Projekt Finlands sjöar syftar till att på olika sätt förbättra artikelbeståndet avseende sjöar, vattendrag, öar och näraliggande ämnen.

Berörda kategorierRedigera

Andra relevanta projekt och diskussionerRedigera

UndersidorRedigera

Artikelinnehåll och kategorierRedigera

  • sv:Lista över vattendrag i Finland: Ungefär samma innehåll som i undersidan gjord för mallen. Sidan bör kompletteras och uppdateras med innehållet därifrån. Här kan informationen vara mera komplett och med källor och hänvisningar om det behövs.
  • fi:Luettelo Suomen vesistöistä: Samma lista på finska. Detta tabell måste också kompletteras: nu finns det bara huvudavrinningsområden och bara de små kustavrinningsomroden från vilka det finns något innehåll i fiwiki, men det vore möjligt att komplettera i tabellen alla små kustavrinngsområden (och möjligen kuststräckor mellan dem, som också har ett nummer).
  • fi:Luokka:Ehdotetut muutokset Suomen valuma-aluejakoon (dold kategori): sjöar som möjligen kommer att byta avrinningsområde i det nya förslaget för avriningsområdefördelning för Finland

ResurserRedigera

Att göraRedigera

KoordinaterRedigera

Vad borde man göra med koordinater som ger 300-400 meter fel ställe när man öppnar länken till kartplatsen?

Ofta beror det på att positionen avrundats till närmaste distansminut, som sedan gjorts om till decimalform med många meningslösa decimaler. {{Oprecis koordinatangivelse|Finland}} som lägger artikeln i Kategori:Artiklar med troligen alltför avrundade koordinater i Finland kan läggas på dessa - lämpligen med bot. Taxelson (diskussion) 28 december 2016 kl. 23.01 (CET)
Detta bör inte längre gälla några sjöar som har järviwiki-id. Däremot gäller det de bl.a de flesta vattendrag och kanaler. Går det att hitta iw bör man kunna hämta rätt koordinater från t.ex fiwp - åtminstone många kanaler, kanske med bot? Taxelson (diskussion) 29 december 2016 kl. 19.05 (CET)

ObjekttyperRedigera

Det syns vara enskilda fel i objektyper pga. oexaktheter och dålig kvalitet i den amerikanska originaldatan. Exempel: Vehmassalmi (en havsvik) var klassifierad till "kulle" eftersom borttagna decimaler i koordinatsiffrorna hade flyttat punktsymbolen till en namnlös kulle på närheten. Och också svårigheter i översärttningen från det originala källmaterialets namn på objekttyper på engelska till objektypernas namn på svenska, se. t. ex. Torronsuo och Talpianjärvi. Och om objektypen ändras, borde också mallen ändras i några fall?

NamnenRedigera

De robotskapade (Lsjbot) sjöarnas namn hämtades från Geonames. De som därefter uppdaterats med Järviwiki-data, har, i de fall namnet där skiljer från Geonames fått Järviwikis namn med not, medan befintligt namn (Geonames) normalt flyttades till "annat namn" (utan not). I en del fall har kartplatsen konsulterats, och då finns not till dess namn (detta gäller också de sjöartiklar som halvautomatiskt skapats utifrån Järviwikidata). När Järviwikidata finns men ingen not på namnet är de båda källorna överens. På sikt bör alla namn givetvis kontrolleras mot kartplatsen, men det är ett mycket tidsödande och monotont arbete då det gäller det språkliga granskningen (men för den som känner området går det ganska snabbt). Då det gäller de amerikanska databasernas grova fel med namn och objektyper är det för den som känner området lätt att korrigera en hel landskaps sjöar och vattendrag i en eller ett par kväll om man känner området. På de svenska sjöarna gjordes det först när lantmäteriet släppt en av sina kartor som shapefiler, och det därför kunde göras halvautomatiskt för stora delar av landet som det kunde ha gjorts i Finland med motsvarande öppna dataprodukter lika väl. Svenska Lappland och angränsande områden återstår dock i väntan på lämpligt material.

I Finland finns ortnamn och kartor i shapefileformat också tillgängliga som öppen data i Lantmäteriverkets nedladdningtjänst men det är inte säkert att någon har hunnit studera dessas användbarhet för detta projekt. Namnen i Järviwiki är inte så noggrant språkligt granskade som namnen i Lantmäteriverkets nya kartor och digitala produkter men överhuvudtaget i de flesta fall ganska pålitliga. Samma gäller i stort sett de gamla tryckta kartorna, men särskilt de äldsta kan då och då skilja sig lite från de nya och innehålla också namn vars pålitlighet inte alltid är helt säker. Amerikanska databaser är av mycket låg kvalitet, innehåller bristfälligheter och stora fel och borde inte användas alls.

