Lagtext

text innehållande paragrafer och bestående av juridisk språk

Lagtext är den text som en lag består av.

Lagtext i Sverige redigera

I Sverige utfärdas lagtext löpande av riksdagen och publiceras i SFS (Svensk författningssamling). Lagtext består traditionellt av paragrafer markerade med §. Varje paragraf består i sin tur i stycken och eventuellt punkter.

Nedan är ett exempel, det är de två första paragraferna ur avtalslagen. Man kan här se att lagen är uppbyggd av kapitel samt paragrafer och dessa i stycken. (Notera att lagtext inte lyder under upphovsrättslagen och kan publiceras fritt)

SFS nr: 1915:218

myndighet: Justitiedepartementet

Rubrik: Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

1 kap. Om slutande av avtal

1 § Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret. Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja. I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är stadgat.

2 § Har anbudsgivaren bestämt viss tid för svar, skall han anses hava föreskrivit, att svaret skall inom den tid komma honom tillhanda.

Externa länkar redigera