Jørgen Carl la Cour, född 8 juni 1838 på Skjærsø vid Ebeltoft, död 21 februari 1898 i Köpenhamn, var en dansk agronom. Han var bror till Poul la Cour och far till Dan la Cour och tillhörde den franskbördiga danska släkten la Cour..

Han lärde sig praktiskt lantbruk under sin far på Skjærsø, lantbruksexamen avlade han, då denna för sista gången togs på Den polytekniske læreanstalt 1857; han var därnäst i en del år knuten som assistent till Landbohøjskolen och företog slutligen 1865-66 en studieresa genom Europas mest utvecklade länder. Hemkommen inrättade han Landboskolen vid Nærum, 1868 flyttade han denna till Kongens Lyngby och förenade här för första gången högskoletanken med lantbruksskolans verksamhet. Han ledde med ett kort avbrott (1884-89) denna kända skola, med vilken han förenade Brede ladegård som skollantbruk och därigenom förenade praktisk och teoretisk utbildning.

Trots denna verksamhet som skolföreståndare var mycket framgångsrik, gjorde han dock sina viktigaste insatser i Landhusholdningsselskabets tjänst. Han knöts 1875 till sällskapet som sekreterare och verkade som sådan till december 1891. Då han tillträdde tjänsten, var det goda tider för danskt jordbruk, men huvuddelen av den tid, under vilken han var sekreterare, var det kris inom branschen. På grund av växande konkurrens och andra orsaker föll priserna på jordbruksprodukter och marknadsvillkoren blev allt svårare. Under dessa år arbetade sällskapet, särskilt under Edward Tesdorpfs ledning, med rådgivning och stöd åt lantbruket varunder la Cour gjorde mycket framstående insatser.

I december 1891 valdes han till president i sällskapet, en befattning, han innehade till sin död, och 1892 utnämndes han till chef for det året därpå indragna konsulentkontoret. År 1894 blev han regeringens inspektör för lantbrukets exportvillkor. Slutligen kan nämnas, att han under en lång följd av år (från 1867) redigerade "Tidsskrift for landøkonomi", i vilken han länge skrev de instruktiva årsöversikterna över lantbrukets tillstånd, förutom en hel del andra artiklar. År 1903 avtäcktes en bronsstaty av honom vid Landboskolen i Kongens Lyngby.

KällorRedigera