Vislanda–Bolmens Järnväg
Straight track
Halmstad–Bolmens Järnväg (HBJ)
Station on track
Bolmen
Stop on track
Angelstad
Stop on track
Dragarydhållplats
Unknown BSicon "ABZg+r"
Skåne–Smålands Järnväg (SSJ) mot Markaryd-Kärreberga
Station on track
Ljungby
Unknown BSicon "ABZgl"
Skåne–Smålands Järnväg (SSJ) mot Värnamo
Unknown BSicon "hKRZWae"
Bro över Lagan
Stop on track
Tutaryd
Stop on track
Ryssby
Stop on track
Målaskog
Stop on track
Åänghållplats
Stop on track
Mörhulthållplats
One way leftward Unknown BSicon "KRZo" Unknown BSicon "STR+r"
Södra stambanan (SJ) mot Nässjö-Falköping (–Stockholm C)
Unknown BSicon "ABZg+l" One way rightward
Station on track
Vislanda
Unknown BSicon "ABZgl"
Karlshamn–Vislanda Järnväg (KWJ) mot Karlshamn
Straight track
Södra stambanan (SJ) mot Malmö

Vislanda–Bolmens Järnväg (ViBJ) var en smalspårig järnväg i Småland, mellan Vislanda vid Södra stambanan och Bolmens station vid södra delen av sjön Bolmen. Banan invigdes och togs i drift 1878. Den var 51 km lång med smal spårvidd, 1 067 mm.

FörhistoriaRedigera

Ett järnvägsbygge från Karlshamn till Vislanda inleddes 1872 och 1870-talet och upplevde en bra konjunktur för skogsprodukter. Områdena väster om Södra stambanan i södra Småland (Sunnerbo härad) saknade bra kommunikationer. En flottled från Bolmen längs ån Lagan fanns men var otillräcklig. En landsväg (en chaussé) hade anlagts mellan Vislanda och Bolmstad, och vid ett möte 1873 i Ljungby tänkte man sig att bygga järnväg längs denna. Väg- och vattenbyggaren Erik Sandell som var överingenjör vid det pågående järnvägsbygget Karlshamn−Vislanda anlitades och på hösten 1873 började han undersöka bästa val av linje för järnvägen varvid chaussé-alternativet övergavs.

BanbyggetRedigera

Vislanda-Bolmens järnvägsaktiebolag bildades 20 oktober 1874 och fick koncession 6 oktober 1876. Ett statslån om 785 000 kr beviljades. Avtal tecknades med Karlshamnsbanan om att den skulle trafikera Bolmenbanan. Det var också främst personer från Karlshamn som ingick i bolagets styrelse.

Banan byggdes från januari 1877 till invigningen den 4 oktober 1878. Den nya järnvägen innebar en snabb ökning av skogsavverkningarna runt Bolmen. Vid Bolmens station byggdes tre ångsågar och runt sjön ytterligare sju. Järnvägen Halmstad–Bolmen (HBJ) öppnades 1889 och innebar en kraftig minskning av trafiken i riktning mot hamnen i Karlshamn till förmån för Halmstad. 1907 föreslog Karlshamn−Vislanda järnvägsbolag att de båda banorna på ömse sidor om Vislanda skulle fusioneras. Det genomfördes 1 juli 1908. Därmed tillkom Karlshamn–Vislanda–Bolmens Järnväg.

ReferenserRedigera