Galvanisk isolering är metoder för att isolera samverkande elektriska kretsar från varandra (ingen elektrisk ström kan passera mellan kretsarna). Energi och information kan dock fortfarande passera mellan kretsarna men genom andra mekanismer än direkt strömledning (exempelvis genom induktion). I en transformator är ingångssidans och utgångssidans lindningar isolerade från varandra. Om två olika lindningar på en transformators utgångssida används för att driva två separata kretsar, så kommer dessa att vara galvaniskt skilda från varandra.

En transformator är ett vanligt sätt att isolera kretsar galvaniskt.
T.ex.kan fototransistorer används för att utan galvanisk koppling styra krafthalvledare för högspänd likström.

För säkerhet och utrustningsskydd, kan optokopplare användas i ett system för att frikoppla ett funktionsblock från ett annat. Till exempel kan krafthalvledare som är anslutna till elnätet eller annan högre spänning styras via optokopplare av lågspänningskretsar som man vill hålla isolera galvaniskt från den högre spänningen.