Lista över FN-förkortningar

Wikimedia-listartikel

Det här är en lista över förkortningar som används eller har använts i sammanhang runt Förenta nationerna.

ARedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
ABLOS Advisory Board on the Law of the Sea FN:s rådgivande styrelse för havsrätt
ACABQ Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions FN:s rådgivande kommitté för administrativa och budgetära frågor
ACASTD Advisory Committee on the Application of Science and Technology to Development FN:s rådgivande kommitté för tillämpning av vetenskap och teknik för utveckling
ACC Administrative Committee on Coordination FN:s administrativa samordningskommitté
ACC/SCN ACC Subcommittee on Nutrition ACC:s underkommitté för näringstillförsel
ACC/SOCA ACC Subcommittee on Oceans and Coastal Areas ACC:s underkommitté för hav och kustområden
ACC/SSA ACC Subcommittee on Statistical Activities ACC:s underkommitté för statistisk verksamhet
ACCAD WMO Advisory Committee on Climate Applications and Data
ACFE FAO Advisory Committee on Forestry Education FAO:s rådgivande kommitté för utbildning i skogsvård
ACFR FAO Advisory Committee on Fishery Research FAO:s rådgivande kommitté för forskning inom fiske
ACIR ESCAP Advisory Council for Industrial Research ESCAP:s rådgivande styrelse för industriell forskning
ACMRR FAO Advisory Committee on Marine Resources Research FAO:s rådgivande kommitté för forskning om marina resurser
ACOMR WMO Advisory Committee on Oceanic Meteorological Research WMO:s rådgivande kommitté för forskning om meteorologi
ACW African Centre for Women CSW:s afrikanska kvinnokommission
ADB African Development Bank Afrikanska utvecklingsbanken
ADB Asian Development Bank Asiatiska utvecklingsbanken
AETF African Emergency Task Force Specialistgruppen för krissituationer i Afrika
AFICS Association of Former International Civil Servants Föreningen för f.d. internationella statstjänstemän
AGFFA Advisory Group on Financial Flows to Africa Rådgivande gruppen för ekonomiskt stöd till Afrika
AGFUND Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations FN:s utvecklingsorganisationers program för Persiska viken
AGGG Advisory Group on Greenhouse Gases SEI:s rådgivande grupp för växthusgaser
AMCD Audit and Management Consulting Division FN:s avdelning för revisions- och administrationsrådgivning
ASG Assistant Secretary-General FN:s Biträdande generalsekreterare

BRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
BCUN Business Council for the United Nations FN:s affärsråd
BIOLAC United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien
BMVC Baghdad Monitoring Verification Centre UNSCOM:s kontroll- och övervakningscenter i Bagdad
BONUCA United Nations Peace-Building Office in the Central African Republic FN:s kontor för fredsskapande arbete i Centralafrikanska Republiken
BRSP Bureau for Resources and Strategic Planning Kontoret för resurser och strategisk planering

CRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
CAS Commission on Atmospheric Sciences WMO:s kommission för atmosfärisk vetenskap
CASA Coordinating Actions on Small Arms FN:s koordineringsprojekt för handeldvapen (Avdelningen för nedrustningsärenden)
CAT Committee Against Torture FN:s kommitté mot tortyr
CBD Convention on Biological Diversity Konventionen om biologisk mångfald
CBFA WTO Committee on Budget, Finance and Administration WTO:s kommitté för budget och finanser
CCAQ Consultative Committee on Administrative Questions FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor
CCAQ(FB) Consultative Committee on Administrative Questions (Financial and Budgetary Questions) FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor (finansiella och budgetära frågor)
CCAQ(PER) Consultative Committee on Administrative Questions (Personnel and General Administrative Questions) FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor (personal- och allmänna administrativa frågor)
CCD Convention to Combat Desertification Konventionen om bekämpning av ökenspridning
CCI Commission for Climatology WMO:s kommission för klimatologi
CCISUA Coordinating Committee of International Staff Unions and Associations of the United Nations System Samordningskommittén för de internationella förbunden och föreningarna för personal inom FN-systemet
CCPISA Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies Konventionen om fackorganens rättigheter och undantagsrätt
CCPOQ Consultative Committee on Programme and Operational Questions FN:s rådgivande kommitté för program- och operativfrågor
CCSQ Consultative Committee on Substantive Questions FN:s rådgivande kommitté för sakfrågor
CCSQ(OPS) Consultative Committee on Substantive Questions (Operational Activities) FN:s rådgivande kommitté för sakfrågor (utvecklings- verksamhet)
CCSQ(PROG) Consultative Committee on Substantive Questions (Programme Matters) FN:s rådgivande kommitté för sakfrågor (programärenden)
CD Conference on Disarmament FN:s nedrustningskonferens
CD Committee on Disarmament FN:s nedrustningskommitté
CDP Committee for Development Policy ECOSOC:s kommitté för utvecklingspolicy
CDR Centre for Documentation and Research UNHCR:s center för dokumentation och forskning
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor
CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering
CESCR Convention on Economic, Social and Cultural Rights Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
CFA Committee on Food Aid Policies and Programmes WFP:s kommitté för nödhjälpsprinciper och nödhjälpsprogram
CFS Committee on World Food Security FAO:s kommitté för tryggad tillgång till mat
CHR Commission on Human Rights FN:s kommission för mänskliga rättigheter
CHS Commission on Human Settlements ECOSOC:s kommission om bebyggelse och bosättning
CHy Commission for Hydrology WMO:s kommission för hydrologi
CICP Centre for International Crime Prevention ODCCP:s center för internationellt brottsförebyggande
CIMO Commission for Methods of Observation (WMO) WMO:s kommission för observationsmetoder
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter
CLCS Commission on the Limits of the Continental Shelf FN:s kommission för gränser beträffande kontinentalplattor
CLOUT Case Laws on UNICITRAL Texts Rättsfall gällande UNICITRAL-texter
CND Commission on Narcotic Drugs FN:s narkotikakommission
COAG Committee on Agriculture WTO:s jordbrukskommitté
COD Country Operations Division UNDP:s avdelning för landsoperationer
COFI Committee on Fisheries (FAO) FAO:s kommitté för fiskefrågor
COFO Committee on Forestry (FAO) FAO:s kommitté för skogliga frågor
CONGO Conference on Non-Governmental Organizations FN:s konferens om frivilligorganisationer
COP Conference of the Parties Länder som anslutit sig till konventioner
COPUOS Committee on the Peaceful Uses of Outer Space FN:s rymdkommitté
CPA Comprehensive Plan of Action Övergripande plan inom FN
CPC Committee for Programme and Coordination FN:s program- och samordningskommitté
CPD Comprehensive Programme on Disarmanent FN:s fullständiga nedrustningsprogram
CPR Committee of Permanent Representatives FN:s kommitté för ländernas ständiga representanter vid FN
CRC Convention on the Rights of the Child FN:s konvention om barnets rättigheter
CSD Commission on Sustainable Development FN:s kommission för hållbar utveckling
CSD Commission for Social Development FN:s kommission för social utveckling
CSTD Centre for Science and Technology for Development UNCTAD:s center för utveckling inom vetenskap och teknologi
CSTD Commission on Science and Technology for Development FN:s kommission för utveckling inom vetenskap och teknologi
CSW Commission on the Status of Women FN:s kvinnokommission
CTBT Comprehensive Test-Ban Treaty Fullständigt provstoppsavtal
CWC Chemical Weapons Convention FN:s konvention om kemiska vapen

DRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
DAW Division for the Advancement of Women FN:s avdelning för främjandet av kvinnors utveckling
DC Developed Countries Industrialiserade länder
DDA Department for Disarmament Affairs FN:s avdelning för nedrustningsärenden
DEPOLIB Depository Libraries of the United Nations System FN-systemets depåbibliotek
DESA Department of Economic and Social Affairs FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden
DESIPA Department for Economic and Social Information and Policy Analysis FN:s avdelning för ekonomisk och social information samt programanalys
DGO United Nations Development Group Office UNDG:s administrativa kontor för koordinering på fältnivå
DGAACS Department of General Assembly Affairs and Conference Services Avdelningen för generalförsamlingen och konferensservice
DHL Dag Hammarskjöld Library Dag Hammarskjöld-biblioteket
DIMA Division of Information Management and Analysis UNDP:s avdelning för management- och analysinformation
DITC Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities UNCTAD:s avdelning för internationell handel med varor och tjänster
DITE Division on Investment, Technology and Enterprise Development UNCTAD:s avdelning för investeringar, teknologi och företagsutveckling
DM Department of Management FN:s förvaltningsavdelning
DMFAS Debt Management and Financial Analysis System UNCTAD:s system för skuldadministration och finansanalys
DOALOS Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea OLA:s avdelning för havsärenden och havsrätt
DPA Department of Political Affairs FN:s avdelning för politiska ärenden
DPI Department of Public Information FN-sekretariatets informationsavdelning
DPKO Department of Peacekeeping Operations FN:s avdelning för fredsbevarande operationer
DRM Division for Resources Mobilization UNDP:s avdelning för resursmobilisering
DRPC Division for Resources Planning and Coordination UNDP:s avdelning resursplanering och koordinering
DSD Division for Sustainable Development DESA:s avdelning för hållbar utveckling
DSPD Division for Social Policy and Development  
DSRSG Deputy Special Representative of the Secretary-General Ställföreträdare för generalsekreterarens särskilde representant

ERedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
EAO Executive and Administrative Office DESA:s kontor för förvaltning och administration
ECA Economic Commission for Africa FN:s ekonomiska kommission för Afrika
ECDC Economic Cooperation among Developing Countries Ekonomiskt samarbete mellan utvecklingsländerna
ECE Economic Commission for Europe FN:s ekonomiska kommission för Europa
ECLAC Economic Commission for Latin America and the Carebbean FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien
ECLAC/LAIA Latin American Integration Association ECLAC:s förbund för latinamerikansk integration
ECOMOG Economic Community of West African States’ Monitoring Observer Group ECOWAS:s observatörsgrupp
ECOSOC Economic and Social Council Ekonomiska och sociala rådet
ECOWAS Economic Community of West African States Västafrikanska staternas ekonomiska gemenskap
ECU Emergency Coordination Unit FAO:s enhet för kriskoordinering i Pristina
EFA Education for All Utbildning för alla
EMP Environmental Planning and Management (UNEP) UNEP:s miljöplanering och förvaltning
ENMOD Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques FN-konventionen om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik

(Miljökrigskonventionen)

ENVP Division for Environmental Programmes UNOPS avdelning för miljöprogram
EOSG Executive Office of the Secretary-General Generalsekreterarens kontor
EPA UNOPS’ Expanded Programme of Assistance UNOPS utvidgade biståndsprogram
EPAU UNHCR:s Evaluation and Policy Analysis Unit UNHCR:s enhet för utvärdering och policyanalys
EPI Expanded Programme on Immunization (WHO) WHO:s utvidgade program för vaccinering
EPPG UNHCR’S Emergency Prevention and Preparedness Group UNHCR:s grupp för katastrofförebyggande och beredskap
EPRS UNHCR:s Emergency Preparedness and Response Section UNHCR:s avdelning för katastrofberedskap
EPTA Expanded Programme of Technical Assistance Utvidgat program för teknisk assistans
ERD Emergency Response Division UNDP:s avdelning för katastrofberedskap
ESAF Enhanced Structural Adjustment Facility IMF:s utvidgade strukturanpassningsfacilitet
ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet
ESCAP/CCOP Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East and South East Asia ESCAP:s koordineringskommitté för kust- och frånlandsgeovetenskapliga program i Öst- och Sydöstasien
ESCAP/POC Pacific Operations Centre ESCAP:s center för insatser i Stilla havet
ESCAP/SIAP Statistical Institute for Asia and the Pacific ESCAP:s statistiska institut för Asien och Stillahavsområdet
ESCWA Economic and Social Commission for West Asia FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien
ETR United Nations Education and Training Programme FN:s utbildningsprogram
EXCOM UNHCR:s Executive Committee UNHCR:s verkställande kommitté

FRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
FALD United Nations Field Administration and Logistics Division FN:s avdelning för administration av fältarbete och logistik
FAO Food and Agriculture Organization FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
FCA Division for Finances, Control and Administration UNOPS avdelning för finanser, revidering och administration
FCCC Framework Convention on Climate Change FN:s konvention om klimatförändringar
FCTC Framework Convention on Tobacco Control FN:s ramkonvention om tobakskontroll
FGM Female Genital Mutilation Kvinnlig könsstympning
FTR Family Tracing and Reintegration  
FUND International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage Internationella konventionen för upprättandet av en internationell fond för ersättning för skador efter oljeutsläpp
FUNSA Federation of Staff Association of the United Nations and its Specialized Agencies
FWCW United Nations Fourth World Conference on Women FN:s fjärde världskonferens om kvinnor

GRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
GA General Assembly FN:s generalförsamling
GAW Global Atmosphere Watch WMO:s bevakning av den globala atmosfären
GCOS Global Climate Observing System WMO:s system för global klimatobservation
GEF Global Environmental Facility UNEP:s globala miljöfond
GEMS Global Environment Monitoring System UNEP:s globala miljöövervakningssystem
GEMS/WATER Global Water Quality Monitoring Programme UNEP:s program för global övervakning av vattenkvalitet
GEO Global Environment Outlook Report UNEP:s rapport om global miljöbevakning
GESAMP Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection UNEP:s expertgrupp för vetenskapliga aspekter på marint miljöbeskydd
GIS Geographical Information Systems UNEP:s geografiska informationssystem
GIWA Global International Waters Assessment UNEP:s globala internationella vattenutvärdering
GOOS Global Ocean Observing System WMO:s system för global havsobservation
GPML Global Programme Against Money Laundering UNDCP:s globala program mot tvätt av svarta pengar
GRID Global Resource Information Database UNEP:s globala miljödatabas
GSTP Global System of Trade Preferences UNCTAD:s globala system för handelsförmåner
GTOS Global Terrestrial Observing System WMO:s system för global jordobservation
GWG Gender Working Group UNCTAD:s jämställdhetsgrupp

HRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
HABITAT (UNCHS) United Nations Centre for Human Settlements FN:s boende- och bebyggelsecenter
HC Humanitarian Coordinator Humanitär koordinator
HDI Human Development Index UNDP:s index för mänsklig utveckling
HDR Humanitarian Daily Ration WFP:s rekommenderade dagliga näringsintag
HDRO Human Development Report Office UNDP:s kontor för rapporter om mänsklig utveckling
HEP UNHCR/IOM Humanitarian Evacuation Programme UNHCR/IOM:s program för humanitär evakuering
HIPC Heavily Indebted Poor Countries Världsbanken och IMF:s initiativ för skuldlättnader för särskilt skuldtyngda länder
HPI Human Poverty Index UNDP:s fattigdomsindex
HPS Headquarters Procurement Section Huvudkontorets anskaffningsavdelning (OCSS)
HR Human Rights Mänskliga rättigheter
HRFOR High Commissioner for Human Rights Field Operation in Rwanda FN:s högkommissionär för fältuppdrag rörande mänskliga rättigheter i Rwanda
HST Health Statistics WHO:s hälsostatistik
HWRP Hydrology and Water Resources Programme WMO:s program för hydrologi och vattenresurser

IRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
IACSD Inter-agency Committee on Sustainable Development ACC:s koordinerade kommitté för hållbar utveckling
IACWGE Inter-Agency Committee on Women and Gender Equity ACC:s koordinerade kommitté för kvinnor och jämlikhet
IAEA International Atomic Energy Agency Internationella atomenergiorganet
IAG International Advisory Group Internationella rådgivargruppen
IAPSO Inter-Agency Procurement Services Office FN:s inköpskontor
IAS United Nations University Institute of Advanced Studies FN-universitetets institut för högre studier
IASC Inter-agency Standing Committee FN:s permanenta samordningskommitté
IBRD International Bank for Reconstruction and Development Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (Världsbanken)
ICAO International Civil Aviation Organization Internationella civila luftfartsorganisationen
ICC International Criminal Court Internationella brottmålsdomstolen
ICDAIT International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficing UNDCP:s internationella konferens om drogmissbruk och olaga handel
ICDB International Children’s Day of Broadcasting Internationella barndagen för radio/TV-sändningar
ICDC UNICEF:s International Child Development Centre UNICEF:s internationella center för barns utveckling
ICFY International Conference on the Former Yugoslavia FN:s internationella konferens om f.d. Jugoslavien
ICGFI International Consultative Group on Food Irradiation FAO:s internationella konsultativa grupp för bestrålning av livsmedel
ICJ International Court of Justice Internationella domstolen
ICPD International Conference on Population and Development FN:s konferens om befolkning och utveckling
ICS Information Centres Service DPI:s center för informationsservice
ICSAB International Civil Service Advisory Board FN:s rådgivande styrelse för internationell civilförvaltning
ICSC International Civil Service Commission FN:s avdelning för personalärenden
ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i Rwanda
ICTY International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i f.d. Jugoslavien
IDA International Development Association Internationella utvecklingsfonden
IDB Industrial Development Board UNIDO:s styrelse
IDNDR International Decade for Natural Disaster Reduction Internationella årtiondet för att reducera naturkatastrofer
IDP Internally Displaced Person Inrikes tvångsförflyttade personer/internflyktingar
IDS International Development Strategy FN:s internationella utvecklingsstrategi
IEFR International Emergency Food Reserve WFP:s internationella krisreserv för livsmedel
IETC International Environmental Technology Centre UNEP:s internationella miljöteknologiska center
IFAD International Fund for Agricultural Development Internationella jordbruksutvecklingsfonden
IFC International Finance Corporation Internationella finansieringsbolaget
IFOR Implementation Force Multilaterala implementeringsstyrkor i Bosnien-Hercegovina ledda av NATO
IFUP International Forum on Urban Poverty UNEP eller HABITAT:s internationella forum om urban fattigdom
IGE Intergovernmental Group of Experts FN:s mellanstatliga expertgrupp
IGO Intergovernmental Organization Mellanstatlig organisation
IHP International Hydrological Programme Unescos internationella hydrologiprogram
IIST United Nations University International Institute for Software Technology FN-universitetets institut för mjukvaruteknologi
ILANUD United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders FN:s latinamerikanska institut för brottsförbyggande arbete och kriminalvård
ILC International Law Commission FN:s kommission för internationell rätt
ILO International Labour Organization Internationella arbetsorganisationen
ITC International Training Centre of the ILO ILO:s internationella utbildningscenter
IMF International Monetary Fund Internationella valutafonden
IMO International Maritime Organization Internationella sjöfartsorganisationen
INC Intergovernmental Negotiating Committee FN:s kommitté för förhandlingar mellan stater
INCB International Narcotics Control Board Internationella narkotikakontrollstyrelsen
INFOTERRA UNEP International Environment Information System UNEP:s internationella miljöinformationsnätverk
INIA International Institute on Ageing FN:s internationella institut för åldrande
INMARSAT Convention on the International Mobile Satellite Organization Konventionen om den internationella satellitorganisationen inom sjöfart
INRA United Nations University Institute for Natural Resources in Africa FN-universitetets institut för naturtillgångar i Afrika
INSARAG International Search and Rescue Advisory Group Rådgivande gruppen för internationella spanings- och räddningsinsatser, FN:s organ för samordning av hjälpinsatser
INSTRAW International Research and Training Institute for the Advancement of Women FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling
INTECH United Nations University Institute for New Technologies FN-universitetets institut för ny teknologi
INWEH United Nations University International Network on Water, Environment and Health FN-universitetets internationella nätverk för vatten, miljö och hälsa
IOC Intergovernmental Oceanographic Commission Unescos mellanstatliga oceanografiska kommission
IPC Integrated Programme for Commodities UNCTAD:s enhetliga råvaruprogram
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change FN:s mellanstatliga klimatförändringspanel
IPCS International Programme on Chemical Safety WHO:s internationella program för kemisk säkerhet
IPDC International Programme for the Development of Communications Unescos internationella program för utveckling av kommunikation
IPEC ILO International Programme for the Elimination of Child Labour ILO:s internationella program för avskaffande av barnarbete
IPTF United Nations International Police Task Force FN:s internationella polisstyrka i Bosnien och Hercegovina
IRIN Integrated Regional Information Network FN:s integrerade regionala informationsnätverk
ISA International Seabed Authority FN:s internationella instans för havsbottnen
ISBA International Seabed Area FN:s internationella havsbottensområde
ISMUN International Student Movement for the United Nations Internationella studentrörelsen för FN
ITC International Trade Center UNCTAD/WTO:s internationella handelscentrum
ITLOS International Tribunal for the Law of the Sea FN:s internationella domstol för havsrätt
ITSD Information Technology Services Division FN:s avdelning för informationsteknologiverksamhet (DM)
ITU International Telecommunication Union Internationella teleunionen
IUC Information Unit for Conventions UNEP:s informationsenhet för konventioner
IWY International Women’s Year Internationella kvinnoåret
IYC International Year of the Child Internationella barnåret
IYCP International Year for the Culture of Peace Internationella året för fredskultur
IYDP International Year of Disabled Persons Internationella året för handikappade
IYF International Year of the Family Internationella familjeåret
IYO International Year of the Ocean Internationella världshavsåret
IYOP International Year of Older Persons Internationella äldreåret
IYV International Year of Volunteers Internationella året för volontärarbete
IYSH International Year of Shelter for the Homeless Internationella året för hemlösa

JRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
JECFA Joint Expert Committee on Food Additives (FAO/WHO) FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser
JIU Joint Inspection Union FN:s inspektionsenhet
JPO Junior Professional Officer Juniorrådgivare
JRPU UNDP/UNHCR Joint Reintegration Programming Unit UNDP/UNHCR:s gemensamma enhet för reintegreringsprogrammering
JUNIC Joint UN Information Committee Informationskommittén för alla FN-organ, -program och -organisationer

KRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
KFOR Kosovo Force Kosovostyrkorna (NATO)

LRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
LAC Division for Latin America and the Caribbean UNOPS avdelning för Amerika och Karibien
LDC Least Developed Countries Minst utvecklade länder (MUL)
LOS Law of the Sea Havsrätt
LPA Local Plans of Action Lokala handlingsplaner
LPD Library and Publications Division DPI:s biblioteks- och publikationsavdelning
LTP Long-Term Plan(ning) Långsiktig planering

MRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
MACC Mine Action Coordination Centre FN:s center för koordinering av minhantering
MAB Man and the Biosphere Conference UNEP:s konferens om människan och biosfären
MAG Mine Advisory Group Rådgivande gruppen i minfrågor
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Internationella konventionen för förebyggandet av föroreningar från fartyg
MBS Monthly Bulletin of Statistics FN:s statistiska månadsrapport
MD Media Division FN:s medieavdelning
MDB Multilateral Development Banks Multilaterala utvecklingsbanker
MDGD Management Development and Governance Division UNDP:s avdelning för utveckling inom demokratisk samhällsstyrning
MICAH International Civilian Support Mission in Haiti FN:s internationella civila stödstyrka i Haiti
MICIVIH United Nations/Organization of American States International Civilian Mission in Haiti FN:s/OAS civila observatörsstyrka i Haiti
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency Organisationen för multilaterala investeringsgarantier
MINUGUA United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala
MINURCA United Nations Mission in the Central African Republic FN:s observatörsstyrka i Centralafrikanska republiken
MINURSO United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara FN:s observatörsstyrka för valövervakning i Västsahara
MINUSAL Mission of the United Nations in El Salvador FN:s observationsstyrka i El Salvador
MIPONUH United Nations Civilian Police Mission in Haiti FN:s civila polisstyrka i Haiti
MONUA United Nations Observer Mission in Angola FN:s observatörsstyrka i Angola
MONUC United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo FN:s mission i Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)
MOU Memorandum of Understanding Avtal mellan FN och en stat
MSD Medical Services Division FN:s avdelning för läkarvård

NRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
NADAF United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990s FN:s nya dagordning för Afrikas utveckling på 1990-talet
NGLS United Nations Non-governmental Liaison Service FN:s kontor för frivilligorganisationer
NGO Non-Governmental Organization Frivilligorganisation
NIC Newly Industrialized Countires Nyligen industrialiserade länder
NPA National Plans of Action Nationella handlingsplaner
NPEP National Poverty Eradication Plan Nationell plan för fattigdomsutrotning
NPT Non-Proliferation Treaty Icke-spridningsfördraget
NUSS Nuclear Safety Standards IAEA:s normer för kärnvapensäkerhet

ORedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
OASG Office of the Assistant Secretary-General Biträdande generalsekreterarens kontor
OB Office of Budget UNDP:s budgetkontor
OC Organizational Committee of the ACC ACC:s organisatoriska kommitté
OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp
ODA Official Development Assistance Officiellt statligt utvecklingsbistånd
ODCCP United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention FN:s kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning
ODPR Office for Displaced Persons and Refugees FN:s kontor för tvångsförflyttade personer och flyktingar
ODS Office of Development Studies UNDP:s kontor för utvecklingsstudier
OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
OHR Office of Human Resources UNDP:s personalavdelning
OHRM Office of Human Resources Management FN:s personalavdelning (DM)
OILPOL International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil Internationella konventionen om förhindrande av havsförorening orsakad av olja
OIOS Office of Internal Oversight Services FN:s kontor för intern översyn
OIP Office of the Iraq Programme Kontoret för FN:s Irak-program
OLA Office of Legal Affairs FN:s avdelning för juridiska ärenden
OLS United Nations Operation Lifeline Sudan FN:s hjälpinsats i Sudan
ONUC United Nations Operation in the Congo FN:s insats i den Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)
ONUCA United Nations Observer Group in Central America FN:s observatörsgrupp i Centralamerika
ONUMOZ United Nation Operation in Mozambique FN:s insatser i Moçambique
ONUSAL United Nations Observer Mission in El Salvador FN:s observatörsstyrka i El Salvador
OOSA Office for Outer Space Affairs FN-kontoret för frågor beträffande yttre rymden
OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Organisationen för förbud mot kemiska vapen
OPRC International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation Internationella konventionen om beredskap vid oljeutsläpp, reaktion och samarbete
OSG Office of the Secretary-General Generalsekreterarens kontor
OSSG Office of the Spokesman for the Secretary-General Kontoret för generalsekreterarens talesman
OUSG Office of the Under-Secretary-General Undergeneralsekreterarens kontor

PRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
PAHO Pan American Health Office/Regional Office for the Americas of the WHO WHO:s regionala kontor för Nord-, Mellan- och Sydamerika
PBC Programme and Budget Committee UNIDO:s program- och budgetkommitté
PCA Permanent Court of Arbitration Permanenta skiljedomstolen
PCB UNAIDS/Programme Coordination Board UNAIDS:s styrelse för programkoordinering
PCNICC Preparatory Commission for the International Criminal Court Förberedande kommissionen för den internationella brottmålsdomstolen
PCPB Post-Conflict Peace-Building Fredsuppbyggande efter en konflikt
PD Procurement Division FN:s inköpsavdelning i New York
PFA Platform for Action Handlingsplan
PIC Prior Informed Consent Tidigare meddelat samtycke (till vissa kemikalier och bekämpningsmedel)
PIP Peace Implementation Programme UNRWA:s fredsbevarande program
PIU Public Inquiries Unit DPI:s informationsenhet
PKO Peace-Keeping Operation Fredsbevarande insats
POC Pacific Operations Centre ESCAP:s center för insatser i Stilla havet
POPIN United Nations Population Information Network FN:s nätverk för befolkningsinformation
PPBA Office of Programme Planning, Budget and Accounts Kontoret för programplanering, budget och bokföring
PPBD Programme Planning and Budget Division FN:s avdelning för programplanering och budget
PPI Division for Planning and Public Information UNOPS avdelning för planering och information
PTD Procurement and Transportation Division FN:s avdelning för inköp och transport

RRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
RBM Roll Back Malaria UNICEF, WHO, UNDP och Världsbankens projekt för att reducera malaria
RCNYO United Nations Regional Commissions New York Office New York-kontoret för FN:s regionala kommissioner
RDD Research and Development Division HABITAT:s avdelning för forskning och utveckling
RDMHQ Rapidly Deployable Mission Headquarters FN:s högkvarter för snabbinsatser
RMTC WMO Regional Meteorological Training Centres WMO:s regionala meteorologiska utbildningscenter
ROA UNEP:s Regional Office for Africa UNEP:s regionalkontor för Afrika
ROLAC UNEP:s Regional Office for Latin America and the Carribean UNEP:s regionkontor för Latinamerika och Karibien

SRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
SALVAGE International Convention on Salvage Internationella konventionen om bärgning
SAR International Convention on Maritime Search and Rescue Internationella sjöräddningskonventionen
SARD Sustainable Agriculture and Rural Development Hållbar utveckling inom jordbruk och landsbygd
SC Security Council FN:s säkerhetsråd
SCP Sustainable Cities Programme UNEP och HABITAT:s stadsmiljöprogram
SDNP Sustainable Development Networking Programme UNEP:s nätverksprogram för hållbar utveckling
SEED Division for Sustainable Energy and Environment UNDP:s avdelning för hållbar energi och miljö
SEPED Social Development and Poverty Elimination Division UNDP:s avdelning för social utveckling och fattigdomsbekämpning
SEPHA Special Emergency Programme for the Horn of Africa Särskilda krisprogrammet för Afrikas horn
SFOR Stabilization Force FN:s multilaterala stabiliseringsstyrkor i Bosnien-Hercegovina ledda av NATO
SHD Sustainable Human Development Hållbar mänsklig utveckling
SIAP Statistical Institute for Asia and the Pacific ESCAP:s statistiska institut för Asien och Stillahavsområdet
SIDS Small Island Developing States Små ö-utvecklingsländer
SIDSPOA Small Island Developing States Programme of Action FN:s handlingsprogram för små ö-utvecklingsländer
SIGHT Summary Information on Global Health Trends WHO:s sammanfattade information om globala hälsosituationer
SITE Division for Services Infrastructure for Development and Trade Efficiency UNCTAD:s avdelning för utveckling av infrastruktur för främjande av handelseffektivitet
SMF/LDC Special Measures Fund for the Least Developed Countries FN:s särskilda fond för åtgärder i de minst utvecklade länderna
SNA System of National Accounts FN:s system statsfinanser
SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea Internationella konventionen om säkerhet för människoliv till sjöss
SOPAC South Pacific group of countries Länder i södra Stillahavsområdet (Australia, Mikronesien, Fiji, Marshall-öarna, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Vanatu och Västsamoa)
SPA Worlds Bank Special Programme of Assistance for Sub-Saharan Africa Världsbankens särskilda program för länder söder om Sahara
SPAW Strategic Plan for the Advancement of Women Strategisk plan för jämställdhet
SPAW Specially Protected Areas and Wildlife UNEP:s särskilda skyddade områden och naturliv
SPD Division for Special Programmes Development UNOPS specialprogramsutveckling
SPDC Special Political and Decolonization Committee Särskilda politiska och avkoloniseringsutskottet (fjärde utskottet)
SPFS Special Programme for Food Security FAO:s särskilda program för tillgången till livsmedel
SPLOS State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea Stater som anslutit sig till FN-konventionen om havsrätt
SRDC Subregional Development Centre FN:s subregionala utvecklingscenter
SRSG Special Representative of the Secretary-General Generalsekreterarens särskilde representant
SSD Specialist Services Division FN:s avdelning för specialistverksamhet
SSOD Special Session on Disarmament FN:s generalförsamlings särskilda möte om nedrustning
START Strategic Arms Reduction Talks Samtal om nedskärningar av antalet strategiska kärnvapen
STAT Statistical Division DESA:s statistiska avdelning
STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Internationella konventionen om normer för övning, intyg och vakt för sjöfolk
STCW-F International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel Internationella konventionen för normer för övning, intyg och vakt för personal på fiskefartyg
SUA Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 års konvention för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
SUTCDC Special Unit for Technical Cooperation Among Developing Countries UNDP:s särskilda enhet för tekniskt samarbete mellan u-länder

TRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
TA Technical Advisers UNDP:s tekniska rågdivare
TC Trusteeship Council FN:s förvaltarskapsråd
TCDC Technical Cooperation Among Developing Countries Tekniskt samarbete mellan u-länder (UNDP)
TCO WMO Technical Cooperation Programme WMO:s program för tekniskt samarbete
TCPC Technical Committee for Programme and Coordination WTO:s tekniska kommitté för program och koordinering
TDB Trade and Development Board UNCTAD:s styrelse
TED Translation and Editorial Division FN:s översättnings- och redigeringsavdelning
TOGA Tropical Ocean and Global Atmosphere Programme WMO:s program för tropiska hav och global atmosfär
TOKTEN Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals UNDP:s program för kunskapsöverföring genom utvandrare
TREAS Treasury Division UNDP:s finansavdelning
TRIPS WTO/UNCTAD Trade-Related Aspects of Intellectuel Property Rights Handelsrelaterade aspekter av den inteellektuella äganderätten (WTO/UNCTAD)
TSD Technology Services Division UNDP:s avdelning för tekniktjänster
TT Travel and Transport Service FN:s rese- och transporttjänst

URedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
UMP Urban Management Programme HABITAT:s handlingsprogram för städer
UN United Nations Förenta Nationerna (FN)
UN/CEFACT United Nations Centre for the Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and Transport FN:s center för underlättande av tillvägagångssätt och praxis vid administration, handel och transport
UNA United Nations Association FN-förbundet
UNAFRI United Nations African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders FN:s afrikainstitut för brottsbekämpning och kriminalvård
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS FN:s aids-program
UNAIDS/PCB Programme Coordination Board UNAIDS:s styrelse för programkoordinering
UNAMA United Nations Assistance Mission to Afghanistan FN:s stöduppdrag i Afghanistan
UNAMIC United Nations Advance Mission in Cambodia FN:s förberedande styrka i Kambodja
UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda FN:s stödstyrka i Rwanda
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone FN:s fredsbevarande styrka i Sierra Leone
UNARDOL United Nations Assistance for the Reconstruction and Development of Lebanon FN:s bistånd till Libanons återuppbyggnad och utveckling
UNASOG United Nations Aouzou Strip Observer Group FN:s observatörsgrupp på Aouzouremsan
UNAT United Nations Administrative Tribunal FN:s förvaltningsdomstol
UNAVEM United Nations Angola Verification Mission FN:s kontrollstyrka i Angola
UNBISnet United Nations Bibliographic Information System FN:s bibliografiska informationssystem
UNCA United Nations Correspondents Association FN:s sammanslutning för korrespondenter
UNCC United Nations Compensation Commission FN:s skadeståndskommission i Irak
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning
UNCCP United Nations Conciliation Commission for Palestine FN:s medlingskommission för Palestina
UNCDF United Nations Capital Development Fund FN:s fond för utveckling av kapital
UNCED United Nations Conference on Environment and Development FN:s konferens om miljö och utveckling (Rio-konferensen)
UNCIP United Nations Commission for India and Pakistan FN:s kommission för Indien och Pakistan
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law FN:s kommission för internationell handelsrätt
UNCIVPOL United Nations Civilian Police FN:s civilpolis
UNCJIN United Nations Crime and Justice Information Network FN:s nätverk för information om brott och straffrätt
UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea Förenta nationernas havsrättskonvention
UNCOPUOS United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space FN:s rymdkommitté
UNCPCJP United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme FN:s program för brottsförebyggande och straffrätt
UNCRD United Nations Centre for Regional Development FN:s center för regional utveckling
UNCRO United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia FN:s förtroendeskapande styrka i Kroatien
UNCSAT United Nations Conference on Science and Technology FN:s konferens om vetenskap och teknologi
UNCSTD United Nations Conference on Science and Technology for Development FN:s konferens om vetenskap och teknologi för utveckling
UNCSW United Nations Commission on the Status of Women FN:s kvinnokommission
UNCT United Nations Country Team FN:s fältarbetare
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development FN:s konferens om handel och utveckling
UNCTAD X Tenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development FN:s tionde konferens om handel och utveckling
UNCUEA United Nations Centre for Urgent Environmental Assistance FN:s center för brådskande miljöhjälp
UNCURK United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea FN:s kommission för Koreas enande och återuppbyggnad
UNDAF United Nations Development Assistance Framework FN:s ramverk för utvecklingssamarbete
UNDAW United Nations Division for the Advancement of Women FN:s avdelning för jämställdhet
UNDC United Nations Disarmament Commission FN:s nedrustningskommission
UNDCP United Nations International Drug Control Programme FN:s narkotikakontrollprogram
UNDG United Nations Development Group FN:s administrativa kontor för koordinering på fältnivå
UNDHL United Nations Dag Hammarskjölds Library Dag Hammarskjöldsbiblioteket
UNDMT United Nations Disaster Management Team FN:s katastrofhanteringsteam
UNDOC United Nations Documents Index FN:s dokumentförteckning
UNDOF United Nations Disengagement Observer Force FN:s övervakningsstyrka för truppåtskillnad mellan Israel och Syrien
UNDP United Nations Development Programme FN:s utvecklingsprogram
UNDP/GEMS UNDP Global Environment Monitoring System UNDP:s globala system för miljöövervakning
UNEF United Nations Emergency Force FN:s beredskapsstyrka
UNEP United Nations Environment Programme FN:s miljöprogram
UNEP/ROA UNEP:s Regional Office for Africa UNEP:s regionala kontor för Afrika
UNEP-IE United Nations Environment Programme Industry and Environment Centre UNDP:s industri- och miljöcenter
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur, och kommunikation/media
Unesco/IHP International Hydrological Programme Unescos internationella hydrologiprogram
Unesco/IOC Intergovernmental Oceanographic Commission Unescos mellanstatliga oceanografiska kommission
Unesco/IPDC International Programme for the Development of Communications Unescos internationella program för utveckling av kommunikation
Unesco/WDCD Intergovernmental Committee for the World Decade for Cultural Development Unescos mellanstatliga kommitté för världsdecenniet för kulturell utveckling
UNFALD United Nations Field Administration and Logistics Division FN:s administration och logistik i fält
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change FN:s ramkonvention om klimatförändring
UNFICYP United Nations Force in Cyprus FN:s styrka på Cypern
UNFIP United Nations Fund for International Partnerships Fond som administrerar donationer till FN:s verksamhet
UNFPA United Nations Population Fund FN:s befolkningsfond
UNFSTD United Nations Fund for Science and Technology for Development FN:s fond för utveckling inom vetenskap och teknologi
UNGASS Special Session of the General Assembly Generalförsamlingens särskilda möte
UNGCI United Nations Guards Contingent in Iraq FN:s styrka i norra Irak
UNGEGN United Nations Group of Experts on Geographical Names FN:s expertgrupp beträffande geografiska namn
UNGIWG United Nations Geographic Information Working Group FN:s arbetsgrupp för geografisk information
UNGOMAP United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan FN:s förmedlingsuppdrag i Afghanistan och Pakistan
UNHCHR United Nations High Commissioner for Human Rights FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees FN:s flyktingkommissarie
UNHQ United Nations Headquarter FN:s högkvarter
UNHSP United Nations Human Settlements Programme FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor
UNIC United Nations Information Centre FN:s informationskontor
UNICC United Nations International Computer Centre FN:s internationella datacenter
UNICEF United Nations Children’s Fund FN:s barnfond
UNICPO United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Ocean Affairs FN:s opartiska inofficiella konsultationer om havsärenden
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute FN:s institut för interregional juridisk forskning
UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research FN:s institut för nedrustningsforskning
UNIDO United Nations Industrial Development Organization FN:s organisation för industriell utveckling
UNIFEM United Nations Development Fund for Women FN:s utvecklingsfond för kvinnor
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon FN:s fredsbevarande styrka i Libanon
UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military Observer Group FN:s militära observatörsgrupp i Iran-Irak
UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission FN:s observatörsstyrka i Irak-Kuwait
UNIPOM United Nations India-Pakistan Observation Mission FN:s observatörsstyrka i Indien-Pakistan
UNIPTF United Nations International Police Task Force FN:s internationella polisstyrka
UNIS United Nations International School FN:s internationella skola
