Varaslätten är slättbygden i centrala Västergötland i Sverige

Denna ovanligt plana lerslätt avvattnas genom Lidan med biflöden, vilka utskurit ravindalar i lersedimenten i regel ända ned till fast botten. Dessa för övrigt glest liggande ravindalar jämte enstaka låga gruskullar är de enda topografiska avbrotten i den jämna lerytan.

KällorRedigera

  • Sveriges Geologiska Undersökning Årsbok 38 (1944) "Om jord och vatten på Lanna försöksgård" av Simon Johansson