Heteros är ett fenomen som innebär korsningsvitalitet, det vill säga den förbättring av egenskaper som kan ske vid korsning av populationer där de mest fördelaktiga generna samlas i en individ så att avkomman överträffar sina föräldrar. Detta är det önskade resultat vid avel och representerar motsatsen till inavel.

Ett fördelaktigt resultat uppnås genom ökad heterozygoti. Om t.ex. den ena av föräldrarna i sina kromosomer bär på anlagen AA och bb medan den andra har aa och BB, får avkomman uppsättningen AaBb, Förutsatt att anlagen A och B båda är dominerande och befrämjar vitaliteten, blir heterozygoten - avkomman som har båda dessa gener - starkare än sina homozygota föräldrar.

Motsatsen till heterosiseffekten är inavelsdepression. Ekonomiskt drar man nytta av heterosiseffekten inom växt- och djurförädling genom att korsa olika arter, raser, sorter eller inavlade linjer, genom så kallad hybridavel.

Källor

redigera