Meter vätskapelare är en tryckenhet som utgår från hur högt tryck som bildas på botten av en behållare med vätska med en känd densitet. Då densiteten skiljer sig mellan olika vätskor, ger samma vätskehöjd olika tryck för olika vätskor. De vanligaste vätskepelarenheterna är meter vattenpelare och millimeter kvicksilver.

Det generella sambandet mellan vätskepelarens höjd och trycket ser ut enligt följande:

där

P = Tryck (Pa)

ρ = Densitet (kg/m3)

g = Tyngdacceleration (9,82 m/s2)

h = Höjd vätskepelare (m)