Heldygnsvård (HDV, förut känt som Slutenvård) är vård där patienten är inneliggande på en sjukvårdsavdelning. Motsatsen är öppenvård.

Sjukhus bedriver huvudsakligen heldygnsvård medan exempelvis en vårdcentral bedriver öppenvård. Psykiatrisk tvångsvård i Sverige gavs fram till 2008 enbart inom det som då kallade slutenvården (idag kallat heldygnsvård), men kan numera ges även inom öppenvård. [källa behövs]