Negativ faderskapstalan innebär en talan vid domstol med yrkande att käranden inte ska vara far till ett barn. Beteckningen är densamma om det är barnet som väcker talan mot sin far.

I de flesta länder gäller nämligen att om ett barn föds i ett äktenskap eller inom viss tid efter äktenskapets upplösning, antas (presumeras) moderns make vara far till barnet. Pater est quem nuptiae demonstrant (fadern är den som äktenskapet utvisar) är en av de lagregler vi vet tillämpades redan på romartiden. Detta kommer i svensk rätt till uttryck i 1 kap. 1 § föräldrabalken.[1]

Ett säreget fall av negativ faderskapstalan – som samtidigt innefattade något så ovanligt som en negativ moderskapstalan – avgjordes av Högsta domstolen år 2007.[2]

Om fadern avlidit kan talan föras av hans maka och arvsberättigade arvingar till barnet.[3]

FotnoterRedigera

  1. ^ 1 kap. 1 § Föräldrabalken (1949:381)
  2. ^ NJA 2007 s. 684
  3. ^ 3 kap. 1 § Föräldrabalken (1949:381)