="$1aml$2$3" />
<Typo word="-samling" find="\b(\w*)([Dd]ikt|[Ff]olk|[Ff]ör|[Ii]n|[Nn]ovell|[Vv]atten|[Vv]äxt)sam(ing|lign?)(\w*)" replace="$1$2samling$4" /><!-- matchar även förled. ex "Nationalförsamligen" -->
<Typo word="samlingsalbum" find="\b(S|s)amlingalbum(\w*)" replace="$1amlingsalbum$2" />
<Typo word="samlingsregering" find="\b(S|s)amlingregering(\w*)" replace="$1amlingsregering$2" />
<Typo word="samlingsskiva" find="\b(S|s)amlingskiv(an?s?|orn?a?s?)\b" replace="$1amlingsskiv$2" />
<Typo word="samman-" find="\b(S|s)(aman|amma)(brott|bund|f[aö]ll|fatt|foga|h[aä]ng|hållen|komst|koppl|lag[dt]|slagning|ställ|taget|tagna|träde|v[uä]x)(\w*)" replace="$1amman$3$4" />
<Typo word="sammanhängande" find="\b(S|s)ammanhängade\b" replace="$1ammanhängande" />
<Typo word="samtidig" find="\b(S|s)amm?t(di|id)g(a|t)?\b" replace="$1amtidig$3" />
<Typo word="samtliga" find="\b(S|s)am([tl]i|tili?)ga\b" replace="$1amtliga" />
<Typo word="sandbankar" find="\b(S|s)andbanker(\w*)" replace="$1andbankar$2" />
<Typo word="sanddyner" find="\b(S|s)anddynor(\w*)" replace="$1anddyner$2" />
<Typo word="sannolik" find="\b(S|s)ann?or?lik(\w*)" replace="$1annolik$2" />
<Typo word="satellit" find="\b(S|s)atelit(\w*)" replace="$1atellit$2" />
<Typo word="schimpans1" find="\b[sc]himpans(\w*)" replace="schimpans$1" />
<Typo word="schimpans2" find="\b[SC]himpans(\w*)" replace="Schimpans$1" />
<Typo word="schweiz(-are/-er-)" find="\b(S|s)c?h?[vw]eit?z([ae]r\w+)" replace="$1chweiz$2" />
<Typo word="Schweiz'" find="\bSchweizs\b" replace="Schweiz" />
<Typo word="schweizisk" find="\b(S|s)ch(ewiz|wez|weis|weitz)isi?k(\w*)" replace="$1chweizisk$3" />
<Typo word="science fiction" find="\b(S|s)cience-fiction\b" replace="$1cience fiction" />
<Typo word="sedan" find="\b(S|s)edan sedan\b(?!-)" replace="$1edan" />
<Typo word="sedermera" find="\b(S|s)ede?mera\b" replace="$1edermera" />
<Typo word="sekreterare" find="\b(\w*?[Ss])ekretare(ns?)?\b" replace="$1ekreterare$2" /><!-- Ger även träff inklusive förled, t.ex. "partisekretare" -->
<Typo word="sekventiell" find="\b(S|s)ekvensiell(\w*)" replace="$1ekventiell$2" />
<Typo word="semester" find="\b(S|s)emster(\w*)" replace="$1emester$2" />
<Typo word="semiaktiv" find="\b(S|s)emi-aktiv(\w)" replace="$1emiaktiv$2" />
<Typo word="semifinal" find="\b(S|s)emfinal(\w*)" replace="$1emifinal$2" />
<Typo word="senare" find="\b(S|s)e(an?|ne)re\b" replace="$1enare" />
<Typo word="separat" find="\b(S|s)epp?arr?(er\w+|at\w*)" replace="$1epar$2" />
<Typo word="separat... 2" find="\b(?<!Callistopopillia )(S|s)eperat(\w*)" replace="$1eparat$2" /><!-- matchar inte skalbaggen Callistopopillia seperata. (obs att seperate och seperation är engelska felstavningar (rättas också av den här raden)) -->
<Typo word="september" find="\b(?<=\b[123]?\d |\b[Ff]örsta |\b[Ii] |\b[Mm]ånaden |\b[Ss]ista |\b[Uu]nder )September\b" replace="september" /> <!-- (Liten risk för falsk positiv på engelska.) -->
<Typo word="september2" find="\b(?<=\w )September\b(?= månad\b)" replace="september" />
<Typo word="september3" find="\b(S|s)(epem|epte[bm]e?p?|ptem)b?n?e?r\b" replace="$1eptember" />
<Typo word="sergeant" find="\b(S|s)ergant(s?|ens?|ern?a?s?)\b" replace="$1ergeant$2" />
<Typo word="sett - sätt" find="\b(P|p)å (detta|liknande|många|samma|så) sett\b" replace="$1å $2 sätt" />
<Typo word="sevärdhet" find="\b(S|s)evärdighet(\w*)" replace="$1evärdhet$2" />
<Typo word="siffror" find="\b(S|s|[Ff]örsäljningss|[Pp]ubliks|[Rr]östs|[Ss]luts|[Tt]ittars)iffor(nas?)?\b" replace="$1iffror$2" /> <!--Siffror, röstsiffror, tittarsiffror m fl -->
<Typo word="sig" find="\b(S|s)ig sig\b" replace="$1ig" />
<Typo word="simning" find="\b(S|s)immning(\w*)" replace="$1imning$2" />
<Typo word="sin(-a)" find="\b(S|s)in(a?) sin\2\b" replace="$1in$2" /> <!-- Hanterar både "sin sin" och "sina sina". -->
<Typo word="sinnessjuk" find="\b(S|s)innesjuk(\w*)" replace="$1innessjuk$2" />
<Typo word="sinsemellan" find="\b(S|s)ins emellan\b" replace="$1insemellan" />
<Typo word="sistnämnd" find="\b(S|s)istnäm[nd](as?|es?)?\b" replace="$1istnämnd$2" />
<Typo word="sitt" find="\b(S|s)itt sitt\b" replace="$1itt" />
<Typo word="sittande" find="(?<!\b[Dd]e )\b(S|s)ittandes\b" replace="$1ittande" />
<Typo word="sitt ursprung" find="\b(S|s)in ursprung\b" replace="$1itt ursprung" />
<Typo word="situation" find="\b(\w*?)(?<![Hh]e|i)(S|s)it(atio|tuatio|ua[ti]o|uati|utaio)n(ens?|ern?a?s?)?\b" replace="$1$2ituation$4" /> <!-- Ger även träff inklusive förled, t.ex. "familjesitationen". Matchar ej "hesitation", "visitation" -->
<Typo word="sjunde" find="\b(S|s)judne\b" replace="$1junde" />
<Typo word="sjutton" find="\b(?![Ss]juton(?>igs?\b|s\w*))(S|s)juton(\w*)" replace="$1jutton$2" /> <!-- Ej träff på sjutonig, sjutons eller sjutonsskala. -->
<Typo word="själv(-)" find="\b(S|s)jäv(\w*)" replace="$1jälv$2" />
<Typo word="själv-" find="\b(S|s)jävl?((?>betitlad|biografi|gående|hjälp|klar|känsla|lärd|mord|porträtt|styre|ständig))(\w*)" replace="$1jälv$2$3" />
<Typo word="självständig" find="\b(S|s)jälständig(\w*)" replace="$1jälvständig$2" />
<Typo word="sjönk" find="\b(S|s)kj?önk\b" replace="$1jönk" />
<Typo word="ska(-ll)" find="\b(S|s)ka((?:ll)?) ska\2\b" replace="$1ka$2" /> <!-- Hanterar både "ska ska" och "skall skall". -->
<Typo word="skapade" find="\b(S|s)kapde(s)?\b" replace="$1kapade$2" />
<Typo word="skattskyldig, -skyldighet" find="\b(S|s)katteskyldig(\w*)" replace="$1kattskyldig$2" />
<Typo word="skeppssättning" find="\b(S|s)keppsättning(\w*)" replace="$1keppssättning$2" />
<Typo word="skild" find="\b(S|s)kiljd(a)\b" replace="$1kild$2" />
<Typo word="skillnad" find="\b(S|s)kil(j?na|ln?an)d(\w*)" replace="$1killnad$3" />
<Typo word="skilsmässa" find="\b(S|s)kil[lj]smäss(a\w*|o\w+)" replace="$1kilsmäss$2" />
<Typo word="skimlar" find="\b(S|s)kimmlar(\w*)" replace="$1kimlar$2" />
<Typo word="skog-" find="\b(S|s)kogs(fattig|fri|lös|rik(?!e)|vaktare)(\w*)" replace="$1kog$2$3" /><!--matchar inte skogsriket, skogsrikedom--><!-- Observera vad SAOL skriver vid tillägg av nya sammansättningar. Många sammansättningar används både med och utan -s-. -->
<Typo word="skog(be)klädd/-tt" find="\b(S|s)kogs(be)?klä(dd|tt)(\w*)" replace="$1kog$2klä$3$4" />
<Typo word="skogbevux/en/et/na" find="\b(S|s)kogsbevux(\w*)" replace="$1kogbevux$2" />
<Typo word="skogbeväxt/a" find="\b(S|s)kogsbeväxt(\w*)" replace="$1kogbeväxt$2" />
<Typo word="skogs-" find="\b(S|s)kog(bruk|bygd|industri|mark|skövling|trakt)(\w*)" replace="$1kogs$2$3" /><!-- Observera vad SAOL skriver vid tillägg av nya sammansättningar. Många sammansättningar används både med och utan -s-. -->
<Typo word="skotsk" find="\b(S|s)kottsk(a|e|t)?\b" replace="$1kotsk$2" />
<Typo word="skriftlig" find="\b(S|s)kriflig(\w*)" replace="$1kriftlig$2" />
<Typo word="skulle" find="\b(S|s)kulle skulle\b" replace="$1kulle" />
<Typo word="skulptur, skulptör" find="\b(S|s)ku(lp|ltp?|pl?t)(u|ö)r(\w*)" replace="$1kulpt$3r$4" />
<Typo word="skådespelare" find="\b(S|s)(kå[de]spel|kåde[lrs]spel|kådeps?p?el|ådespel|kådesplel?|kådesepe?l)(\w*)" replace="$1kådespel$3" />
<Typo word="skärmytsling" find="\b(S|s)kärmmytsling(\w*)" replace="$1kärmytsling$2" />
<Typo word="sköt" find="\b(S|s)kjöt(s)?\b" replace="$1köt$2" />
<Typo word="slidegitarr" find="\b(S|s)lide guitar(\w*)" replace="$1lidegitarr$2" />
<Typo word="slut-" find="\b(S|s)lu(för|giltig|lig|minut|resultat|spel)(\w*)" replace="$1lut$2$3" />
<Typo word="slutet av" find="\b([Ff]rån|[Ii]|[Mm]ellan|[Mm]ot|[Tt]ill|[Uu]nder|[Vv]id) slut(at|en) av\b" replace="$1 slutet av" />
<Typo word="slutgiltig" find="\b(S|s)lutgi(li|liti|ltli|tl?i)g(a|e|t)?\b" replace="$1lutgiltig$3" />
<Typo word="sluttningar" find="\b(S|s)lutningar(\w*)" replace="$1luttningar$2" />
<Typo word="släkting" find="\b(S|s)läktning(\w*)" replace="$1läkting$2" />
<Typo word="släktnamn" find="\b(S|s)läktenamn(\w*)" replace="$1läktnamn$2" />
<Typo word="släppte" find="\b(S|s)läppde(\w*)" replace="$1läppte$2" />
<!-- småländsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="sol- och/eller mån-" find="\b(S|s)ol ((?>och|eller)) mån(?!en?s?\b|ar(?:na)?s?\b|ade[nr]|dag)(\w+)" replace="$1ol- $2 mån$3" /> <!-- Viss risk för falsk positiv. -->
<Typo word="solo-" find="\b(S|s)olo (album|artist|dans|gitarr|karriär|singel|singlar)(\w*)" replace="$1olo$2$3" /><!-- skriver ihop. Viss risk för falskträffar på engelska -->
<Typo word="som" find="\bsom som\b(?! (bäst|högst|kortast|lägst|längst|mest|minst|störst|sämst|vanligt|yngst|äldst))" replace="som" /> <!-- Ersätter "som som" med enkelt "som", men inte om det följs av "bäst" m.fl. (ex: "The Promised Land, som som bäst låg tvåa."). Viss risk för skenträffar. -->
<Typo word="som2" find="\bSom som\b" replace="Som" /> <!-- De många undantag som finns angivna i "som som"-uttrycket behövs inte i detta uttryck. -->
<Typo word="som3" find="\bspm\b" replace="som" />
<Typo word="som/såsom" find="(?!\bSomm\b)\b([Ss]|[Ss]ås)(mo|omm)\b" replace="$1om" /><!--matchar inte namnet Somm-->
<!-- somna > efterled -mna -->
<Typo word="special" find="\b(S|s)peciall\b" replace="$1pecial" />
<Typo word="specialisera(-d/-ing)" find="\b(S|s)pecialicer(\w*)" replace="$1pecialiser$2" />
<Typo word="speciellt" find="\b(S|s)peci[ae]ll?t\b" replace="$1peciellt" />
<Typo word="specificera" find="\b(S|s)pecifi(ci)?er(a|ing)(\w*)" replace="$1pecificer$3$4" />
<Typo word="spela, spelare" find="\b(S|s)(epla|peal|plel?a)(t?d?e?s?|re?n?a?s?)?\b" replace="$1pela$3" />
<Typo word="spelad, spelade" find="\b(S|s)(pea|pel)d(es?)?\b" replace="$1pelad$3" />
<Typo word="spred sig" find="\b(S|s)preds sig\b" replace="$1pred sig" />
<Typo word="springande" find="(?<!\b[Dd]e )\b(S|s)pringandes\b" replace="$1pringande" />
<Typo word="språk" find="\b(S|s)pår?k(s|ets?|ens?|lig[at]?)?\b" replace="$1pråk$2" />
<Typo word="-språkig" find="\b([Dd]an|[Ee]ngel|[Ff]in|[Ff]ran|[Rr]y|[Ss]ven|[Tt]y)ss?k?(prå|s?på)kig(\w*)" replace="$1skspråkig$3" />
<Typo word="spännande" find="\b(S|s)pännade\b" replace="$1pännande" />
<Typo word="spännvidd" find="\b(S|s)pän(nvid|vidd)(en?r?n?a?s?)?\b" replace="$1pännvidd$3" />
<Typo word="stadshus" find="\b(S|s)tadhus(\w*)" replace="$1tadshus$2" />
<Typo word="stadsplan" find="\b(S|s)tadplan(\w*)" replace="$1tadsplan$2" />
<Typo word="stafett" find="(?!\b[Ss]taffet\b)\b(S|s)taffett?(?!a)(\w*)" replace="$1tafett$2" /><!--matchar inte "staffet" som kan vara en felstavning av "straffet"-->
<Typo word="starkt hotad(e)" find="\b(S|s)tark hotad" replace="$1tarkt hotad" />
<Typo word="statistik" find="\b(S|s)tatestik" replace="$1tatistik" />
<Typo word="statskupp" find="\b(S|s)tadskupp(\w*)" replace="$1tatskupp$2" />
<Typo word="statsminister" find="\b(S|s)tatminister(\w*)" replace="$1tatsminister$2" />
<Typo word="statsråd" find="\b(S|s)tatråd(\w*)" replace="$1tatsråd$2" />
<Typo word="statssekreterare" find="\b(S|s)tatsekreterare(\w*)" replace="$1tatssekreterare$2" />
<Typo word="statsskick" find="\b(S|s)tatskick(\w*)" replace="$1tatsskick$2" />
<Typo word="steroid" find="\b(S|s)ter(io|eoi)d" replace="$1teroid" />
<Typo word="Stillahavs-" find="\b[Ss]tillhavs(\w*)" replace="Stillahavs$1" /> <!-- (osäker på om det ska vara stort eller litet S) -->
<Typo word="stjärna" find="\b(S|s)[tj]ärn(a|or|bild|hop)(\w*)" replace="$1tjärn$2$3" />
<Typo word="stjärt" find="\b(S|s)järt" replace="$1tjärt" />
<Typo word="stod" find="\b(S|s)tog\b" replace="$1tod" />
<Typo word="storstadsområde" find="\b(S|s)torstadområde(\w*)" replace="$1torstadsområde$2" />
<Typo word="strax" find="\b(S|s)traxt\b" replace="$1trax" />
<Typo word="struktur" find="\b(\w*?[Ss])(ruktur|truktru|trut?kur|tur?ktur)(\w*)" replace="$1truktur$3" /><!-- Ger träff både med förled o efterled, t.ex. "infrastukturen" -->
<Typo word="sträck" find="\b((?>[Dd](?:agar|ygn)|[Kk]vartal|[Mm](?:inuter|ånader)|[Tt]immar|[Vv]eckor|[Åå]r)) i streck\b" replace="$1 i sträck" />
<Typo word="sträcka" find="\b(S|s)t(re|ä)ck(ans?|(a|er) sig|or(na)?s?)\b" replace="$1träck$3" /> <!-- Matchar inte "stäcka", "stäcker", men matchar "stäcker sig" -->
<Typo word="studier" find="\bstuder(na)?\b" replace="studier$1" /><!--matchar inte namnet Studer, "studerna" kan ibland betyda "studera" istället för "studierna" -->
<Typo word="studioalbum" find="\b(S|s)tud(io al|ial|iol)bum(\w*)" replace="$1tudioalbum$3" />
<Typo word="stående" find="(?<!\b[Dd]e )\b(S|s)tåendes\b" replace="$1tående" />
<Typo word="stämning" find="\b(S|s)tämmning(\w*)" replace="$1tämning$2" />
<Typo word="större" find="\bstöre\b" replace="större" /><!-- Matchar inte namnet Störe (Støre)-->
<Typo word="störst" find="\b(S|s)tö(rt)?st(a)?\b" replace="$1törst$3" />
<Typo word="succé" find="(?!\b[Ss]uccès\b)\b(S|s)ucc([eè]|[èée]{2,3})(n?s?)?\b" replace="$1uccé$3" /><!-- matchar inte franska succès-->
<Typo word="successiv" find="\b(S|s)uc(ce|es)siv(a|t)?\b" replace="$1uccessiv$3" />
<Typo word="sudanesisk" find="\b(S|s)udansk(a|t)?\b" replace="$1udanesisk$2" />
<Typo word="supportrar" find="\b(S|s)upportar(\w*)" replace="$1upportrar$2" /><!-- Falsk träff: verbet "supportar", en anglicism som bör skrivas "stöder" e. likn. -->
<Typo word="svensk(-a/-t)" find="\b(S|s)v(nesk|esnk|enks?)(ar?n?a?s?|en?s?|t)?\b" replace="$1vensk$3" />
<Typo word="svärdssidan" find="\b(S|s)värdsidan\b" replace="$1värdssidan" />
<Typo word="sydöst/sydväst 1" find="\b(S|s)yd(ö|vä)ster\b" replace="$1yd$2st" />
<Typo word="sydöst/sydväst 2" find="\b(S|s)y(o|ö|vä)st(\w*)" replace="$1yd$2st$3" />
<Typo word="sydöstra/sydvästra" find="\b(S|s)yd(ö|vä)sta\b" replace="$1yd$2stra" />
<Typo word="synnerhet" find="\bsynnerlighet\b" replace="synnerhet" /><!--gäller uttrycket "i synnerhet"-->
<Typo word="system" find="\b(\w*?[Ss])(tys|y)tem(e?[nt]?s?)?\b" replace="$1ystem$3" /><!-- Ger träff också med förled, t.ex. "operativsytemet" -->
<Typo word="'så' efter årtal" find="\b([12]\d\d\d )så (?!(att|gott|kallad|kallade|som)\b)" replace="$1" /><!-- Tar bort "så " i skrivningar som "2014 så gav de ut sitt första album". Matchar inte om "så" följs av "att", "gott", "kallad", "kallade" eller "som". Ett litet antal (mindre än 1 %) falska positiv förekommer. -->
<Typo word="så kallad" find="\b(S|s)åkalla(de?|t)\b" replace="$1å kalla$2" />
<Typo word="så småningom" find="\b(S|s)å\W?s?månin?gom\b" replace="$1å småningom" />
<Typo word="säga" find="\b(S|s)ä(gg|jj?)(as?|er)\b" replace="$1äg$3" />
<Typo word="säm(-re/-st)1" find="\b(dåliga|sämm)(re|st[ea]?)\b" replace="säm$2" />
<Typo word="säm(-re/-st)2" find="\b(Dåliga|Sämm)(re|st[ea]?)\b" replace="Säm$2" />
<Typo word="sändning" find="\b(\w*?[Ss])änding(\w*)" replace="$1ändning$2" />
<Typo word="särskild" find="\b(S|s)är(ksk?|s|k)ill?(d[ae]?s?|ts?)\b" replace="$1ärskil$3" />
<Typo word="särskild till särskilt" find="\b(S|s)ärskild (bra|kallt?|kän[dt]|lång[at]?|mycket|rikt?|små|starkt?|stora?|talrika?|under)\b" replace="$1ärskilt $2" />
<Typo word="särskilt" find="\b(S|s)är(kilt|sik?lt|skillt|skitl?)\b" replace="$1ärskilt" />
<Typo word="säsong" find="\b(S|s)ä(ong|ssong|sogn?)(\w*)" replace="$1äsong$3" />
<Typo word="säsong2" find="\b(\w*?[Ss])ä(ong|ssong|sogn?)(ens?|ernas?)?\b" replace="$1äsong$3" /><!-- inkluderar förled som ex.vis häckningssäongen, höstsässongerna osv. -->
<Typo word="söndag" find="(?<=\w +|, *|-)(?<!Aftonbladet |Star )Söndag(?!sbilagan|sfestivalen|s-[Kk]uriren|s-?[Nn]isse|sstuffen|svägen|svännerna|söppet)(\w*)" replace="söndag$1" />

