Öppna huvudmenyn

Lampertus Gedicke, född 1683, död 1735 i Berlin, var tysk evangelisk-luthersk garnisonspräst i pietistisk anda. Han var psalmförfattare och finns representerad i bland andra danska Psalmebog for Kirke og Hjem.

Ett exempel på hans pietistiska hållning i religionsfråga är hans psalmtext, översatt till engelska Just as God leads me I would go.

Just as God leads me I would go;
I would not ask to choose my way;
Content with what He will bestow,
Assured He will not let me stray.
So as He leads, my path I make,
And step by step I gladly take,
A child in Him confiding.

BibliografiRedigera

  • En kort historisk-underrättelse om hela reformations wärcket, hwilket medelst Lutheri tienst anno 1517 begyntes, hwar uti så wäl kyrckiones tilstånd för reformationen, som ock reformations nödwändighet, art och beskaffenhet wises, och reformations historien åhr ifrån åhr korteligen beskrifwes, jemwäl och näst gudomliga providentz, och under reformation ertedde wälgierningars förestälning, thess förnämsta förhinder beröras, papisternas inkastemot reformationen beswaras, samt alla evangeliska christnas plicht skiärpad warder.
Them enfaldigom, eller ock them, som widlyftiga skrifter efter theras omständigheter ej :läsa kunna, til godo först upsat af Lampert Gedichen [...] med sedermera af tyskan i swenska :språket öfwersat. Norrköping, C. F. Broocman, 1727.

KällorRedigera

  • Gawthrop, Richard L., Pietism and the making of eighteenth-century Prussia, Cambridge University Press, 1993.
  • Marschke, Benjamin, Absolutely Pietist: Patronage, Factionalism, and State Building in the Early Eighteenth-Century Prussian Army Chaplaincy. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2005. ISBN 3-484-84016-1.