UNIS United Nations Information Service FN:s informationstjänst
UNISPACE United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space FN:s konferens om utforskning och fredlig användning av rymden
UNISPAL United Nations Information System on the Question of Palestine FN:s informationssystem om Palestinafrågan
UNISTE United Nations International Symposium on Trade Efficiency FN:s internationella symposium om effektivitet inom handel
UNITAR United Nations Institute for Training and Research FN:s utbildnings- och forskningsinstitut
UNITeS United Nations Information Technology Corps of Volunteers FN-volontärer som hjälper människor i utvecklingsländer att använda internet och informationsteknologi i utvecklingssyfte
UNJSPB United Nations Joint Staff Pension Board Styrelsen för FN-anställdas pensionsfond
UNJSPF United Nations Joint Staff Pension Fund FN-anställdas pensionsfond
UNL Universal Networking Language FN:s gemensamma språkkod för översättningsprogram
UNLB United Nations Logistic Base FN:s militära bas för planläggning och utförande av transporter och underhåll i Brisindi
UNLTC United Nations Military Liaison Team in Cambodia FN:s militära samband i Kambodja
UNMA United Nations Mission in Angola FN:s fredsbevarande styrka i Angola
UNMACC United Nations Mine Action Coordination Centre FN:s centrer för koordinering av minhantering
UNMAS United Nations Mine Action Service FN:s minröjningsenhet
UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea FN:s fredsbevarande styrka i Etiopien och Eritrea
UNMIBH United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina FN:s fredsbevarande styrka i Bosnien-Hecegovina
UNMIH United Nations Mission in Haiti FN:s observatörsstyrka i Haiti
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo FN:s övergångsadministration i Kosovo
UNMISET United Nations Mission of Support in East Timor FN:s stödoperation i Östtimor
UNMO United Nations Military Observers FN:s militära observatörer
UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan
UNMOP United Nations Mission of Observers in Prevlaka FN:s observatörsgrupp i Prevlaka
UNMOT United Nations Mission of Observers in Tajikistan FN:s observatörsstyrka i Tadzjikistan
UNMOVIC United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission FN:s kommission för övervakning, kontroll och inspektion i Irak
UN-NADAF United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990s FN:s nya dagordning för Afrikas utveckling på 1990-talet
UNOB United Nations Office in Burundi FN:s kontor i Burundi
UNOCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs FN:s fond för koordinering av humanitärt bistånd till Afghanistan
UNOG United Nations Office at Geneva FN:s kontor i Genève
UNOGBIS United Nations Peace-Building Support Office in Guinea-Bissau FN:s kontor för fredsskapande arbete i Guinea-Bissau
UNOGIL United Nations Observation Group in Lebanon FN:s observationsgrupp i Libanon
UNOHCI United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq FN:s kontor för hjälp till Irak
UNOL United Nations Peace-Building Support Office in Liberia FN:s kontor för fredsskapande arbete i Liberia
UNOMA United Nations Observer Mission in Angola FN:s observatörsstyrka i Angola
UNOMIG United Nations Observer Mission in Georgia FN:s observatörsstyrka i Georgien
UNOMIL United Nations Observer Mission in Liberia FN:s observatörsstyrka i Liberia
UNOMSA United Nations Observer Mission in South Africa FN:s observatörsstyrka i Sydafrika
UNOMSIL United Nations Observer Mission in Sierra Leone FN:s observatörsstyrka i Sierra Leone
UNOMUR United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda FN:s observatörsstyrka i Uganda-Rwanda
UNON United Nations Office at Nairobi FN:s kontor i Nairobi
UNOPS United Nations Office for Project Services FN:s kontor för projekttjänster
UNOSOM United Nations Operation in Somalia FN:s operation i Somalia
UNOV United Nations Office at Vienna FN:s kontor i Wien
UNOVER United Nations Observer Mission to Verify the Referendum in Eritrea FN:s valobservatörer för folkomröstningen i Eritrea
UNPA United Nations Postal Administration FN:s postadministration
UNPA United Nations Protected Area Område under FN:s beskydd
UNPD United Nations Population Division FN:s befolkningsavdelning
UNPD United Nations Procurement Division FN:s inköpsavdelning
UNPF United Nations Peace-Force FN:s skyddsstyrka
UNPF-HQ United Nations Peace-Force Headquarters FN-styrkornas högkvarter
UNPOB United Nations Political Office in Bougainville FN:s politiska kontor i Bougainville
UNPOS United Nations Political Office for Somalia FN:s politiska kontor i Somalia
UNPREDEP United Nations Preventive Deployment Force FN:s övervakningsstyrka i Makedonien
UNPROFOR United Nations Protection Force FN:s fredsbevarande operation i f.d. Jugoslavien
UNPAAERD United Nations Programme of Action for African Economic Recovery and Development FN:s handlingsprogram för ekonomisk återhämtning och utveckling i Afrika
UNRCPDA United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa FN:s regionala center för fred och nedrustning i Afrika
UNREO United Nations Rwanda Emergency Office FN:s kriskontor i Rwanda
UNRFNRE United Nations Revolving Fund for Natural Resources Exploration FN:s fond för utforskning av naturresurser
UNRISD United Nations Research Institute for Social Development FN:s forskningsinstitut för social utveckling
UNROAP United Nations Regional Office for Asia and the Pacific FN:s regionala kontor för Asien och Stillahavsområdet
UNROD United Nations Relief Operation in Dacca FN:s biståndsoperation i Dacca
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Agency FN:s bistånd- och återuppbyggnadsorgan (UNHCR:s föregångare)
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar
UNSC United Nations Staff College FN-personalens utbildningsinstitut
UNSC United Nations Security Council FN:s säkerhetsråd
UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar
UNSCO Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Kontoret för FN:s särskilde koordinator för Mellanöstern
UNSCOM United Nations Special Commission for the Elimination of Iraq’s Weapons of Mass Destruction FN:s särskilda kommission för avveckling av Iraks massförstörelsevapen
UNSD United Nations Statistic Division FN:s statistikavdelning
UNSECOORD Office of the United Nations Security Coordinator Kontoret för FN:s säkerhetskoordinator
UNSF United Nations Security Force in West New Guinea FN:s säkerhetsstyrka i västra Nya Guinea
UNSIA United Nations System-wide Special Initiative on Africa FN:s omfattande särskilda initiativ för Afrika
UNSMA United Nations Special Mission to Afghanistan FN:s särskilda operation i Afghanistan
UNSMIH United Nations Support Mission in Haiti FN:s stödstyrka i Haiti
UNSO United Nations Sudano-Sahelian Office FN:s kontor i Sudan-Sahelområdet
UNSSOD United Nations General Assembly’s Special Session on Disarmament Generalförsamlingens särskilda möte om nedrustning
UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia FN:s övergångsadministration i Kambodja
UNTACDA United Nations Transport and Communications Decade in Africa FN:s transport- och kommunikationsdecennium i Afrika
UNTAES United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium FN:s övergångsadministration för östra Slavonien, Baranja och västra Srijem
UNTAET United Nations Transitional Administration in East Timor FN:s övergångsregering i Östtimor
UNTAG United Nations Transition Assistance Group FN:s grupp för övergångsassistans i Namibia
UNTEA United Nations Temporary Executive Authority FN:s temporära verkställande myndighet
UNTOP United Nations Tajikistan Office for Peace-Building FN:s kontor för fredsskapande arbete i Tajikistan
UNTMIH United Nations Transitional Mission in Haiti FN:s övergångsstyrka i Haiti
UNTPDC United NationsTrade Point Development Centre FN:s utvecklingscenter för handelsfrågor
UNTSO United Nations Truce Supervision Organization FN:s organisation för övervakning av vapenstillestånd i Mellanöstern
UNU United Nations University FN-universitetet
UNU/BIOLAC United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien
UNU/IAS United Nations University/ Institute of Advanced Studies FN-universitetets institut för högre studier
UNU/ILA United Nations University Leadership Centre Academy FN-universitetets ledarskapsakademi
UNU/INRA United Nations University Institute for Natural Resources in Africa FN-universitetets institut för naturtillgångar i Afrika
UNU/INTECH United Nations University Institute for New Technologies FN-universitetets institut för ny teknologi
UNU/INWEH United Nations University/ International Network on Water, Environment and Health FN-universitetets internationella nätverk för vatten, miljö och hälsa
UNU/WIDER United Nations University World Institute for Development Economic Research FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi
UNV United Nations Volunteers FN:s volontärprogram
UNVFVT United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture FN:s frivilligfond för tortyroffer
UNYOM United Nations Yemen Observation Mission FN:s observatörsstyrka i Jemen
UNZAP United Nations Zambia Assistance Programme FN:s program för bistånd till Zambia
UPU Universal Postal Union Världspostunionen
USG Under-Secretary-General FN:s undergeneralsekreterare

VRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
VEEP Village Employment and Environment Programme UNDP:s program för främjande av sysselsättning och miljö i landsbyar

WRedigera

Förkortning Förkortning för: Svenskt namn
WAASE Division for Western Asia, Arab States and Europe UNOPS avdelning för västra Asien, arabstaterna och Europa
WBG World Bank Group Världsbankgruppen
WCC World Climate Conference WMO:s världsklimatkonferens
WCDMP World Climate Data and Monitoring Programme  
WCEFA World Conference on Education For All Unescos världskonferens om utbildning åt alla
WCP World Climate Programme WMO:s världsklimatetprogram
WCRP World Climate Research Programme WMO:s program för forskning om världsklimatet
WFC World Food Council Världsrådet för livsmedel
WFP World Food Programme Världslivsmedelsprogrammet
WFUNA World Federation of UN Associations FN-förbundens världsfederation
WGEID United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances FN:s arbetsgrupp för påtvingat eller ofrivilligt försvinnande
WHA World Health Assembly Världshälsoförsamlingen
WHD World Habitat Day Världsdagen för bosättnings- och bebyggelsemiljöer
WHO World Health Organization Världshälsoorganisationen
WHO/AFRO WHO Regional Office for Africa WHO:s regionala kontor för Afrika
WHO/EMRO WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean WHO:s regionala kontor för östra medelhavsområdet
WHO/EURO WHO Regional Office for Europe WHO:s regionala kontor för Europa
WHO/SEARO WHO Regional Office for South-East Asia Region WHO:s regionala kontor för Sydöstasien
WHO/SIGHT WHO Summary Information on Global Health Trends WHO:s sammanfattade information om globala hälsotrender
WHYCOS World Hydrological Cycle Observing System WMO:s system för observation av jordens hydrologiska cykel
WIDER United Nations University World Institute for Development Economics Research FN-universitetets världsinstitut för forskning om utvecklingsekonomier
WIPO World Intellectual Property Organization Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten
WMO World Meteorological Organization Meteorologiska världsorganisationen
WMU World Maritime University Världssjöfartsuniversitetet
WHO/WPRO WHO Western Pacific Regional Office WHO:s regionala kontor för västra Stilla havsområdet
WRC World Radiocommunication Conference ITU:s världskonferens om radiokommunikation
WTO World Trade Organization Världshandelsorganisationen
WTO World Tourism Organization Världsturismorganisationen
WTO/TCPC Technical Committee for Programme and Coordination WTO:s tekniska kommitté för program och koordinering
WTO/TPRB Trade Policy Review Body WTO:s organ för granskning av handelspolitik
WWC World Water Conference Världsbankens konferens om världens vatten
WWW World Weather Watch WMO:s bevakning av vädret i världen

KällorRedigera

  • FN:s i Danmark webbplats, FN:s globala webbplatser, Regeringens och EU-kommissionens webbplatser, med flera.

Externa länkarRedigera