T

<Typo word="-t (utrum- till neutrum-ändelse)" find="\b(E|e)tt ((?>amerikansk|brittisk|dansk|engelsk|europeisk|fransk|gammal|historisk|internationell|italiensk|japansk|norsk|politisk|rysk|stor|svensk|typisk|tysk|ung|vanlig|viktig|viss)) \b" replace="$1tt $2t " /><!-- ändrar ändelsen på "ett amerikansk" osv till "ett amerikanskt" --><!-- ibland ska istället "ett" ändras, t.ex. "ett svensk familj", "ett viktig del" osv., där "ett" ska ändras till "en" -->
<Typo word="tack vare" find="\b(T|t)ack( vara|vare)\b" replace="$1ack vare" />
<Typo word="ta kål på" find="\b(ta|tagit|tog) kol på\b" replace="$1 kål på" />
<Typo word="Tadzjikistan" find="\b(T|t)adjik(\w*)" replace="$1adzjik$2" />
<Typo word="-tal" find="\b(\d+0) tal(?=\s|[.,)!?:;])" replace="$1-tal" /><!-- Lägger till bindestreck i skrivningar som "ett 100 tal personer", "tidigt 1700 tal". Matchar inte exvis "100 tal- och ljudböcker" -->
<Typo word="-talet" find="(?<=\b\d{1,3}0)[^\w-‐‑]?talet(s)?\b" replace="-talet$1" /><!-- sätter in bindestreck i 1800 talet, 1950 talets, 60 talet, 1800talet, 60talet osv om det saknas. Obs att även om de ser likadana ut är det 3 olika "binde"streck, ett vanligt "minus"-tecken på tangentbordet, ett typografiskt korrekt HYPHEN U+2010 och ett NON-BREAKING HYPHEN U+2011 -->
<Typo word="-talet 2" find="\b((?>1\d|20)\d)9(-talets?)\b" replace="${1}0$2" /> <!-- Ändrar t.ex. "1989-talet", som slutar på 9, till "1980-talet". -->
<Typo word="-talet 3" find="\b(?<!\?)((?>1\d|20)\d[1-8]-talets?)\b" replace="?$1?" /> <!-- Felmarkerar t.ex. "1981-talet" om årtalet slutar på 1-8 (för vidare beslut av den som kör AWB). Kanske ska det stå t.ex. "1981" eller "1981 års". -->
<Typo word="ta vara på" find="\b(T|t)a(git|r)? till\W?vara på\b" replace="$1a$2 vara på" />
<Typo word="t.ex." find="\b(T|t)&nbsp;ex\b" replace="$1.ex." />
<Typo word="t.ex.2" find="\b(T|t)( ?e x[.]?| ex[.]?|[.]ex|[.]?e[.]x[.]?) " replace="$1.ex. " />
<Typo word="television" find="\b(T|t)elevis?on(\w*)" replace="$1elevision$2" />
<Typo word="temperatur" find="\b(T|t)em(e?[pe]rat|per[at])ur(\w*)" replace="$1emperatur$3" />
<Typo word="teologin" find="\b(\w*?[Tt])eologien(s)?\b" replace="$1eologin$2" /> <!-- Inkluderar förled. -->
<Typo word="teor(-i/-etisk)" find="\b(T|t)eror(ins?|iers?|iernas?|etisk[aet]?)\b" replace="$1eor$2" />
<Typo word="teorin" find="\b(\w*?[Tt])er?orien(s)?\b" replace="$1eorin$2" /> <!-- Inkluderar förled. -->
<Typo word="terrass" find="\bterr?ass?(\w*)" replace="terrass$1" /> <!-- förekommer ibland i namn -->
<Typo word="terräng" find="\b(T|t)eräng(\w*)" replace="$1erräng$2" />
<Typo word="-tete-" find="\b(\w+tete)(?:te)+(\w*)" replace="$1$2" /> <!-- Ändrar t.ex. kvaliteteten till kvaliteten. -->
<!-- thailändsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="thrash metal" find="\b(T|t)rash(\W)metal(\w*)" replace="$1hrash$2metal$3" />
<Typo word="thriller" find="\b(T|t)riller(\w*)" replace="$1hriller$2" />
<Typo word="tidig" find="\b(T|t)(dig|idg)(a|t)?\b" replace="$1idig$3" />
<Typo word="tidigare/ast" find="\b(T|t)(diga|id[ig][ag]e?|idi?aga?|id?gia|ididga|idigiga|idliga)(re|ste?)\b" replace="$1idiga$3" />
<Typo word="tidmät-" find="\b(T|t)idsmät(\w*)" replace="$1idmät$2" />
<Typo word="tidning" find="\b(T|t)id(ing|nign?)(arn?a?s?|ens?)?\b" replace="$1idning$3" /><!-- matchar inte tidings -->
<Typo word="tidpunkt" find="\b(T|t)idspunkt(\w*)" replace="$1idpunkt$2" />
<Typo word="tids-" find="\b(T|t)id((?>avstånd|axel|begränsa|bestäm|enlig|epok|intervall|linje|period|schema|skala|skildring|skillnad|zon|åtgång))(\w*)" replace="$1ids$2$3" />
<Typo word="tidskrift" find="\b(T|t)ids(k|skr)ift(?! for)(ens?|ern?a?s?|s\w*)?\b" replace="$1idskrift$3" /> <!-- Obs, i danska och norska stavas tidsskrift med två 's'. Matchar inte "tidsskrift for" vilket ingår i namnet på många danska/norska tidskrifter. Matchar inte heller typot(?) tidskifte(t), om detta nu ens är ett ord? -->
<Typo word="till" find="\b(T|t)ill till\b(?!-| exempel\b)" replace="$1ill" /> <!-- ersätter "till till" med enkelt "till", men inte om det följs av "exempel" (ex: "bussar som kör till till exempel Ystad")-->
<Typo word="till2" find="\b(rill|tii|tll|tilll)l?\b" replace="till" />
<Typo word="till-" find="\b(T|t)[il]l(bringa|dela|fånga|fälle|handa|hör|kom|känna|räcklig|träd[dae])(\w*)" replace="$1ill$2$3" /><!-- Ibland förekommer text med gammelstavning fast citattecken saknas. Då ska stavningen ej ändras (i t.ex. "tilfälle"). -->
<Typo word="tillbaka1" find="\b(T|t)ill baka\b" replace="$1illbaka" />
<Typo word="tillbaka2" find="\b(T|t)il[lb]ac?ka(\w*)" replace="$1illbaka$2" />
<Typo word="till dess att" find="\b(T|t)ills dess att\b" replace="$1ill dess att" />
<Typo word="till exempel" find="\b(T|t)illexempel\b" replace="$1ill exempel" />
<Typo word="tillfredsställa" find="\b(T|t)ill?freds[st]äll(\w*)" replace="$1illfredsställ$2" />
<Typo word="tillgänglig" find="\b(T|t)ill(gän|äng)lig(\w*)" replace="$1illgänglig$3" />
<Typo word="tillhandahålla" find="\b(T|t)illhandh(å|ö)ll(\w*)" replace="$1illhandah$2ll$3" />
<Typo word="tillsammans" find="\b(T|t)ill?(samm?|[sa]mm)(amn?|an?|na?)s\b" replace="$1illsammans" />
<Typo word="till sist" find="\b(T|t)illsist\b" replace="$1ill sist" />
<Typo word="till skillnad" find="\b(T|t)illskillnad\b" replace="$1ill skillnad" />
<Typo word="till slut" find="\b(T|t)illslut\b" replace="$1ill slut" /> <!-- Tillslut är en korrekt stavning av imperativformen av tillsluta." -->
<Typo word="till slutet" find="\b(T|t)ills slutet\b" replace="$1ill slutet" />
<Typo word="tillräcklig" find="\b(T|t)illrä(ck|kl)ig(\w*)" replace="$1illräcklig$3" />
<Typo word="tillverka" find="\b(\w*?[Tt])ill?(erka|ver?kr?a|verak?)(\w*)" replace="$1illverka$3" /> <!-- Inkluderar förled, exvis "lastbilstilverkaren" -->
<Typo word="tillverkning" find="\b(T|t)ill?verkn?ing(\w*)" replace="$1illverkning$2" />
<Typo word="tillägna" find="\b(T|t)illängna(\w*)" replace="$1illägna$2" />
<Typo word="tillägg" find="\b(T|t)illäg(as?|en?t?|s\w+)?\b" replace="$1illägg$2" />
<Typo word="tingsrätt" find="\b(T|t)ingrätt(\w*)" replace="$1ingsrätt$2" />
<Typo word="tisdag" find="(?<=\w +|, *|-)(?<!24 )Tisdag(?!sklubben)(\w*)" replace="tisdag$1" />
<Typo word="titeln 1" find="\b(\w*?[Tt])i(el|tlel?)n(?!sis)\b" replace="$1iteln" /> <!-- Inkluderar förled, exvis "världsmästartitlen". Matchar inte "huitzmolotitlensis" m.fl. latinska namn som slutar på "titlensis" -->
<Typo word="titeln 2" find="\b(T|t)iten\b" replace="$1iteln" />
<Typo word="tjänst" find="\b(T|t)jäsn?t(\w*)" replace="$1jänst$2" />
<Typo word="tjänstgöra/gjorde" find="\b(T|t)jän[st]g(\w*)" replace="$1jänstg$2" />
<Typo word="tjänstgjorde/gjort" find="\b(T|t)jänstjor(de|t)\b" replace="$1jänstgjor$2" />
<Typo word="tog vara på" find="\b(T|t)og tillvara på\b" replace="$1og vara på" />
<Typo word="tolerans" find="\b(T|t)oll?er[ea]ns(ens?)?" replace="$1olerans$2" />
<Typo word="tolfte" find="\b(T|t)olvte\b" replace="$1olfte" /> <!-- Viss risk för falsk positiv på norska och danska där tolfte heter tolvte. -->
<Typo word="tolkning" find="\b(T|t)olking(\w*)" replace="$1olkning$2" />
<Typo word="topplista" find="\b(T|t)oplist(a\w*|e\w+|or\w*)" replace="$1opplist$2" />
<Typo word="torsdag" find="(?<=\w +|, *|-)(?<!24 |Pigg besöker |pojken )Torsdag(?!sön|søy| den 12:e, [Vv]aktmästare| Nesta| Nästa)(\w*)" replace="torsdag$1" />
<Typo word="toskansk" find="\b(T|t)oscansk(\w*)" replace="$1oskansk$2" />
<Typo word="tradition" find="\b(T|t)rad(ioti?|it?|ititi?|ti)on(\w*)" replace="$1radition$3" />
<Typo word="transsylvansk" find="\b(T|t)ranss?ylvani?sk(a|e|t)?\b" replace="$1ranssylvansk$2" />
<Typo word="tre" find="\b(T|t)re tre\b(?!-)" replace="$1re" />
<Typo word="tredje" find="\b(T|t)r(dje|ej?de)\b" replace="$1redje" />
<Typo word="tretton" find="\b(?![Tt]reton(?>i[gn]s?\b|s))(T|t)reton(\w*)" replace="$1retton$2" /> <!-- Ej träff på tretonig, tretonin eller tretons. -->
<Typo word="trilogi" find="\b(\w*?[Tt])riologi(\w*)" replace="$1rilogi$2" /> <!-- Ger även träff inklusive förled, t.ex. "romantriologin" -->
<Typo word="troligtvis" find="\b(T|t)roligvis\b" replace="$1roligtvis" />
<Typo word="trots att" find="\b(T|t)rotts att\b" replace="$1rots att" />
<Typo word="trum-" find="\b(T|t)rumm(b|l|s|p)(\w+)" replace="$1rum$2$3" /> <!-- trumbroms, trumslagare m.m. -->
<Typo word="trädgårds-" find="\b(T|t)räd?gård?s(\w*)" replace="$1rädgårds$2" />
<Typo word="tunnelbana" find="\b(T|t)unneban(\w*)" replace="$1unnelban$2" />
<Typo word="turistbyrå" find="\b(T|t)urisbyrå(\w*)" replace="$1uristbyrå$2" />
<Typo word="turné" find="\b(T|t|Europat|[Ff]öreläsningst|[Ff]olkparkst|[Mm]arknadsföringst|[Tt]eatert|[Ss]ommart|[Ss]töldt|[Vv]ärldst)urn(ee?|è)(s?\b|ns?\b|buss)" replace="$1urné$3" />
<Typo word="turné 2" find="\b(Europa|[Ff]olkparks|[Ss]ommar|[Vv]ärlds)\Wturn[éeè](ns?|ern?a?s?)?\b" replace="$1turné$2" /><!-- skriver ihop särskrivning -->
<Typo word="turnéer" find="\b(T|t|Europat|[Ff]öreläsningst|[Ff]olkparkst|[Tt]eatert|[Ss]ommart|[Ss]töldt|[Vv]ärldst)urn(ee|eé|eè|éé|éè|èe|èé|èè)(rn?a?s?)\b" replace="$1urnée$3" />
<Typo word="turnén" find="\b(T|t|[Vv]ärldst|Europat)urn[éeè]{2,3}n(s)?\b" replace="$1urnén$2" />
<Typo word="turner(-a/-ing)" find="\b(T|t)ur?n[eéè]r(a\w*|ing\w*)" replace="$1urner$2" />
<Typo word="tv-" find="\b([Tt][Vv]) ?(?!serie MX)((?>apparat(?:en|er|erna)?s?|avgift(?:en|er|erna)?s?|bild(?:en|er|erna)?s?|bolag(?:en|et)?s?|box(?:(?:ar|arna|en)s?)?|dokumentär(?:en|er|erna)?s?|drama(?:t)?s?|film(?:en|er|erna)?s?|program(?:men|met)?s?|serie(?:n|r|rna)?s?|underhållning(?:en)?s?))\b" replace="$1-$2" />
<Typo word="-tv" find="\b(?>([Bb](?:il|åt)|(?<Dig>[Dd]igital)|[Ff]ärg|[Hh]us(?:bil|vagn)s|[Kk](?:abel|öks)|[Ll][CcEe][Dd]|[Pp]la(?:sma|tt)|[Ss](?:atellit|mart)|[Tt]jock|[Vv](?:ardagsrums|ägg)))(?<![Aa]nalog (?:eller|men|och|som|utan) digital\b|Canal [Dd]igital\b)( ?(TV|[Tt][Vv]\b))(?(Dig)(?![- ]?kanal\b))(\w*)" replace="$1-$3$4" /> <!-- Sätter ett bindestreck framför tv. Webb-tv hanteras av annat uttryck. Sätter inte bindestreck mellan digital och tv i "digital tv-kanal". (Borde den det?) -->
<Typo word="tvungna" find="\b(T|t)vu(ng|gn)a\b" replace="$1vungna" />
<Typo word="två" find="\b(T|t)vå två\b(?!-)" replace="$1vå" />
<Typo word="tyvärr" find="\b(T|t)yvär\b" replace="$1yvärr" />
<Typo word="tätt över" find="\b(T|t)ät över\b" replace="$1ätt över" />
<Typo word="tävlande för" find="\b(T|t)ävlandes för\b" replace="$1ävlande för" />
<Typo word="tävling" find="\b(T|t)äv(ing|lign|lig|lning)(\w*)" replace="$1ävling$3" />

