R-410A är en färglös, och vid rumstemperatur och normalt atmosfärstryck, gas. Ett vanligt användningsområde för R410A är som köldmedium i kylanläggningar och värmepumpar. R-410A består av en blandning av fluorkolväte-gaserna pentafluoretan och difluormetan.