Öppna huvudmenyn

En överkursfond är en balansräkningspost under fritt eget kapital (from 2006-01-01). Posten uppkommer då en nyemission tecknas till överkurs. Vid nyemissionen fastställs ett pris på de nya aktierna som kan vara högre än kvotvärdet på befintliga aktier. Den del av priset vid nyemissionen som överstiger det nominella värdet tillförs överkursfonden. Den resterande delen, som alltså motsvarar det nominella värdet, tillförs posten aktiekapital, som utgör bundet eget kapital.

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital. Det bundna egna kapitalet måste användas inom rörelsen, medan det fria egna kapitalet kan delas ut till aktieägarna.

Fördelen med denna metod är att ägarna (t.ex. grundarna) kan behålla kontrollen och ändå dra in mer kapital. Det görs genom att man emitterar färre aktier än att man förlorar majoriteten aktier. Exempel: Bolaget har 1000 aktier a 100 kr (100 tkr), emitterar 500 aktier (50 tkr) till en investerare som investerar 5 mkr. Nya aktiekapitalet är 150 tkr, överkursfonden är (5 mkr - 50 tkr) = 4 950 tkr. Ursprungliga ägarna har fortfarande kontrollen - men nu lite mer pengar att röra sig med.