Greppbrädan är den del av vissa stränginstrument där spelaren kan välja ton genom att på en valbar punkt längs strängen trycka den mot en underliggande plan yta. Greppbrädan är den skiva som är placerad längs med och under strängarna.

Greppbräda på en gitarr

Många greppbrädor, till exempel på gitarrer, har metalltrådar, så kallade bandstavar, placerade vinkelrätt mot strängarnas längsriktning i positioner som motsvarar lämpliga toner. Vid spelning med sådana band kan spelaren endast välja de toner för vilka det finns band på instrumentet. Fioler har greppbrädor som saknar band.

Piano är ett exempel på stränginstrument som saknar greppbräda.