Wikipedia:Utvald artikel/Fri vilja

Taxonomi över problematiken kring fri vilja

Fri vilja är ett centralt begrepp inom filosofi och religion. Med fri vilja menas att blott förnuft i viss utsträckning styr handlingar – oberoende av naturliga och övernaturliga faktorer. Ibland definieras den fria viljan som möjligheten att den handlande agenten "skulle ha kunnat handla annorlunda". Den fria viljan ses av flera livsåskådningar som ett undantag från en annars deterministisk värld och är dessutom nödvändig för flera av dem, bland annat existentialismen. Den står i skarp kontrast till fatalismen.

Med det mekanistiska tänkandets inträde i vetenskapen ifrågasattes den vardagliga uppfattningen om människors fria vilja, även om detta även hade gjorts tidigare på andra grunder. Inom filosofin skiljs determinism och indeterminism, det vill säga huruvida naturen är helt orsaksbunden eller inte, och mellan kompatibilism och inkompatibilism, det vill säga huruvida den fria viljan är förenlig med en helt deterministisk värld. Det finns ingen allmänt accepterad definition av "fri vilja", vilket är en av anledningarna till en utbredd oenighet. ► Läs mer