Öppna huvudmenyn

Nordiska Asa-samfundet, förkortat NAS, är ett trossamfund inom religionen modern asatro.[1][2]

BeskrivningRedigera

Samfundet bildades 2014 av Stenar Sonevang, och blev godkänt av kammarkollegiet 2016. Samfundet är Sveriges största samfund för asatroende och har 2019 över 1500 medlemmar i över 16 länder. 2019 är Håkan Ljunggren ordförande och Peter Kåhl riksblotsansvarig samt Stenar Sonevang talesman.[3]

NAS är ett modernt samfund för asatroende och baserar sin värdegrund på historiska källor som den poetiska eddan samt den levande kultur som finns kvar hos de som är asatroende idag.

NAS är opolitiskt och gör inga politiska ställningstaganden. Det verkar för att tro och politik ska hållas isär och politiskt laddade budskap inte ska associeras till asatron eller dess kulturella uttryck, till exempel runor. NAS skiver under på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.[4]

En av de viktigaste platserna i Sverige är kungshögarna utanför Uppsala, men det finns gott om viktiga platser för asatroende i Sverige. [5]

Asatron har ett flertal gudar som exempelvis Oden, Tor, Freja, Njord och Frigg och är därigenom en polyteistisk religion. Eftersom asatron varit starkt undantryckt av kristendomen i de nordiska länderna har den delvis fått återskapas de senaste 100 åren.[6] NAS leder arbetet med att varsamt modernisera och utveckla asatron utan att förändra dess innehåll.

Årshjulet eller solkalender, som det också kallas, illustrerar året och dess högtider inom vissa nyreligiösa och nyhedniska grupper. Det har sitt ursprung i Margaret Murrays hypotes om en häxkult, och etablerades på 1950-talet av den brittiska wicca-rörelsen och druidorden Order of Bards, Ovates and Druids.[7] Till skillnad från förkristen skandinavisk religion utgår dessa högtider från solstånden och dagjämningarna, något NAS har inkorporerat i sin tolkning av asatron.[8] NAS anordnar öppna blot runt om i Sverige under flera av dessa högtider där midsommarblotet blivit det största som genomförs. NAS kämpar för att nå ut med kunskap om både tro och kultur till allmänheten för att minska politiska gruppers möjligheter att fylla kulturella och religiösa uttryck med politiska betydelser samt för att få samma rättigheter som övriga religioner i samhället.[9]

NAS hör till den hedniska sfären tillsammans med ett flertal intressegrupper för fornnordisk kultur och historia. Genom att definiera den moderna asatron genom Asavisir har det fört tillbaka asatron till den hedniska sfären utan politiska belastningar och tydligt markerat gränserna till asa-sfären.[10]

Ett led i NAS arbete att motverka fördomar mot asatroende och politisk inblandning i tron är att upprätta ett symbollexicon där symboler och kulturella uttryck presenteras med sin historiska och religiösa betydelse.

Skillnader mellan "forn sed" och AsatroRedigera

Beteckningen "forn sed" förekommer historiskt sett bara i ett fåtal kristna källor från 1200-talet, och var enligt vad man vet en benämning, som de hedna Nordborna aldrig använde om sig själva. Termen är bara känd från den kristna tiden, och används då i ett pejorativt eller nedlåtande sammanhang, eftersom ordet "forn" betecknar något ej längre i bruk, något arkaiskt eller helt föråldrat, vilket är ett förhållande som råder både vad gäller Norröna och nutida Nordiska språk. (Although restricted especially to Scandinavia, since the mid-2000s a term that has grown in popularity is Forn Siðr or Forn Sed ("the old way"), which had previously been used in a derogatory sense to describe pre-Christian religion in the Old Norse Heimskringla. Blain 2002, p. 5; Gregorius 2015, pp. 65, 75. artikeln heathenry)

Termen "Sed" antyder en mekanisk upprepning, ett tomt bruk, ett slags ritual eller en sedvana, dvs ett beteende, som man bara återupprepar utan att ens veta varför. Detta är något som inte tilltalar de Asatroende, och därför använder de i nutid just termen Asatro, Asatroende om sig själva. Uttryck som "Trua à Asom ok Ölfvom" (dvs "tro på Asar och Vaner") förekommer dessutom i Eddan, vilket visar, att beteckningen Asatro, liksom det centrala begreppet "Trua" (som har flera dimensioner) också förekom i heden tid. Allt detta gör, att de mer än 1500 Asatroende i NAS och deras mer än 8400 följare[11] på sociala media aktivt tar avstånd från beteckningen "forn sed" eftersom de anser, att den inte är rättvisande för deras livsstil eller tro.

"Forn sed" har senare fått betyda ett slags "new age" religion, en slag multikulturell religiös nyskapelse utan förankring i Eddan eller den Nordiska traditionen. NAS tar avstånd även från detta, eftersom man anser att det är respektlöst emot Världens olika urbefolkningar och alla religiösa grupper att fritt "låna" drag ur olika kulturkretsar, och sedan kalla detta för "fornt" helt utan hänsyn till kulturella eller historiska sammanhang. (sk "Cultural Misappropriation")[12]

Viktiga skillnader emellan "forn sed" som rörelse och Asatron är också:

- NAS tar avstånd från blodsoffer eller djuroffer, vilket "fornsedens" utövare bevisligen tillämpat, även i offentliga sammanhang[13]

- NAS är en opolitisk rörelse, och godkänner inte utomparlamentariska rörelser, som vill förändra samhället med våld. Man accepterar parlamentarism och demokrati som idé, vilket innebär att man inte utesluter medlemmar enbart för att de tillhört "fel" Riksdagsparti, vilket är en tydlig skillnad emot "forn sed".

- NAS tar avstånd ifrån bruk av droger vid ceremonier, blot eller andra sammankomster, i form av en skriftlig policy. Detta saknas inom "forn sed", trots en påstådd existens av denna rörelse sedan en 20-års period

- NAS tillämpar vanligen inte Schamanism, "Rökkatru", sk "Lokeanism" (Loke-dyrkan) eller andra avarter inom Asatron.

- Inte heller är man intresserad av perifera randfenomen typ dataspel, levande rollspel, sk "ulvhednar" (personer som anser sig vara "teriantroper"[14] eller liknande)

KällorRedigera

Externa länkarRedigera