Med pulsbreddsförhållande menar man tidsförhållandet mellan då en elektriska signalen är hög och när den är låg. Om man sedan medelvärdesbildar denna signal mha en spole och en kondensator får man en DC-spänning som är direkt proportionell mot pulsbreddsförhållandet.