Öppna huvudmenyn
Mycket last per bil ger högre tonkilometer

Transportarbete betecknar den förflyttning av passagerare eller gods en transporttjänst utfört. Storheten trafikarbete används vid analyser av transporter och infrastruktur, i samband med främst forskning, planering och uppföljning.

Transportarbete delas in i persontransportarbete och godstransportarbete. Persontransportarbetet mäts i personkilometer - antal personer som färdas i till exempel ett fordon, multiplicerat med antalet resta kilometer för var och en. Godstransportarbetet mäts i tonkilometer - varje godsenhets massa i ton multiplicerat med transportsträckan i kilometer för var och en.

Transportarbete förväxlas ofta med trafikarbete.