Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe är Zimbabwes nationalsång. "Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe" betyder ungefär "Gud välsigne landet Zimbabwe".

Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe

Phakamisan' if'legi yethu yeZimbabwe

Eyazalwa yimpi yenkululeko;

Le gaze' elinengi lamaqhawe ethu

Silivikele ezitheni zonke;

Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Khangelan' i Zimbabwe yon' ihlotshi si we

Ngezintaba lang' miful' e bu keka yo.

I zulu kaline, izilimo zande;

Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe;

Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Nkosi bu sis' ilizwe le-thu leZimbabwe

Ilizwe labo khokho bethu thina sonke;

Kusuk' eZambezi Kusiy' e Limpopo.

Abakho kheli babe lobuqotho;

Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Simudzai mureza wedu weZimbabwe

Simudzai mureza wedu weZimbabwe

Yakazvarwa nomoto wechimurenga;

Neropa zhinji ramagamba

Tiidzivirire kumhandu dzose;

Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa

Namakomo, nehova, zvinoyevedza

Mvura ngainaye, minda ipe mbesa

Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;

Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe

Nyika yamadzitateguru edu tose;

Kubva Zambezi kusvika Limpopo,

Navatungamiri vave nenduramo;

Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.