Öppna huvudmenyn

Validering av kompetens är ett begrepp som använts i Sverige sedan 1990-talet i betydelsen strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter, oavsett om kunskapen i fråga har vunnits inom eller utanför det formella utbildningsväsendet.

Genom validering kan innehållet i en utbildning anpassas efter vad den enskilde redan kan och därmed förkortas studietiden. Validering kan också användas för inplacering på rätt utbildningsnivå och gör det till exempel möjligt för en person att påbörja högskolestudier utan att ha den formella behörigheten i fall där den reella kompetensen finns.

Validering används även för att bana väg till anställning, till exempel för personer som har yrkeskunskaper från andra länder men saknar svenska utbildningsbevis och erfarenhet från svensk arbetsmarknad. Slutligen kan validering användas som ett redskap för att utveckla arbetsorganisationer och produktionsprocesser genom att inventera och bättre tillvarata de reella kompetenser som finns inom en befintlig personalgrupp.

Validering präglas av processens öppna, utforskande och bekräftande karaktär, till skillnad från yrkestester och särskild prövning som inriktas på att avslöja avvikelser från ett i förväg preciserat kunskapsinnehåll.

Validering kan dokumenteras med kartläggningsutlåtanden, intyg, gymnasiebetyg, yrkeshögskolepoäng (YH) och högskolepoäng och/eller genom kompetens- och yrkesbevis som utställts av branscher eller behöriga myndigheter. Inom EU har man tagit fram Europass som kan innehålla internationellt CV, språkpass, mobilitetsintyg, tillägg till slutbetyg, bilaga till examensbevis och andra typer av dokumentation.

Utveckling och produktion av validering bedrivs bland annat vid Valideringscentrum i Göteborgsregionen och Valideringscentrum i Malmö, där metoder för validering inom ett tjugotal yrkesområden har etablerats i samverkan mellan vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter.

Olika branscher har utvecklat ett 25-tal nationella valideringsmodeller, omfattande cirka 150 yrkesroller, varav de flesta går att söka på www.valideringsinfo.se som administreras av Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetsförmedlingen har nationell upphandling av valideringstjänster, dels enligt branschmodell och dels enligt kurser inom Skolverkets ämnesplaner för respektive yrkesprogram. Inom vuxenutbildningen kan validering genomföras inom alla skolformer och kurser.

2004 - 2007 verkade den av regeringen inrättade Valideringsdelegationen med säte i Norrköping för att stimulera och samordna utvecklingsarbete med validering i Sverige.

Sedan 2009 har Myndigheten för yrkeshögskolan uppdraget att ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering samt i samverkan med berörda myndigheter främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas.

Sedan 2013 har Universitets- och högskolerådet ansvar för bedömning av utländsk utbildning både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Verksamheten har tagits över från Myndigheten för yrkeshögskolan och de nedlagda myndigheterna Verket för högskoleservice och Högskoleverket.


Europeiska exempel på valideringRedigera

I Portugal initierade premiärministern José Sócrates år 2005 ett omfattande valideringsprogram kallat "Novas Oportunidades". Facilaprogrammet är ett svenskt initiativ som finansieras av Europeiska socialfonden och Portugals statsbudget vars syfte är att förbereda lågutbildade för valideringsprocesser.

LitteraturRedigera

  • Andersson, P., Sjösten, N.-Å. & Ahn, S.-E., Att värdera kunskap, erfarenhet och kompetens. Myndigheten för skolutveckling 2003
  • Johansson, A., Nilsson, A. & Nyström, Ö., Validering - att öppna dörrar eller resa nya staket?. LO Göteborg 2003.
  • Validering m.m. - fortsatt utveckling av vuxnas lärande DS 2003:23: Utbildnings- och kulturdepartementet
  • Stölten, Charlotte., Tursell, Astrid., Persson, Elisabeth., Wictorsson, Torvald., Raak, Ragnhild., Markström, Ann-Marie., Rapport från utredningen angående förkortad utbildningstid inom sjuksköterske- och lärarutbildningarna. Malmö Högskola, Umeå universitet, Linköping universitet 2006.
  • Tursell, A., Validering i centrum i Göteborg och Malmö, RUC Malmö 2005