Transportarbete

det arbete som utförs när ett transportmedel transporterar en viss mängd gods över ett visst avstånd

Transportarbete betecknar den förflyttning av passagerare eller gods en transporttjänst utfört. Storheten trafikarbete används vid analyser av transporter och infrastruktur, i samband med främst forskning, planering och uppföljning.

Mycket last per bil ger högre tonkilometer

Transportarbete delas in i persontransportarbete och godstransportarbete. Persontransportarbetet mäts i personkilometer - antal personer som färdas i till exempel ett fordon, multiplicerat med antalet resta kilometer för var och en. Godstransportarbetet mäts i tonkilometer - varje godsenhets massa i ton multiplicerat med transportsträckan i kilometer för var och en.

Transportarbete förväxlas ofta med trafikarbete.