Öppna huvudmenyn
Den här artikeln handlar om vektorer inom matematiken. För andra betydelser, se Vektor (olika betydelser).

Vektorer är matematiska storheter som har både storlek (magnitud) och riktning. De används därför ofta för att beskriva fysikaliska storheter med magnitud och riktning i rummet, som till exempel kraft, hastighet, acceleration, elektriskt fält och magnetfält. Sådana vektorer kallas även rumsvektorer eller geometriska vektorer. Ibland studeras rumsvektorer även i två dimensioner. I motsats till vektorstorheter är storheter som temperatur och ljusstyrka skalärer då de saknar riktning.

Inom matematiken generaliseras vektorer till att vara element i ett vektorrum av godtycklig dimension. En sådan generaliserad vektor kan ha en norm som anknyter till längdbegreppet. För vektorrummet kan en inre produkt vara definierad vilken kan sägas mäta vinklar mellan vektorerna. Med denna definition kan många typer av objekt anses vara vektorer. Det enda kravet är att de följer de viktigaste av de räkneregler som gäller för rumsvektorer.

Innehåll

VektorbeteckningarRedigera

Ett vektornamn skrivs vanligen med fet stil, till exempel som

 

I vissa fall kan även notationen

 

förekomma där A är vektorns startpunkt och B dess ändpunkt.

Andra vanliga notationer är

 

där en pil eller "hatt" placerats ovanför namnet.

Representation av vektorerRedigera

 
En 2-dimensionell vektor bestämd av positionen av punkten A med koordinaterna (2, 3)
 
En 3-dimensionell vektor bestämd av basvektorerna i, j, k

En vektor är inte bunden till en position och det är därför tillåtet att förlägga en vektors startpunkt i origo i det aktuella koordinatsystemet; en konvention som ger en kompakt koordinatlista. Vektorer i ett n-dimensionellt rum ℝn kan då representeras av en lista med koordinaterna för vektorernas ändpunkter enligt

 

Talen i listan kallas också vektorns komponenter. I enlighet med figuren till höger kan den 2-dimensionella vektorn från O = (0, 0) till A = (2, 3) skrivas som

 

En vektor kan också beskrivas genom att koordinatlistor anges för både start- och ändpunkter.

I ℝ3 identifieras vektorer med tripplar av koordinater:

 

eller

 

Ibland arrangeras dessa tripplar till kolonnvektorer eller radvektorer, särskilt i samband med hantering av matriser:

 
 

Ett annat sätt att representera vektorer är att introducera standardbasvektorer, vilket i det tredimensionella fallet kräver tre vektorer. Standardbasvektorerna har längden 1 och riktningar som sammanfaller med riktningarna för koordinatsystemets (kartesiskt) tre axlar:

 

Med hjälp av standardbasvektorerna kan varje vektor skrivas som

 

I elementära läroböcker i fysik betecknas ofta basvektorerna med   (eller  , där ^ vanligtvis betecknar enhetsvektorn). I detta fall betecknas vektorkoordinaterna enligt ax, ay, az, och ax, ay, az. Således,

 

För vektorer kan basbyten utföras och nya vektorer kan användas som bas. En vektor kan transformeras till att representeras i vilken som helst av dessa nya baser.

EgenskaperRedigera

Identiska vektorerRedigera

Två vektorer är identiska om vektorerna har samma storlek och riktning. De två vektorerna

 

och

 

är identiska om och endast om

 

Addition och subtraktionRedigera

Summan av två vektorer

 

är

 

Den resulterande vektorns komponenter är de komponentvisa summorna av vektorernas komponenter vilket kan generaliseras till alla dimensioner.

Differensen mellan a och b är

 

Subtraktionen a - b kan tolkas som additionen a + -b.

Skalär multiplikationRedigera

 
De skalära multiplikationerna −a och 2a av en vektor a

Om en vektor multipliceras med ett reellt tal r (en skalär) ändras vektorns längd (skalning av vektorn):

 

Om r är negativ kastas vektorns riktning om, det vill säga, vektorn roteras 180°.

Skalär multiplikation är distributiv över vektoraddition

r(a + b) = ra + rb

för alla vektorer a och b och alla skalårer r.

LängdRedigera

Huvudartikel: Norm (matematik)

Längden eller magnituden eller normen av vektorn a betecknas ||a||.

Längden av vektorn a kan i ett vektorrum med euklidisk norm beräknas med Pytagoras sats enligt

 

då koordinataxlarna är vinkelräta mot varandra i detta vektorrum.

Normen är även lika med kvadratroten ur skalärprodukten (se nedan) av vektorn med sig själv:

 

Vektorer med längden 1 kallas enhetsvektorer och nollvektorn har längden noll. Normalisering av en vektor a = [a1, a2, a3], sker genom att vektorn multipliceras med det reciproka värdet av vektorns längd, ||a||:

 

SkalärproduktRedigera

Huvudartikel: Skalärprodukt

Skalärprodukten av två vektorer a och b (ibland kallad inre produkt) betecknas a ∙ b och dess resultat är en skalär (ett reellt tal, här en längd multiplicerad med en längd) och är definierad som

 

där θ är mätetalet för vinkeln mellan a och b. Geometriskt innebär detta att a och b kan antas dragna från en gemensam startpunkt och längden av projektionen av ab är multiplicerad med b:s längd.

