Öppna huvudmenyn

Normalvetenskap, vetenskapsteoretisk term, myntad av Thomas Kuhn, och avser den forskning som följer rådande vetenskapliga normer och tankemönster.

Thomas Kuhn har genom sin filosofi förnyat sin tids syn på vetenskapen och vad den innefattar. En fundamental del i hans teori om paradigmskiften, kallas normalvetenskap.

All vetenskap grundar sig, enligt Kuhn, på vissa fundamentala och strukturella grundsatser (paradigm), det vill säga vetenskapens och samhällets nedärvda föreställningar och den vetenskapliga och samhälleliga fostran. Dessa paradigm utformar forskningen i fråga om forskningsområde, frågeställning, metod och analys. Kännetecknande för dessa normalvetenskapers paradigm är att det delar gemensamma generaliseringar, metafysiska antaganden, metodologiska normer och typexempel. Den företeelse att vetenskap håller sig inom paradigmen kallar Kuhn normalvetenskap. Denna slags vetenskap tillför vetenskapen endast detaljer och fakta som håller sig inom tankemönstret, och det vetenskapliga arbetet liknas av Kuhn vid att lägga pussel. Mot normalvetenskapen står paradigmskiften.