Jordbruk i Sverige eller lantbruk är en näringsform av jordbruk som innefattar djurskötsel, odling av grödor med mera. Jordbruket i Sverige har genomgått ett skifte de senaste 50 åren, där antalet jordbruksföretag har halverats från 1970 till 2016, men där mängden jordbruksareal som varje företag brukar har fördubblats. Även produktiviteten hos mjölkkor och avkastningen av säd har ökat markant sedan 1970. År 2016 fanns cirka 63 000 jordbruksföretag i Sverige, och jordbruksnäringen stod för cirka 1,2 % av den totala sysselsättningen i landet.[3] Cirka 8 % av den totala landarealen används som åkermark eller betesmark.[4]

"Bonden bröt för odling byggd". Detalj vid entrén till Nordiska museet.
Mängden brukad åkerareal (i hektar) i Sverige för åren 1866-2007.[1][uppdatering behövs]
Använd jordbruksmark per län i hektar.[2][uppdatering behövs]

Sveriges jordbrukspolitik bedrivs på FN-, EU- regerings- och riksdagsnivå.

Förutom odling av grödor och att hålla boskap, så bedrivs även annan verksamhet som hästverksamhet (turridning, ridskolor, ridupplevelser mm), gårdsbutiker med lokalproducerad mat, hantverk och energiproduktion.


Per regionRedigera

SydsverigeRedigera

Skåne, Halland, Blekinge, Öland och Gotland. Vegetationsperioden är cirka 7 månader.[5] Här odlas framförallt vete, korn, raps och sockerbetor. Man odlar också mycket potatis, ärtor och andra grönsaker. Svinuppfödning är vanligt i Skåne och södra Halland. Mjölkkor, får och fjäderfä är vanligt på Gotland och Öland.[6]

Mellansvenska sänkanRedigera

Västgötaslätten, Östgötaslätten, Närkeslätten och Mälardalen. Vegetationsperioden är cirka 6 månader.[5] Området var havsbottnen efter istiden och jorden är därför väldigt bördig. Innan man fick ordentliga plogar på 1800-talet kunde man inte plöja den delvis hårda leran. Innan dess var dessa fält ängar som boskap betade på. Nu odlar man istället foder till djuren på ängarna. Gårdarna i mellansvenska sänkan är i regel större än i andra delar av Sverige. Här finns gårdar och slott som har haft tillhörande marker ända sedan 1600-talet. Många gårdar ägnar sig inte åt boskapsskötsel utan bara åt odling. Här odlar man vallväxter, potatis, korn, vinbär, vete och raps.

NorrlandskustenRedigera

Norrlands kust har Sveriges högsta kustlinje. Åkrarna är därför gammal havsbotten. Älvarna som går genom området har också lämnat slam efter sig som också ger näring till åkrarna. Vegetationsperioden är kort, bara 3-4 månader.[5]

MiljöpåverkanRedigera

Den stora användningen av handelgödsel har påverkat framförallt Hallandskusten och Östersjön. Gödseln göder plankton som då växer och när de dör förbrukar de syre. Då sjunker syrehalten nere vid bottnen. Det gör att djuren där nere dör av syrebrist. En annan miljöpåverkan är ammoniak som uppstår vid lagring av gödsel. Detta kan försura och övergöda. Att först odla mat till slaktboskap är också miljöpåverkande. Om man istället äter spannmål så tjänar man in mycket energi eftersom väldigt mycket energi uppgår i värme vid varje steg i näringskedjan. Lustgas, en potent växthusgas, släpps även ut i samband med tillförseln av kvävegödsel. Med hjälp av precisionsodling kan skador skapta av kvävegödsel minimeras.[7]

GalleriRedigera

KällorRedigera

  1. ^ ”Åkerarealens användning i hektar efter län/riket och grödgrupp. År 1866 - 2007”. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__JO__JO1901__JO1901C/Kap3T01/?rxid=6d94d133-38fa-4210-8c6f-a755f4661cae. Läst 25 september 2017. 
  2. ^ ”Åkerarealens användning efter län/riket och gröda. År 1981 - 2007”. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__JO__JO0104/AkerArealGrodaL/?rxid=a15c1b0f-f525-4da5-8773-7407123d15f6. Läst 25 september 2017. 
  3. ^ ”Basfakta om svenskt jordbruk”. Jordbruksstatistisk sammanställning, Jordbruksverket. 29 augusti 2017. Arkiverad från originalet den 26 september 2017. https://web.archive.org/web/20170926143709/http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistisksammanstallning/basfaktaomsvensktjordbruk.4.116e9b9d159b31e6cb936b4a.html. Läst 26 september 2017. 
  4. ^ ”8 % av Sveriges landareal är jordbruksmark”. Jordbruket i siffror. 6 februari 2014. http://jordbruketisiffror.wordpress.com/2014/02/06/8-av-sveriges-landareal-ar-jordbruksmark/. Läst 26 september 2017. 
  5. ^ [a b c] ”Vegetationsperiod”. Kunskapsbanken, SMHI. 23 september 2011. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vegetationsperiod-1.6270. Läst 26 september 2017. 
  6. ^ ”Lantbruk Skåne”. http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Pages/default.aspx. Läst 21/9/2016. 
  7. ^ ”Möjligheter att använda precisionsodling i EU”. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529049/IPOL-AGRI_NT(2014)529049_EN.pdf. Läst 21/9/2016. 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera