Patientskadelagen (1996:799) innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en patientförsäkring.

Ersättning lämnas för personskada om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av

  • undersökning, vård eller behandling om skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom att ett annat mindre riskfyllt, tillgängligt förfarande valts
  • fel hos den medicintekniska produkt eller sjukvårdsutrustning, som använts, eller felaktig hantering därav
  • överföring av smittämne, som lett till infektion
  • olycksfall i samband med undersökning, vård eller behandling, under sjuktransport, i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  • förordnande eller utlämnande av mediciner i strid med föreskrifter eller anvisningar

Patientskadeersättning lämnas inte om

  • skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostik eller behandling av en sjukdom eller skada, som utan behandling är livshotande eller leder till svår invaliditet
  • skadan orsakas av läkemedel som har förordnats eller lämnats ut enligt föreskrifter eller anvisningar

I lagen finns också bestämmelser om hur ersättningen bestäms, vårdgivarens försäkringsskyldighet, förening för försäkringsgivare, försäkringsavgift, patientskadenämnd, skadestånd, återkrav och preskription.

Referenser redigera

Externa länkar redigera