Template-info.png Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


UnitTests erbjuder funktioner för test av Lua-funktioner genom att använda require. Se en:Wikipedia:Lua#Unit_testing för detaljer. Following is a sample from Modul:HelloWorld/testcases:

-- Unit tests for [[Modul:HelloWorld]]. Gå till diskussionssidan för att exekvera testerna.
local p = require('Modul:UnitTests')
 
function p:test_hej()
  self:preprocess_equals('{{#invoke:HelloWorld | hej}}', 'Hello World!')
end
 
return p

Diskussionssidan Moduldiskussion:HelloWorld/testcases exekverar koden med {{#invoke: HelloWorld/testcases | run_tests}}. Testfunktioner som test_hej ovan måste börja med "test".

ProcedurerRedigera

run_testsRedigera

 • run_tests(differs_at): Kör alla testfall. Om "differs_at=1" anges så läggs en kolumn till som visar den första teckenposition där det förväntade och det erhållna resultatet skiljer sig. Används normalt på en diskussionssida till testfallen för en modul.
  {{#invoke:HelloWorld/testcases|run_tests}}

preprocess_equalsRedigera

 • preprocess_equals(text, expected): Anger en wikitext som ska pre-processas och det förväntade resultatet. Script och mallar kan anropas på samma sätt som de skulle göras på en artikelsida.
  self:preprocess_equals('{{#invoke:HelloWorld | hej}}', 'Hello World!')

preprocess_equals_manyRedigera

 • preprocess_equals_many(prefix, suffix, cases): Utför en följd av anrop av preprocess_equals() med en angiven mängd par av wikitexter och förväntade resultat. Givna prefix och suffix läggs automatiskt till varje wikitext.
  self:preprocess_equals_many('{{#invoke:HelloWorld | addera |', '}}', {
    {'2|3', '5'},
    {'-2|2', '0'},
  })

preprocess_equals_preprocessRedigera

 • preprocess_equals_preprocess(text, expected): Avgör om två givna wikitexter resulterar i samma värde när de exekveras. Användbart för att jämföra script med befintliga mallar.
  self:preprocess_equals_preprocess('{{#invoke:HelloWorld | hej}}', '{{Hello}}')

preprocess_equals_preprocess_manyRedigera

 • preprocess_equals_preprocess_many(prefix, suffix, cases): Utför en följs av anrop av preprocess_equals_preprocess() för en given uppsättning par. Angivna prefix/suffix för båda argumenten läggs automatiskt till. Om den andra delen saknas i något fall så används den första delen.
  self:preprocess_equals_preprocess_many('{{#invoke:Foo | spellnum |', '}}', '{{spellnum', '}}', {
    {'2'}, -- equivalent to {'2','2'},
    {'-2', '-2.0'},
  })

equalsRedigera

 • equals(name, actual, expected): Jämför om ett beräknat och ett förväntat värde är lika (enligt ==-operatorn). Användbart för testning av moduler som är gjorda för att användas av andra moduler snarare än genom anrop med #invoke.
  self:equals('Simple addition', 2 + 2, 4)

equals_deepRedigera

 • equals_deep(name, actual, expected): Fungerar som equals, men hanterar tabeller genom att göra en "djup jämförelse". Inget värde får innehålla en cirkulär referens, eftersom de ej hanteras av nuvarnade implementation och kan resultera i oändliga loopar.
  self:equals_deep('Table comparison', createRange(1,3), {1,2,3})

Se ävenRedigera

--
-- kopierad från enwp 2014-05-11
--
-- UnitTester provides unit testing for other Lua scripts. For details see [[Wikipedia:Lua#Unit_testing]].
-- For user documentation see talk page.
local UnitTester = {}

local frame, tick, cross
local result_table_header = "{|class=\"wikitable\"\n! !! Text !! Förväntat resultat !! Erhållet resultat"
local result_table = ''
local num_failures = 0

function first_difference(s1, s2)
  if s1 == s2 then return '' end
  local max = math.min(#s1, #s2)
  for i = 1, max do
    if s1:sub(i,i) ~= s2:sub(i,i) then return i end
  end
  return max + 1
end

function UnitTester:preprocess_equals(text, expected, options)
  local actual = frame:preprocess(text)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' \n| <nowiki>' .. text:gsub('%|', '&#124;') .. '</nowiki> \n| ' .. nowiki_open .. expected .. nowiki_close .. ' \n| ' .. nowiki_open .. actual .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:preprocess_equals_many(prefix, suffix, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
    self:preprocess_equals(prefix .. case[1] .. suffix, case[2], options)
  end
end

