Vägrätt

laglig rättighet att ordna väg över mark som ägs av någon annan

Vägrätt avser en laglig rättighet att ordna väg över mark som ägs av någon annan.

I Sverige avses med vägrätt den rätt som det allmänna med stöd av väglagen kan ha att anlägga en allmän väg på mark som inte ägs av det allmänna,[1] medan det i Finland med vägrätt avses den rätt som en enskild genom lantmäteriförrättning kan få att ta väg över annans mark[2] (vilket i Sverige brukar lösas genom servitut eller gemensamhetsanläggning).

Källhänvisningar redigera