FörgreningssidorRedigera

Förgreningssidor för sjöar med samma namn syns att vara skapade i några fall och att saknas i några fall, och listor om sjöar med samma namn syns sällan vara kompletta (även stora sjöar saknas). Både i Järviwiki och Karplatsen finns det en möjlighet att söka efter ett namn och också efter kommun. När skrivsättet på namnet i Järviwiki i några fall kan skilja sig från skrivsättet i Kartplatsen blir det lite svårare (se ovan). Men också på grund av dialekter med mera, kan det vara olika varianter av samma namn också i kartplatsen (och i järviwiki kan t. ex just därför skrivsättet vara olik). Dessa är ofta mycket svåra också i fi-wiki, men lösningen har varit i regel följa kartplatsens skrivsätt. Jämför: Mustajärvi, Mustijärvi, Mustjärvi, Mustalampi, Mustalammi. Ofta skulle det kanske vara bekvämt att samla liknande forme i samma förgreningssida eller länka förgreningssidor för liknande namn med varandra, jämgör t. ex. fi:Mustalampi och fi:Lammijärvi.

SpecifikationerRedigera

I Kategori:Insjöar i Sverige syns de vara en specifikationssystem för sjöar med samma namn först efter landskap och sedan efter socken och sedan efter den unika sjökoden. Här i de botskapade Finlandartiklarńa syns det också vara specifikationer efter landkap, landskap och kommiun och sedan efter landskap och kommun och koordinater. Dock ofta syns det vara, att det finns t. ex. specifikation efter landskap även om det i verkligheten finns flera sjöar med samma namn i ett landskap, och då borede man ha kommunen också. Eller det kan vara specifikation med landskap och koordinater fast det borde hellre vara med landskap och kommun. När man anväder Järviwiki kan dessa kanske delvis korrigeras och kompletteras. Men on sjön räcker sig till flera kommuner och det råkar vara övriga sjöar med samma namn i några av dessa, så måste man tänka vad man skulle göra. Och lika väl, om det finns flera sjöar med samma namn i samma kommun, är det då koordinater, den unika koden i järviwiki eller något annat som man borde använda? I fiwiki har man tillsvidare inte lyckat att skapa en så klar systematik som har använts i sv-wiki med sveriges sjöar, utan olika användare har använt specifikationer på lite olika sätt. Men om man nu har specifierat med landskap (och det finns bara en sjö med detta namn i landskapet) så duger det. Men om det finns flera, borde man specifiera enligt kommun också. Och om det finns flera i samma kommun kan man specifiera kanske först med före detta kommunen (men de är ofta svåra att hitta, i fi-wiki finns informationen ofta om artikel är skriven, men informationen kan också vara fel; den slutliga källan dock är karttjänsten Gamla tryckta kartor, men att använda det kanske är lite arbetsintensivt) och sedan möjligen efter byn (byar ser man också i tjänsten Gamla tryckta kartor med röda tjocka sprickade gränslinjen, men att definiera byn där är ännu mera arbetsintensiv) eller efter avrinningsområde (om avrinningsområde inte är samma). Om man borde använda ´den unika sjökoden i järviwiki eller de här specifieringssät är en valfråga. Åtminstone artikel med unika namn vore lätt att skapa också automatiskt med den unika sjökoden. (Men t. ex. i det norligaste Lappland vid norges gräns finns det massor av sjöar som. saknas från järviwiki, och många sjöar där också saknar namn, vare sig de är i Järviwiki eller inte.)

Märk. I Finland kommer troligen betydelsen av före detta kommuner i framtiden att vara omkring samma som med socknar nu i Sverige. Men eftersom kommunreformen i sverige gjordes på en gång på 1970-talet, och i Finland har det gått i små bitar och troligen ska gå så också i nära framtiden är helhetsbilden i Finland inte så klar nu som i Sverige. Men om man minns detta kan man förstå, varför före detta kommunen ofta är ett mycket enkel och bra sätt definiera läget för objekter på ett sätt som är lätt att förstå. (I Finland har man också diskuterat om före detta kommuner borde börja kallas "socken" men tillsvidare har det varit bara diskussion. Och många är ju inte historiska socken alls, utan hellre historiska kapellförsamlingar, som aldrig i historien har kallats socken.)

KommunerRedigera

I järviwiki är sjöarna sorterade efter kommun och landskap. Den ursprungliga databasen är ganska många decennier gammal och digitaliserades ursprungligen från ett kortregister där varje sjö hänfördes till endast en kommun vardera. I Järviwiki har användarna efterhand rapporterat information om ytterligare kommuner via Järviwikis Kahvihuone (Bybrunnen), så att databasen kunnat uppdateras av auktoriserade personer, som är de enda som kan ändra i den grundläggande sjöinformationen på Järviwiki. Det betyder att för en del sjöar finns information om mer än en kommun, medan andra saknar den informationen trots att också de ligger på kommun eller landskapsgränser.

En angelägen uppgift är att identifiera koordinattåg för de finländska kommunerna och för sjöarna, så att gränssjöar kan identifieras på ett effektivt och säkert sätt, och uppdateras med de kommuner som saknas hos Järviwiki. Med dessa koordinattåg skulle också övriga geografiska artiklar i Finland kunna kategoriseras efter kommun och öarna efter sjö.