Skalärprodukten kan i ett ortonormerat koordinatsystem definieras som summan av de komponentvisa produkterna enligt

 

Skalär trippelproduktRedigera

Huvudartikel: Trippelprodukt

Skalära trippelprodukten definieras som skalärprodukten av en vektor och kryssprodukten (se nedan) av två andra vektorer:

 

Trippelprodukten kan geometriskt tolkas som volymen av en parallellipiped som spänns upp av de tre vektorerna.

Trippelprodukten kan beräknas enligt

 

Om vektorerna i kryssprodukten byter plats negeras trippelprodukten:

 

Den skalära trippelprodukten kan också tolkas som determinanten till en 3 × 3 matris som har tre vektorer som rader eller kolumner (transponering av en matris ändrar inte determinantens värde):

 

KryssproduktRedigera

Huvudartikel: Kryssprodukt
 
Kryssproduktens magnitud är lika med arean av parallellogrammen som spänns upp av a och b. n är normalvektor till både a och b
 
Högerhandsregeln för en kryssprodukt.

Kryssprodukten (också kallad vektorprodukt eller yttre produkt) är bara meningsfull i tre eller sju dimensioner. Kryssprodukten skiljer sig från skalärprodukten genom att resultatet är en vektor. Kryssprodukten, betecknad a × b, är en vektor vinkelrät mot både a och b och definieras som

 

där θ är mätetalet för vinkeln mellan a och b, och n är en enhetsvektor vinkelrät mot både a och b som tillsammans med dessa bildar ett högerorienterat system.

Längden av a × b kan tolkas som arean av en parallellogram som har a och b som sidor.

Kryssprodukten kan i ett ortonormerat koordinatsystem också skrivas som

 

Kryssprodukten är antikommutativ:

 

Den är distributiv för addition:

 

Kryssprodukten är relaterad till skalärprodukten enligt

 

Vektoriell trippelproduktRedigera

Huvudartikel: Trippelprodukt

Den vektoriella trippelprodukten är kryssprodukten av en vektor och kryssprodukten av två andra vektorer:

 .

Då kryssprodukten är antikommutativ kan detta också skrivas

 

En annan användbar formulering är

 

VektorprojektionRedigera

Huvudartikel: Projektion (algebra)
 
Projektion av ab (a1). När 90° < θ ≤ 180°, har a1 en motsatt riktning med avseende på b

Projektionen av en vektor a på en vektor b (en vektorkomponent i b:s riktning) är den ortogonala projektionen av a på en rät linje parallell med b och definieras som

 

där   är en skalär, kallad den skalära projektionen av ab och är enhetsvektorn i b:s riktning. Den skalära projektionen definieras i sin tur som

 

där operatorn · betecknar skalärprodukt, |a| är den euklidiska normen av a och θ är vinkeln mellan a och b. Den skalära projektionen har samma längd som vektorprojektionen.

Vektorkomponenten a2 av a vinkelrät mot b är

 

När vinkeln θ är okänd kan cosinus θ beräknas med hjälp av a och b och definitionen av skalärprodukt:

 

Med hjälp av denna egenskap blir definitionen av den skalära projektionen

 

På liknande sätt blir definitionen av a:s vektorprojektion på b

 

vilket är ekvivalent med endera

 

eller[1]

 

ExempelRedigera

 
Avståndet PQ mellan två linjer kan bestämmas genom en projektion av   på linjernas normalvektor  . Linjerna ligger i två parallella plan som är bestämda av normalvektorn   och av punkterna P och Q som ligger i respektive plan

Bestäm avståndet mellan två linjer i R3 givna i parameterformerna

 
 

där riktningsvektorerna för linjerna är

 
 

Kortaste avståndet representeras av en sträcka d = PQ som är ortogonal mot linjerna. Vektorn   är linjernas normalvektor med samma riktning som sträckan PQ. En vektor   för linjen mellan linjernas fixa punkter är

 

Avståndet d mellan linjerna är projektionen av   :

 

Vektorer i ℝ2 och komplexa talRedigera

Huvudartikel: Komplexa tal

Komplexa tal kan ses som ett fall av vektorer i ℝ2. Ett komplext tal har en realdel och en imaginärdel som kan representeras som komponenter i en vektor och som även kan ritas som en vektorpil i det komplexa talplanet. Addition, subtraktion, skalning och längdberäkning utförs som för rumsliga vektorer i ℝ2. Komplexa tal medger dessutom vanlig multiplikation och division.

En annan förbindelse mellan komplexa tal och vektorer är vektorer vars komponenter är komplexa tal (komplexvärda vektorer).

VektorfältRedigera

Huvudartikel: Vektorfält

Ett vektorfält är en tilldelning av en vektor till varje punkt i en delmängd av rummet.

Exempel på vektorfält:

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Vidare läsningRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.