Öppna huvudmenyn
En uppgift i testet är att kopiera två överlappande pentagoner.

Mini Mental Test (MMT), även känt som MMS eller MMSE (Mini Mental State Examination), är ett enkelt test för skattning av kognitiva funktioner, och använts i stor omfattning för screening och identifiering av demens. MMT är inte ett diagnostiskt prov utan en indikator på kognitiv status, och ingår som en del i demensutredning.

Testet introducerades 1975 av Folstein med flera, och består av frågor och uppgifter som undersöker bl.a. minne, koncentrationsförmåga och tids- och rumsorientering.

MMTRedigera

Testning skall ske utan tidspress eller distraherande moment och med värnande om patientens självkänsla. Vid nedsatt allmäntillstånd, sänkt vakenhetsgrad, grav hörselnedsättning, språksvårigheter eller andra faktorer som kan ge orättvisande resultat bör testningen uppskjutas eller ifrågasättas. Testresultatet ger en objektiv värdering av patientens kognitiva funktioner och kan ge vägledning vid utredning av demens eller demensliknande tillstånd. För att bedöma exempelvis en demenssjukdoms förlopp, kan förnyade tester genomföras.

OrienteringRedigera

Första gruppen frågor har med tidsorienteringen att göra. Patienten får svara på frågor om årtal, årstid, datum, veckodag och månad. Max 5 poäng. Därefter är det frågor som rör orienteringen till rum; land, län, kommun/stad, sjukhusets/vårdcentralens/bostadsområdets namn samt aktuellt våningsplan. Max 5 poäng.

RegistreringRedigera

Här skall den testade få nämna namnet på tre vardagsföremål, dessa skall han/hon lära sig och repetera för testledaren. 3 poäng. I testets instruktion anges dessa tre ord som exempel:

  • Nyckel, tandborste, lampa.

Uppmärksamhet och beräkningRedigera

Be den testade räkna baklänges från 100 med minus 7 (93, 86, 79, 72, 65) Om denne inte kan räkna finns det en alternativ uppgift istället, att bokstavera ett ord med fem bokstäver i, baklänges. max 5 poäng, på en av dessa uppgifter, räkneuppgiften och bokstaveringen får inte räknas ihop, den bästa av dessa två är poänggivande. Om testet senare görs om, skall den testade utföra samma uppgift som vid första testningen.

MinneRedigera

Nu skall den testade återge de tre orden från "registrering", max 3 poäng.

SpråkRedigera

Här följer sedan fem olika uppgifter som har med språkförstålse och förmågan att förstå instruktioner. Ett enklare ordspråk skall repeteras, en trestegsuppmaning skall följas, ett ord som samtidigt är en uppmaning skall läsas och följas, två vardagsföremål skall namnges, en komplett mening skall skrivas, denna skall vara förståelig och innehålla såväl subjekt som predikat. Sammanlagt kan man få max 8 poäng på dessa uppgifter.

Spatial förmåga/KopieringRedigera

Här skall den testade kopiera två överlappande pentagoner, femhörningar. 1 poäng. (se bild)

SummaRedigera

Ett MMT kan ge max 30 poäng, men det gäller inte bara att se poängsumman vid bedömningen, utan också på vilka frågor man svarat rätt eller fel. Man brukar säga att en poängsumma under 24 identifierar en kognitiv störning.

KlocktestRedigera

Vanligtvis kompletterar man MMT med ett annat mycket enkelt test. Den testade uppmanas att rita en klocka, först en urtavla, sedan att skriva in klockslagen rätt på denna, och slutligen rita in visarna så att de anger tiden "tio minuter över elva". Detta kan låta enkelt, men personer med kognitiva störningar har i allmänhet ganska svårt att få till en korrekt urtavla.

KällorRedigera