Öppna huvudmenyn

Stämpelskatt är i Sverige enligt Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (SFS 1984:404) den avgift man betalar vid förvärv av fast egendom (lagfart) eller tomträtt.[1] Skatten beräknas på köpeskillingen.[2] Om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet beräknas stämpelskatten på taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas.

Om ett förvärv som har betecknats som gåva sker mot att förvärvaren övertar ansvaret för en skuld för vilken borgenär har säkerhet i form av pantbrev eller annars mot ersättning, är förvärvet skattepliktigt om ersättningen uppgår till minst 85 procent av egendomens värde.[3]

Gällande stämpelskattesatser vid överlåtelse av fastigheter och tomträtt är enligt 8 §

  • fysiska personer (privatpersoner): 1,5 %
  • juridiska personer (bolag, m. fl.): 4,25 %,[4] dock med undantag för bostadsrättsföreningar och vissa andra rättssubjekt som betalar stämpelskatt enligt huvudregeln - 1,5 % - trots att de är juridiska personer

Även vid inteckning av fast egendom tas stämpelskatt ut. Stämpelskatten beräknas på det intecknade beloppet. Gällande skattsatser enligt 24 § är

  • inteckning i fastighet och tomträtt: 2,0 %
  • inteckning i luftfartyg: 1,0 %
  • inteckning i skepp: 0,4 %

Kammarkollegiet är granskningsmyndighet för ärenden som rör stämpelskatt vid förvärv av fastighet/uttag av inteckning.

Förr har stämpelskatt åsatts även annat, t.ex. aktieaffärer. Uttagna belopp redovisades med frimärksliknande stämpelmärken med olika valörer. Avgift vid uttagande av pass har också redovisats med stämpelmärken.

Den liknande skatt i Finland som tidigare kallades stämpelskatt heter nu överlåtelseskatt.

Se ävenRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera