GHS är akronym för Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Det är skapat av FN för att identifiera kemikalier och upplysa allmänheten om faror med dessa ämnen.

GHS-märkning har fastställts att gälla inom EU genom EU-förordning 1272/2008 (CLP). Detta har ratificerats av många länder. (Sverige?)

Klassifikation av GHS redigera

Det finns två slag av koder: H-koder för faror (Hazard Statement Codes) och P-koder för förebyggande åtgärder (Precautionary Statement Codes).

Allmänna säkerhetsföreskrifter redigera

 • P101 Om medicinskt råd efterfrågats, håll produktens förpackning eller etikett redo
 • P102 Håll produkten utom räckhåll för barn
 • P103 Läs etiketten före användning

Ett exempel för ämnet allylalkohol redigera

H-koder redigera

Faror

 • H225: Både vätska och gas är mycket eldfarliga
 • H301: Omedelbara skador om nedsväljt
 • H311: Omedelbara skador vid kontakt mot huden
 • H331: Omedelbara skador om inandat

Följder

 • H315: Irriterad hud, med eller utan sår
 • H319: Allvarlig ögonirritation eller ögonskada
 • H335: Andningsproblem
 • H400: Mycket farligt för vattenlevande organismer

P-koder redigera

 • P210 Skydda från upphettning, ej i närheten av heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningsmöjligheter. Rökning förbjuden.
 • P233 Behållare ska vara tätt förslutna
 • P240 Jordförbind behållare och utrustning som ska fyllas
 • P241 Utrustning för el-driven ventilaton, belysning etc ska vara konstruerad för användning i explosiv miljö
 • P242 Använd ej gnistbildande verktyg
 • P243 Förebygg urladdningar p.g.a. statisk elektricitet
 • P261 Undvik att inandas damm och ångor vid sprutningsarbete
 • P264 Tvätta noggrant efter hantering
 • P270 Ät inte, drick inte, rök inte medan detta ämne används
 • P271 Användning endast utomhus eller i välventilerade utrymmen
 • P273 Undvik spill i omgivningen
 • P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon eller ansiktvisir
 • P301+P310 Om nedsväljt, rådfråga omedelbart Giftinformationscentralen eller läkare
 • P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket vatten
 • P303+P361+P353 Om på hud eller i håret: Tag omedelbart av träffade kläder, tvätta hud med vatten eller duscha
 • P304+P340 Om inandat: Flytta den drabbade till friska luften och gör det bekvämt för andning
 • P305+P351+P338 Om i ögonen: Skölj försiktig med vatten under flera minuter. Om möjligt ta bort eventuella kontaktlinser och fortsätt skölja
 • P311 Ring Giftinformationscentralen eller läkare för råd
 • P312 Om illamående: Ring Giftinformationscentralen eller läkare
 • P321 Specialbehandling: Se anvisningar på etiketten
 • P322 Särskilda åtgärder: Se anvisningar på etiketten
 • P330 Skölj munnen
 • P332+P313 Om förvirrad: Begär medicinskt råd (I Sverige m fl länder, ring 112). Håll den drabbade under uppsikt
 • P337+P313 Vid kvarstående ögonbesvär: Begär medicinskt råd
 • P361 Tag omedelbart av träffade kläder
 • P362 Tag av träffade kläder
 • P363 Tvätta träffade kläder, innan de återanvänds
 • P370+P378 I händelse av brand: Släck med ... (redskap)
 • P391 Samla upp spill
 • P403+P233 Förvara i välventilerat utrymme. Håll kärl tätt slutna
 • P403+P235 Förvara i svalt, välventilerat utrymme
 • P405 Förvara i låst utrymme
 • P501 Kassera innehåll och förvaringskärl enligt givna anvisningar


För andra ämnen kan andra föreskrifter gälla