Byggnadsstyrelsen var under åren 1936–1995 i Finland ett centralt ämbetsverk för de allmänna byggnaderna, vilket var underställt ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena.

Charles Bassi, från grundandet 1811 till 1824 intendent vid Intendentsämbetet.

Ämbetsverket hade sitt ursprung i det 1811 inrättade Intendentsämbetet, sedermera Intendentskontoret, vilket 1865 ombildades till Överstyrelsen för allmänna byggnaderna och 1936 till det kollegiala ämbetsverket Byggnadsstyrelsen. Från 1936 fanns en projekteringsavdelning och en byggnadsavdelning, men 1944 tillkom även en stadsplaneavdelning. Dessutom fanns ett kansli och en räkenskapsbyrå. Kollegiet leddes av en generaldirektör med biträde av avdelningscheferna, vilka 1944 erhöll tjänstetiteln byggnadsråd. Den regionala byggnadsförvaltningen administrerades genom byggnadsdistrikt, vilka stod under Byggnadsstyrelsens ledning.

Vid avvecklingen 1995 överfördes ämbetsverkets servicefunktioner till Engel-koncernen Ab (privatiserad 1998), medan statens fastigheter överfördes till Statens fastighetsverk och regionala instanser tills Senatfastigheter bildades 1999.


Intendenter/överdirektörer/generaldirektörer redigera

Intendenter redigera

Överdirektörer redigera

Generaldirektörer redigera

Källor redigera

Litteratur redigera

  • Aimo Halila: Suomen rakennushallinto 1811–1961 (1967)