Klockarebackens kapell

ett kapell i utkanten av Höör

Klockarebackens kapell är beläget i Höörs västra utkant på gränsen mot Stenskogen. Det uppfördes efter ritningar av arkitekten Bernt Nyberg 1969 efter en allmän arkitekttävling där han erhållit andra pris. Kapellet invigdes av biskopen Martin Lindström den 16 december 1972.

Klockarebackens kapell

Byggnaden är uppförd i brutalismens anda i mörkt handslaget mangantegel från Helsingborgs tegelbruk; därtill rå betong, cortenstål och glas. Kapellets har en kärv estetik och en stram och enkel karaktär. Ljusets ständiga spel över väggarna i ceremonirummet skapar tillsammans med dess asymmetriska uppläggning ett spänningsfyllt rum. Genom fönstersättningen och takljus har Nyberg på ett symboliskt sätt introducerat tiden i gravkapellet och skapat något av ett solur. Byggnaden är på ett för Nyberg typiskt sätt komponerad med enkla geometriska förhållanden, som exempelvis kvadraten, mellan byggnadens olika delar och rum.

Nybergs viktigaste inspirationskälla var vännen och arkitektkollegan Sigurd Lewerentz och Klockarebackens kapell bär starkt släktskap med Lewerentz senare verk.

Det mörka teglet och den råa betongen kan ge ett något dystert intryck men byggnadens ljusföring, harmoni och renhet kan ge en känsla av hoppfullhet och förtröstan inför mötet med döden.