U

<Typo word="ubåt" find="\b(U|u)[ -]?[Bb]åt(\w*)(?<!U-[Bb]åt [Tt]ill [Ss]alu|U-båt västerut!)" replace="$1båt$2" /> <!-- Ej träff på visan "U-båt till salu" eller filmen "U-båt västerut!". -->
<Typo word="ukrainsk" find="\b(U|u)krainisk(\w*)" replace="$1krainsk$2" />
<Typo word="undantag/tog" find="\b(U|u)n(?:da|t?an)t(a|o)g(\w*)" replace="$1ndant$2g$3" />
<Typo word="under" find="\b(U|u)(dn?er|mder|ndet?)\b" replace="$1nder" />
<Typo word="under2" find="\b(?<!\b[Dd]own |\bduka(?:de|r|t)? |\b(?:(?:gick |går )(?:i själva verket )?)|\bgå(?:tt)? )(U|u)nder under\b(?!-)" replace="$1nder" />
<Typo word="underrätt(-a/-else)" find="\b(U|u)nderätt(\w+)" replace="$1nderrätt$2" />
<Typo word="underteckna" find="\b(U|u)nderteckan?(des?|ts?)?\b" replace="$1nderteckna$2" />
<Typo word="under tiden" find="\b(U|u)ndertiden\b" replace="$1nder tiden" />
<Typo word="undvika" find="\b(U|u)nvik(an?d?e?s?|er|s|its?)?\b" replace="$1ndvik$2" />
<Typo word="ungdom-" find="(?![Uu]ndom\b|undomarginata|[Uu]ndomiel|[Uu]ndomestic)\b(U|u)(ngdomm|g?ndom|ngomd?|ngodm)(\w*)" replace="$1ngdom$3" /> <!-- Matchar inte domstolen "undom", insektsarten "undomarginata" mm. -->
<Typo word="ungefär" find="\b(U|u)n(defä|gefö|gi?fä)r(lige?n?)?\b" replace="$1ngefär$3" />
<Typo word="Unicef-ambassadör" find="UNICEF-?ambassadör(\w*)" replace="Unicef-ambassadör$1" />
<Typo word="universitet" find="\b(U|u)n(iveris?i?t|ivsersit|iversist|iverstit?|ivesit|versit)et(\w*)" replace="$1niversitet$3" />
<Typo word="University" find="\b(U|u)niv(eris?t|erstit?|sersit)y\b" replace="$1niversity" />
<Typo word="Universität" find="\b[Uu]n(iveris?i?t|ivsersit|iverstit?|ivesit|versit)ät\b" replace="Universität" />
<Typo word="upp" find="\b(U|u)pp upp\b(?!-| och ne[dr]\b| till\b)" replace="$1pp" />
<Typo word="upp-" find="\b(U|u)p(dater[ai]|del[an]|f[aiu]nn|fatt|flytt|fyll|följ|gå|gick|kalla|skatt)(\w*)" replace="$1pp$2$3" />
<Typo word="uppbyggd" find="\b(U|u)ppbyg(d|da|t)\b" replace="$1ppbygg$2" />
<Typo word="uppehåll/uppehöll" find="\b(U|u)pph(å|ö)ll(\w*)" replace="$1ppeh$2ll$3" />
<Typo word="uppemot" find="\b(U|u)ppmot\b" replace="$1ppemot" />
<Typo word="uppercut" find="\b(U|u)pp?er\W?[Cc]ut\b" replace="$1ppercut" />
<Typo word="uppfölj-" find="\b(U|u)ppföj(\w*)" replace="$1ppfölj$2" />
<Typo word="uppgift" find="\b(U|u)pp?giff?t(\w*)" replace="$1ppgift$2" />
<Typo word="uppmärksamma" find="\b(U|u)ppmärksama(\w*)" replace="$1ppmärksamma$2" />
<Typo word="uppnått" find="\buppnåt\b" replace="uppnått" />
<Typo word="uppskattningsvis" find="\b(U|u)ppskattningvis\b" replace="$1ppskattningsvis" />
<Typo word="uppträda" find="\b(U|u)pträ(da|dde|den?|tt)\b" replace="$1ppträ$2" />
<Typo word="upptäck" find="\b(U|u)pp?tt?(ckä|äkc|äck|äkk?)(te?n?s?|as?)?\b" replace="$1pptäck$3" />
<Typo word="upptäckts-" find="\b(U|u)pptäc?kt?s(\w+)" replace="$1pptäckts$2" />
<Typo word="uppvärmning" find="\b(U|u)ppvärming(\w*)" replace="$1ppvärmning$2" />
<Typo word="Upsala Nya Tidning" find="\bUppsala [Nn]ya [Tt]idning" replace="Upsala Nya Tidning" />
<Typo word="ursprung" find="\b(U|u)(psprung|rps?rung|rspsrung|rsr?p?r?ur?ng|rsprug)(\w*)" replace="$1rsprung$3" />
<Typo word="ursprunglig" find="\b(U|u)([rt]p?sp?r?ung?|sprung)lin?g(a|en|t)?\b" replace="$1rsprunglig$3" />
<Typo word="ut-" find="\b(U|u)((?>anför|bred|föra|give|gjor|gör|klassa|märk|nyttj|nämn|rust|seende|slag|spela|sågs|veckl|öva))(\w*)" replace="$1t$2$3" />
<Typo word="utan" find="\b(U|u)tan utan\b" replace="$1tan" />
<Typo word="utbildade sig" find="\butbildades sig\b" replace="utbildade sig" />
<Typo word="utbilda/ning 1" find="\b(U|u)([tb]ild|tbl?i[ld])(a|n)(\w*)" replace="$1tbild$3$4" />
<Typo word="utbildning 2" find="\b(\w*?[Uu])tbi(dning|l[dn]ing|ldnign?|ldningn)(\w*)" replace="$1tbildning$3" /> <!-- matchar även inkl förled, t.ex. "gymnasieutbildingen" -->
<Typo word="utbredningsområde" find="\b(U|u)tbre([dn]ings|dnin[gs])område(\w*)" replace="$1tbredningsområde$3" />
<Typo word="utformning" find="\b(U|u)tform(in)?ing(\w*)" replace="$1tformning$3" />
<Typo word="utföra" find="\b(U|u)r?för(a?s?|andet?s?|de?s?|ts?)?\b" replace="$1tför$2" />
<Typo word="utgjorde" find="\b(U|u)tgorde\b" replace="$1tgjorde" />
<Typo word="utgåva, utgivare etc " find="\b(U|u)(g[aiå]v)(\w*)" replace="$1t$2$3" />
<!-- utländsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="utnyttja" find="\b(U|u)t(nyt[tj]|tnytt?j)a(\w*)" replace="$1tnyttja$3" />
<Typo word="utnämnd/t, omnämnd, benämnd" find="\b([Bb]e|[Oo]m|[Uu]t)nä(m|nm?n?)(d[ae]?s?|ts?)\b" replace="$1nämn$3" />
<Typo word="utrustning" find="\b(U|u)trusting(\w*)" replace="$1trustning$2" />
<Typo word="utseende" find="\b(U|u)t(eseen|ssee?n|sen|see)de(\w*)" replace="$1tseende$3" />
<Typo word="utspelar sig" find="\butspela(s sig |r (i|under))\b" replace="utspelar sig $2" /><!--rättar förekomster som "Filmen utspelas sig under andra världskriget" och "Filmen utspelar under andra världskriget"-->
<Typo word="utsträckt/ning" find="\b(U|u)(?:str|ts[rt])äck(ta?|ninge?n?)\b" replace="$1tsträck$2" />
<Typo word="utställning" find="\b(\w*?[Uu])(ställning|t[st]ällning|tställ(in)?ing|tställnign?|tställnng)(\w*)" replace="$1tställning$4" /><!--Matchar även inkl förled, exvis "samlingsutsällningen", även exvis "slutställnig"-->
<Typo word="uttala" find="\b(U|u)tal(ar?s?t?|anden?t?s?|ades?)?\b" replace="$1ttal$2" />
<Typo word="uttryck" find="\b(U|u)tryck(as|te?s?|er|ens?|ets?|ligen|s\w+)\b" replace="$1ttryck$2" />
<Typo word="utveckla 1" find="\b(U|u)(tve[ck]c?l|[tv]eckl|tväckl)(\w*)" replace="$1tveckl$3" />
<Typo word="utveckla 2" find="\b(U|u)tveck(a|i)l?(\w*)" replace="$1tveckl$2$3" />
<Typo word="utveckling" find="\b(\w*?[Uu])tvecklig(\w*)" replace="$1tveckling$2" /> <!-- Matchar även inkl förled, t.ex. "vidareutvecklig"-->
<Typo word="utvidga" find="\b(U|u)tvi(g|gd|ades?)a(\w*)" replace="$1tvidga$3" />
<Typo word="utvidgning" find="\b(U|u)tvi(d|g|gd)ning(\w*)" replace="$1tvidgning$3" />

V

<Typo word="vad" find="\b(V|v)ad vad\b(?!-)" replace="$1ad" />
<Typo word="vad gäller" find="\b(V|v)ad det gäller\b" replace="$1ad gäller" /><!-- Tar bort "det" i skrivningar som "..både vad det gäller form och färg..". Liten risk för falsk positiv, ex "utan att på förhand få veta vad det gäller." -->
<Typo word="vakuum" find="(?<!A Perfect |aka |Lovetune for |Mystikens )\b(V|v)aa?[kc]+uu?m(\w*)(?! [Ff]luorescent| [Oo]il [Cc]o| Tube Tesla Coil)" replace="$1akuum$2" />
<Typo word="vanlig förekommande" find="\b(V|v)anlig förekommande\b" replace="$1anligt förekommande" />
<Typo word="vanligtvis" find="\b(V|v)anli([gt]vis|gtivi?s|gtvist)\b" replace="$1anligtvis" />
<Typo word="var1" find="\b(V|v)ar var\b(?!-|(?: (?>jag|du|h[ao]n|de[nt]|[vn]i|[md]in|hans|hennes|deras|vår|er|mans|tredje|fjärde|femte|sjätte|sjunde|åttonde|nionde|tionde)))" replace="$1ar" /> <!-- Ersätter "var var" med enkelt "var", men inte om det ord som kommer efter verbet "var" är pronomet "var"; t.ex. "På 80-90-talet var var tredje med i ett gäng.". -->
<Typo word="var2" find="\bvarr\b" replace="var" />
<Typo word="var > vara" find="\b(kan) var(?! för| och| som)\b" replace="$1 vara" /><!-- rättar "kan var" till "kan vara" (ej träff på "kan var för sig", "kan var och en", "kan var som helst")-->
<Typo word="vara" find="\b(V|v)ara vara\b" replace="$1ara" />
<Typo word="variant" find="\b(V|v)ar(an|ia|ien)t(er?n?a?s?)?\b" replace="$1ariant$3" />
<Typo word="varieté" find="\b(?![Vv]arie?tet)(V|v)arie?t[èeé](\w*)" replace="$1arieté$2" />
<Typo word="varietet" find="\b(V|v)aritet(\w*)" replace="$1arietet$2" />
<Typo word="varifrån" find="\b(V|v)artifrån\b" replace="$1arifrån" />
<Typo word="varit" find="\b(ha|hade|har)( också| även| bland annat)? vart (en|i|med|på)\b" replace="$1$2 varit $3" /><!-- byter "vart" mot "varit" i några vanligt förekommande konstruktioner (finns säkert fler) -->
<Typo word="varit2" find="\b(V|v)arit varit\b" replace="$1arit" />
<Typo word="vartannat" find="\b(V|v)arannat\b" replace="$1artannat" />
<Typo word="vart och ett" find="\b(V|v)ar och ett\b" replace="$1art och ett" /><!-- En del träffar ska, istället för "vart och ett", bli "var och en" utifrån genus. -->
<Typo word="vasall-" find="\b(V|v)assall?(er|kung|rike|stat)(\w*)" replace="$1asall$2$3" />
<Typo word="verkligen" find="\b(V|v)[eä]rklig?en\b" replace="$1erkligen" />
<Typo word="verksam(-het) 1" find="\b(V|v)(ers?k|eks|ärks)am(m[ae]|t|het\w*)?" replace="$1erksam$3" />
<Typo word="verksamhet 2" find="\b(V|v)er(ksa[mh]m?|samh)eh?t(\w*)" replace="$1erksamhet$3" />
<Typo word="version" find="\b(V|v)eri(si?)?on(\w*)" replace="$1ersion$3" />
<Typo word="vetter" find="\b(V|v)ätt(a|er?) (mot|åt)\b" replace="$1ett$2 $3" />
<Typo word="vice versa" find="\b(V|v)(ise ver[cs]a|ice verca|i[cs]ever[cs]a)\b" replace="$1ice versa" />
<Typo word="vid" find="\b(V|v)id vid\b(?!-)" replace="$1id" />
<Typo word="viktig" find="\b(V|v)ikig(are|a?s?t?e?)?\b" replace="$1iktig$2" /> <!-- matchar inte typot vikigar -->
<Typo word="vilket" find="\b(V|v)i(ket|lekt|lker|llket)\b" replace="$1ilket" />
<Typo word="villkor(-a)" find="\b(V|v)ilkor(\w*)" replace="$1illkor$2" />
<Typo word="vinnande" find="\b(V|v)innade\b" replace="$1innande" />
<Typo word="visade sig" find="\bvisades sig\b" replace="visade sig" />
<Typo word="volym-" find="\b(V|v)olyms(element|enhet|förhållande|mått|kraft|storlek|ändring|- och)(\w*)" replace="$1olym$2$3" /> 
<Typo word="vulkanutbrott" find="\b(V|v)ulkan\W[Uu]tbrott(\w*)" replace="$1ulkanutbrott$2" />
<Typo word="våldtäkt" find="\b(V|v)åldtäckt(\w*)" replace="$1åldtäkt$2" />
<Typo word="väderstreck" find="\b(V|v)äder\W?sträck(\w*)" replace="$1äderstreck$2" />
<Typo word="välkommen" find="\b(V|v)älkomen\b" replace="$1älkommen" />
<!-- välkomna > efterled -mna -->
<Typo word="väninna" find="\b(V|v)änn?inn?(an?s?|orn?a?s?)\b" replace="$1äninn$2" />
<Typo word="värdshus" find="\b(V|v)ärdhus(\w*)" replace="$1ärdshus$2" />
<Typo word="världens" find="\b(V|v)äldens\b" replace="$1ärldens" /> <!-- Inga skenträffar finns f.n., 2013-10-06. Teoretiskt sett kan någon enstaka skenträff tillkomma senare. -->
<Typo word="världs-" find="\b(V|v)ä(lds|rl[ds]|rlsd)((?>arv|beröm|cup|del|histori|krig|känd|litteratur|mäst|omsegling|omspännande|premiär|ranking|rekord|rykte|utställning|åskådning))(\w*)" replace="$1ärlds$3$4" />
<Typo word="världskrig" find="\b(V|v)ä?(ld|rd|rl)s?krig(\w*)" replace="$1ärldskrig$3" />
<Typo word="världslig" find="\b(V|v)ärdslig(\w*)" replace="$1ärldslig$2" />
<!-- värmländsk > efterled -ländsk -->
<!-- västerländsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="västra" find="\b(V|v)ästa\b" replace="$1ästra" />
<Typo word="växtlighet" find="\b(V|v)äxlighet(\w*)" replace="$1äxtlighet$2" />

W

<Typo word="webb-" find="\b(W|w)ebb?-?((?>hotell|kamer|käll|läsar|lösning|plats|publicering|radio|redaktör|server|servrar|shop|sid|sänd|tidning|tjänst))(\w*)" replace="$1ebb$2$3" /> <!-- Ordet tv ska inte nämnas i denna lista eftersom webb-tv stavas med bindestreck. -->
<Typo word="webbplats" find="\b(W|w)eb(bsite|sajt)\b" replace="$1ebbplats" /> <!-- Hanterar för närvarande endast de fall då halva ordet är på svenska och halva på engelska. -->
<Typo word="webb-tv" find="\b(W|w)ebb?( (TV|[Tt][Vv]\b)|-?([Tt][Vv]))(\w*)" replace="$1ebb-$3$4$5" /> <!-- Ska vara bindestreck. De flesta andra ord som börjar med webb ska sakna bindestreck. -->
<Typo word="www" find="\b(W|w)(?>w{3,5}|ww\.www)\.(\w*)" replace="$1ww.$2" /> <!-- Ändrar "www.www." och även 4-6 w följt av punkt till "www.". -->

Y

<Typo word="ytterligare" find="\b(Y|y)t(terligae?r|t[er]?ligg?are|t?erliggare|erligare|terliag?re|treligare)\b" replace="$1tterligare" />
<Typo word="yng(-re/-st)1" find="\bunga(re|st[ea]?)\b" replace="yng$1" />
<Typo word="yng(-re/-st)2" find="\bUnga(re|st[ea]?)\b" replace="Yng$1" />

Å

<Typo word="år" find="\b(Å|å)r år\b" replace="$1r" />
<Typo word="århundrade" find="\b(Å|å)rhun?dr?an?de(na?s?|t?s?)?\b" replace="$1rhundrade$2" />
<Typo word="-årig/-åring" find="(?<=\d)[^\w-]?åri(n)?g((a|ar|arna|e|en)s?|t)?\b" replace="-åri$1g$2" /> <!-- Sätter in bindestreck i 50 årig, 50 åring, 50årig och 50åring om det saknas. -->
<Typo word="-årig/-åring2" find="\b((?>ett|två|tre(?:tton)?|fyra|fem(?:ton)?|sex(?:ton)?|sju(?:tton)?|åtta|nio|tio|elva|tolv|fjorton|arton|nitton|tjugo|trettio|fyrtio|femtio|sextio|sjuttio|åttio|nittio|hundra))[ \-–]åri(n)?g(\w*)" replace="$1åri$2g$3" /> <!-- Tar bort mellanslag/bindestreck i t.ex. fem årig, fem åring, fem-årig och fem-åring. -->
<Typo word="-årsdag" find="(?<=\d)\W?års\W?dag(ar|arna|en)?(s)?\b" replace="-årsdag$1$2" /><!-- skriver ihop "50 års dag", "50 årsdag", "50årsdag" eller "50-års dag" till "50-årsdag" -->
<Typo word="-årsjubileum" find="(?<=\d)\W?års\W?jubil[èeé](?:e?(um)|(er|et))(\w*)" replace="-årsjubile$1$2$3" /><!-- skriver ihop "50 års jubileum", "50 årsjubileum", "50årsjubileum" eller "50-års jubileum" till "50-årsjubileum" -->
<Typo word="årsskifte" find="\b(Å|å)rskifte(ts?|na?s?)?\b" replace="$1rsskifte$2" />
<Typo word="årsskrift" find="\b(Å|å)rskrift(\w*)" replace="$1rsskrift$2" />
<Typo word="års ålder" find="\bår ålder" replace="års ålder" />
<Typo word="årtionde" find="\b(Å|å)rtio(der?|nder|ned?)(na?|ts?)?\b" replace="$1rtionde$3" />
<Typo word="åstadkomma" find="\b(Å|å)t?stad?s?kom(\w*)" replace="$1stadkom$2" />
<Typo word="åtalad" find="\b(Å|å)klagad(\w*)" replace="$1talad$2" />
<Typo word="åter-" find="\b(Å|å)te(finn|för|hämt|kom|st[oå]|utg|upp|vän)(\w*)" replace="$1ter$2$3" /> <!-- Lägger till r i olika ord som börjar på åter- (åtefinns, åtekomst, åteupptäcktes, åtevändandet osv) -->
<Typo word="åtminstone" find="\b(Å|å)tmind?st[oå]n[dn]?e\b" replace="$1tminstone" />

