Gottlieb Wilhelm Rabener

tysk författare

Gottlieb Wilhelm Rabener, född den 17 september 1714 i Wachau, död den 22 mars 1771 i Dresden, var en tysk författare och satiriker.

Gottlieb Wilhelm Rabener.

Rabener kom från en ansedd familj och studerade först vid Fürstenschule Sankt Afra i Meissen och därefter rättsvetenskap och filosofi i Leipzig. Efter avslutade studier arbetade han bland annat som skatteindrivare och från 1741 som revisor.

Rabener är bland annat känd för omtolkningen av bibeltexten om den vise härskaren, med anspelning på en chefs egenskaper och dennes ledarskap: "I Herrens hand ligger makten över jorden, och i rätt tid sänder Han den härskare som behövs. I Herrens hand ligger människans framgång, och Han sprider sin glans över de styrande". I Rabeners tolkning blev det "Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand", ungefär "Den Gud giver ett ämbete ger han också förstånd att sköta det".

Bibliografi över titlar på svenskaRedigera

 • Saga om den första april, tillika med sju gånger sju spådomar. Stockholm. 1759. Libris 2416259  - Översättning ur Rabeners Satirer.
 • Bewis at frihet i tal och skrifter är billig, berömlig och nyttig för det allmänna. Stockholm: Kungl. Tryckeriet. 1762. Libris 2395969 
 • Elaka männers beröm. Stockholm: Kungl.tryckeriet. 1763. Libris 2431293  - Översättning ur Rabeners Satirer.
 • En enklings åminnelse-tal öfwer sin afledna hustru, hållit uti et sällskap af olyckligt gifta männer; jemte en berättelse om detta sälskap. Stockholm: Kungl. tryckeriet. 1763. Libris 2409152  - Översättning ur Rabeners Satirer.
 • Förslag til en tull-taxa på tankar. Stockholm: Kungl. tryckeriet. 1763. Libris 2412133  - Översättning ur Rabeners Satirer.
 • Försök til en orda-bok. Stockholm: Kungl. Tryckeriet. 1763. Libris 2431294  - Översättning ur Rabeners Satirer.
 • G.W. Rabeners Afbön. Stockholm: Kungl. Tryckeriet. 1763. Libris 2431295 
 • Hemlig underrättelse om doctor Jonathan Swifts testamente eller yttersta wilja, angående et dårehus-inrättning. Stockholm: Salvius. 1763. Libris 2431345 
 • Uttydning af det gamla ordspråket : ärligt warar längst. Stockholm: Kungl.tryckeriet. 1763. Libris 2431292 
 • Uttydning af ordspråket : den ena handen twättar den andra. Stockholm: Kungl.tryckeriet. 1763. Libris 2431290 
 • Uttydning af ordspråket : den smak som kärilet fått, den behåller det. Stockholm: Kungl.tryckeriet. 1763. Libris 2431291 
 • Uttydning af ordspråket : när man får et embete, så får man ock förstånd. Stockholm: Kungl.tryckeriet. 1763. Libris 2412132 
 • Uttydning af ordspråket : Pengar giör mod. Stockholm: Kungl.tryckeriet. 1763. Libris 2431289 
 • Afhandling om satirens bruk och miszbruk. Norrköping: Edman. 1765. Libris 2431297 
 • En dröm om de afledna själars göromål. Norrköping: Edman. 1765. Libris 2431296  - Översättning ur Rabeners Satirer.
 • Afhandling som bewisar at begärelsen, til at tala illa om andra, härrörer hwarken af högfärd, eller hjertats arghet, utan af en sann mennisko-kärlek. Hwilken afhandling wiszerligen lärer winna det af kongl. wetenskaps academien i Pau : i Bearn utsatta pris.. Norrköping: Edman. 1765. Libris 2431298  - Översättning ur Rabeners Satirer.
 • Hinkman [!, = Hinkmar] von Repkow [.] Noter utan text. Uppsala: Edman. 1766. Libris 2431300 
 • Waldemar von Tzschaschlaus afhandling om boktryckare-stockar. Norrköping: Edman. 1766. Libris 2431299  - Utgiven anonymt.
 • Öfwersättning af Rabeners följande Satyrer. 1. Förtekning på döde, af Nils Klimm, klockare i Bergen. 2. Irus; en lucianisk saga. 3. Bref ifrån gratulanten til autoren; och autorens tankar däröfwer. 4. En lagfaren mans betänkande öfwer : den frågan : Om en poet, såsom poet, kan tilhållas, at erlägga mantals-penningar? 5. Klagan öfwer den widlyftiga skrif-arten. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, 1773. Stockholm: Carlbohm. 1773. Libris 2431302 
 • Om de aflidna själars göromål. Stockholm. 1826. Libris 2417404  - Utgiven anonymt.

Externa länkarRedigera