function UnitTester:preprocess_equals_preprocess(text1, text2, options)
  local actual = frame:preprocess(text1)
  local expected = frame:preprocess(text2)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' \n| <nowiki>' .. text1:gsub('%|', '&#124;') .. '</nowiki> \n| ' .. nowiki_open .. expected .. nowiki_close .. ' \n| ' .. nowiki_open .. actual .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:preprocess_equals_preprocess_many(prefix1, suffix1, prefix2, suffix2, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
    self:preprocess_equals_preprocess(prefix1 .. case[1] .. suffix1, prefix2 .. (case[2] and case[2] or case[1]) .. suffix2, options)
  end
end

function UnitTester:equals(name, actual, expected, options)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' \n| ' .. name .. ' \n| ' .. nowiki_open .. tostring(expected) .. nowiki_close .. ' \n| ' .. nowiki_open .. tostring(actual) .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

local function deep_compare(t1, t2, ignore_mt)
  local ty1 = type(t1)
  local ty2 = type(t2)
  if ty1 ~= ty2 then return false end
  if ty1 ~= 'table' and ty2 ~= 'table' then return t1 == t2 end
  
  local mt = getmetatable(t1)
  if not ignore_mt and mt and mt.__eq then return t1 == t2 end
  
  for k1, v1 in pairs(t1) do
    local v2 = t2[k1]
    if v2 == nil or not deep_compare(v1, v2) then return false end
  end
  for k2, v2 in pairs(t2) do
    local v1 = t1[k2]
    if v1 == nil or not deep_compare(v1, v2) then return false end
  end

  return true
end

function val_to_str(v)
  if type(v) == 'string' then
    v = mw.ustring.gsub(v, '\n', '\\n')
    if mw.ustring.match(mw.ustring.gsub(v, '[^\'"]', ''), '^"+$') then
      return "'" .. v .. "'"
    end
    return '"' .. mw.ustring.gsub(v, '"', '\\"' ) .. '"'
  else
    return type(v) == 'table' and table_to_str(v) or tostring(v)
  end
end

function table_key_to_str(k)
  if type(k) == 'string' and mw.ustring.match(k, '^[_%a][_%a%d]*$') then
    return k
  else
    return '[' .. val_to_str(k) .. ']'
  end
end

function table_to_str(tbl)
  local result, done = {}, {}
  for k, v in ipairs(tbl) do
    table.insert(result, val_to_str(v))
    done[k] = true
  end
  for k, v in pairs(tbl) do
    if not done[k] then
      table.insert(result, table_key_to_str(k) .. '=' .. val_to_str(v))
    end
  end
  return '{' .. table.concat(result, ',') .. '}'
end

function UnitTester:equals_deep(name, actual, expected, options)
  if deep_compare(actual, expected) then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local actual_str = val_to_str(actual)
  local expected_str = val_to_str(expected)
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected_str, actual_str)) or ''
  result_table = result_table .. ' \n| ' .. name .. ' \n| ' .. nowiki_open .. expected_str .. nowiki_close .. ' \n| ' .. nowiki_open .. actual_str .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:run(frame_arg)
  frame = frame_arg
  self.frame = frame
  self.differs_at = frame.args['differs_at']
  tick = frame:preprocess('{{J}}')
  cross = frame:preprocess('{{N}}')

  local table_header = result_table_header
  if self.differs_at then
    table_header = table_header .. ' !! Skillnad vid'
  end

  -- Sort results into alphabetical order.
  local self_sorted = {}
  for key,value in pairs(self) do
    if key:find('^test') then
      table.insert(self_sorted, key)
    end
  end
  table.sort(self_sorted)
  -- Add results to the results table.
  for i,value in ipairs(self_sorted) do
    result_table = result_table .. "'''" .. value .. "''':\n" .. table_header .. "\n|-\n"
    self[value](self)
    result_table = result_table .. "|}\n\n"  
  end

  return (num_failures == 0 and "<font color=\"#008000\">'''Alla testfall OK.'''</font>" or "<font color=\"#800000\">'''" .. num_failures .. " testfall misslyckade.'''</font>") .. "\n\n" .. frame:preprocess(result_table)
end

function UnitTester:new()
  local o = {}
  setmetatable(o, self)
  self.__index = self
  return o
end

local p = UnitTester:new()
function p.run_tests(frame) return p:run(frame) end
return p