Ä

<Typo word="ägna" find="\b(Ä|ä)ngna(\w*)" replace="$1gna$2" />
<Typo word="äktenskap" find="\b(Ä|ä)k(ens|ten)kap(\w*)" replace="$1ktenskap$3" />
<Typo word="äld(-re/-st)1" find="\bgamm?la(re|st[ea]?)\b" replace="äld$1" />
<Typo word="äld(-re/-st)2" find="\bGamm?la(re|st[ea]?)\b" replace="Äld$1" />
<Typo word="äldre3" find="\bädre\b" replace="äldre" />
<Typo word="äldst" find="\b(Ä|ä)lst(\w*)" replace="$1ldst$2" />
<Typo word="än" find="(\b(?>blev|var|vore|är) )?((?>[Ff](?>ler|ärre)|[Kk]ortare|[Ll]ängre|[Mm]indre|[Ss]törre|[Yy]ngre|[Ää]ldre) )en((?(1)| (?>\d+|den|det|en|ett|två|tre(?:tton)?|fyra|fem(?:ton)?|sex(?:ton)?|sju(?:tton)?|åtta|nio|tio|elva|tolv|fjorton|arton|nitton|tjugo|någon|något)))\b" replace="$1$2än$3" /> <!-- Ändrar t.ex. "större en" till "större än". För träff krävs att "större en" antingen föregås eller efterföljs av vissa ord. -->
<Typo word="än2" find="\ben än gång\b" replace="än en gång" />
<Typo word="än3" find="\bEn än gång\b" replace="Än en gång" />
<Typo word="än4" find="\b(Ä|ä)n än\b" replace="$1n" />
<Typo word="äppel-" find="\b(Ä|ä)ppel\W(skr[uo]tt|paj|kaka|sort|mos|syra)(\w*)" replace="$1ppel$2$3" />
<Typo word="är" find="\b(Ä|ä)r är\b" replace="$1r" />
<Typo word="är en av de" find="\bhör( idag)? till e(n|tt) av de\b" replace="är$1 e$2 av de" /><!-- Viss risk för falsk positiv. -->
<Typo word="är en av de2" find="\bHör( idag)? till e(n|tt) av de\b" replace="Är$1 e$2 av de" /><!-- Viss risk för falsk positiv. -->
<Typo disabled="är en/ett av de" find="\btillhör e(n|tt) av de (främsta|bästa|snabbaste)\b" replace="är e$1 av de $2" />
<!-- testar ny variant -->
<Typo word="är en/ett av de" find="\btillhör e(n|tt) av de (\w+st[ae]|få|mest)\b" replace="är e$1 av de $2" /> <!-- Kollar på superlativ i bestämd form, exvis "största, godaste" samt "mest" och andra alternativ -->
<Typo word="är en av" find="\butgör en av\b" replace="är en av" />
<Typo word="är ett av" find="\butgör ett av\b" replace="är ett av" />
<Typo word="ättiksyra" find="\b(Ä|ä)ttikssyra(\w*)" replace="$1ttiksyra$2" />
<Typo word="även" find="\b(Ä|ä)(vn?e|[ve]n)\b" replace="$1ven" />
<Typo word="även2" find="\b(Ä|ä)ven även\b" replace="$1ven" />

Ö

<Typo word="öppna" find="\b(Ö|ö)(pp?nna|ppan?)(de?s?|re?|t?s?)?\b" replace="$1ppna$3" />
<!-- österländsk > efterled -ländsk -->
<Typo word="österrik(-e/-are/-isk)" find="\b(Ö|ö)stt?err?ik(aren?s?|arnas?|es?|iska?e?t?)\b" replace="$1sterrik$2" />
<Typo word="österrikisk 2" find="\b(Ö|ö)sterrik?sk(isk)?(a|e|t)?\b" replace="$1sterrikisk$3" />
<Typo word="över" find="\b(Ö|ö)ver över\b(?!-)" replace="$1ver" />
<Typo word="överens" find="\b(Ö|ö)verrens(\w*)" replace="$1verens$2" />
<Typo word="överensstämma" find="\b(Ö|ö)verenstämm?(a|ande|de|elser?n?a?s?|er)\b" replace="$1verensstämm$2" />
<Typo word="överraska" find="\b(Ö|ö)verask(ning|else|a)(\w*)" replace="$1verrask$2$3" />
<Typo word="överrumpla" find="\b(Ö|ö)verumpl(ing|at?d?e?s?)(\w*)" replace="$1verrumpl$2$3" />
<Typo word="översvämning(-s-)" find="\b(Ö|ö)versväm(mn)?ing(\w*)" replace="$1versvämning$3" />
<Typo word="översättning" find="\b(Ö|ö)vers?ät(ting|t?nign?)(\w*)" replace="$1versättning$3" />
<Typo word="övervintrar" find="\b(Ö|ö)vervinta(\w*)" replace="$1vervintra$2" />
<Typo word="övrig" find="\b(Ö|ö)([vr]|ver)ig(\w*)" replace="$1vrig$3" />

Efterled

<Typo word="-demokraterna" find="\b((?>[Kk]rist|[Nn]ational|[Ss]ocial|[Ss]verige))\W[Dd]emokraterna" replace="$1demokraterna" />
<Typo word="-dena" find="\b([Ff]örhållan|[Vv]är|[Åå]rhundra)derna(s)?\b" replace="$1dena$2" /><!-- rättar felaktig ändelse "derna" till "dena" -->
<Typo word="-éer" find="\b([Aa]rm|[Cc]af|[Ee]urop|[Ii]d|[Kk]af|[Ss]ucc|[Tt]rof)(ee|eé|eè|é|éé|éè|èe|èé|èè)(rn?a?s?)\b" replace="$1ée$3" /> <!-- Korrigerar bokstäverna ée rätt i ord som "arméer", "caféerna" m.fl. (Ger ej träff på turnéra som har eget regex.) -->
<Typo word="-ie-" find="\b((?>[Aa](?>kvari|tri(?!umgård|umhus|umvilla)|uditori)|[Bb]enefici|[Dd](?>elfinari|iari)|[Ee]vangeli|[Ff]alsari|[Gg]ymnasi|[Hh]erbari|[Ii](?>mperi|ndici)|[Kk](?>limakteri|ompendi|onservatori|onsorti|rani|rematori|riteri)|[Mm](?>inisteri|oratori|ysteri)|[Oo]bservatori|[Pp](?>lanetari|odi|reludi|residi|rivilegi|rovisori)|[Ss](?>ammelsuri|anatori|eminari|tadi(?!umDB)|tipendi|olari|ymposi)|[Tt](?>errari|erritori)))um(?!s\b|ars?\b|e[nrt]s?\b)(\w+)" replace="$1e$2" /> <!-- Ändelsen -ium. Felaktig ändelse i sammansättning. Exempel: "akvariumfisk" ändras till "akvariefisk". Åtminstone dessa hanteras separat: decennium, kalendarium, laboratorium, millennium. Matchar inte atriumgård, atriumhus, atriumvilla, webbadressen stadiumDB.com. -->
<Typo word="-ier 1" find="\b((?>(?!1\b)\d{1,3}|två|tre(?:tton)?|fyra|fem(?:ton)?|sex(?:ton)?|sju(?:tton)?|åtta|nio|tio|elva|tolv|fjorton|arton|nitton|tjugo|flera?|flesta?|inga|många|några)) ((?>[Aa](?>kvari|tri|uditori)|[Bb]enefici|[Dd](?>ecenni|elfinari|iari)|[Ee]vangeli|[Ff]alsari|[Gg]ymnasi|[Hh]erbari|[Ii](?>mperi|ndici)|[Kk](?>alendari|limakteri|ompendi|onservatori|onsorti|rani|rematori|riteri)|[Ll]aboratori|[Mm](?>illenni|inisteri|oratori|ysteri)|[Oo]bservatori|[Pp](?>lanetari|odi|reludi|residi|rivilegi|rovisori)|[Ss](?>ammelsuri|anatori|eminari|tadi|tipendi|olari|ymposi)|[Tt](?>errari|erritori)))um(s?)\b" replace="$1 $2er$3" /> <!-- Ändelsen -ium. Felaktig obestämd form plural. Exempel: "flera akvarium" ändras till "flera akvarier". -->
<Typo word="-ier 2" find="\b((?>[Aa](?>kvari|tri|uditori)|[Bb]enefici|[Dd](?>ecenni|elfinari|iari)|[Ee]vangeli|[Ff]alsari|[Gg]ymnasi|[Hh]erbari|[Ii](?>mperi|ndici)|[Kk](?>alendari|limakteri|ompendi|onservatori|onsorti|rani|rematori|riteri)|[Ll]aboratori|[Mm](?>illenni|inisteri|oratori|ysteri)|[Oo]bservatori|[Pp](?>lanetari|odi|reludi|residi|rivilegi|rovisori)|[Ss](?>ammelsuri|anatori|eminari|tadi|tipendi|olari|ymposi)|[Tt](?>errari|erritori)))um[ae]r(s?)\b" replace="$1er$2" /> <!-- Ändelsen -ium. Felaktig obestämd form plural. Exempel: "akvariumar"/"akvariumer" ändras till "akvarier". -->
<Typo word="-ierna" find="\b((?>[Aa](?>kvari|tri|uditori)|[Bb]enefici|[Dd](?>elfinari|iari)|[Ee]vangeli|[Ff]alsari|[Gg]ymnasi|[Hh]erbari|[Ii](?>mperi|ndici)|[Kk](?>limakteri|ompendi|onservatori|onsorti|rani|rematori|riteri)|[Mm](?>inisteri|oratori|ysteri)|[Oo]bservatori|[Pp](?>lanetari|odi|reludi|residi|rivilegi|rovisori)|[Ss](?>ammelsuri|anatori|eminari|tadi|tipendi|olari|ymposi)|[Tt](?>errari|erritori)))umen(s?)\b" replace="$1erna$2" /> <!-- Ändelsen -ium. Felaktig bestämd form plural. Exempel: "akvariumen" ändras till "akvarierna". Åtminstone dessa hanteras separat: decennium, kalendarium, laboratorium, millennium. -->
<Typo word="-iet" find="\b((?>[Aa](?>kvari|tri|uditori)|[Bb]enefici|[Dd](?>elfinari|iari)|[Ee]vangeli|[Ff]alsari|[Gg]ymnasi|[Hh]erbari|[Ii](?>mperi|ndici)|[Kk](?>limakteri|ompendi|onservatori|onsorti|rani|rematori|riteri)|[Mm](?>inisteri|oratori|ysteri)|[Oo]bservatori|[Pp](?>lanetari|odi|reludi|residi|rivilegi|rovisori)|[Ss](?>ammelsuri|anatori|eminari|tadi|tipendi|olari|ymposi)|[Tt](?>errari|erritori)))um(ets?)\b" replace="$1$2" /> <!-- Ändelsen -ium. Felaktig bestämd form singular. Exempel: "akvariumet" ändras till "akvariet". Åtminstone dessa hanteras separat: decennium, kalendarium, laboratorium, millennium. -->
<Typo word="-ium" find="\b((?>[Aa](?>kvari|tri|uditori)|[Bb]enefici|[Dd](?>elfinari|iari)|[Ee]vangeli|[Ff]alsari|[Gg]ymnasi|[Hh]erbari|[Ii](?>mperi|ndici)|[Kk](?>limakteri|ompendi|onservatori|onsorti|rani|rematori|riteri)|[Mm](?>inisteri|oratori|ysteri)|[Oo]bservatori|[Pp](?>lanetari|odi|reludi|residi|rivilegi|rovisori)|[Ss](?>ammelsuri|anatori|eminari|tadi|tipendi|olari|ymposi)|[Tt](?>errari|erritori)))e(?=\s|[.,)!?:;])" replace="$1um" /> <!-- Ändelsen -ium. Felaktig obestämd form singular. Exempel: "akvarie" ändras till "akvarium". (Hanterar ej genitiv-s p.g.a. falska träffar på engelska, t.ex. mysteries.) Åtminstone dessa hanteras separat: decennium, kalendarium, laboratorium, millennium. Matchar inte avslutning med bindestreck, inte heller länkade förekomster som "[[gymnasium|gymnasie]]-" och "[[gymnasium|gymnasie]][[lärare]]". -->
<Typo word="-ländsk" find="\b([Ff]in|[Gg]ot|[Gg]rön|[Hh]oll|[Ii]r|[Ii]s|[Nn]eder|[Nn]orr|[Ss]må|[Ss]yd|[Uu]t|[Tt]hai|[Vv]ärm|[Vv]äster|[Öö]|[Öö]ster)länsk(a|e|t)?\b" replace="$1ländsk$2" />
<Typo word="-mning" find="\b(\w*)mmning(arn?a?s?|ens?)?\b" replace="$1mning$2" /><!-- Tar bort dubbelt m i ord som utrymmning, fördämmningar, kortbanesimmning osv osv -->
<Typo word="-ning" find="\b(\w*)([Aa]nknyt|[Aa]nled|[Aa]nlägg|[Aa]nord|[Aa]npass|[Aa]nslut|[Aa]nteck|[Aa]vbild|[Aa]vdel|[Aa]vgräns|[Bb]earbet|[Bb]edöm|[Bb]efatt|[Bb]efolk|[Bb]efrukt|[Bb]egrav|[Bb]egräns|[Bb]enäm|[Bb]eräk|[Bb]esitt|[Bb]eskick|[Bb]eskjut|[Bb]eskriv|[Bb]estig|[Bb]eteck|[Bb]lom|[Bb]omb|[Bb]osätt|[Dd]irektsänd|[Dd]rag|[Ee]rsätt|[Ff]ackföre|[Ff]olkomröst|[Ff]ortplant|[Ff]ortsätt|[Ff]ramställ|[Ff]öre|[Ff]öreställ|[Ff]örfatt|[Ff]örflytt|[Ff]örgift|[Ff]örkort|[Ff]örloss|[Ff]örolämp|[Ff]örpack|[Ff]örslit|[Ff]örstärk|[Ff]örsälj|[Ff]örteck|[Ff]örutsätt|[Ff]örvalt|[Ff]örvänt|[Gg]ransk|[Ii]ndel|[Ii]nand|[Ii]nled|[Ii]nrikt|[Ii]nskränk|[Ii]nspel|[Ii]nvig|[Jj]ordbäv|[Kk]läck|[Kk]onståk|[Ll]add|[Ll]öp|[Mm]yn|[Mm]insk|[Mm]issuppfatt|[Mm]ottag|[Oo]mfatt|[Oo]mgiv|[Oo]mröst|[Oo]msätt|[Rr]ådgiv|[Ss]ammansätt|[Ss]prid|[Ss]täll|[Ss]täm|[Tt]illämp|[Uu]ndersök|[Uu]ndervis|[Uu]ppdel|[Uu]ppfatt|[Uu]pplös|[Uu]ppsätt|[Uu]tbred|[Uu]tdel|[Uu]tform|[Uu]tgiv|[Uu]tred|[Uu]tsmyck|[Uu]ttag|[Vv]änd|[Öö]v|[Öö]verrask)([ni]ngn?|nign?|ningn)(ens?|arn?a?s?)?\b" replace="$1$2ning$4" /><!-- rättar ord som slutar på -ning men som har felstavningen -ing, -nig eller -nng -->
<Typo word="-mna" find="\b(\w*)mmna(d|des?|ts?|r|s)?\b" replace="$1mna$2" /><!-- Tar bort dubbelt m i ord som välkommna, lämmnade, bortkommna osv -->
<Typo word="-partiet" find="\b([Vv]änster|[Mm]iljö|[Ff]olk|[Ss]verige|[Cc]enter|[Pp]irat)[^|\w][Pp]artiet" replace="$1partiet" />
<Typo word="-premiär" find="\b([Vv]ärlds|[Ee]uropa|[Ss]verige|[Ss]äsongs)\Wpremiär(ens?|er)?\b" replace="$1premiär$2" />
<Typo word="-rätt" find="\b((?>[Ff]örvaltnings|[Hh]ov|[Kk]ammar|[Ll]äns|[Tt]ings))\W[Rr]ätt" replace="$1rätt" />
<Typo word="-stående" find="\b([Bb]e|[Ff]ram|[Ff]ri|[Oo]van|[Uu]tom|[Åå]ter)([st]åe|stå)nde\b" replace="$1stående" /><!-- Stavar efterledet "stående" rätt i felskrivningar som "betående", "frisående", "återstånde" -->
<Typo word="-tation" find="\b(?!Aktaion)(\w*)taion(ens?|ern?a?s?)?\b" replace="$1tation$2" /><!-- Ändrar -taion till -tation. Ex "pendeltågsstaionens", "spelarpresentaion". Ej träff på "Aktaion" -->

Tal

<Typo word="00/hundra" find="(?<!\d(?>[ .]|&nbsp;|\xA0))\b([1-9]00)(?> |&nbsp;|\xA0)hundra\b" replace="$1" /> <!-- Ändrar t.ex. "500 hundra" till "500". -->
<Typo word="000/tusen" find="(?<!\d(?>[ .]|&nbsp;|\xA0))\b(\d{1,3}(?>[ .]|&nbsp;|\xA0)?000)(?> |&nbsp;|\xA0)tusen\b" replace="$1" /> <!-- Ändrar t.ex. "5 000 tusen" till "5 000". -->
<Typo word="000000/miljoner" find="(?<!\d(?>[ .]|&nbsp;|\xA0))\b(\d{1,3})((?>[ .]|&nbsp;|\xA0)?)000(?:\2)000((?> |&nbsp;|\xA0)miljon(?:er)?)\b" replace="$1$3" /> <!-- Ändrar t.ex. "5 000 000 miljoner" till "5 miljoner". -->
<Typo word="olika tal" find="\[\[(\d+) ?\(tal\)\|(?!0*\1\])(\d+)\]\]" replace="[[$2 (tal)|$2]]" /> <!-- Ändrar t.ex. "[[254 (tal)|255]]" till "[[255 (tal)|255]]". -->
<Typo word="promilletecken" find="\b(\d([\d,\.]*\d)?)‰" replace="$1 ‰" /> <!-- Lägger in ett mellanslag mellan ett tal och promilletecken om det saknas. -->
<Typo word="romerska tal 1" find="(?<![:'|]|\x22|\* ?)\b(?>((?>XC|XL|LX{0,4}|X{1,4})?)l(V|X)|((?>XC|XL|LX{0,4}|X{1,4})V?|V)l)\b(?! Koblenz\b)" replace="$1$3I$2" /> <!-- Dessa fyra uttryck ändrar gement l till versalt I i romerska tal i intervallet 4-100. För att förhindra några skenträffar för Vl, Xl och Ll hanteras romerska tal som endast innehåller ett l endast om de inte föregås av vissa tecken. Ej träff på tyska handbollslaget "Vl Koblenz/Weibern". -->
<Typo word="romerska tal 2" find="\b((?>XC|XL|LX{0,4}|X{1,4})V?|V)ll\b(?!.se\b| dizzy\b)" replace="$1II" /> <!-- Ej träff på webbadressen "Vll.se" eller singeln "Xll dizzy". -->
<Typo word="romerska tal 3" find="\b((?>XC|XL|LX{0,4}|X{1,4})V?|V)lll\b" replace="$1III" />
<Typo word="romerska tal 4" find="\b((?>XC|XL|LX{0,4}|X{1,4})V?|V)?llll\b" replace="$1IIII" />
<Typo word="tal i bestämd form" find="\b(\d{1,7}\]{0,2})['’´;]?an(s?)\b(?! Mediapartner)" replace="$1:an$2" /> <!-- Ändrar t.ex. "10an" till "10:an". Ej träff på företaget "7an Mediapartner". -->