I Finland slås då och då kommuner samman och ibland flyttas de från ett landskap till ett annat. Till skillnad från Sverige, som hade en genomgripande kommunreform i början av 1970-talet, med en kommunstruktur som i stort sett varit oförändrad sedan dess, sker omdaningen av de finländska kommunerna successivt. Järviwiki uppdateras vid sådana förändringar, och Wikipedia bör utarbeta tillförlitliga rutiner för att bevaka sådana administrativa förändringar och uppdatera berörda artiklar.

Kommunkategorier saknas till viss del ännu för Finland, och behöver skapas, liksom i många fall underkategorier, efter mönster av hur kategorisystemet för svenska kommuner är strukturerat.

AvrinningsområdenRedigera

I sv-wiki är botskapade artiklar om sveriges insjöar baserade på originaldatabaser av hög kvalitet och därför ser också slutresultatet ganska lyckat ut. Alla sjöartiklar är således också sorterade efter avrinningsområde eftersom informationen om dessa har ingått till originaldatabasen och sorteringen har varit lätt att göra med bot.

En stor del av Finlands sjöartiklar baserades först endast på Geonames, en databas som inte bara saknar för ändamålet väsentlig information, utan där också de data som finns ofta är missvisande. De har senare kompletterats med data från Järviwiki där sådan är tillgänglig.

Från järviwiki (eller andra digitala produkter av hög kvalitet som innehåller samma information) kan man troligen försöka att sortera sjöar till kategorier efter avrinningsområden och kanske också att tillägga informationen om avrinningsområden till texten och infoboxen. Detta skulle vara nyttigt särskilt för arbetsekonomiska skäl.

Detta kan man också göra manuellt och det går lätt för den som känner till området, men om mängden av artiklar är stor kan det ta lite tid (närmare fö ett veckoslut för ett landskap eller så). Och när det finns områden som sakanar wikipedister som känner till regionen, då skulle automatiseringen göra arbetet lite lättare.

I sv-wiki då det gäller insjöar i Sverige, har åtmonstone större avrinningsområden soterats också till underkategorier. Men för nu i sv-wiki då det gäller insjöar i Finland som för nu är inte behandlade komplett, räcker det troligen att först sortera alla sjö- och vattendragsartiklar bara efter huvudavrinningsområde.

I sv-wiki finns det också på ett mycket fint och systematiskt sätt egna kategorier för kustområden mellan huvudavrinningsområdena i Sverige. I fi-wiki har man för nu kategorier bara för de små kustavrinningsområdena men vi har inte ännu hunnit att tänka och processera hur man skulle handla kuststräckorna (se. t. ex. Littois träsk, fi:Littoistenjärvi). Om någon hinner göra utvecklingsarbete med dessa i fiwiki eller svwiki, det skulle vara bra. Sv-wiki med klassifiering av sveriges sjöar kan då vara en referens, men då måste man troligen jämföra de originala klassifieringssystem som vattenmyndigheter i båda länder har använt.

Förslag för ny avrinningsområdefördelning i FinlandRedigera

Den nuvarande avrinningsområdefördelningen i finland som är använd i olika karttjänster och tillgänglig som nedladdbar öppen data och (troligen?) öppna gränssnitt (se länkar i sektionen Resurser) är från 1990-talet då det konstruerades med hjälp av digitaliseringsbord och finska grundkartans förminskning 1:20 000. Till följd av metoden innehåller den fel, oexaktheter och bristfälligheter i små detaljer, fast å andra hand är det i stort sett av mycket hög kvalitet.

En ny avrinningsområdefördelning är nu som förslag, och den har processerats helt digitalt med hjälp av tredimensionella terränmodeller (se länkar nedan i sektionen Resurser, några länkar syns tyvärr vara bara på finska, men kanske nånting kan hittas också på svenska eller engelska). I den nya versionen kommer troligen klassifieringssystemet av avrinningsområden att ändras lite på grund av mer exakt information men också p.g.a. förändringar i terrängen (t. ex. landhöjningen etc.)

Vad detta påverkar då det gäller detta projket är svårt att säga men åtminstone är det bra att veta, att förändringar kommer att ske i avrinningsområdefördelning i nära framtid.

I samband med detta går den nya databasen "uomatietokanta" (vad skulle det vara på svenska? "vattendragdatabas"?). Den är använd i verktyget för definiering av avrinningsområden (se länkar nedan).

Vad skulle vara bra att göra skulle troligen vara att följa i vilken takt den nya avrinningsområdefördelningen tas i bruk.

Enskilda sjöar och vattendrag troligen ska byta avrinningsomrode (se länken till den dolda kategorin ovan). Detta kan bero på korrigeringar och mer exakt information men särskilt i kustområdena också på förändringar i terrängen pga. t. ex landhöjning eller människans aktivitet.

DeltagareRedigera