Corpus Hippocraticum

samling av ca 60 medicinska skrifter tillskrivna Hippokrates

Corpus Hippocraticum är en skriftsamling med de cirka 70 skrifter, som av hävd tillskrivs den grekiske läkaren Hippokrates.

Bysantinsk handskrift från 1100-talet med den hippokratiska eden i form av ett kors

I texterna beskrivs diagnos och prognos, klimatlära och dietik, kirurgi och epidemiologi, barn- och kvinnosjukdomar och anatomi. I texterna finns även den Hippokratiska eden. Texterna speglar den ödmjuka attityd Hippokrates hade till patienter och kunskap.