Årtal

<Typo word="årtal med en nolla för mycket" find="(?<!\bhtt?pp?s?:(?>//?|\\\\)\S*)(\b20\d\d(?>/| ?(?>-|–) ?)|\b[Åå]r(?> *= *| )|(?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j)|[Aa](?>pril|ugusti)|[Jj]u[nl]i|(?>(?>[Ss]ept|[Nn]ov|[Dd]ec)em|[Oo]kto)ber) )?\b200(\d)(?!\2)(\d)\b((?(1)|(?>/20\d\d\b|([-./])(?>0[1-9]|1[012])\5(?>0[1-9]|[12]\d|3[01])\b(?![-/]))))" replace="${1}20$2$3$4" /> <!-- Tar bort en eventuell nolla för mycket i årtal i intervallet 2000-2099. Ändrar t.ex. "20010" till "2010". För träff krävs att årtalet antingen föregås eller efterföljs av vissa ord/tecken. Ger inte träff i webbadresser. Ändrar inte "20011". Kan ju vara felskrivning av "2001" eller "2011". Samma sak med "20022, "20033" o.s.v. -->
<Typo word="årtal delat av hakparenteser 1" find="\b(\d+)\[{2}(\d+)\b(?!\]{2}\d+\b)" replace="[[$1$2" /> <!-- Ändrar t.ex. "2[[013]]" till "[[2013]]". -->
<Typo word="årtal delat av hakparenteser 2" find="\b(?<!\d+\[{2})(\d+)\]{2}(\d+)\b" replace="$1$2]]" /> <!-- Ändrar t.ex. "[[201]]3" till "[[2013]]". -->
<Typo word="årtal delat av hakparenteser 3" find="\b(\d+)\[{2}(\d+)([^\]\|\d]*?)(\d+)\]{2}(\d+)\b" replace="[[$1$2$3$4$5]]" /> <!-- Ändrar t.ex. "2[[01]]3" till "[[2013]]" och "2[[013 abc 201]]3" till "[[2013 abc 2013]]". -->

Specialare

<Typo word="... läns landsting" find="\b((?>Blekinge län|Dalarnas län|Gotlands län|Gävleborgs län|Hallands län|Jämtlands län|Jönköpings län|Kalmar län|Kronobergs län|Norrbottens län|Skåne län|Stockholms län|Södermanlands län|Uppsala län|Värmlands län|Västerbottens län|Västernorrlands län|Västmanlands län|Västra Götalands län|Örebro län|Östergötlands län))s? Landsting" replace="$1s landsting" />
<Typo word="... läns museum" find="\b((?>Blekinge län|Dalarnas län|Gotlands län|Gävleborgs län|Hallands län|Jämtlands län|Jönköpings län|Kalmar län|Kronobergs län|Norrbottens län|Skåne län|Stockholms län|Södermanlands län|Uppsala län|Värmlands län|Västerbottens län|Västernorrlands län|Västmanlands län|Västra Götalands län|Örebro län|Östergötlands län))s? Museum" replace="$1s museum" />
<Typo word="mästerskap-" find="([^-\w])(J?[VENSD]M|OS|Champions [Ll]eague|NHL|KHL|NFL|NBA)[^\w-]?(guld|silver|silvret|brons|matche?r?n?a?s?|medalje?r?n?a?s?|finale?n?|slutspele?t?|lag(?!d\b)e?t?|boll|deltagare|spelare|turnering|vinste?n?|förlust|etta|ettor|tvåa|tvåor|trea|treor|fyra i|fyra 1896|fyra 19\d\d|fyra 20\d\d|fyror|femma|sexa|sjua|åtta i|åtta 1896|åtta 19\d\d|åtta 20\d\d|nia|tia|proffs)(\w*)" replace="$1$2-$3$4" /> <!-- Fyra och åtta är även vanliga grundtal. De har därför kompletterats med villkoret i/1896/19dd/20dd. Se diskussion. -->
<Typo word="-mästerskap" find="\b((?>[Ff]riidrotts|[Ff]otbolls|[Ii]shockey|[Hh]andbolls|[Ii]nnebandy|[Cc]urling|[Rr]ugby|[Ll]ag|[Kk]lubb|[Hh]err|[Dd]am|[Uu]ngdoms|[Jj]unior|[Ss]enior))[^\w-]?([VDES]M|OS)([^-])" replace="$1-$2$3" />
<Typo word="initialord i versaler i genitiv (:s)" find="\b([A-ZÅÄÖ]{2,6}\d{0,3}\]{0,2})['’´;]?s\b(?<!AAVSOs|BOCs|DJs|EPs|GLs|ICRAs|NMCAs|SEALs|SGCs|XL1s)(?!-)" replace="$1:s" /> <!-- Hanterar att ett tal avslutar ordet som i t.ex. SVT24:s. Svenskan använder inte plural-s som i engelskan. (Viss risk för falsk positiv på engelska.) -->
<Typo word="initialord i versaler (:ar/arna/are/aren/en/et/n/na/t)" find="\b([A-ZÅÄÖ]{2,6}\]{0,2})['’´;]?(ar|arna|are|aren|en|et|n|na|t)(s?)\b(?<!ICCt|IQNet|KMars?|MWSt|PENet|SFX1?n|USt)" replace="$1:$2$3" /> <!-- Exempel: PC:ar, AIK:are, URL:en, LAN:et, CD:n, WC:na, DNA:t. -->
<Typo word="initialord (:en)" find="\b(gps|Gps|lan|Lan|mms|Mms|pm|Pm|sms|Sms|url|Url)(\]{0,2})['’´;]?(ens?)\b" replace="$1$2:$3" /> <!-- Initialord helt i versaler hanteras av annat uttryck. -->
<Typo word="initialord (:et)" find="\b(lan|mms|Mms|pm|Pm|sms|Sms)(\]{0,2})['’´;]?(ets?)\b" replace="$1$2:$3" /> <!-- Ej träff på franska kommunen Lanet. Initialord helt i versaler hanteras av annat uttryck. -->
<Typo word="initialord (:n)" find="\b(bh|Bh|bnp|Bnp|cd|Cd|dvd|Dvd|ep|Ep|lp|Lp|mc|Mc|pc|Pc|sfi|Sfi|tbc|Tbc|tv|Tv|vd|Vd|wc|Wc)(\]{0,2})['’´;]?(ns?)\b" replace="$1$2:$3" /> <!-- Initialord helt i versaler hanteras av annat uttryck. -->
<Typo word="initialord (:t)" find="\b(dna|Dna)(\]{0,2})['’´;]?(ts?)\b" replace="$1$2:$3" /> <!-- Initialord helt i versaler hanteras av annat uttryck. -->
<Typo word="bestämd form plural -en vid nollplural" find="\b([Aa]br|[Aa]lstr|[Aa]rsl|[Bb]lomstr|[Bb]äckn|[Dd]unkl|[Ee]xempl|[Ff]önstr|[Gg]limr|[Hh]agl|[Hh]indr|[Kk]adavr|[Kk]akl|[Kk]apitl|[Kk]lostr|[Kk]lottr|[Kk]ogr|[Kk]oppl|[Kk]nastr|[Kk]valstr|[Ll]idr|[Ll]udr|[Ll]ägr|[Mm]edl|[Mm]onstr|[Mm]ygl|[Mm]önstr|[Nn]umr|[Pp]apper|[Pp]appr|[Pp]illr|[Pp]ulvr|[Pp]ussl|[Pp]äckl|[Rr]egistr|[Ss]egl|[Ss]ekl|[Ss]pektakl|[Ss]tängsl|[Tt]eckn|[Tt]egl|[Tt]empl|[Tt]imr|[Tt]rassl|[Tt]vivel|[Uu]ndr|[Vv]apn|[Vv]arsl|[Vv]attn|[Yy]ngl)ena\b" replace="$1en" />
<Typo word="ett - en" find="\b(E|e)tt (fakultet|ny|vernissage)(?=\s|[.,)!?:;])" replace="$1n $2" /> <!-- Byter felaktigt "ett" till "en". Matchar inte exvis "ett ny-utgivet". Ibland är "ett" korrekt men efterföljande ordet ska korrigeras, ex "ett ny hus" -->
<Typo word="presens till supinum" find="\b(har|hade)( den| det| länge| ofta)? (betrakta|bygg|stoppa|uppfatta)s\b" replace="$1$2 $3ts" /><!-- I skrivningar som "..den har länge betraktas som.." ändras verbet till rätt form ("betraktats"). -->
<Typo word="presens particip till preteritum" find="\b(?<!vars |vilke[nt]s )(börja|flytta|förlora|påbörja|sluta|spela)nde (de|han|hon|man|sin)\b" replace="$1de $2" /> <!-- Ändrar satser som "1990 börjande han..." till "1990 började han...". Matchar inte om "vars/vilkets" föregår verbet. -->
<Typo word="preteritum till adjektiv" find="(?<!\b[Vv]ar och )\b([Ee]n|[Ee]tt) (likna|omfatta|passa|öka)de\b" replace="$1 $2nde" /> <!-- Byter ut ord som av misstag stavats i preteritumform till den avsedda adjektivformen, exvis "En liknade byggnad..." byts till "En liknande byggnad...". Inledande en/ett krävs. Denna typorad kan antagligen byggas ut med liknande preteritum-ord och kanske också fler inledande kravord. Viss, mycket begränsad, risk för falsk positiv. -->
<Typo word="semantiskt genus" find="\b([Aa](?>dlig|merikansk|ndr)|[Bb](?>rittisk|äst)|[Dd](?>ansk|öd)|[Ee](?>lak|nsam)|[Ff](?>attig|et|insk|orn|ransk|risk|ul|örnäm|örsiktig|örst(?>född)?)|[Gg](?>aml|enerös|irig|od)|[Hh](?>änsynslös|ögadlig)|[Ii](?>sländsk|taliensk)|[Kk](?>lok|ort)|[Ll](?>at|ill|ojal|ång|längst)|[Mm](?>agr|inst|äktig)|[Nn]orsk|[Oo](?>mtänksam|nd)|[Pp]olsk|[Rr](?>ik|ysk)|[Ss](?>ist|juk(?>lig)?|kygg|kön|mal|mart|näll|pansk|tark|tolt|tor|törst|vag|vart|vensk|ämst)|[Tt](?>imid|jock|revlig|ysk)|[Uu]ng(?>domlig)?|[Vv](?>ackr|it)|[Yy]ngst|[Åå](?>ldrig|rig)|[Ää]ldst|1:|2:)e ((?>adels|hov)?(?>dam(?>en)?|fröken)|(?>arvtag|skådespel|sång)erskan?|baronessan?|(?>doktor|friherr|föreståndar|grev|lärar|ryttar|(?>över)?hovmästar)(?>innan?)|brud(?>en)?|(?:far|mor|styv)?(?:modern?|morn?)|(?:fas|mos|(?:halv|styv)?sys)tern?|flick(?>an?|vän(?>nen)?)|frun?|furstinnan?|fästmön?|gumman?|hertiginnan?|hustrun?|jäntan?|kassörskan?|(?>kron)?prinsessan?|kvinnan?|makan?|mamman?|pigan?|servitris(?>en)?|(?:styv)?dottern?|tant(?>en)?|tjej(?>en)?|tös(?>en)?|(?>änke)?drottning(?>en)?)\b" replace="$1a $2" /> <!-- Ändrar t.ex. lille flickan till lilla flickan. Uttrycket innehåller godtyckligt valda adjektiv och biologiskt feminina substantiv. (Kanske detta uttryck är aningen tidskrävande?) -->
<Typo word="trippelkonsonant, bbb" find="(?<!#|=\x22?)\b(\w*?[\w-[b]]bb)b+(?:(\w*?[\w-[b]]bb)b+(?:(\w*?[\w-[b]]bb)b+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" /> <!-- Matchar inte färgkoder. Konsonantuttrycken åtgärdar upp till tre olika ställen gällande samma konsonant per ord. Några av uttrycken hanterar ordslut separat. De uttrycken åtgärdar tre till fyra ställen per ord. -->
<Typo word="trippelkonsonant, ccc" find="(?<!#|=\x22?)\b(?!(?>[Nn][au]|[Uu]nf)ccc\.\b)(\w*?[\w-[c]]cc)c+(?:(\w*?[\w-[c]]cc)c+(?:(\w*?[\w-[c]]cc)c+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" /> <!-- Matchar inte färgkoder. Ej träff på webbadresserna naccc.org, nuccc.org och unfccc.int. -->
<Typo word="trippelkonsonant, ddd" find="(?<!#|=\x22?)\b(\w*?[\w-[d]]dd)d+(?:(\w*?[\w-[d]]dd)d+(?:(\w*?[\w-[d]]dd)d+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" /> <!-- Matchar inte färgkoder. -->
<Typo word="trippelkonsonant, fff" find="(?<!#|=\x22?)\b(?!mfff|Offf|Schifffahrt|servfff)\b(\w*?[\w-[f]]ff)f(?:([\w-[f]](?:\w*?[\w-[f]])??ff)f(?:([\w-[f]](?:\w*?[\w-[f]])??ff)f)?)?([\w-[f]]\w*)?\b" replace="$1$2$3$4" /> <!-- Matchar inte färgkoder. Inte heller fler än tre f eftersom det sannolikt är ett hexadecimalt tal. Ej träff på "mfff" (i stamtavlor), "Offf" (del av namnet på en DJ), "Schifffahrt" (tyska) eller "servfff" (del av webbadress). -->
<Typo word="trippelkonsonant, ggg" find="\b(\w*?[\w-[g]]gg)g+(?:(\w*?[\w-[g]]gg)g+(?:(\w*?[\w-[g]]gg)g+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" />
<Typo word="trippelkonsonant, hhh" find="\b(?!Ahhhh!\b)(\w*?[\w-[h]]hh)h+(?:(\w*?[\w-[h]]hh)h+(?:(\w*?[\w-[h]]hh)h+)?)?([\w-[h]]\w*)\b" replace="$1$2$3$4" /> <!-- Förekomster i slutet av ord hanteras av nästa uttryck. Ej träff på "Ahhhh!" (del av namnet på en låt). -->
<Typo word="trippelkonsonant, hhh 2" find="\b(\w*?[\w-[h]]hh)h{2,}\b" replace="$1" /> <!-- I slutet av ord krävs minst fyra h för att ge träff för att begränsa antalet skenträffar. -->
<Typo word="trippelkonsonant, jjj" find="\b(\w*?[\w-[j]]jj)j+(?:(\w*?[\w-[j]]jj)j+(?:(\w*?[\w-[j]]jj)j+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" />
<Typo word="trippelkonsonant, kkk" find="\b(\w*?[\w-[k]]kk)k+(?:(\w*?[\w-[k]]kk)k+(?:(\w*?[\w-[k]]kk)k+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" />
<Typo word="trippelkonsonant, lll" find="\b(\w*?[\w-[l]]ll)l+(?:(\w*?[\w-[l]]ll)l+(?:(\w*?[\w-[l]]ll)l+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" />
<Typo word="trippelkonsonant, mmm" find="\b(\w*?[\w-[m]]mm)m+(?:(\w*?[\w-[m]]mm)m+(?:(\w*?[\w-[m]]mm)m+)?)?([\w-[m]]\w*)\b" replace="$1$2$3$4" /> <!-- Förekomster i slutet av ord hanteras av nästa uttryck. -->
<Typo word="trippelkonsonant, mmm 2" find="\b(\w*?[\w-[m]]mm)m{2,}\b" replace="$1" /> <!-- I slutet av ord krävs minst fyra m för att ge träff för att begränsa antalet skenträffar. -->
<Typo word="trippelkonsonant, nnn" find="\b(\w*?[\w-[n]]nn)n+(?:(\w*?[\w-[n]]nn)n+(?:(\w*?[\w-[n]]nn)n+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" />
<Typo word="trippelkonsonant, ppp" find="\b(\w*?[\w-[p]]pp)p+(?:(\w*?[\w-[p]]pp)p+(?:(\w*?[\w-[p]]pp)p+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" />
<Typo word="trippelkonsonant, rrr" find="\b(?!\b[Gg]rrr(l|owl|wolf))(\w*?[\w-[r]]rr)r+(?:(\w*?[\w-[r]]rr)r+(?:(\w*?[\w-[r]]rr)r+)?)?([\w-[r]]\w*)\b" replace="$2$3$4$5" /> <!-- Förekomster i slutet av ord hanteras av nästa uttryck. Ej träff på diverse grupper och namn som börjar på "Grrr". -->
<Typo word="trippelkonsonant, rrr 2" find="\b(\w*?[\w-[r]]rr)r{2,}\b" replace="$1" /> <!-- I slutet av ord krävs minst fyra r för att ge träff för att begränsa antalet skenträffar. -->
<Typo word="trippelkonsonant, sss" find="\b(?![Rr]sssf(?:brasil)?\.\b)(\w*?[\w-[s]]ss)s+(?!trasse)(?:(\w*?[\w-[s]]ss)s+(?:(\w*?[\w-[s]]ss)s+)?)?([\w-[s]]\w*)\b" replace="$1$2$3$4" /> <!-- Förekomster i slutet av ord hanteras av nästa uttryck. Ej träff på webbadresseerna rsssf.com och rsssfbrasil.com. Ej träff på tyska gatunamn som Schlossstrasse -->
<Typo word="trippelkonsonant, sss 2" find="\b(\w*?[\w-[s]]ss)s{2,}\b" replace="$1" /> <!-- I slutet av ord krävs minst fyra s för att ge träff för att begränsa antalet skenträffar. -->
<Typo word="trippelkonsonant, ttt" find="\b(\w*?[\w-[t]]tt)t+(?:(\w*?[\w-[t]]tt)t+(?:(\w*?[\w-[t]]tt)t+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" />
<Typo word="trippelkonsonant, vvv" find="\b(\w*?[\w-[v]]vv)v+(?:(\w*?[\w-[v]]vv)v+(?:(\w*?[\w-[v]]vv)v+)?)?(\w*)\b" replace="$1$2$3$4" />
<Typo word="mellan åååå-åååå" find="\b([Mm]ellan \d{4})[–\-](\d{4})\b" replace="$1 och $2" /><!-- "mellan åååå-åååå" ersätts med "mellan åååå och åååå" -->
<Typo word="dubbla suffix och hakparenteser" find="\b(\w+((?>men|met|na|or|[a-zåäö]))\]{2})\2\b" replace="$1" /> <!-- Om t.ex. suffix för plural, bestämd form eller genitiv finns både inom och utanför hakparenteser, tas de utanför hakparenteserna bort. (Exempel på suffix som inte kan anges i detta uttryck: ar/en/er/et. P.g.a. ord som svarar/benen/portierer/epitetet.) -->
<Typo word="diverse osynliga tecken" find="(?>\x00|\cA|\cB|\cC|\cD|\cE|\cF|\cG|\cH|\cK|\cL|\cN|\cO|\cP|\cQ|\cR|\cS|\cT|\cU|\cV|\cW|\cX|\cY|\cZ)" replace="" /> <!-- Raderar diverse osynliga tecken, mer exakt ASCII-koderna 0-26 med undantag av 9, 10 och 13. De kan ibland ha kopierats in av misstag. -->

Icke-geografiska namn

<Typo word="AC/DC" find="\b[Aa][Cc][^\W]?[Dd][Cc]\b" replace="AC/DC" />
<Typo word="Caesar" find="\b[Cc]easar(s)?\b" replace="Caesar$1" />
<Typo word="Eurovisionsschlagerfestivalen" find="\b[Ee]urovisionschlagerfestivalen(s)?" replace="Eurovisionsschlagerfestivalen$1" />
<Typo word="Facebook" find="\b[Ff]aceboock(\w*)" replace="Facebook$1" />
<Typo word="Gulfkriget" find="\b(G|g)ulf[^\w-][Kk]riget" replace="$1ulfkriget" />
<Typo word="Hysén" find="\b[Hh]ys[eè]n(s)?\b" replace="Hysén$1" />
<Typo word="Ibrahimović" find="\b[Ii]brahimovi[cć](s)?\b" replace="Ibrahimović$1" />
<Typo word="Markoolio" find="\b[Mm]ar[kc]o+lio(s)?\b" replace="Markoolio$1" />
<Typo word="Millennium" find="\b[Mm]ill?enn?i(e|um)(boken|böcker|film|kvadrologi|serie|tetralogi|trilogi)(\w*)" replace="Millennium$2$3" />
<Typo word="Molière" find="\b[Mm]oli[eé]re(\w*)" replace="Molière$1" />
<Typo word="Motörhead" find="\b[Mm]ot[öo]r\W?[Hh]ead(s)?\b" replace="Motörhead$1" />
<Typo word="Mötley Crüe" find="\b[Mm][öo]tle?y\W[Cc]r[uü]e(s)?\b" replace="Mötley Crüe$1" />
<Typo word="Pokémon" find="\b(P|p)ok[eèê]mon(s)?" replace="$1okémon$2" />
<Typo word="Svenska Akademien" find="\bSvenska [Aa]kademie?n(s)?\b" replace="Svenska Akademien$1" />
<Typo word="Svenska Fotbollförbundet" find="\b[Ss]venska\W?[Ff]otbolls*förbundet(s)?\b" replace="Svenska Fotbollförbundet$1" />
<Typo word="Unesco" find="\b[Uu][Nn][Ee][Ss][Cc][Oo](['’´;:]?(s))?\b" replace="Unesco$2" /> <!-- På engelska stavas Unesco med versaler (UNESCO). -->
<Typo word="Vietnamkriget" find="\b[Vv]ietnam[^\w-][Kk]riget" replace="Vietnamkriget" />

Geografiska namn, Sverige

Sveriges landskap

<Typo word="Sveriges landskap, Blekinge" find="\bblekinge(s)?\b" replace="Blekinge$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Bohuslän" find="\bBohuslän(s)?\b" replace="Bohuslän$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Dalsland" find="\bdalsland(s)?\b" replace="Dalsland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Gotland" find="\bgotland(s)?\b" replace="Gotland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Gästrikland" find="\bgästrikland(s)?\b" replace="Gästrikland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Halland" find="\bhalland(s)?\b" replace="Halland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Hälsingland" find="\bhälsingland(s)?\b" replace="Hälsingland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Härjedalen" find="\bhärjedalen(s)?\b" replace="Härjedalen$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Jämtland" find="\bjämtland(s)?\b" replace="Jämtland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Lappland" find="\blappland(s)?\b" replace="Lappland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Medelpad" find="\bmedelpad(s)?\b" replace="Medelpad$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Norrbotten" find="\bnorrbotten(s)?\b" replace="Norrbotten$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Närke" find="\bnärke(s)?\b" replace="Närke$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Skåne" find="\bskåne(s)?\b" replace="Skåne$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Småland" find="\bsmåland(s)?\b" replace="Småland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Södermanland" find="\bsödermanland(s)?\b" replace="Södermanland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Värmland" find="\bvärmland(s)?\b" replace="Värmland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Västerbotten" find="\bvästerbotten(s)?\b" replace="Västerbotten$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Västergötland" find="\bvästergötland(s)?\b" replace="Västergötland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Västmanland" find="\bvästmanland(s)?\b" replace="Västmanland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Ångermanland" find="\bångermanland(s)?\b" replace="Ångermanland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Öland" find="\böland(s)?\b" replace="Öland$1" />
<Typo word="Sveriges landskap, Östergötland" find="\böstergötland(s)?\b" replace="Östergötland$1" />

Sveriges län

<Typo word="Sveriges län, Blekinge län" find="\b[Bb]lekinges?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Blekinge län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Dalarnas län" find="\b[Dd]alarnas?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Dalarnas län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Gotlands län" find="\b[Gg]otlands?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Gotlands län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Gävleborgs län" find="\b[Gg]ävleborgs?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Gävleborgs län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Hallands län" find="\b[Hh]allands?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Hallands län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Jämtlands län" find="\b[Jj]ämtlands?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Jämtlands län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Jönköpings län" find="\b[Jj]önköpings?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Jönköpings län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Kalmar län" find="\b[Kk]almars?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Kalmar län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Kronobergs län" find="\b[Kk]ronobergs?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Kronobergs län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Norrbottens län" find="\b[Nn]orrbottens?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Norrbottens län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Skåne län" find="\b[Ss]kånes?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Skåne län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Stockholms län" find="\b[Ss]tockholms?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Stockholms län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Södermanlands län" find="\b[Ss]ödermanlands?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Södermanlands län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Uppsala län" find="\b[Uu]ppsalas?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Uppsala län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Värmlands län" find="\b[Vv]ärmlands?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Värmlands län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Västerbottens län" find="\b[Vv]ästerbottens?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Västerbottens län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Västernorrlands län" find="\b[Vv]ästernorrlands?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Västernorrlands län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Västmanlands län" find="\b[Vv]ästmanlands?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Västmanlands län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Västra Götalands län" find="\b[Vv]ästra\W[Gg]ötalands?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Västra Götalands län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Örebro län" find="\b[Öö]rebros?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Örebro län$1" />
<Typo word="Sveriges län, Östergötlands län" find="\b[Öö]stergötlands?\W[Ll]än(s)?\b" replace="Östergötlands län$1" />

Sveriges tätorter

<Typo word="Sveriges tätorter, A" find="\ba(bbekås|bborrberget|gunnaryd|lberga|lby|lfta|lgutsrum|lingsås|llerum|lmunge|lmvik|lsike|lstad|lsterbro|lstermo|lunda|lvesta|lvhem|lvik|mbjörby|mbjörnarp|mmenäs|ndalen|nderslöv|nderstorp|neby|ngelstad|ngered|nkarsrum|nneberg|nkarsvik|nnelund|nnelöv|ntnäs|plared|rboga|rbrå|rdala|rentorp|rild|rjeplog|rkelstorp|rnäsvall|rnö|rontorp|rvidsjaur|rvika|skeby|röd|skersby|skersund|smundtorp|sperö|spås|vesta|xvall)(s)?\b" replace="A$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, B" find="\bb(ackaryd|ackberg|aggetorp|allingslöv|alsby|ammarboda|ankekind|ankeryd|arkarö|arnarp|arsebäckshamn|askemölla|astuträsk|eddingestrand|enareby|engtsfors|engtsheden|ensbyn|erga|ergagård|ergeforsen|erghem|ergkvara|ergnäset|ergshammar|ergshamra|ergsviken|ergsäng|estorp|ettna|illdal|illeberga|illesholm|illinge|illingsfors|illsta|jurholm|jursås|juv|järnum|järred|järsjölagård|jästa|jörbo|jörboholm|jörke|jörketorp|jörklinge|jörkvik|jörkviken|jörkö|jörköby|jörlanda|jörna|jörneborg|jörnlunda|jörnö|jörsäter|lentarp|lidsberg|likstorp|lombacka|lomstermåla|låsmark|lötberget|ockara|odafors|odträskfors|oholmarna|oliden|ollebygd|ollnäs|ollstabruk|onäs|orensberg|orghamn|orgholm|orgstena|orlänge|orrby|orås|osnäs|otsmark|ottnaryd|ovallstrand|oxholm|rantevik|rastad|rattås|raås|redared|redaryd|redbyn|redviken|revik|revikshalvön|roaryd|roby|rokind|romölla|runflo|runnsberg|ruzaholm|rålanda|räcke|rändön|rännö|römsebro|rösarp|uerås|llmark|unkeflostrand|ureå|urgsvik|urseryd|urträsk|uskhyttan|utbro|ygdeå|ygdsiljum|yske|ålsta|årslöv|åstad|åtskärsnäs|äckaskog|äckebo|äckefors|äckhammar|älgviken|älinge|ärby|äsna)(s)?\b" replace="B$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, Charlottenberg" find="\bcharlottenberg(s)?\b" replace="Charlottenberg$1" />
<Typo word="Sveriges tätorter, D" find="\bd(alarö|alby|alsjöfors|alstorp|alum|anholn|annemora|annike|egeberga|egerfors|egerhamn|eje|elary|elsbo|ingersjö|ingle|ingtuna|iseröd|jura|jurmo|jurås|jurö|ocksta|omsten|onsö|orotea|rottningholm|rottningskär|rängsmark|unö|uved|värsätt|yvelsten|ösjebro)(s)?\b" replace="D$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, E" find="\be(dane|debäck|dsbro|dsbruk|dsbyn|dsvalla|ggby|keby|kedalen|kenässjön|kerö|ket|kshärad|ksjö|ldsberga|llös|mmaboda|mmaljunga|msfors|mtunga|neryda|nköping|nsjön|nstaberga|nviken|nånger|riksmåla|ringsboda|rsmark|rsnäs|skilstuna|slöv|ssvik|vertsberg|veröd)(s)?\b" replace="E$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, F" find="\bf(agerhult|agersanna|agersta|agerås|alerum|alkenberg|alköping|alun|anbyn|ellingsbro|engersfors|igeholm|ilipstad|ilsbäck|inja|inkarby|innerödja|inspång|isksätra|jugesta|jälkinge|jällbacka|järdhundra|lerohopp|lisby|liseryd|loby|loda|lurkmark|lygsfors|lyinge|lädie|ornåsa|orsbacka|orsby|orserum|orshaga|orsheda|orssjö|orsvik|otö|redrika|redriksberg|redriksdal|ridafors|ridlevstad|riggesund|rillesås|rinnaryd|ritsla|rufällan|rånö|rämmestad|rändefors|ränsta|rödinge|rösakull|rövi|unäsdalen|uruby|urudal|urulund|urusjö|uruvik|yllinge|ågelfors|ågelmara|ågelsta|ågelvikshöjden|åglavik|åker|årbo|årösund|ärgelanda|ärila|ärjestaden|ärlöv|ärnäs|öllinge|örslöv)(s)?\b" replace="F$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, G" find="\bg(agnef|amleby|ammelstaden|antofta|arpenberg|arphyttan|eijersholm|emla|enarp|enevad|esunda|etinge|ideå|immersta|imåt|islaved|istad|ladö|lanshammar|lava|lemmingebro|limåkra|lommen|lommersträsk|lumslöv|narp|nesta|nosjö|odegård|onäs|ottne|rangärde|ranö|rebbestad|revie|rillby|rimslöv|rimstorp|rimsås|ripenberg|risslehamn|rums|rundsund|rycksbo|rytgöl|rythyttan|råbo|räfsnäs|rängesberg|ränna|ränum|rästorp|rödby|ualöv|ubbo|udhem|ullbrandstorp|ullbranna|ulleråsen|ullringen|ullspång|unnarskog|unnarstorp|unnebo|unsta|usselby|ustavsberg|usum|yttorp|ånghester|årdby|årdskär|årdstånga|åvsta|äddede|ällivare|ällstad|ällö|ängletorp|ärsnäs|ävle|öteborg|ötene|ötlunda)(s)?\b" replace="G$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, Helsingborg" find="\b(helsing|Helsi[ng])borg(?![.]se)(s)?\b" replace="Helsingborg$2" /><!--matchar inte "helsingborg.se"-->
<Typo word="Sveriges tätorter, H" find="\bh(abo|ackås|agby|agbyhöjden|agfors|agge|agsta|akkas|allabro|allerna|allsberg|allstahammar|allstavik|alltorp|almstad|amburgsund|ammarby|ammarslund|ammarstrand|ammenhög|ammerdal|ampetorp|amrångefjärden|anaskog|aparanda|arads|arbo|argshamn|arlösa|armånger|arplinge|assela|asselfors|asslarp|asslö|asslöv|avdhem|averdal|eberg|eby|edared|edekas|edemora|edenäset|edeskoga|edesunda|emavan|emmesta|emmingsmark|emse|enån|errestad|erräng|erstadberg|errljunga|estra|illared|illerstorp|imle|indås|ishult|issjön|ittarp|jo|jorted|jortkvarn|jortsberga|juvik|jälmared|jältevad|järnarp|järsås|järtum|järup|ofors|ofterup|ogstad|ogstorp|ok|olmeja|olmsjö|olmsund|olsbybrunn|olsljunga|orndal|orred|ortlax|ovid|ovmantorp|ovsta|uaröd|udiksvall|ultafors|ultsfred|ummelsta|unnebostrand|urva|usby|usum|ybo|yllinge|yltebruk|yssna|åga|åksberg|ållsta|ålsjö|ånger|äggenås|äljarp|ällabrottet|ällaryd|ällberga|ällbybrunn|ällefors|älleforsnäs|ällekis|ällestad|ällesåker|ällevadsholm|ällevik|älleviksstrand|ällingsjö|ällnäs|älsö|äradsbygden|ärnösand|ärryda|ärslöv|ässleholm|ästholmen|ästveda|öganäs|ögboda|ögsby|ögsjö|ögsäter|ökerum|ökåsen|ököpinge|öllviken|ölö|önö|örby|örnefors|örvik|öviksnäs|öör)(s)?\b" replace="H$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, I" find="\bi(dala|dkerberget|dre|gelfors|gelstorp|ggesund|lsbo|mmeln|ndal|ngared|ngaröstrand|ngatorp|ngelstad|ngelsträde|nnertavle|rsta)(s)?\b" replace="I$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, J" find="\bj(ohannedal|ohannishus|ohansfors|okkmokk|onsered|onslund|onstorp|ordbro|ukkasjärvi|uniskär|unosuando|unsele|uoksengi|ursla|äderfors|ädraås|ämjö|ämshög|ämtön|ärbo|ärlåsa|ärnforsen|ärpås|ärvsö|ättendal|ävre|önköping|önåker|örlanda|örn|össefors)(s)?\b" replace="J$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, K" find="(?<!www[.])\bk(alix|allax|allinge|almar|alvsund|angos|arby|areby|aresuando|arlholmsbruk|arlsborg|arlsborg|arlshamn|arlskoga|arlskrona|arlstad|arlsvik|arungi|atrineholm|attarp|axholmen|ebal|ilafors|illeberg|ilsmo|imstad|inna|innared|innarp|innarumma|iruna|ivik|julaås|lagstorp|levshult|lintehamn|lockestrand|lockrike|lågerup|lädesholmen|läppa|lässbol|löverträsk|lövsjö|nislinge|nivsta|nutby|näred|ode|olbäck|olsva|opparmora|oppom|orpilombolo|orsberga|orsberga|orsträsk|oskullskulle|ovland|ramfors|rika|ristdala|ristianstad|ristineberg|ristinehamn|ristvallabrunn|rokom|rägga|ulltorp|ullö|umla|ummelnäs|ungsbacka|ungsberga|ungshamn|ungshult|ungsängen|ungsäter|ungsör|ungälv|usmark|uttainen|vibille|vicksund|vidinge|villsfors|visljungeby|vissleby|vänum|värlöv|yrkheddinge|yrkhult|yrksten|åge|ågeröd|åhög|ållekärr|ållered|ånna|årsta|älarne|ällby|ärda|ättilsmåla|ättilstorp|ävlinge|öpingebro|öpingsvik|öpmanholmen)(s)?\b" replace="K$1$2" /><!-- matchar inte förekomster i webbadresser skrivna med www, exvis www.karlstad.se -->
<Typo word="Sveriges tätorter, Kristianstad" find="\bKristanstad(s)?\b" replace="Kristianstad$1" />
<Typo word="Sveriges tätorter, L" find="\bl(agan|aholm|ammhult|anderyd|andfjärden|andsbro|andskrona|andvetter|atorpsbruk|axvik|axå|ekeryd|eksand|enhovda|erdala|erkil|erum|esjöfors|essebo|iatorp|idhult|idingö|idköping|illhaga|illhärdal|illpite|imedsforsen|immared|inderöd|indesberg|indholmen|indome|indsdal|indö|inghed|inghem|inköping|inneryd|isterby|jungaverk|jungby|jungbyhed|jungbyholm|junghusen|jungsarp|jungsbro|jungskile|jusdal|jusfallshammar|jusne|oftahammar|omma|otorp|ottefors|ucksta|udvigsborg|udvika|ugnås|uleå|unde|undsbrunn|ungvik|unnarp|ycksele|yrestad|ysekil|ysvik|ångasjö|ångsele|ångshyttan|ångvik|ångviksmon|ångås|åssby|äby|äckeby|änghem|änna|ärbro|öberöd|öddeköpinge|öderup|ödöse|öftaskog|ögdeå|önsboda|örby|öttorp|övestad|övstalöt|övånger)(s)?\b" replace="L$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, M" find="\bm(adängsholm|almberget|almbäck|almköping|almslätt|almö|alung|alungsfors|alå|antorp|arbäck|argretetorp|ariannelund|arieberg|arieby|ariedal|ariefred|arieholm|arielund|ariestad|arkaryd|arma|armaskogen|armaverken|armorbyn|arstrand|atfors|edle|edåker|ehedeby|ellansel|ellbystrand|ellerud|ellösa|erlänna|jällby|jällom|jöbäck|jöhult|jölby|jönäs|ockfjärd|ogata|ohed|oheda|oholm|oliden|olkom|ollösund|orjärv|orup|oskosel|osås|otala|ullhyttan|ullsjö|unga|unkedal|unkfors|unktorp|uskö|yckle|yggenäs|yresjö|yrviken|ysingsö|ysterna|ålerås|ålilla|ålsryd|ånkarbo|åttsund|ärsta|öklinta|ölle|ölltorp|ölnbo|ölnlycke|önsterås|örarp|örbylånga|örlunda|örrum|örsil|örtnäs)(s)?\b" replace="M$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, N" find="\bn(edansjö|orrköping|orrtälje|yköping|ynäshamn|ässjö)(s)?\b" replace="N$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, O" find="\bo(bbola|lofström|nsala|nslunda|rrefors|rsa|sby|skarshamn|xelösund)(s)?\b" replace="O$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, P" find="\bp(ajala|iteå)(s)?\b" replace="P$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, R" find="\br(abbalshede|ejmyre|ingarum|onneby|ottne|ydaholm|åneå|ättvik|ävemåla|önnäng|östånga)(s)?\b" replace="R$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, S" find="\bs(altsjöbaden|andviken|igtuna|imrishamn|jöbo|kanör|kellefteå|kinnskatteberg|kultuna|kutskär|kövde|medjebacken|mygehamn|målandsstenar|mögen|ollebrunn|ollefteå|orsele|taffanstorp|tenungsund|toruman|torvreta|trängnäs|trömstad|undbyholm|undsvall|unne|urahammar|urte|valöv|vedala|venljunga|venstavik|äffle|öderfors|öderhamn|ödertälje|ölvesborg)(s)?\b" replace="S$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, Stockholm" find="([^\.])\b(?!Stockholms?|stockholm\.se)[Ss]toc?[kh]h?(ol|l|lo|ole|o)m(s)?\b" replace="$1Stockholm$3" />
<!--Korrekt stavat Stockholm(s) exkluderat, för att undvika att artiklar med både felstavat och rättstavat länkat Stockholm ignoreras av AWB-->
<Typo word="Sveriges tätorter, T" find="\bt(aberg|anumshede|ibro|idaholm|imrå|ingsryd|omm?elilla|orekov|orsåker|ranås|relleborgs|rollhättan|umba|äby|ärnaby)(s)?\b" replace="T$1$2" /><!-- "trelleborg" ej med pga många skenträffar på byggnadstypen trelleborg -->
<Typo word="Sveriges tätorter, U" find="\bu(cklum|ddevalla|llared|lricehamn|meå|ppsala)(s)?\b" replace="U$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, V" find="\bv(adstena|aggeryd|agnhärad|aldemarsvik|allentuna|allåkra|arberg|axholm|eberöd|ejbystrand|ellinge|etlanda|ikingstad|ilhelmina|immerby|ingåker|irserum|isby|ittangi|ittsjö|årgårda|ännäs|ärnamo|ästervik|ästerås|äxjö)(s)?\b" replace="V$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, Y" find="\by(ngsjö|stad)(s)?\b" replace="Y$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, Å" find="\bå(by|hus|karp|kersberga|lem|motfors|mål|nge|rjäng|rsunda|sljunga|storp|tvidaberg)(s)?\b" replace="Å$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, Ä" find="\bä(landsbro|lghult|lmhult|lvkarleby|lvsbyn|ngelholm)(s)?\b" replace="Ä$1$2" />
<Typo word="Sveriges tätorter, Ö" find="\bö(bonäs|ckerö|deshög|dåkra|nneköp|nnestad|rebro|rkelljunga|rnsköldsvik|verkalix|vertorneå|xabäck)(s)?\b" replace="Ö$1$2" />

