Traktaträtten är den juridiska läran om traktat och konventioner, det vill säga mellanstatliga avtal.

Enligt Wienkonventionen om traktaträtten, I art. 2, är en traktat "en internationell överenskommelse mellan stater i skriftlig form och underkastad internationell rätt, oavsett om den intagits i ett enda instrument eller i två eller flera sammanhörande instrument och oavsett dess särskilda beteckning".[1]

Avtalen kan kallas traktater, konventioner, stadgar, överenskommelser eller protokoll. De är endast juridiskt bindande när de ratificerats (slutligen undertecknats) av de stater som är parter i traktaten. Traktaträtten grundas på att dessa överenskommelser är bindande i enlighet med rättssatsen pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal ska hållas.

Noter redigera