Mose och Lambsens wisor är exempel på en tidig version av väckelserörelsens och frikyrkornas psalmer. De övergripande rubrikerna berättar om vad man ansåg var viktigt att sjunga om i religiöst hänseende under denna tid; ämnen som ansluter till Kyrkoåret från Jesu födelse, lidande och död; ämnen som rör människans dagliga liv, arbete och möda; liv, sjukdom och död; synd, ånger, kyskhet; tacksägelse; dygnets, veckans och årets gång, måltider och vädjanden inför nöd.

Mose och Lambsens wisor
Titelsidan från 1743 års utgåva.
Information
LandSverige Sverige
SpråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgiven1700-talet

Psalmtitlarna däremot beskriver mer om hur man uttryckte sin religiösa känsla. Genom lovsånger kunde man uttrycka sin beundran inför allt skönt livet erbjuder, sin beundran inför Jesu liv och död, sitt hopp om undvikande av död och hopp om ett evigt liv. Med psalmsång kunde ånger och bön om förlåtelse uttryckas för att lindra samvetskvalen.

Mose och Lambsens wisor utkom första gången 1717 och har kallats "vår första helt för privatbruk avsedda sångsamling". Den innehöll då 61 sånger. Den ursprungliga titeln utan 'b' var Mose och lamsens wisor, vilket är ett citat ur Uppenbarelseboken 15:3 där de som segrat över Vilddjuret sjunger Mose och Lammets lov. Bakom samlingen stod Georg Lybecker m.fl. och psalmboken innehåller utöver psalmer även andliga visor från tyska översättningar. Den fanns i minst 19 utgåvor fram till 1868, enligt Oscar Lövgrens Psalm- och sånglexikon (1964). Lövgren uppger också att den var mycket vanligt förekommande i den dåtida väckelserörelsen.

En utgåva, tryckt i frakturstil, hos Gabriel Björckegren i Linköping 1743 har 136 onumrerade psalmer över 355 sidor. Versionen från 1743 är sammanbunden Evangeliske Läro- och Böne-Psalmer 1743, som omfattar ytterligare 351 sidor plus ett alfabetiskt register över denna senare del. Förfarandet, att binda samman två eller flera verk inom samma pärmar, var vanligt då böcker var en exklusiv vara enbart för dem som hade råd att köpa dem. Det är en utgåva från 1743 som är källa till denna artikels innehåll.

Den första delens, Mose och lambsens wisor, fullständiga titel lyder: Mose och lambsens wisor, å nyo uplagde och förökte. Kompletterat med: Evangeliske läro- och böne-psalmer, eller: andelige sånger, öfwer alla sön-, fäst- och helgedags evangelier, som hela åhret igenom äro brukelige. Å nyo uplagde, med större tilökning.

Flertalet av psalmerna har en anvisning om till vilken melodi texten bör sjungas. Författare och kompositörer är inte angivna. I några fall hänvisas till de texter i Bibeln, som psalmen vilar på. Psalmerna är indelade i avsnitt efter deras karaktär. Många av psalmerna innehåller numrerade 30-40 verser, då oftast väldigt korta och bör närmast kallas strofer.

Psalmförteckning i nummerordning redigera

Öfwer Wårs HErras JEsu Födelse redigera

Öfwer Nästa Söndagen efter Juhl redigera

Öfwer Nyåhret redigera

Om JESU Dop redigera

En bönesuck redigera

En Trettondedags-Psalm redigera

Första Söndagen efter Trettondedagen redigera

Öfwer Söndagen Septuagesima redigera

Öfwer Fastlags-Söndagen redigera

Öfwer Job 13:4 JESUS stod upp af Nattwarden redigera

Om JEsu Lidande redigera

På Mariae Bebodelse-Dag redigera

Om Christi Upståndelse redigera

Om then Helga Anda redigera

Then Första konung Davids Psalm Psaltaren 1 redigera

Om Menniskans Förderf och Elände redigera

Om Bättringen redigera

Om Bönen redigera

Om Hel. Nattwarden redigera

Om Then lefwande Tron redigera

Om JEsu Efterföljelse redigera

Brudens Längtan redigera

Om Andelig Waksamhet redigera

Upmuntring til at betrachta wår dödelighet redigera

Om Kärlekens rätta Beskaffenhet redigera

Om En sann Ödmiukhet redigera

Om Guds Försyn redigera

Om Werldens Fåfengelighet redigera

Öfwer Påsken redigera

Om Andelig Kamp, Strid och Seger redigera

Zions Klagan redigera

Zions Hopp redigera

Om Kyskhet redigera

Om Et Christeligit Lefwerne redigera

Om then gode Herdens JEsu letande efter sitt borttappade Får. Siälen redigera

Om Kärleken til JEsum. Siälen redigera

Om Frögd i GUDI redigera

Then trogna Siälens samtal med JESU. Siälen redigera

Then Trogna Siälens Hiert-Offer redigera

Om En sann och falsk Christendom redigera

Om Anfächtning redigera

Om Tolamod och Beständighet redigera

Om Helgelse redigera

Lof-Sånger redigera

Måltids-Psalmer redigera

Morgon-Psalmer redigera

Afton-Psalmer redigera

Om thet ewiga Lifwet redigera

Om GUds Wäsende och Egenskaper redigera