Wikipedia:Att redigera kontroversiella artiklar

Vid redigering av kontroversiella artiklar krävs att särskilt beaktande tas av NPOV (att skriva artiklar från en neutral synvinkel).

Beskriv kontroversenRedigera

En artikel om en omstridd person eller grupp bör beskriva dessas åsikter korrekt, oavsett hur vilseledda eller motbjudande dessa är. Man bör fråga sig "hur kan denna konflikt bäst beskrivas?" Wikipedias användare bör inte redigera Wikipedia på sådant sätt att texten återspeglar sina egna starka motviljor mot något och sedan försvara dessa redigeringar mot alla andra som ger sig på ämnet. Vi ska vara rättvisa mot alla sidor av ett omstritt ämne.

Var klar över att principen om att skriva från en neutral utgångsvinkel inte innebär att vi måste ge synvinklar eller åsikter som omfattas av få individer lika stort utrymme som större.

Att vara noggrann med hänvisningarRedigera

I merparten av Wikipedias artikel behöver enkla fakta och upplysningar om vilka olika uppfattningar om ämnet som finns sällan specificeras med källor. Att lägga bördan att kunna styrka vartenda påstående på skribenten blev ganska ohanterligt. När det gäller ämnen som det lätt kan uppstå dispyter kring, till exempel religion och dagsaktuell politik, krävs dock mycket större noggrannhet. Ju mer ett påstående skiljer sig från vad som kan anses normalt accepterat, desto noggrannare behöver det styrkas. Även i artiklar med motstridiga uppgifter är det viktigt med källhänvisningar.

Undvik svävande formuleringarRedigera

Med svävande formuleringar menas i sammanhanget uttryck som "det hävdas", "det antas vara så att" och "det påstås". Sådana konstruktioner kan vara helt rimliga retoriska verktyg, men man bör noga skärskåda den så att de inte används för att dölja ett värdeomdöme. Sådana uttryck innebär ju att det som hävdas kanske inte är sant, och att det finns skäl att betvivla det. Exempel:

  • ... anses allmänt vara A:s verk (bra)
  • ... som hävdar att de tvingades att lämna sina hem (dåligt - det är mycket möjligt att de människor det handlar om verkligen blev tvingade att lämna sina hem.)

Hänvisa till faktaRedigera

När man anger fakta om händelser eller människors ageranden, bör man referera till en pålitlig källa. Helt idealt är oberoende akademisk forskning, men de flesta av oss har inte tillgång till sådant material. Vad gäller de flesta större händelser sedan 1995, och i vissa fall händelser äldre än så, kan nätbaserade nyhetsreportage användas som källor för basala fakta. Dessa bör komma från etablerade nyhetskanaler, eller oberoende organisationer såsom FN. Man bör dock komma ihåg att även dessa källor kan återge händelser på ett skevt sätt.

I vissa fall kan statistiskt material och andra data vara politiskt vinklade, och det förekommer ibland motstridig statistik. Det mest neutrala är att konstatera i artikeln att det förekommer olika uppgifter och redovisa det med hänvisningar till vilka som presenterat materialet.

Andra gånger kan vissa uppgifter vara inaktuella genom att ny forskning kommit fram till andra uppgifter; i synnerhet gamla uppgifter bör man ange källa till. Om man anger källa till data och statistik har de som motstrider uppgifterna möjlighet att avgöra vilket som är aktuellt, och det blir sålunda enklare att redigera.

Hänvisa till påståendenRedigera

Även när man beskriver personer, händelser eller ageranden bör man hänvisa till acceptabla källor. Vanliga reportage från stora etablerade nyhetskanaler är bäst, men lita inte på att journalisten kan förmedla hur hans eller hennes källor vinklar fakta. Även texter från alternativa mediekanaler och lobbygrupper kan användas som källor, under förutsättning att källan beskrivs korrekt och på ett neutralt sätt. Exempel:

  • Den konservativa amerikanska kyrkoorganisationen...
  • Den liberala antikrigsgruppen...
  • Den proisraeliska organisationen på högerkanten...
  • Den radikala muslimska organisationen...
  • Den inhemska upprorsrörelsen...

Identifiera vilka som kan vara källans vinkling av ämnet, inklusive organisationsmässiga, finansiella och/eller personliga band med de olika parterna. Om själva källans status är omdiskuterad, är det bättre att helt undvika sådana beskrivningar av källan. I sådana fall är det bättre att, om möjligt, ge en länk till en artikel om själva källan, där dennas motstridiga synvinklar behandlas. (Ett exempel på en sådan diskussion kan vara den omdiskuterade skillnaden mellan en terrorist och en frihetskämpe, men det finns andra exempel.) I de fall där synpunkter som skiljer sig från den allmänna uppfattningen finns i artikeln, är det önskvärt att inkludera synpunkter från flera olika uppfattningar.

Tips vid redigering av artiklar om kontroversiella ämnenRedigera

  • När man bidrar till kontroversiella artiklar kan det vara praktiskt att dela upp sina bidrag till artikeln i okontroversiella och mer kontroversiella. Om man först gör sina okontroversiella redigeringar och sparar och sedan de som man misstänker kan vara kontroversiella, är chansen större att de okontroversiella bidragen får vara kvar orörda.
  • Ta ett steg tillbaka! Har du trots allt hamnat i ett redigeringskrig eller liknande kontrovers, fundera på vad din roll i dispyten är. Bidrar du till en upp- eller nedtrappning av konflikten? Kanske är det som så att du står ämnet för nära och brinner för mycket för det för att kunna följa NPOV? Backa då tillbaka och låt striden svalna.

Relevanta länkarRedigera