Övriga geografiska namn, Sverige

<Typo word="Göta älv" find="\b[Gg]öta Älv(s)?\b" replace="Göta älv$1" />
<Typo word="Syd- och Västsverige" find="\b[Ss]yd-?[^\w-]?och\W?[Vv]ästsverige(s)?\b" replace="Syd- och Västsverige$1" />
<Typo word="Sydsverige" find="\b[Ss]yd\W?[Ss]verige(s)?\b" replace="Sydsverige$1" />
<Typo word="Västsverige" find="\b[Vv]äst\W?[Ss]verige(s)?\b" replace="Västsverige$1" />

Geografiska namn, Världen

Länder

<Typo word="Länder, A" find="\ba(bchazien|fghanistan|lbanien|lgeriet|ndorra|ngola|rgentina|rmenien|ustralien)(s)?\b" replace="A$1$2" />
<Typo word="Länder, Afghanistan" find="\b[Aa]fganistan(s)?\b" replace="Afghanistan$1" />
<Typo word="Länder, Amerikanska Jungfruöarna" find="\b[Aa]merikanska\W[Jj]ungfruöarna(s)?\b" replace="Amerikanska Jungfruöarna$1" />
<Typo word="Länder, Azerbajdzjan" find="\b[Aa][s|z]erbaj?dz?jan(s)?\b" replace="Azerbajdzjan$1" />
<Typo word="Länder, B" find="\bb(ahamas|ahrain|angladesh|arbados|elgien|elize|enin|ermuda|hutan|olivia|osnien(?!-kroatisk)|otswana|runei|ulgarien|urundi)(s)?\b" replace="B$1$2" />
<Typo word="Länder, Brittiska Jungfruöarna" find="\b[Bb]rittiska\W[Jj]ungfruöarna(s)?\b" replace="Brittiska Jungfruöarna$1" />
<Typo word="Länder, Bosnien och Hercegovina" find="\b[Bb]osnien och [Hh]erzegovina(s)?\b" replace="Bosnien och Hercegovina$1" />
<Typo word="Länder, Burkina Faso" find="\b[Bb]urkina\W[Ff]aso(s)?\b" replace="Burkina Faso$1" />
<Typo word="Länder, C" find="\bc(hile|olombia|ooköarna|ypern)(s)?\b" replace="C$1$2" />
<Typo word="Länder, Centralafrikanska republiken" find="\b[Cc]entralafrikanska\W[Rr]epubliken(s)?\b" replace="Centralafrikanska republiken$1" />
<Typo word="Länder, Costa Rica" find="\b[Cc]osta\W[Rr]ica(s)?\b" replace="Costa Rica$1" />
<Typo word="Länder, D" find="\bd(jibouti|ominica)(s)?\b" replace="D$1$2" />
<Typo word="Länder, Danmark" find="\b[Dd]a(nn?)?mark(s)?\b" replace="Danmark$2" />
<Typo word="Länder, Dominikanska republiken" find="\b[Dd]ominikanska\W[Rr]epubliken(s)?\b" replace="Dominikanska republiken$1" />
<Typo word="Länder, E" find="\be(ngland|cuador|kvatorialguinea|lfenbenskusten|ritrea|stland|tiopien)(s)?\b" replace="E$1$2" />
<Typo word="Länder, Egypten" find="\b[Ee]gypt?i?en(s)?\b" replace="Egypten$1" />
<Typo word="Länder, El Salvador" find="\b[Ee]l\W[Ss]alvador(s)?\b" replace="El Salvador$1" />
<Typo word="Länder, Etiopien" find="\b[Ee]th?iopien(s)?\b" replace="Etiopien$1" />
<Typo word="Länder, F" find="\bf(alklandsöarna|iji|rankrike|äröarna)(s)?\b" replace="F$1$2" />
<Typo word="Länder, Filippinerna" find="\bfil(l?ip|lipp?)inerna(s)?\b" replace="Filippinerna$1" />
<Typo word="Länder, Finland" find="\bfinland(s)?\b" replace="Finland$1" />
<Typo word="Länder, Frankrike" find="\b[Ff](ankrike|rankike|ra[nk]rike|rankriek?)(s)?\b" replace="Frankrike$2" />
<Typo word="Länder, Franska Polynesien" find="\b[Ff]ranska\W[Pp]olynesien(s)?\b" replace="Franska Polynesien$1" />
<Typo word="Länder, Förenade Arabemiraten" find="\b[Ff]örenade [Aa]rabemiraten(s)?\b" replace="Förenade Arabemiraten$1" />
<Typo word="Länder, G" find="\bg(ambia|eorgien|hana|ibraltar|rekland|renada|rönland|uam|uatemala|uernsey|uyana)(s)?\b" replace="G$1$2" />
<Typo word="Länder, Guinea-Bissau" find="\b[Gg]uinea\W[Bb]issau(s)?\b" replace="Guinea-Bissau$1" />
<Typo word="Länder, H" find="\bh(ercegovina|aiti|onduras|ongkong|olland)(s)?\b" replace="H$1$2" />
<Typo word="Länder, I" find="\bi(ndien|ndonesien|rak|ran|rland|talien)(s)?\b" replace="I$1$2" />
<Typo word="Länder, Island" find="\b(?<!\b[Tt]he )island(s)?\b" replace="Island$1" />
<Typo word="Länder, Isle of Man" find="\b[Ii]sle\W[Oo]f\W[Mm]an(s)?\b" replace="Isle of Man$1" />
<Typo word="Länder, Italien" find="\bItai?len(s)?\b" replace="Italien$1" />
<Typo word="Länder, J" find="\bj(emen|ordanien|ulön)(s)?\b" replace="J$1$2" />
<Typo word="Länder, Jamaica" find="\b[Jj]amaika(s)?\b" replace="Jamaica$1" />
<Typo word="Länder, K" find="\bk(ambodja|amerun|anada|enya|irgizistan|iribati|okosöarna|omorerna|osovo|roatien|uba|uwait)(s)?\b" replace="K$1$2" />
<Typo word="Länder, Kap Verde" find="\b[Kk]ap\W[Vv]erde(s)?\b" replace="Kap Verde$1" />
<Typo word="Länder, Kazakstan" find="\b[Kk]a[zs]h?akh?stan(s)?\b" replace="Kazakstan$1" />
<Typo word="Länder, Kina" find="\bkina\b" replace="Kina" /> <!-- matcha inte kinas -->
<Typo word="Länder, Kongo-Kinshasa" find="\b[Kk]ongo\W[Kk]inshasa(s)?\b" replace="Kongo-Kinshasa$1" />
<Typo word="Länder, Kongo-Brazzaville" find="\b[Kk]ongo\W[Bb]razzaville(s)?\b" replace="Kongo-Brazzaville$1" />
<Typo word="Länder, L" find="\bl(esotho|ettland|ibanon|iberia|ibyen|iechtenstein|itauen|uxemburg)(s)?\b" replace="L$1$2" />
<Typo word="Länder, M" find="\bm(adagaskar|akedonien|alawi|alaysia|aldiverna|alta|arocko|arshallöarna|auretanien|auritius|ayotte|ikronesien|oldavien|onaco|ongoliet|ontenegro|ontserrat|yanmar)(s)?\b" replace="M$1$2" />
<Typo word="Länder, Moçambique" find="\b[Mm]o[cç]ambique(s)?\b" replace="Moçambique$1" />
<Typo word="Länder, N" find="\bn(amibia|auru|ederländerna|epal|icaragua|igeria|iue|ordmarianerna|orfolkön|ordcypern|orge|ordkorea)(s)?\b" replace="N$1$2" />
<Typo word="Länder, Nagorno-Karabach" find="\b[Nn]agorno\W[Kk]arabach(s)?\b" replace="Nagorno-Karabach$1" />
<Typo word="Länder, Nazityskland" find="\b[Nn]azi[^\w-]?[Tt]yskland(s)?\b" replace="Nazityskland$1" />
<Typo word="Länder, Nederländska Antillerna" find="\b[Nn]ederländska\W[Aa]ntillerna(s)?\b" replace="Nederländska Antillerna$1" />
<Typo word="Länder, Nya Kaledonien" find="\b[Nn]ya [Kk]aledonien(s)?\b" replace="Nya Kaledonien$1" />
<Typo word="Länder, Nya Zeeland" find="\b[Nn]ya\W[Zz]e[ea]land(s)?" replace="Nya Zeeland$1" />
<Typo word="Länder, O" find="\boman(s)?\b" replace="Oman$1" />
<Typo word="Länder, P" find="\bp(alestina|akistan|alau|anama|araguay|eru|itcairnöarna|ortugal)(s)?\b" replace="P$1$2" />
<Typo word="Länder, Papua Nya Guinea" find="\b[Pp]apua\W[Nn]ya\W[Gg]uinea(s)?\b" replace="Papua Nya Guinea$1" />
<Typo word="Länder, Puerto Rico" find="\b[Pp]uerto\W[Rr]ico(s)?\b" replace="Puerto Rico$1" />
<Typo word="Länder, Qatar" find="\bqatar(s)?\b" replace="Qatar$1" />
<Typo word="Länder, R" find="\br(umänien|wanda|yssland)(s)?\b" replace="R$1$2" />
<Typo word="Länder, S" find="\bs(verige|alomonöarna|amoa|enegal|erbien|eychellerna|ydkorea|ingapore|lovakien|lovenien|omalia|omaliland|udan|urinam|valbard|waziland|ydafrika|ydossetien|yrien)(s)?\b" replace="S$1$2" />
<Typo word="Länder, San Marino" find="\b[Ss]an\W[Mm]arino(s)?\b" replace="San Marino$1" />
<Typo word="Länder, Saudiarabien" find="\b[Ss]audi\W?arabien(s)?\b" replace="Saudiarabien$1" />
<Typo word="Länder, Schweiz" find="\b(S|s)(c?h?[vw]e|chew)it?zs?\b" replace="$1chweiz" />
<Typo word="Länder, Sierra Leone" find="\b[Ss]ierra\W[Ll]eone(s)?\b" replace="Sierra Leone$1" />
<Typo word="Länder, Sovjetunionen" find="\b[Ss]ov[ij]et\W?[Uu]n?ionen(s)?\b" replace="Sovjetunionen$1" />
<Typo word="Länder, Spanien" find="\b(spanien|Spaninen|Spainen)(s)?\b" replace="Spanien$2" />
<Typo word="Länder, Sri Lanka" find="\b[Ss]ri\W[Ll]anka(s)?\b" replace="Sri Lanka$1" />
<Typo word="Länder, Storbritannien" find="\b[Ss]tr?o(r?br?itannien|rbritt?ann?i?n?)en(s)?\b" replace="Storbritannien$2" />
<Typo word="Länder, Sverige" find="\b[Ss]ve(ir?ge|rg?ie|rig)(s)?\b" replace="Sverige$2" />
<Typo word="Länder, Sydafrika" find="\b[Ss]yd\W[Aa]frika(s)?\b" replace="Sydafrika$1" />
<Typo word="Länder, T" find="\bt(adzjikistan|anzania|chad|hailand|jeckien|okelauöarna|ransnistrien|unisien|urkiet|urkmenistan|uvalu|yskland)(s)?\b" replace="T$1$2" />
<Typo word="Länder, Trinidad och Tobago" find="\b[Tt]rinidad\W[Oo]ch\W[Tt]obago(s)?\b" replace="Trinidad och Tobago$1" />
<Typo word="Länder, U" find="\bu(ganda|kraini?a(?!n)|ngern|ruguay|zbekistan)(s)?\b" replace="U$1$2" />
<Typo word="Länder, USA" find="\b[Uu][Ss][Aa]\b" replace="USA" />
<Typo word="Länder, USA2" find="\b[Uu]\.[Ss]\.[Aa]\.(?!\s*[A-ZÅÄÖ])" replace="USA" /> <!-- I vissa fall ska man manuellt lägga till en punkt efter "USA". -->
<Typo word="Länder, USA3" find="\b[Uu]\.[Ss]\.[Aa]\.(?=\s*[A-ZÅÄÖ])" replace="USA." /> <!-- I vissa fall ska man manuellt ta bort punkten efter "USA". -->
<Typo word="Länder, USA4" find="\b[Uu][Ss][Aa]s\b" replace="USA:s" />
<Typo word="Länder, USA5" find="\b[Uu][Ss][Aa]: s\b" replace="USA:s" />
<Typo word="Länder, V" find="\bv(anuatu|atikanstaten|enezuela|itryssland|ästsahara)(s)?\b" replace="V$1$2" />
<Typo word="Länder, Vietnam" find="\b[Vv]ietnamn?(s)?\b" replace="Vietnam$1" />
<Typo word="Länder, Z" find="\bz(ambia|imbabwe)(s)?\b" replace="Z$1$2" />
<Typo word="Länder, Ö" find="\bösttimor(s)?\b" replace="Östtimor$1" />
<Typo word="Länder, Österrike" find="\b[Öö]sterr?ike(s)?\b" replace="Österrike$1" />

Städer i världen

<!-- Borttagna städer som även kan avse annat: Boston -->
<Typo word="Städer i världen, A" find="\ba(hmedabad|lexandria|nkara|tlanta|nnapolis|lbany|ustin)(s)?\b" replace="A$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, B" find="(?<!www[.])\bb(agdad|angalore|angkok|arcelona|erlin|ogotá|ombay|oise)(?!\.de)(s)?\b" replace="B$1$2" /> <!--matchar inte webbadresser skrivna med www eller som slutar på .de, exvis www.berlin.info och berlin.de -->
<Typo word="Städer i världen, Belo Horizonte" find="\b[Bb]elo\W?[Hh]orizonte(s)?\b" replace="Belo Horizonte$1" />
<Typo word="Städer i världen, Bogotá" find="\b[Bb]ogota(s)?\b" replace="Bogotá$1" />
<Typo word="Städer i världen, Buenos Aires" find="\b[Bb]uenos\W?[Aa]ires\b" replace="Buenos Aires" />
<Typo word="Städer i världen, C" find="\bc(alcutta|aracas|asablanca|hengdu|hicago|hittagong|hongqing|olombo|olumbus)(s)?\b" replace="C$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, D" find="\bd(allas|elhi|etroit|haka|ongguan|enver|over)(s)?\b" replace="D$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, Des Moines" find="\b[Dd]es\W?[Mm]oines(s)?\b" replace="Des Moines$1" />
<Typo word="Städer i världen, Düsseldorf" find="\b[Dd]usseldorf(s)?\b" replace="Düsseldorf$1" />
<Typo word="Städer i världen, F" find="\bf(oshan|rankfurt|rankfort)(s)?\b" replace="F$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, G" find="\bg(uadalajara|uangzhou)(s)?\b" replace="G$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, Genève" find="\b(Gen[eé]ve|genève)(s|salongens?|konventionens?)?\b" replace="Genève$2" />
<Typo word="Städer i världen, H" find="\bh(angzhou|anoi|arbin|ongkong|yderabad|ouston|artford|onolulu|arrisburg)(s)?\b" replace="H$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, I" find="\bi(ndianapolis|stanbul)(s)?\b" replace="I$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, J" find="\bj(acksonville|akarta|ohannesburg|uneau)(s)?\b" replace="J$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, K" find="\bk(airo|arachi|hartoum|inshasa)(s)?\b" replace="K$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, Kragerø" find="\b[Kk]ragerö(s)?\b" replace="Kragerø$1" />
<Typo word="Städer i världen, Kuala Lumpur" find="\b[Kk]uala\W?[Ll]umpur(s)?" replace="Kuala Lumpur$1" />
<Typo word="Städer i världen, L" find="\bl(agos|ahore|uanda|ondon|ima|ansing)(s)?\b" replace="L$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, Los Angeles" find="\b[Ll]os\W?[Aa]ngeles(s)?\b" replace="Los Angeles$1" />
<Typo word="Städer i världen, M" find="\bm(adrid|anila|iami|ilano|onterrey|oskva|ontgomery|ontpelier)(s)?\b" replace="M$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, Mexico City" find="\b[Mm]exi[ck]o\W?[Cc]ity(s)?\b" replace="Mexico City$1" />
<Typo word="Städer i världen, München" find="\b[Mm]unchen(s)?\b" replace="München$1" />
<Typo word="Städer i världen, N" find="\bn(agoya|anjing|ashville)(s)?\b" replace="N$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, New York" find="\b[Nn]ew\W?[Yy]ork(s)?" replace="New York$1" />
<Typo word="Städer i världen, Oslo" find="\b[Oo]lso(s)?\b" replace="Oslo$1" />
<Typo word="Städer i världen, P" find="\bp(aris|eking|hiladelphia|rovidence)(s)?\b" replace="P$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, Porto Alegre" find="\b[Pp]orto\W?[Aa]legre(s)?" replace="Porto Alegre$1" />
<Typo word="Städer i världen, R" find="\br(angoon|ecife|heinschiene|iyadh|aleigh|ichmond)(s)?\b" replace="R$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, Rio de Janeiro" find="\b[Rr]io\W?[Dd]e\W[Jj]aneiro(s)?\b" replace="Rio de Janeiro$1" />
<Typo word="Städer i världen, Røros" find="\b[Rr]öros\b" replace="Røros" />
<Typo word="Städer i världen, S" find="\bs(alvador|antiago|eoul|öul|hanghai|hantou|henyang|henzhen|ydney|pringfield)(s)?\b" replace="S$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, Saint Paul" find="\b[Ss]aint\W?[Pp]aul(s)?\b" replace="Saint Paul$1" />
<Typo word="Städer i världen, Salt Lake City" find="\b[Ss]alt\W?[Ll]ake\W[Cc]ity(s)?\b" replace="Salt Lake City$1" />
<Typo word="Städer i världen, San Antonio" find="\b[Ss]an\W?[Aa]ntonio(s)?\b" replace="San Antonio$1" />
<Typo word="Städer i världen, San Diego" find="\b[Ss]an\W?[Dd]iego(s)?" replace="San Diego$1" />
<Typo word="Städer i världen, San Francisco" find="\b[Ss]an\W?[Ff]ran[cs]isco(s)?\b" replace="San Francisco$1" />
<Typo word="Städer i världen, San Jose" find="\b[Ss]an\W?[Jj]ose(s)?\b" replace="San Jose$1" />
<Typo word="Städer i världen, Santa Fe" find="\b[Ss]anta\W?[Ff][Ee](s)?\b" replace="Santa Fe$1" />
<Typo word="Städer i världen, Sankt Petersburg" find="\b[Ss]ankt\W?[Pp]etersburg(s)?\b" replace="Sankt Petersburg$1" />
<Typo word="Städer i världen, T" find="\bt(aipei|eheran|ianjin|okyo|oronto|allahassee|opeka|renton)(s)?\b" replace="T$1$2" />
<Typo word="Städer i världen, Tallinn" find="\b[Tt]all?inn?(s)?\b" replace="Tallinn$1" />
<Typo word="Städer i världen, Tromsø" find="\b[Tt]romsö(s)?\b" replace="Tromsø$1" />
<Typo word="Städer i världen, Tønsberg" find="\b[Tt]önsberg(s)?\b" replace="Tønsberg$1" />
<Typo word="Städer i världen, Valletta" find="\b(?<!Amber |Marpesia |Vickers )[Vv]aletta(s)?" replace="Valletta$1" /> <!-- Matchar inte Amber Valetta, Marpesia valetta och Vickers Valetta. -->
<Typo word="Städer i världen, Warszawa" find="\b[Ww]ar[sz]awa(s)?\b" replace="Warszawa$1" />

