Kriminalisering innebär att någonting som tidigare har varit lagligt blir olaglig; en gärning, effekt eller fara påförs ett straffansvar i enlighet med en klar och otvetydig lagtext.

Är lagtexten oklar eller tvetydig, så ligger ansvarsbördan på lagstiftaren som inte har uttryckt sig tillräckligt klart och otvetydigt, till förmån för den misstänkte (latin: in dubio pro reo).

Den omvända processen, att en gärning, effekt eller fara som inte längre anses vara straffvärd medför inte längre något straffansvar, och kallas för avkriminalisering. En gärning, effekt eller fara kan även legaliseras.

LitteraturRedigera

Offentligt tryck
 • SOU 1988:7 Frihet från ansvar. Om legalitetsprincipen och om allmänna grunder för ansvarsfrihet. Slutbetänkande av Fängelsestraffkommittén.
 • SOU 1996:185 Straffansvarets gränser. Avgivet av Straffansvarsutredningen.
 • SOU 1997:127 Straffansvaret för juridiska personer. Avgivet av Företagsbotsutredningen.
Rättsvetenskap
 • Anners, Erik, Svensk straffrättshistoria. Del 1. Några huvudlinjer, 2 uppl, AWE/Gebers, Stockholm 1973 (69 s)
 • Asp, Petter, Internationell straffrätt, Iustus, Uppsala 2011 (177 s)
 • Asp, Petter & Magnus Ulväng (på grundval av texter av Nils Jareborg), Kriminalrättens grunder, Iustus, Uppsala 2010 (578 s)
 • Frände, Dan, Den straffrättsliga legalitetsprincipen, Juridiska föreningen i Finland, Helsingfors 1989 (283 s) Ak avh
 • Hoflund, Olle, Medverkan till brott, Norstedt, Stockholm 1972 (96 s)
 • Jareborg, Nils, Begrepp och brottsbeskrivning. Semantik och läran om normativa rekvisit, Norstedt, Stockholm 1974 (293 s)
 • Jareborg, Nils, Handling och uppsåt. En undersökning rörande doluslärans underlag, Norstedt, Stockholm 1969 (393 s) Ak avh
 • Lernestedt, Claes, Kriminalisering. Problem och principer, Iustus, Uppsala 2003 (387 s) Ak avh
 • Lidberg, Lars, & Nils Wiklund, Svensk rättspsykiatri. Psykisk störning, brott och påföljd, Studentlitteratur, Lund 2004 (608 s)
 • Sarnecki, Jerzy, Brottsligheten och samhället, Studentlitteratur, Lund 2010 (156 s) (Boken är en förkortad version av Introduktion till kriminologi andra upplagan, men innehåller även en del nyskrivet material för kurser i straffrätt.)
 • Sarnecki, Jerzy, Introduktion till kriminologi, 2 uppl, Studentlitteratur, Lund 2009 (609 s)
 • Thornstedt, Hans, Om företagaransvar. Studier i specialstraffrätt, Nordiska bokhandeln (i distr), Stockholm 1948 (336 s) Ak avh
 • Thornstedt, Hans, Om rättsvillfarelse. En straffrättslig undersökning, Norstedt, Stockholm 1956 (323 s)
 • Wallén, Per-Edwin, Svensk straffrättshistoria. Del 2. Några huvudlinjer, 2 uppl, AWE/Gebers, Stockholm 1975 (45 s)
 • Wennberg, Suzanne, Försök till brott, 2 uppl, Norstedt, Stockholm 2010 (352 s)