USA:s delstater

<Typo word="USA:s delstater, A" find="\ba(labama|laska|rizona|rkansas)(s)?\b" replace="A$1$2" />
<Typo word="USA:s delstater, Colorado" find="\bcolorado(s)?\b" replace="Colorado$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Connecticut" find="\bconnecticut(s)?\b" replace="Connecticut$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Delaware" find="\bdelaware(s)?\b" replace="Delaware$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Florida" find="\bflorida(s)?\b" replace="Florida$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Georgia" find="\bgeorgia(s)?\b" replace="Georgia$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Hawaii" find="\bhawaii(s)?\b" replace="Hawaii$1" />
<Typo word="USA:s delstater, I" find="\bi(daho|llinois|ndiana|owa)(s)?\b" replace="I$1$2" />
<Typo word="USA:s delstater, K" find="\bk(ansas|entucky)(s)?\b" replace="K$1$2" />
<Typo word="USA:s delstater, Kalifornien" find="\b[Cc]alifornien(s)?\b" replace="Kalifornien$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Louisiana" find="\b[Ll]oui?siana(s)?\b" replace="Louisiana$1" />
<Typo word="USA:s delstater, M" find="\bm(aine|aryland|ichigan|innesota|issouri)(s)?\b" replace="M$1$2" />
<Typo word="USA:s delstater, Massachusetts" find="\b[Mm]a(ss?|ch)a(ss?|ch)u(ch|ss?)ett?s\b" replace="Massachusetts" />
<Typo word="USA:s delstater, Mississippi" find="\b[Mm]iss?iss?ipp?i(s)?\b" replace="Mississippi$1" />
<Typo word="USA:s delstater, N" find="\bn(ebraska|evada)(s)?\b" replace="N$1$2" />
<Typo word="USA:s delstater, New Hampshire" find="\b[Nn]ew\W[Hh]ampshire(s)?\b" replace="New Hampshire$1" />
<Typo word="USA:s delstater, New Jersey" find="\b[Nn]ew\W[Jj]ersey(s)?\b" replace="New Jersey$1" />
<Typo word="USA:s delstater, New Mexico" find="\b[Nn]ew\W[Mm]exi[ck]o(s)?\b" replace="New Mexico$1" />
<Typo word="USA:s delstater, North Carolina" find="\b[Nn]orth\W[Cc]arolina(s)?\b" replace="North Carolina$1" />
<Typo word="USA:s delstater, North Dakota" find="\b[Nn]orth\W[Dd]akota(s)?\b" replace="North Dakota$1" />
<Typo word="USA:s delstater, O" find="\bo(hio|klahoma)(s)?\b" replace="O$1$2" />
<Typo word="USA:s delstater, Pennsylvania" find="\bpennsylvania(s)?\b" replace="Pennsylvania$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Rhode Island" find="\b[Rr]hode\W[Ii]sland(s)?\b" replace="Rhode Island$1" />
<Typo word="USA:s delstater, South Carolina" find="\b[Ss]outh\W[Cc]arolina(s)?\b" replace="South Carolina$1" />
<Typo word="USA:s delstater, South Dakota" find="\b[Ss]outh\W[Dd]akota(s)?\b" replace="South Dakota$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Tennessee" find="\btennessee(s)?\b" replace="Tennessee$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Texas" find="\btexas(s)?\b" replace="Texas$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Utah" find="\butah(s)?\b" replace="Utah$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Vermont" find="\bvermont(s)?\b" replace="Vermont$1" />
<Typo word="USA:s delstater, Virginia" find="\b(virgi|Virg)nia(s)?\b" replace="Virginia$2" />
<Typo word="USA:s delstater, W" find="\bw(ashington|isconsin|yoming)(s)?\b" replace="W$1$2" />
<Typo word="USA:s delstater, West Virginia" find="\b[Ww]est\W[Vv]irginia(s)?\b" replace="West Virginia$1" />

Övriga geografiska namn, Världen

<Typo word="Afrika" find="\bafrika(s)?\b" replace="Afrika$1" />
<Typo word="Apenninerna" find="\b[Aa]p(pen?|e)ninerna(s)?\b" replace="Apenninerna$2" />
<Typo word="Asien" find="\basien(s)?\b" replace="Asien$1" />
<Typo word="Eurasien" find="\b[Ee]uro-?asien(s)?\b" replace="Eurasien$1" />
<Typo word="Europa" find="\beuropa(?!.eu)(s)?\b" replace="Europa$1" /><!-- matchar inte webbadressen europa.eu -->
<Typo word="Genèvesjön" find="\bGenevesjön(s)?\b" replace="Genèvesjön$1" />
<Typo word="Nordamerika" find="\b[Nn]ord\W[Aa]merika(s)?\b" replace="Nordamerika$1" />
<Typo word="Nord- och Sydamerika" find="\b[Nn]ord-? och [Ss]yd(polen|sverige|europa|afrika|amerika)(s)?\b" replace="Nord- och Syd$1$2" />
<Typo word="Pearl Harbor" find="\b[Pp]earl\W?[Hh]arbour(s)?" replace="Pearl Harbor$1" />
<Typo word="Sydamerika" find="\b[Ss]yd\W[Aa]merika(s)?\b" replace="Sydamerika$1" />
<Typo word="Sydeuropa" find="\b[Ss]yd\W[Ee]uropa(s)?\b" replace="Sydeuropa$1" />
<Typo word="Syd- och Nordamerika" find="\b[Ss]yd-? och [Nn]ord(polen|sverige|europa|afrika|amerika)(s)?\b" replace="Syd- och Nord$1$2" />
<Typo word="Transsylvanien" find="\b[Tt]ransylvanien(s)?\b" replace="Transsylvanien$1" />
<Typo word="Västafrika" find="\b[Vv]äst\W?[Aa]frika(s)?\b" replace="Västafrika$1" />
<Typo word="Västamerika" find="\b[Vv]äst\W?[Aa]merika(s)?\b" replace="Västamerika$1" />
<Typo word="Västberlin" find="\b[Vv]äst\W?[Bb]erlin(s)?\b" replace="Västberlin$1" />
<Typo word="Västeuropa" find="\b[Vv]äst\W?[Ee]uropa(s)?\b" replace="Västeuropa$1" />
<Typo word="Västfronten" find="\b(V|v)äst\W?[Ff]ronten(s)?\b" replace="$1ästfronten$2" />
<Typo word="Västindien" find="\b[Vv]äst\W?[Ii]ndien(s)?\b" replace="Västindien$1" />
<Typo word="Västtyskland" find="\b[Vv]äst\W?[Tt]yskland(s)?\b" replace="Västtyskland$1" />
<Typo word="Västvärlden" find="\b(V|v)äst\W?[Vv]ärlden(s)?\b" replace="$1ästvärlden$2" />
<Typo word="Östberlin" find="\b[ÖöOo]st\W?[Bb]erlin(s)?\b" replace="Östberlin$1" />
<Typo word="Östeuropa" find="\b[ÖöOo]st\W?[Ee]uropa(s)?\b" replace="Östeuropa$1" />
<Typo word="Östtyskland" find="\b[ÖöOo]st\W?[Tt]yskland(s)?\b" replace="Östtyskland$1" />

Inaktiverade rader

<Typo word="eftersom2" find="\b(E|e)ftersom att\b" replace="$1ftersom" /><!-- Inaktiverad, för stor risk för falsk positiv -->
<Typo disabled="de5" find="\b(D|d)de de\b" replace="$1e" />
<Typo disabled="den3" find="\bden den\b" replace="den" />
<Typo disabled="det3" find="\bdet det\b" replace="det" />
<Typo disabled="typiskt är" find="\b(T|t)ypisk är\b" replace="$1ypiskt är" /> <!-- disablade pga ganska många falska positiv -->
<Typo disabled="mestadels" find="\btill mestadels\b" replace="mestadels" /> <!-- disablade pga ganska många falska positiv -->
<Typo disabled="datum6" find="\b([0-3]?\d )((?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j)|[Aa](?>pril|ugusti)|[Jj]u[nl]i|(?>(?>[Ss]ept|[Nn]ov|[Dd]ec)em|[Oo]kto)ber)) ?, ?([12]\d{3})\b(?!-| den\b)(?: ?,( )?)?" replace="$1$2 $3$4" /> <!-- Ändrar t.ex. "30 april, 2013" till "30 april 2013". Tar även bort eventuellt kommatecken efter årtalet, vilket dock ger många falska träffar. -->
<Typo disabled="datum12" find="\bDen ([0-3]?\d )((?>(?>[Jj]an|[Ff]ebr)uari|[Mm]a(?>rs|j)|[Aa](?>pril|ugusti)|[Jj]u[nl]i|(?>(?>[Ss]ept|[Nn]ov|[Dd]ec)em|[Oo]kto)ber)) ?, ?([12]\d{3}), \b(?!-| den\b)" replace="Den $1$2 $3 " /><!-- Inaktiverad. Raden tar bort kommatecknen på båda sidor årtal, i inledning av meningar. Ex: "Den 1 maj, 2014, gav de ut sin första singel." Men det visade sig troligen vara bättre att utöka raden Datum6 så att den tar bort även kommatkn efter årtalet. Det blir fel ibland, inskjutna bisatser mm, men ändringen gör mer nytta än skada, eftersom det oftast blir rätt om även kommatecknen nr 2 tas bort och inte bara det första -->
<Typo disabled="klockslag" find="\b((K|k)(l[.:]?|lockan:?)) ?([012]?\d):([0-5]\d)\b" replace="$1 $4.$5" /> <!-- Ändrar kolon till punkt i klockslag. Det råder delade meningar om huruvida punkt eller kolon ska användas. -->
<Typo disabled="klockslag2" find="\b((K|k)(l[.:]?|lockan:?)) ?([012]?\d)[:.]([0-5]\d)[:.]([0-5]\d)\b" replace="$1 $4.$5.$6" /> <!-- Ändrar kolon till punkt i klockslag. Det råder delade meningar om huruvida punkt eller kolon ska användas. -->
<Typo disabled="Mr." find="\b(M|m)r\b([^.])" replace="$1r.$2" /> <!-- Har aldrig använts. Ska det det? (När uttrycket tidigare var aktivt, så var det felskrivet och gav därför inga träffar.) -->
<Typo disabled="Mrs." find="b(M|m)rs\b([^.])" replace="$1rs.$2" /> <!-- Har aldrig använts. Ska det det? (När uttrycket tidigare var aktivt, så var det felskrivet och gav därför inga träffar.) -->
<Typo disabled="Ms." find="\b(M|m)s\b([^.])" replace="$1s.$2" /> <!-- Har aldrig använts. Ska det det? -->
<Typo disabled="sade" find="\bsa (att|de|han|hon|till)\b" replace="sade $1" />
<Typo disabled="fiktionell till fiktiv" find="\b(F|f)iktionell(a|e|t)?" replace="$1iktiv$2" /><!--Tveksam pga varierande innebörd av "fiktionell" (vilket är taget rakt av från engelska fictional), ibland avses "fiktiv" men ibland "skönlitterär"-->
<Typo disabled="arméer" find="\b(A|a)rm(èe|ee|é|eé)r((na)?s?)?\b" replace="$1rméer$3" /><!-- disablar och infogar denna i raden "Efterled -éer" -->
<Typo disabled="idén2" find="\b(I|i)den\b" replace="$1dén" /><!-- Enstaka felaktiga träffar för bestämd form av fisken [[Id]]. Även träff på sammanskrivningar av "i den" -->
<Typo disabled="idéer" find="\b(I|i)d[eè]er(nas?)?\b" replace="$1déer$2" /><!-- denna kan troligen disablas eftersom den ingår i raden "-éer" -->
<Typo disabled="CD" find="([^.]\W)[Cc][Dd](\W)" replace="$1cd$2" /> <!-- Alldeles för många tveksamma träffar -->
<Typo disabled="CDs" find="\b([Cc])[Dd][';:]?s(\W)" replace="$1d-skivor$2" /> <!-- Tveksam -->
<Typo disabled="den" find="\bden den\b" replace="den" /> <!-- ersätter "den den" med enkelt "den". Var uppmärksam på att "den den" ibland är korrekt och ej ska korrigeras (ex: "Fram till 1998 var den den största klockan i Tyrolen") -->
<Typo disabled="han" find="\b(H|h)an han\b" replace="$1an" /> <!-- ersätter "han han" med enkelt "han". Var uppmärksam på att "han han" ibland kan vara felskrivning för "han hann" eller för "han har" eller "har han" -->
<Typo disabled="till exempel" find="\btex\." replace="till exempel " /><!--för många träffar, avaktiverar tills raden kan markeras som "minor", eller tills vi är "ikapp". -->
<Typo disabled="Fifa" find="\b[Ff][Ii][Ff][Aa](['’´;:]?(s))?\b" replace="Fifa$2" />
<Typo disabled="ifrån" find="\b((?<!\w+ )I|i) från\b" replace="från" /><!-- Matchar inte om versal "I" föregås av en bokstav + mellanslag. Ex "..Elisabeth I från år 1585.." -->
<Typo disabled="Ikea" find="\b[Ii][Kk][Ee][Aa](['’´;:]?(s))?\b" replace="Ikea$2" />
<Typo disabled="Nasa" find="\b[Nn][Aa][Ss][Aa](['’´;:]?(s))?\b" replace="Nasa$2" />
<Typo disabled="Nato" find="\b[Nn][Aa][Tt][Oo](['’´;:]?(s))?\b" replace="Nato$2" />
<Typo disabled="Saab" find="\b[Ss][Aa][Aa][Bb](['’´;:]?(s))?\b" replace="Saab$2" />
<Typo disabled="Säpo" find="\b[Ss][Ää][Pp][Oo](['’´;:]?(s))?\b" replace="Säpo$2" />
<Typo disabled="Asea" find="\b[Aa][Ss][Ee][Aa](['’´;:]?(s))?\b" replace="Asea$2" />
<Typo disabled="Unicef" find="\b[Uu][Nn][Ii][Cc][Ee][Ff](['’´;:]?(s))?\b" replace="Unicef$2" /> <!-- Avvaktar att kolla på denna tills vi kommer "ikapp" -->
<Typo disabled="aids" find="\b[Aa[Ii][Dd][Ss]\b" replace="aids" /> <!-- Avvaktar att kolla på denna tills vi kommer "ikapp" -->
<Typo disabled="hiv" find="\b[Hh][Ii][Vv](['’´;:]?(s))?\b" replace="hiv$2" /> <!-- Avvaktar att kolla på denna tills vi kommer "ikapp" -->
<Typo disabled="dvs." find="\bdvs " replace="dvs. " /> <!--för många träffar, avaktiverar tills raden kan markeras som "minor", eller tills vi är "ikapp". -->
<Typo disabled="cirka2" find="\b(C|c)a[.]?\s" replace="$1irka " /><!--för många träffar, avaktiverar tills raden kan markeras som "minor", eller tills vi är "ikapp". -->
<Typo disabled="osv." find="\bosv " replace="osv. " /> <!--för många träffar, avaktiverar tills raden kan markeras som "minor", eller tills vi är "ikapp". -->
<Typo disabled="Östasien" find="\b[ÖöOo]st\W?[Aa]sien(s)?\b" replace="Östasien$1" /> <!-- Både Ost- och Östasien kan användas. -->
<Typo disabled="Bysantinska riket" find="\b[Bb]y[sz]antin?ska riket(s)?\b" replace="Bysantinska riket$1" /> <!-- Gement b är korrekt när bysantinska används som adjektiv, exempelvis i "det bysantinska riket". Detta regex gemeniserar utan urskiljning och är därför inaktiverat. -->
<Typo disabled="jorden" find="\b[Jj]orden(s)?\b" replace="jorden$1" /> <!-- Versal till gemen kräver bättre syntax, inaktiverad tills vidare. Detsamma för orden nedan. -->
<Typo disabled="månen" find="\b[Mm]ånen(s)?\b" replace="månen$1" />
<Typo disabled="solen" find="\b[Ss]olen(s)?\b" replace="solen$1" />
<Typo disabled="universum" find="\b[Uu]niversum(s)?\b" replace="universum$1" />
<Typo disabled="världen" find="\b[Vv]ärlden(s)?\b" replace="världen$1" />
<Typo disabled="Sydostasien" find="\b[Ss]yd\W?[OoÖö]st\W?[Aa]sien(s)?\b" replace="Sydostasien$1" /> <!-- SAOL har med sydöstasiatisk, borde inte Sydöstasien vara ok då? -->
<Typo disabled="VM" find="\b[Vv]m\b" replace="VM" /> <!-- Språkrådet rekommenderar "vm" -->
<Typo disabled="anledningen till att" find="\b(A|a)nledningen till varför\b" replace="$1nledningen till att" /> <!-- Ibland följs felet av "... var för att ..." och då måste den delen av meningen justeras manuellt -->
<Typo disabled="Länder, Mexiko" find="\b(?<![Nn]ew )[Mm]exico(s)?(?! [Cc]ity)\b" replace="Mexiko$1" /> <!-- matchar Mexico, men inte New Mexico eller Mexico City som ska stavas med c. -->
<Typo disabled="== Källor ==" find="== ?(Externa )?[Kk]äll(or|a) ?==" replace="== Källor ==" />
<Typo disabled="== Referenser ==" find="== ?Referen(ces|s) ?==" replace="== Referenser ==" />
<Typo disabled="söndag" find="\b(?<=\b[Aa]lla |\b[Dd]en |\b[Ee]n |\b[Ff]lera |\b[Ff]öregående |\b[Ff]örra |\b[Ii] |\b[Nn]ästa |\b[Nn]ästkommande |\b[Pp]å |\b[Pp]åföljande |\b[Tt]ill |\b[Vv]arje |- ?|– ?)Söndag(ar|arna|en)?(s?)\b" replace="söndag$1$2" /> <!-- Om det blir alltför många skenträffar på någon av veckodagarnas namn, så kan ett uttryck liknande detta användas i stället. Det ger dock betydligt färre träffar. -->